Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2013 z dne 18. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2013 z dne 18. 12. 2013

Kazalo

3862. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, stran 12213.

Na podlagi četrte in pete alineje petega odstavka 22. člena Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 59/10) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
1. člen
V Pravilniku o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 109/10, 48/11, 107/11, 52/12, 85/12, 102/12 in 10/13) se v prvem odstavku 4. člena besedilo »Ministrstva za finance« nadomesti s kratico »UJP«.
2. člen
Sedmi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Pri vračanju preveč plačane pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, katerih prejemniki so proračuni občin, se vsa sredstva za vračilo zagotovijo v breme tekočih prilivov omenjenega podračuna. Proračuni občin morajo na podlagi podatkov UJP prilive, ki so bili porabljeni za zagotovitev kritja za vračilo, prikazati na ustreznem podkontu pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest kot povečanje prihodka in hkrati kot zmanjšanje prihodka. Za napačna vplačila na podračun za vzdrževanje gozdnih cest veljajo določila tretjega odstavka tega člena.«.
3. člen
V drugem odstavku 10. člena se besedilo »na svoji spletni strani« nadomesti z besedilom »prek svoje spletne aplikacije UJPnet«.
Četrti odstavek se črta.
Dosedanji peti odstavek postane četrti odstavek.
4. člen
V Prilogi 2 se za 18. točko dodata novi 19. in 20. točka, ki se glasita:
+--+-----------+------------+--+--+---+--------+--+--+---+--------+
|19|informacija|Informacija,|51|PU|7….|19bbbLLL|51|PU|7….|20bbbLLL|
| |o     |ki     | | |  |    | | |  |    |
| |zmanjšanju |prejemniku | | |  |    | | |  |    |
| |prihodka iz|sredstev  | | |  |    | | |  |    |
| |naslova  |sporoča   | | |  |    | | |  |    |
| |storna   |zmanjšanje | | |  |    | | |  |    |
| |      |ene vrste  | | |  |    | | |  |    |
| |      |prihodka iz | | |  |    | | |  |    |
| |      |naslova   | | |  |    | | |  |    |
| |      |storna.   | | |  |    | | |  |    |
| |      |Prejemnik  | | |  |    | | |  |    |
| |      |mora za ta | | |  |    | | |  |    |
| |      |znesek   | | |  |    | | |  |    |
| |      |stornirati | | |  |    | | |  |    |
| |      |prihodek na | | |  |    | | |  |    |
| |      |ustreznem  | | |  |    | | |  |    |
| |      |podkontu  | | |  |    | | |  |    |
| |      |dajatve   | | |  |    | | |  |    |
| |      |(storno v  | | |  |    | | |  |    |
| |      |dobro).   | | |  |    | | |  |    |
+--+-----------+------------+--+--+---+--------+--+--+---+--------+
|20|Informacija|Informacija,|51|PU|7….|19bbbLLL|51|PU|7….|20bbbLLL|
| |o povečanju|ki     | | |  |    | | |  |    |
| |prihodka iz|prejemniku | | |  |    | | |  |    |
| |naslova  |sredstev  | | |  |    | | |  |    |
| |storna   |sporoča   | | |  |    | | |  |    |
| |      |povečanje  | | |  |    | | |  |    |
| |      |ene vrste  | | |  |    | | |  |    |
| |      |prihodka iz | | |  |    | | |  |    |
| |      |naslova   | | |  |    | | |  |    |
| |      |storna.   | | |  |    | | |  |    |
| |      |Prejemnik  | | |  |    | | |  |    |
| |      |mora za ta | | |  |    | | |  |    |
| |      |znesek   | | |  |    | | |  |    |
| |      |povečati  | | |  |    | | |  |    |
| |      |prihodek iz | | |  |    | | |  |    |
| |      |naslova   | | |  |    | | |  |    |
| |      |storna na  | | |  |    | | |  |    |
| |      |ustreznem  | | |  |    | | |  |    |
| |      |podkontu  | | |  |    | | |  |    |
| |      |dajatve.  | | |  |    | | |  |    |
+--+-----------+------------+--+--+---+--------+--+--+---+--------+
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-909/2013/8
Ljubljana, dne 12. decembra 2013
EVA 2013-1611-0218
dr. Uroš Čufer l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina