Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2012 z dne 26. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2012 z dne 26. 9. 2012

Kazalo

2779. Pravilnik o načinu izračuna plačil na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti oziroma vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo, stran 7240.

Na podlagi drugega odstavka 38. člena Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah (Uradni list RS, št. 87/11) izdaja minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
P R A V I L N I K
o načinu izračuna plačil na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti oziroma vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa način izračuna plačil na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti oziroma vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo.
2. člen
(pomen izrazov)
(1) Zavezanec je izdajatelj televizijskega programa oziroma ponudnik avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo.
(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen, kot je določen v zakonu, ki ureja avdiovizualne medijske storitve, zakonu, ki ureja medije, oziroma zakonu, ki ureja javni zavod RTV Slovenija.
3. člen
(način izračuna plačil)
(1) Plačila, določena s tem pravilnikom, se izražajo s številom točk.
(2) Višina določenega plačila se izračuna kot zmnožek števila točk in vrednosti točke za to vrsto plačila, kot veljata tisto leto, za katero se višina plačila odmerja.
(3) Zavezanec, ki je tako izdajatelj televizijskega programa kot ponudnik avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo, je dolžan plačati po obeh tarifah.
4. člen
(vrednost točke in tarifa)
(1) Vrednost točke se za posamezno leto določi s tarifo v splošnem aktu Agencije za pošto in elektronske komunikacije (v nadaljnjem besedilu: agencija).
(2) Vrednost točke določi agencija posebej za plačilo na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti in posebej za plačilo na podlagi vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo.
(3) Vrednosti točk iz prejšnjih odstavkov tega člena mora agencija določiti tako, da zbrana plačila krijejo načrtovane stroške, ki jih ima agencija z izvajanjem svojih pristojnosti v skladu z veljavnimi predpisi.
(4) V načrtovanih stroških iz prejšnjega odstavka tega člena upošteva agencija tudi sorazmerni delež stroškov skupnih služb agencije, ki odpade na področje, ki ureja elektronske medije, glede na število zaposlenih na tem področju ter saldo finančnih sredstev za to vrsto plačila iz preteklega koledarskega leta.
(5) Tarifa vsebuje vrednosti točke za posamezno vrsto plačila in obrazložitev, v kateri se navede razloge za sprejem ter cilje, ki se jih bo na ta način doseglo.
(6) Predlog tarife mora agencija najkasneje do 31. oktobra tekočega leta predložiti v soglasje Vladi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) skupaj s programom dela in finančnim načrtom za prihodnje koledarsko leto ter revidiranimi računovodskimi izkazi za preteklo koledarsko leto.
(7) Tarifa se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije skupaj z obrazložitvijo in začne veljati naslednji dan po njeni objavi.
(8) Če vlada do 15. decembra tekočega leta ne izda soglasja, se do uveljavitve predlagane tarife uporablja veljavna tarifa.
5. člen
(odmera in plačevanje plačil)
(1) Plačilo za posameznega zavezanca odmeri agencija z odločbo o odmeri plačila. Zavezanec je odmerjeno plačilo dolžan nakazati v 30 dneh od vročitve te odločbe na transakcijski račun agencije.
(2) Plačila se plačujejo letno in se odmerijo vnaprej za tekoče koledarsko leto.
(3) V prvem koledarskem letu, ko nastopi obveznost plačila, agencija odmeri le toliko dvanajstin letnega plačila, kolikor celih mesecev preostane od nastanka obveznosti do konca leta, vendar ne manj od ene dvanajstine letnega plačila. Osnovo za obveznost predstavljajo ocenjeni prihodki zavezanca za to obdobje.
(4) Kolikor zavezanec v preteklem koledarskem letu posluje le nekaj mesecev, se obveznost za tekoče koledarsko leto odmeri glede na njegove ocenjene prihodke 12 mesecev. Osnovo za oceno letnih prihodkov predstavljajo dejansko realizirani prihodki zavezanca.
(5) Zavezanec za plačilo je dolžan plačati celotno letno plačilo v koledarskem letu, v katerem je prenehal z izdajanjem televizijskega programa oziroma s ponujanjem avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo.
II. PLAČILA NA PODLAGI DOVOLJENJA ZA IZVAJANJE TELEVIZIJSKE DEJAVNOSTI
6. člen
(zavezanci)
Zavezanci za plačilo na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti so vsi izdajatelji televizijskih programov, ki so pri agenciji vpisani v evidenco imetnikov dovoljenj za izvajanje televizijske dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: izdajatelji).
7. člen
(izračun osnove za uvrstitev v razred)
Osnova, na podlagi katere se izdajatelj razvrsti v razred, se določi upoštevajoč letni prihodek, ki ga izdajatelj pridobi z izvajanjem televizijske dejavnosti, ter vrsto televizijskih programov, ki jih izdaja, po naslednji formuli:
O = LP x K1 x K2,
pri čemer je:
O – osnova, na podlagi katere se izdajatelj razvrsti v razred;
LP – letni prihodek izdajatelja iz televizijske dejavnosti;
K1 – količnik, nanašajoč se na vrsto izdajateljevih televizijskih programov, se izračuna po naslednji formuli: ((pp x 0,5) + d)/(pp+d), pri čemer pp predstavlja število izdajateljevih programov s statusom programa posebnega pomena oziroma število programov javnega zavoda RTV Slovenija; d pa število programov izdajatelja, ki niso programi posebnega pomena ali programi RTV Slovenija;
K2 – količnik, ki se določi glede na število izdajateljevih televizijskih programov, in sicer na naslednji način:
+------------------------------+------------------------------+
|    Število programov   |     Količnik (K2)    |
|     izdajatelja     |               |
+------------------------------+------------------------------+
|        1       |        1       |
+------------------------------+------------------------------+
|        2       |       1,1       |
+------------------------------+------------------------------+
|        3       |       1,2       |
+------------------------------+------------------------------+
|        4       |       1,3       |
+------------------------------+------------------------------+
|        5       |       1,4       |
+------------------------------+------------------------------+
|        x       |       1,x-1      |
+------------------------------+------------------------------+
8. člen
(razredi)
Izdajatelji so na podlagi osnove, izračunane po prejšnjem členu, razdeljeni v naslednje razrede s pripadajočim številom točk:
+---------+-----------------------------------+-----------------+
| Razred |O                 | Število točk  |
+---------+-----------------------------------+-----------------+
|  1  |do vključno 10.000,00 EUR     |        75|
+---------+-----------------------------------+-----------------+
|  2  |od 10.000,00 do vključno 50.000,00 |       450|
|     |EUR                |         |
+---------+-----------------------------------+-----------------+
|  3  |od 50.000,00 do vključno 100.000,00|      1.125|
|     |EUR                |         |
+---------+-----------------------------------+-----------------+
|  4  |od 100.000,00 do vključno     |      2.250|
|     |200.000,00 EUR           |         |
+---------+-----------------------------------+-----------------+
|  5  |od 200.000,00 do vključno     |      5.250|
|     |500.000,00 EUR           |         |
+---------+-----------------------------------+-----------------+
|  6  |od 500.000,00 do vključno     |      11.250|
|     |1.000.000,00 EUR          |         |
+---------+-----------------------------------+-----------------+
|  7  |od 1.000.000,00 do vključno    |      22.500|
|     |2.000.000,00 EUR          |         |
+---------+-----------------------------------+-----------------+
|  8  |od 2.000.000,00 do vključno    |      52.500|
|     |5.000.000,00 EUR          |         |
+---------+-----------------------------------+-----------------+
|  9  |od 5.000.000,00 do vključno    |     112.500|
|     |10.000.000,00 EUR         |         |
+---------+-----------------------------------+-----------------+
|  10  |nad 10.000.000,00 EUR       |     150.000|
+---------+-----------------------------------+-----------------+
III. PLAČILA NA PODLAGI VPISA V URADNO EVIDENCO PONUDNIKOV AVDIOVIZUALNIH MEDIJSKIH STORITEV NA ZAHTEVO
9. člen
(zavezanci)
Zavezanci za plačilo na podlagi vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo so ponudniki, ki so pri agenciji vpisani v evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo (v nadaljnjem besedilu: ponudniki).
10. člen
(število točk)
Ponudniki so glede na njihov letni prihodek, ki ga pridobijo s ponujanjem avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo, razdeljeni v naslednje razrede s pripadajočim številom točk:
+---------+------------------------------------------+----------+
| Razred |Letni prihodek              | Št. točk |
+---------+------------------------------------------+----------+
|  1  |do vključno 10.000,00 EUR         |    60|
+---------+------------------------------------------+----------+
|  2  |od 10.000,00 do vključno 25.000,00 EUR  |    175|
+---------+------------------------------------------+----------+
|  3  |od 25.000,00 do vključno 50.000,00 EUR  |    300|
+---------+------------------------------------------+----------+
|  4  |od 50.000,00 do vključno 100.000,00 EUR  |    450|
+---------+------------------------------------------+----------+
|  5  |nad 100.000,00 EUR            |    600|
+---------+------------------------------------------+----------+
IV. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
11. člen
(sprejem tarife za leto 2012)
Ne glede na določbe šestega, sedmega in osmega odstavka 4. člena tega pravilnika agencija predlog tarife za leto 2012 predloži v soglasje vladi najkasneje v 15 dneh po uveljavitvi tega pravilnika.
12. člen
(odmera plačil za leto 2011)
(1) Ne glede na določbe šestega, sedmega in osmega odstavka 4. člena ter drugega odstavka 5. člena tega pravilnika agencija odmeri plačilo za leto 2011 na podlagi izračuna točk po tem pravilniku, vrednosti tarife za leto 2012, določeni na način iz prejšnjega člena, ter na podlagi podatkov o prihodkih zavezancev iz naslova izvajanja televizijske dejavnosti oziroma dejavnosti ponujanja avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo za leto 2010, ki jih posredujejo zavezanci.
(2) Plačilo iz prejšnjega odstavka se odmeri za obdobje od 17. novembra 2011 do 31. decembra 2011 v višini 1/12 siceršnjega plačila.
13. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-77/2012/16
Ljubljana, dne 12. septembra 2012
EVA 2012-3330-0076
Žiga Turk l.r.
Minister
za izobraževanje, znanost, kulturo
in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti