Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2012 z dne 27. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2012 z dne 27. 8. 2012

Kazalo

2618. Splošni akt o načrtu uporabe radijskih frekvenc (NURF-2), stran 6717.

Na podlagi 34. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – UPB1, 102/07 – ZDRad, 110/09, 33/11) izdaja direktor Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije
S P L O Š N I A K T
o načrtu uporabe radijskih frekvenc (NURF-2)
1. člen
(vsebina)
Ta splošni akt vsebuje načrt uporabe radijskih frekvenc, s katerim Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) podrobneje opredeli namen in način uporabe radijskih frekvenc znotraj radiofrekvenčnih pasov, ki so za posamezne radiokomunikacijske storitve predvideni z Uredbo o načrtu razporeditve radiofrekvenčnih pasov (Uradni list RS, št. 107/04, 99/08, 3/10; v nadaljnjem besedilu: uredba).
2. člen
(opredelitev pojmov)
(1) V tem splošnem aktu uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
1. Državna uporaba je uporaba radijskih frekvenc v skladu z drugim odstavkom 35. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – UPB1, 102/07 – ZDRad, 110/09, 33/11; v nadaljnjem besedilu: ZEKom) izključno za potrebe varnosti in obrambe države ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v sistemih, ki so skupni za celotno območje Republike Slovenije in jih uporabljajo državni organi ali nosilci javnih pooblastil.
2. Državna souporaba je uporaba radijskih frekvenc v skladu z drugim odstavkom 35. člena ZEKom-a za potrebe varnosti in obrambe države ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v sistemih, ki so skupni za celotno območje Republike Slovenije in jih uporabljajo državni organi ali nosilci javnih pooblastil pod pogojem, da njihova uporaba ne vpliva na uporabo radijskih frekvenc, ki jih je agencija dodelila z odločbo o dodelitvi radijske frekvence.
(2) Drugi pojmi, uporabljeni v tem splošnem aktu, imajo enak pomen, kot je to določeno v ZEKom-u in uredbi.
3. člen
(načrt uporabe radijskih frekvenc)
Ta splošni akt sestavljajo:
– tekst
– tabeli uporabe radijskih frekvenc (Priloga A: A1 in A2)
– uporabljene kratice (Priloga B)
– uporabljeni dokumenti (Priloga C: C1 do C7).
4. člen
(tabeli uporabe radijskih frekvenc)
Prilogo A sestavljata dve tabeli.
V Prilogi A1 (Osnovna tabela) je določena uporaba radijskih frekvenc za aplikacije, ki so v direktni povezavi z radiokomunikacijskimi storitvami iz uredbe.
(1) Prvi stolpec tabele (1) določa radiofrekvenčne podpasove radijskih frekvenc od 9 kHz do 3000 GHz.
(2) V drugem stolpcu tabele (2) so nevedene radiokomunikacijske storitve, kot so določene v 5. členu ITU Pravilnika o radiokomunikacijah (Radio Regulations) (v nadaljnjem besedilu: ITU-RR) za Področje 1. V primeru neskladja veljajo določbe ITU-RR.
(3) V tretjem stolpcu tabele (3) so vključene radiokomunikacijske storitve kot so določene v uredbi. V primeru neskladja veljajo določbe uredbe.
(4) V četrtem stolpcu tabele (4) so navedene radiokomunikacijske storitve v angleškem jeziku, kot so določene v dokumentu Evropske unije (npr. 2007/344/EC ali novejše).
(5) V petem stolpcu tabele (5) so z izrazoma »državna uporaba« in »državna souporaba« označene radijske frekvence, ki so določene za potrebe varnosti in obrambe države ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Radiokomunikacijske storitve morajo ustrezati splošnim zahtevam iz drugega in četrtega ter posebnim pogojem iz petega stolpca. Podrobnejšo razdelitev storitev ureja pristojni organ iz drugega odstavka 35. člena ZEKom-a v skladu s tem splošnim aktom.
Razdelitev radijskih frekvenc v pasovih določenih za »državno souporabo« urejata skupaj pristojni organ iz prejšnjega odstavka in Agencija.
(6) V šestem stolpcu tabele (6) so določene aplikacije, ki so dovoljene v posameznem frekvenčnem pasu. Opis sestavljajo:
– vrsta aplikacije, ki je določena v dokumentu Evropske unije (npr. 2007/344/EC ali novejše)
– frekvenčni pas
– oznaka dokumenta iz Priloge C, ki podrobneje opredeljuje pogoje uporabe
– splošni parametri, ki niso določeni v naštetih dokumentih.
(7) V sedmem stolpcu tabele (7) so nevedene aplikacije iz odstavka (6) v angleškem jeziku.
(8) V osmem stolpcu tabele (8) so navedeni način dodelitve radijskih frekvenc, status in način izračuna števila točk za plačilo za uporabo radijskih frekvenc.
– način dodelitve radijskih frekvenc je določen z oznako dokumenta (vloge) iz Priloge C.1.2.
– status določa, ali je za posamezno aplikacijo določena primarna ali sekundarna uporaba v skladu z ITU-RR.
