Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2013 z dne 13. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2013 z dne 13. 12. 2013

Kazalo

3779. Pravilnik o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja, stran 12001.

Na podlagi četrtega odstavka 78. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 63/13 – ZIUPTDSV in 91/13) ter drugega odstavka 71. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02 – popr.) je Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 1. seji dne 14. novembra 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja
1. člen
(1) Ta pravilnik določa obrazce in listine, ki se uporabljajo v postopkih uveljavljanja pravic zavarovanih oseb iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.
(2) S tem pravilnikom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Izvedbena direktiva Komisije 2012/52/EU z dne 20. decembra 2012 o določitvi ukrepov za olajšanje priznavanja zdravniških receptov, predpisanih v drugi državi članici (UL L št. 356 z dne 22. 12. 2012, str. 68).
2. člen
(1) Obrazci iz prejšnjega člena so:
1. PRIJAVA podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdra­vstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in za­varovanju za primer brezposelnosti (Obr. M-1),
2. ODJAVA iz pokojninskega in invalidskega ter zdravstvenega zavarovanju, zavarovanja za starševsko varstvo in zavarovanja za primer brezposelnosti (Obr. M-2),
3. SPREMEMBA podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti (Obr. M-3),
4. PRIJAVA POŠKODBE PRI DELU,
5. PRIJAVA-ODJAVA zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (Obr. M12).
(2) Listine iz prejšnjega člena so:
1. KARTICA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA (Obr. KZZ),
2. IZJAVA O IZBIRI OSEBNEGA ZDRAVNIKA (Obr. IOZ),
3. RECEPT (Obr. Rp),
4. RECEPT ZA OSEBNO RABO (Obr. Rp OR),
5. NAPOTNICA (Obr. NAP),
6. POTRDILO O UPRAVIČENI ZADRŽANOSTI OD DELA (Obr. BOL),
7. NAROČILNICA ZA MEDICINSKI PRIPOMOČEK (Obr. NAR-1),
8. NAROČILNICA ZA MEDICINSKI PRIPOMOČEK ZA IZBOLJŠANJE VIDA (Obr. NAR-2),
9. POTRDILO O UPRAVIČENOSTI DO POTNIH STROŠKOV – SPREMSTVA (Obr. PS),
10. NALOG ZA PREVOZ (Obr. NLG),
11. PREDLOG ZOBNOPROTETIČNE REHABILITACIJE (Obr. ZB),
12. REVERZ ZA MEDICINSKI PRIPOMOČEK (Obr. REV),
13. PREDLOG IMENOVANEMU ZDRAVNIKU (Obr. IZ),
14. DELOVNI NALOG (Obr. DN),
15. DELOVNI NALOG ZA FIZIOTERAPIJO (Obr. DN FT)
16. DELOVNI NALOG ZA ZOBNOPROTETIČNE STORITVE (Obr. DNZ),
17. ORTODONTSKO ZDRAVLJENJE (Obr. ORT),
18. MESEČNA ZBIRNA NAROČILNICA (Obr. NAR-3).
(3) Obrazec iz 5. točke prvega odstavka tega člena ter listine od 2. do 18. točke drugega odstavka tega člena so objavljeni s tem pravilnikom in so njegov sestavni del.
(4) Obrazci od 1. do 3. točke prvega odstavka tega člena so objavljeni v Pravilniku o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 37/11 in 57/11 – popr.), obrazec iz 4. točke prvega odstavka tega člena pa je določen v skladu s predpisi, ki urejajo varnost in zdravje pri delu in predpisi, ki urejajo zbirke podatkov s področja zdravstvenega varstva.
(5) Vsebino in način uporabe listine iz 1. točke drugega odstavka tega člena določa Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zavod) s splošnim aktom.
3. člen
(1) Obrazec in listine iz prejšnjega člena, ki so objavljeni s tem pravilnikom, so javne listine.
(2) Listine od 2. do 11. in od 13. do 17. točke drugega odstavka prejšnjega člena so prednatisnjene in vsebujejo podatek o izdajatelju in založniku, oznako listine in opombo »Ponatis prepovedan«.
(3) Zavod je izdajatelj in založnik listin iz prejšnjega odstavka tega člena.
(4) Obrazec iz 5. točke prvega odstavka ter listini iz 12. in 18. točke drugega odstavka prejšnjega člena so v obliki računalniškega izpisa in vsebujejo le oznako obrazca oziroma listine, pri čemer morajo imeti enako vsebino, kot je določena s tem pravilnikom.
4. člen
(1) Navodilo za izpolnjevanje obrazca iz 5. točke prvega odstavka ter listin od 2. do 18. točke, razen listin iz 3. in 6. točke, drugega odstavka 2. člena tega pravilnika, izda Zavod.
(2) Navodilo za izpolnjevanje listin iz 3. in 6. točke drugega odstavka 2. člena tega pravilnika izda Zavod v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje.
5. člen
(1) Pri izvajanju zdravstvene dejavnosti, ki je predmet obveznega zdravstvenega zavarovanja, lahko listine iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika uporabljajo le javni zavodi, zasebni zdravniki in drugi zasebni zdravstveni delavci, ki imajo za izvajanje zdravstvene dejavnosti sklenjeno pogodbo z Zavodom.
(2) Listine iz prejšnjega odstavka pri izvajanju zdravstvenih storitev zavarovanim osebam ne smejo uporabljati zasebni zdravniki in drugi zdravstveni delavci, ki za to z Zavodom nimajo sklenjene pogodbe, in tudi ne zdravniki in drugi zdravstveni delavci v javnih zavodih, ki zavarovanim osebam nudijo zdravstvene storitve v okviru samoplačniške ambulante.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
(1) Listine Recept (Obr. Rp), Naročilnica za medicinsko tehnični pripomoček (Obr. NAR-1), Naročilnica za pripomoček za vid (Obr. NAR-2) in Nalog za prevoz (Obr. NLG), ki so bile določene s Pravilnikom o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 129/04, 132/04, 21/05, 34/05, 98/06, 138/06, 30/08, 126/08 in 94/10) in listina Recept za osebno rabo (Obr. Rp/02), ki je določena v 210. členu Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12 in 106/12), se lahko uporabljajo do porabe zalog. Enako velja za listino Delovni nalog (Obr. DN), ki pa se za napotovanje na fizioterapijo preneha uporabljati 1. januarja 2014.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se od 25. oktobra 2013 dalje listine Recept (Obr. Rp), Recept za osebno rabo (Obr. Rp/02), Naročilnica za medicinsko tehnični pripomoček (Obr. NAR-1) in Naročilnica za pripomoček za vid (Obr. NAR-2) dopolnijo s podatki o identifikaciji zdravstvenega delavca, ki je predpisal zdravilo ali medicinski pripomoček, in sicer: neposredni kontaktni podatek (elektronska pošta in telefon z mednarodno dohodno številko) in službeni naslov (vključno z imenom zadevne države članice Evropske unije), če se navedene listine izdajo zavarovani osebi, ki namerava listine uporabiti v drugi državi članici Evropske unije.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 129/04, 132/04, 21/05, 34/05, 98/06, 138/06, 30/08, 126/08 in 94/10).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Listine Recept (Obr. Rp), Recept za osebno rabo (Obr. Rp-OR/03), Naročilnica za medicinski pripomoček (Obr. NAR-1), Naročilnica za medicinski pripomoček za izboljšanje vida (Obr. NAR-2), Nalog za prevoz (Obr. NLG) Delovni nalog (Obr. DN) in Delovni nalog za fizioterapijo (Obr. DN FT) se začnejo uporabljati 1. januarja 2014.
Št. 9001-15/2013-DI/6
Ljubljana, dne 14. novembra 2013
EVA 2013-2711-0043
Predsednica Upravnega odbora
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Lučka Böhm l.r.

AAA Zlata odličnost