– način izračuna števila točk za plačilo za uporabo radijskih frekvenc je naveden kot oznaka izračuna iz Priloge C.1.3. v skladu z določbami pravilnika, ki določa način izračuna plačil za uporabo radijskih frekvenc. V primeru neskladja se upoštevajo določbe pravilnika.
– dupleksni razmak in/ali širina radiofrekvenčnega kanala (če je potrebno določiti).
(9) V devetem stolpcu tabele (9) so informativno navedeni priporočeni standardi, ki zagotavljajo skladnost z bistvenimi zahtevami Direktive R&TTE (harmonizirani evropski standardi – EN).
(10) Deseti stolpec tabele (10) določa, kjer je potrebno, spremembe in/ali spremembe in/ali zahteve za spremembe uporabe v prehodnem obdobju v slovenskem jeziku.
(11) Enajsti stolpec tabele (11) določa, kjer je potrebno, spremembe in/ali spremembe in/ali zahteve za spremembe uporabe v prehodnem obdobju v angleškem jeziku.
V Prilogi A2 je podrobneje določena uporaba radijskih frekvenc za radiokomunikacijske storitve, ki niso določene v uredbi.
Oznaka posamezne podtabele je naziv aplikacije v obliki, kot so določene v dokumentih Evropske unije (npr. 2007/344/EC ali novejše).
(1) Prvi stolpec posamezne tabele (1) določa radiofrekvenčne podpasove radijskih frekvenc od 9 kHz do 3000 GHz.
(2) V drugem stolpcu tabele (5) so opredeljene naslednje možnosti:
– Civilna uporaba
– Državna uporaba
– Državna souporaba.
(3) Tretji stolpec posamezne tabele (6a) je oznaka dokumenta iz Priloge C, ki podrobneje opredeljuje pogoje uporabe.
(4) V četrtem stolpcu tabele (9) so informativno navedeni priporočeni standardi, ki zagotavljajo skladnost z bistvenimi zahtevami Direktive R&TTE (harmonizirani evropski standardi – EN).
(5) Deseti stolpec tabele (10) določa, kjer je potrebno, spremembe in/ali spremembe in/ali zahteve za spremembe uporabe v prehodnem obdobju.
5. člen
(implementacija dokumentov CEPT)
V tabelah C.5 so navedeni dokumenti CEPT, ki so sestavni del tega splošnega akta. Tabele sestavljajo:
– oznaka dokumenta
– jezik, v katerem je dostopen dokument (UK pomeni angleški jezik, SVN pomeni slovenski jezik)
– naslov
– slovenski opis
– status dokumenta v skladu s pravili CEPT
– način implementacije.
Status dokumentov v podatkovnem sistemu CEPT uskladi Agencija v treh mesecih po začetku veljavnosti tega splošnega akta.
6. člen
(uporaba radijskih frekvenc)
Tehnične rešitve za uporabo radijskih frekvenc (5. točka prvega odstavka 37. člena ZEKom-a) morajo biti v skladu:
– s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti
– z bistvenimi zahtevami direktive o radijski in terminalski opremi (1999/5/ES – R&TTE). Za dokazilo skladnosti z bistvenimi zahtevami Direktive R&TTE so priporočeni harmonizirani evropski standardi (EN), standardi sprejeti v Republiki Sloveniji in/ali metode proizvajalcev.
Določba ne velja za aplikacije, ki so v 3. členu tega splošnega akta določene kot »državna uporaba«.
7. člen
(dopuščena drugačna uporaba radijskih frekvenc)
Odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc, namenjenih za potrebe meritev, atestiranje in drugih preizkusov radijske opreme lahko izda agencija tudi v skladu z ostalimi dokumenti Evropske unije, CEPT, ITU ali standardi ETSI, ki niso sestavni del tega splošnega akta.
Odločbe Agencije morajo ustrezati načelom prava EU.
8. člen
(spremembe tega splošnega akta)
(1) Agencija lahko brez javnega predhodnega usklajevanja v splošnem aktu spremeni:
– deveti stolpec tabele v prilogi A1 (standardi)
– četrti stolpec priloge A2 (standardi)
– spisek dokumentov v Prilogi C.1 (zakon in podzakonski akti)
– spisek dokumentov v prilogi C.7 (standardi).
(2) Agencija v treh mesecih po začetku veljavnosti tega splošnega akta uskladi podatke v Sistemu obveščanja o frekvencah ERO (EFIS) kot je določeno v dokumentih Evropske unije (npr. 2007/344/EC ali novejše).
KONČNI DOLOČBI
9. člen
Z dnem uveljavitve tega splošnega akta preneha veljati Splošni akt o načrtu uporabe radijskih frekvenc (Uradni list RS, št. 60/09, 42/10).
10. člen
(začetek veljavnosti)
Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 7. avgusta 2012
EVA 2012-3211-0002
direktor
Franc Dolenc l.r.
K temu splošnemu aktu so dali soglasje:
 
Svet za radiodifuzijo
št. 0012-13/2012/4, 17. 7. 2012
 
Ministrstvo za obrambo
št. 381-8/2012-65, 13. 7. 2012
 
Ministrstvo za notranje zadeve
št. 381-68/2012/4 (2841-03), 9. 7. 2012
 
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
št. 007-77/2012/8-00611142, 24. 4. 2012
 
Slovenska obveščevalno-varnostna agencija
št. 405-3/2012/25, 30. 7. 2012

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti