Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2012 z dne 20. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2012 z dne 20. 7. 2012

Kazalo

2334. Uredba o državnem prostorskem načrtu za gradnjo daljnovoda 2 × 400 kV Cirkovce–Pince, stran 5665.

Na podlagi drugega odstavka 37. člena v zvezi s prvim odstavkom 62. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10 in 106/10 – popr.) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o državnem prostorskem načrtu za gradnjo daljnovoda 2 × 400 kV Cirkovce–Pince
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga državnega prostorskega načrta)
(1) S to uredbo se v skladu z Odlokom o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04 in 33/07 – ZPNačrt) in Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04 in 33/07 – ZPNačrt) sprejme državni prostorski načrt za gradnjo daljnovoda 2 × 400 kV Cirkovce–Pince (v nadaljnjem besedilu: državni prostorski načrt).
(2) Grafični del državnega prostorskega načrta, iz katerega je razvidno območje tega načrta, je kot priloga sestavni del te uredbe.
(3) Državni prostorski načrt je junija 2012 pod številko projekta LN – 3/03 izdelala ZEU – Družba za načrtovanje in inženiring, d. o. o., Murska Sobota.
2. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba določa: načrtovane prostorske ureditve, območje državnega prostorskega načrta, pogoje glede namembnosti posegov v prostor, njihove lege, velikosti in oblikovanja, pogoje glede križanj oziroma prestavitev gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra ter priključevanja prostorskih ureditev nanje, merila in pogoje za parcelacijo, pogoje celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin, upravljanja voda, varovanja zdravja ljudi, obrambe države ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, etapnost izvedbe prostorske ureditve, druge pogoje in zahteve za izvajanje državnega prostorskega načrta ter dopustna odstopanja.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so grafično prikazane v državnem prostorskem načrtu, ki je skupaj z obveznimi prilogami v analogni obliki na vpogled na ministrstvu, pristojnem za prostor, in pri službah, pristojnih za urejanje prostora v občinah Kidričevo, Videm pri Ptuju, Markovci, Gorišnica, Ormož, Ljutomer, Beltinci, Črenšovci, Velika Polana in Lendava.
(3) Postopek presoje vplivov na okolje v skladu s sedmim odstavkom 62. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10 in 106/10 – popr.) ni bil izveden s postopkom priprave državnega prostorskega načrta.
(4) Postopek celovite presoje vplivov na okolje ni bil izveden, ker se je postopek priprave državnega prostorskega načrta začel pred 21. 7. 2004, predlog najustreznejše variante pa je bil potrjen pred 21. 7. 2006, s čimer so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 13. člena Direktive 2001/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2001 o presoji vplivov nekaterih načrtov in programov na okolje (UL L 197 z dne 21. 7. 2001, str. 30). Postopek presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe državnega prostorskega načrta na varovana območja je bil izveden s pozitivnim naravovarstvenim mnenjem Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave št. 4-III-747/32-O-05/SK z dne 11. 4. 2012, izdanim na podlagi 22. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 41/04).
II. NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE
3. člen
(načrtovane prostorske ureditve)
S tem državnim prostorskim načrtom se načrtujejo naslednje prostorske ureditve:
– rekonstrukcija in dograditev razdelilne transformatorske postaje (v nadaljnjem besedilu: RTP) Cirkovce, ki zajema gradnjo novega stikališča na vzhodni strani obstoječe RTP Cirkovce in gradnjo komandne stavbe;
– gradnja daljnovoda 2 × 400 kV Cirkovce–Pince, ki zajema gradnjo stebrov in napenjanje vodnikov, namestitev svetilk, opozorilnih krogel in oznak za preprečitev zaletavanja ptic na vodnike ter ureditev ozemljitev in optičnih telekomunikacijskih povezav;
– izvedba nadzemnega in podzemnega razpleta daljnovodov pred RTP Cirkovce, ki zajema odstranitev delov obstoječih nadzemnih daljnovodov: 2 × 400 kV Maribor–Mihovce, 220 kV Cirkovce–Žerjavinec, 110 kV Cirkovce–Kidričevo I, 110 kV Cirkovce–Kidričevo II, 110 kV Cirkovce–Kidričevo III, 110 kV Formin–Cirkovce, 2 × 110 kV Zlatoličje–Cirkovce in 110 kV Cirkovce–Rogaška Slatina ter gradnjo nadomestnih podzemnih in nadzemnih daljnovodov;
– gradnja dostopnih poti do daljnovodov;
– preureditev obstoječe infrastrukture, ki jo daljnovodi križajo;
– izvedba krajinskih ureditev na območjih prečkanj gozdnih površin in območjih, varovanih na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave (v nadaljnjem besedilu: območja ohranjanja narave);
– izvedba omilitvenih ukrepov – vzpostavitev nadomestnih habitatov.
III. OBMOČJE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
4. člen
(območje državnega prostorskega načrta)
(1) Območje državnega prostorskega načrta je določeno s tehničnimi elementi, ki omogočajo prenos novih mej parcel v naravo. Koordinate tehničnih elementov so priložene prikazu območja državnega prostorskega načrta z načrtom parcel.
(2) Na območju državnega prostorskega načrta iz prejšnjega odstavka se v skladu z geodetskim načrtom nahajajo zemljišča ali deli zemljišč s parcelnimi številkami v naslednjih katastrskih občinah:
1. območje rekonstrukcije in dograditve RTP Cirkovce:
– k. o. Cirkovce (430): 260/15, 260/8;
– k. o. Dragonja vas (429): *52, *53, *54, 85/3, 86, 87/1, 92, 99/1, 105/2, 199/2, 201/3, 202/3, 203/3, 204/3, 205/4, 517/6, 648, 649, 650, 652/1, 652/2, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 661, 662, 665, 666, 668, 669, 670;
2. območje daljnovoda 2 × 400 kV Cirkovce–Pince ter nadzemnega in podzemnega razpleta daljnovodov pred RTP Cirkovce, vključno z območji dostopnih poti do daljnovodov, območji preureditve obstoječe infrastrukture ter območji krajinskih ureditev:
– k. o. Mihovce (428): 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082/1, 1083, 1136, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160/1, 1160/2, 1161, 1164, 1165, 1166, 1171, 1199;
– k. o. Dragonja vas (429): 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 670, 671, 672, 673, 702;
– k. o. Pleterje (427): 264/1, 264/2, 265, 282, 287/1, 287/2, 290/1, 296/1, 299/1, 299/5, 302/1, 305, 308, 311, 314/1, 317, 320, 325/1, 325/3, 325/4, 325/5, 325/6, 328/3, 333/2, 338/1, 343/1, 348, 349, 354, 355, 359, 360/1, 360/2, 365, 369, 372, 539, 542, 545, 546, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558/2, 559, 560, 561/1, 913/3, 913/6, 917/3, 918/2, 925/1;
– k. o. Župečja vas (426): 445, 446, 447, 448, 449, 485/2, 491/1, 491/2, 496/1, 501/1, 501/2, 506/1, 511/1, 516/1, 521/1, 521/2, 526, 531/1, 531/2, 536/1, 536/2, 542, 547/1, 547/2, 552/1, 556/3, 561/3, 564/5, 574/2, 580, 581/2, 585/1, 586/2, 591, 592/2, 595/2, 596, 601, 602/2, 607/1, 608/2, 614, 615, 624, 625, 630, 631, 636, 637/2, 642, 643, 648, 649, 654, 655, 660/1, 661/1, 702/1, 703, 704/1, 704/2, 704/3, 873/2, 874/1, 879;
– k. o. Lovrenc na Dravskem polju (425): 703, 704, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 719/1, 719/2, 720/1, 720/2, 838/2, 839/1, 841/2, 841/3, 841/6, 842/2, 842/3, 843/3, 843/4, 843/5, 843/6, 845/1, 845/2, 846/1, 961/2, 962/2, 963/3, 964/4, 965/1, 966/4, 967/3, 968/3, 969/3, 970/1, 970/3, 971/1, 971/3, 972/1, 972/3, 973/1, 973/3, 974/3, 974/5, 974/8, 974/9, 975/1, 975/3, 987/1, 988/1, 991/1, 992/1, 995/1, 996/1, 999/1, 1000/1, 1003/1, 1004/1, 1007/1, 1008/1, 1032/3, 1032/4, 1033, 1034, 1035, 1036/2, 1172/1, 1175/3, 1175/8, 1176;
– k. o. Apače (424): *163, *190, *248, 319, 320, 321, 322, 333/19, 333/20, 333/21, 333/22, 333/23, 333/24, 333/30, 333/61, 333/75, 334/12, 334/13, 334/22, 334/26, 356, 357, 358, 359, 360, 361/1, 361/2, 362/1, 362/2, 363, 364/1, 364/2, 365/1, 365/2, 365/4, 365/6, 370, 371/1, 371/2, 371/3, 371/4, 372, 373, 374/1, 429/1, 429/2, 430, 431, 432, 433/1, 433/2, 434, 435/1, 436/1, 437, 438, 439, 440, 441/1, 441/2, 442, 444, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460/1, 460/2, 502/10, 502/16, 502/17, 537, 538, 539, 540, 541, 542/1, 543, 544, 545, 546, 547/1, 547/2, 547/7, 550/6, 550/7, 550/8, 550/80, 550/81, 550/120, 700/1, 701, 702, 703/1, 703/2;
– k. o. Trnovec (423): 204/1, 205/1, 205/7, 205/8, 206/1, 208/1, 209/1, 210/1, 211/1, 213/1, 214/5, 214/9, 217/1, 218/1, 219/1, 221/4, 223/4, 228/3, 228/4, 228/5, 229/25, 229/26, 229/27, 229/28, 229/29, 229/30, 229/31, 229/32, 229/33, 236/1, 237/1, 237/3, 241, 242, 243, 244;
– k. o. Sela (422): 107/2, 107/3, 112/1, 112/2, 113/1, 113/2, 114/1, 145, 146, 147, 148, 149, 152, 153, 154, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175/2, 176, 177/1, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 190/1, 549, 550/2, 551/2, 552/2, 554, 556, 558, 559, 561, 562/1, 562/2, 562/3, 562/4, 563/2, 563/3, 563/4, 564, 566, 567, 568, 569, 570/2, 571, 572, 599/1, 599/4, 600/1, 600/2, 601, 602, 799/10, 799/2, 799/4, 799/8, 799/9;
– k. o. Lancova vas (421): 367/1, 368/2, 370/1, 371, 372/2, 374/1, 374/4, 377/1, 377/2, 377/3, 381/3, 383, 384/1, 386/1, 387, 388/1, 381/4, 390, 391, 393, 396, 397/1, 398/2, 404, 405, 406/1, 407/2, 410/2, 411, 412, 413, 415, 417, 418/1, 420, 421/1, 424, 425, 426, 427, 428, 431/1, 434, 435, 437, 438/1, 439/1, 440/1, 441/1, 443, 444/1, 445, 448/2, 450, 455/1, 458, 460/1, 464/1, 465/2, 470, 472, 475, 476/1, 481, 485, 487, 489/1, 490, 491/1, 494/1, 496, 499, 502/1, 503, 513/1, 513/2, 516, 519/1, 523, 524, 526, 527/2, 531/1, 532/1, 533/1, 533/2, 533/3, 534, 537/2, 537/3, 538/1, 538/2, 540/3, 540/4, 541/3, 541/4, 543, 544, 548, 550, 551, 558/1, 562/1, 569, 570/1, 571/1, 571/2, 572/1, 580, 587/1, 588/1, 589, 604, 605/1, 606, 607/1, 607/2, 636, 642/1, 642/2, 643, 644/2, 647/2, 648/1, 648/2, 649, 650, 651, 652, 654, 655, 656/1, 657/1, 658, 666, 667, 668, 669, 670/1, 670/2, 670/10, 670/11, 671/1, 671/2, 671/3, 671/6, 715/2, 715/4, 725, 726/1, 726/2, 726/3, 727/1, 727/2, 728/1, 729/1, 730/1, 731/2, 732/1, 733/1, 734/1, 753/2, 757/1, 759/2, 763, 764;
– k. o. Pobrežje (420): 730, 731, 732/2, 732/3, 733/5, 734/1, 735, 742/1, 743/3, 743/4, 744/1, 744/2, 744/3, 744/4, 749/1, 749/2, 750/1, 750/3, 751/1, 751/2, 752, 754, 841/15, 841/16, 841/17, 841/18, 841/19, 841/20, 841/21, 841/22, 841/33, 841/39, 841/57, 841/60, 841/68, 841/69, 841/70, 841/74, 841/75, 841/76, 841/77, 841/78, 841/79, 841/106, 841/129, 841/130, 841/131, 841/132, 841/133, 841/134, 1121/4, 1124/1, 1129, 1145, 1146, 1204, 1366, 1368, 1369, 1370, 1371,1393, 1401, 1402/1,1402/2, 1403, 1405, 1406, 1407, 1408, 1431, 1432, 1446, 1449, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467 1468, 1469, 1470, 1475, 1476, 1481, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1623, 1624, 1625, 1629;
– k. o. Šturmovci (419): 397, 398, 399, 400, 401/1, 401/2,477, 478/1, 478/2, 478/3, 479, 481, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 547, 552, 557, 559, 560, 561, 563, 564, 565, 567, 568, 573, 574, 575, 576, 578, 584, 585, 586, 587;
– k. o. Markovci (417): 617/49, 617/50, 617/116, 808/71, 808/17, 808/21, 808/22, 808/23, 808/24, 808/25, 808/26, 808/27, 808/29, 808/28, 824/4, 948, 947/1, 956, 957, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 977, 978, 979, 981, 982, 983, 984, 986, 987, 988, 989, 995, 996/1, 996/2, 997, 1003, 1004, 1005, 1051;
– k. o. Nova vas pri Markovcih (389): 352/1, 385, 386/1, 386/2, 392/5, 393/1, 399, 400/2, 404, 410, 416/3, 419/1, 419/3, 421/2, 422, 423/1, 424/1, 429/3, 429/4, 429/7, 429/8, 432, 434/5, 437/4, 437/5, 439, 440, 442/1, 442/2, 445/1, 447, 448/1, 462/5, 466, 592/1, 592/10, 592/9, 595, 596, 597, 598, 599, 601, 602, 613/1, 613/2, 614/4, 614/5, 614/10, 614/11, 614/12, 614/13, 614/14, 614/26, 614/27, 614/28, 614/29, 614/30, 614/31, 614/6, 614/7, 614/8, 614/9, 621, 622, 623/1, 623/2, 623/3, 624/1, 625, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671/2, 672, 673, 679, 684, 685, 690, 693, 696, 697, 835/2, 837/1, 837/3, 837/17, 837/23, 837/24, 837/25, 837/87, 837/88, 837/89, 837/92, 837/93, 837/94, 837/95, 837/101, 837/102, 837/105, 850;
– k. o. Bukovci (415): 9/1, 10/2, 11/1, 11/6, 11/7, 11/8, 13/1, 21/3, 22/1, 22/4, 28/1, 28/5, 29/1, 35/1, 36/1, 42/2, 43/1, 44/1, 54/1, 55/1, 55/3, 55/4, 62/2, 63/1, 70/1, 70/2, 71/1, 79/3, 85/1, 86/1, 95/1, 96/1, 105/1, 106/2, 107/1, 107/5, 107/6, 107/7, 115/1, 155/1, 156/1, 157/1, 158, 159, 160, 161, 162, 163/1, 164/2, 164/3, 165, 166, 167/1, 167/2, 167/3, 168/1, 168/2, 169/1, 169/2, 170/1, 170/2, 171/1, 172/1, 171/2, 172/2, 172/3, 173/1, 173/2, 174/1, 175/1, 176, 179/1, 180/2, 180/4, 180/5, 180/7, 224/2, 225/2, 226/2, 227, 228, 229/1, 229/2, 229/3, 229/4, 229/5, 229/6, 230, 231, 233, 235, 236, 237, 238/1, 238/2, 239/1, 239/2, 240, 241, 242/1, 242/2, 243, 244/1, 244/2, 245, 246/1, 247, 248, 516, 565/1, 567/1, 567/2, 568/1, 995/1, 996/3, 998, 1000/2, 1003/2, 1017, 1018;
– k. o. Stojnci (414): 14/2, 15, 16/1, 17/1, 18/2, 18/3, 19/1, 19/2, 20/2, 21, 22/1, 22/2, 25/1, 25/2, 26, 31, 32, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46/1, 46/2, 47/1, 50/7, 50/8, 51/6, 52/10, 52/18, 53/1, 54/1, 55/1, 56/1, 56/6, 57/1, 57/7, 60/1, 60/4, 61/1, 62/1, *118, *142, 924/1, 925, 926/1, 926/5;
– k. o. Zagojiči (406): 234/1, 235/1, 236/1, 238/2, 238/3, 239/1, 239/2, 239/3, 240, 241/2, 241/3, 242/1, 242/2, 242/4, 242/5, 242/6, 244/1, 247/1, 247/2, 247/3, 248/2, 248/3, 248/4, 252/1, 253/1, 253/2, 253/3, 253/4, 254/7, 254/18, 255/2, 256, 257/2, 259/2, 353/2, 354/1, 370/1, 370/2, 373/2, 374/2;
– k. o. Muretinci (413): 24/2, 25/1, 25/2, 30/1, 31/1, 35/1, 35/2, 36/1, 36/2, 41/1, 42/2, 42/3, 42/4, 49/1, 49/2, 50/1, 51/1;
– k. o. Mala vas (412): 228, 229/2, 229/3, 230/1, 230/2, 230/6, 231/3, 371;
– k. o. Gajevci (411): 2/1, 2/2, 2/3, 4/2, 235/1, 251, 252, 253/2, 254/3, 255/3, 255/6, 256/1, 260/2, 260/4, 260/5, 261, 263/1, 263/2, 264/2, 264/3, 266, 267/1, 268/1, 269/1, 270/1, 270/2, 271/1, 271/2, 271/3, 272/1, 272/2, 273, 274/1, 275/1, 276/1, 276/2, 277, 278/1, 279/1, 289/1, 290/1, 290/2, 291/1, 292/1, 292/2, 292/4, 293/1, 296/1, 296/2, 297/1, 297/2, 298/1, 298/2, 299/1, 303/1, 303/2, 303/3, 303/4, 303/7, 303/8, 303/10, 304/1, 304/2, 305/2, 305/3, 307/1, 308/1, 308/2, 309/1, 310/1, 311/1, 311/2, 311/3, 312/1, 367/13, 367/16, 369/3, 370/2, 371, 372, 373, 393, 400, 412/2, 413/2, 415/12, 415/15, 416/1, 416/2, 416/6, 418/3, 418/4, 466/3, 468/3, 469/2, 470/2, 470/3, 471/2, 471/5, 471/7, 472/2, 472/3, 473/3, 474/3, 475/6, 475/9, 480/3, 485/2, 486/3, 486/4, 487/1, 487/2, 487/3, 487/5, 488/1, 488/2, 488/3, 489/1, 489/2, 497/4, 497/23, 497/21, 498/1, 498/2, 501, 502/12, 502/6, 502/7, 512/1, 512/3, 513/1, 513/3, 516/1, 516/3, 626/1, 626/2, 628, 630/4, 630/6, 631/4, 634, 635, 636, 637, 638, 673, 675, 696/2, 697/2, 703/4;
– k. o. Formin (410): 267/5, 267/6, 270/1, 280/4, 307/5, 310/3, 319/3, 321, 322, 490/5, 503/60, 503/78, 503/79, 633, 634, 635, 636, 637, 640, 642, 643, 644, 660/3, 660/4, 661/1, 661/4, 661/5, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678/4, 679/4, 680/5, 681/2, 681/4;
– k. o. Cvetkovci (329): 961/122, 961/123, 961/2, 961/87, 961/88, 961/92, 961/93, 961/124, 961/125, 961/126, 961/127, 961/128, 961/129, 961/253, 961/262, 961/263, 961/264, 961/265, 961/266, 961/267, 961/268, 961/269, 961/270, 961/271, 961/272, 961/273, 961/274, 961/275, 961/276, 961/277, 961/278, 961/279, 961/280, 961/281, 961/282, 961/283, 961/284, 961/287, 961/292, 961/293, 1190/1, 1196, 1198/1, 1539, 1540, 1567, 1568, 1569, 1570, 1616, 1617, 1618, 1619, 1630, 1631, 1649, 1679, 1680, 1682, 1683, 1684;
– k. o. Trgovišče (330): 811, 814, 815, 818, 991, 992, 996, 997, 1001, 1002, 1003, 1004, 1016, 1019/4, 1052, 1055;
– k. o. Velika Nedelja (331): 833/2, 834/1, 834/2, 835/1, 836, 837, 850/2, 852/1, 852/2, 852/3, 853, 854, 855, 856, 857, 858/2, 864, 865, 866, 870/11, 870/17, 1063/1, 1063/4, 1658, 1680/1, 1680/3, 1680/4, 1680/6, 1680/7, 1697/4, 1698, 1699, 1700, 1708/1;
– k. o. Ormož (332): 841/1, 841/2, 842, 843, 844/2, 845/1, 845/2, 845/4, 847, 849, 1338/41, 1338/46;
– k. o. Hardek (318): 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 296, 297, 298, 301, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 372, 373, 375, 376, 377/1, 378, 384/1, 385/1, 386, 387, 388, 389, 402/1, 405, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 423, 691/4, 695, 699/51, 699/52, 699/53, 699/54, 699/55, 699/58, 699/91, 699/92, 699/93, 699/94, 700/10, 700/11, 700/12, 700/13, 700/17, 700/18, 700/19;
– k. o. Šardinje (321): 615, 616/2, 618/1, 619/1, 619/2, 619/3;
– k. o. Lešnica pri Ormožu (320): *53, *61/1, 221/1, 221/9, 223, 224/1, 224/2, 225, 232/1, 234/1, 236/1, 236/5, 237, 238, 239/1, 239/2, 239/3, 239/5, 239/6, 239/7, 248/1, 248/2, 249, 251/2, 252, 254, 255/1, 255/2, 257, 259, 236/4, 336/2, 374/2, 375/1, 375/2, 375/3, 376, 377, 378, 379, 380/1, 380/2, 380/3, 404/5, 404/14, 408/1, 408/2, 427/1, 429, 434, 435, 437/1, 437/2, 438/1, 439, 443/1, 445/1, 445/4, 445/5, 445/6, 446/1, 446/2, 448, 449/1, 450, 453/1, 453/2, 453/3, 465/3, 480/2, 481, 482/5, 482/6, 482/7, 484, 486/4, 487/2, 488, 491/1, 492/1, 501, 502, 503, 504/1, 504/3, 526/1, 540/4, 540/6, 604/2, 607/3, 612/3, 618, 805, 806, 808, 809, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 854, 855, 861;
– k. o. Runeč (292): 892/1, 892/2, 895, 896/1, 896/2, 897, 898/1, 898/2, 959;
– k.o. Stanovno (293): *2/1, 138, 139/1, 173/1, 173/2, 174, 177/1, 178/1, 179, 180/1, 180/2, 182, 183, 184, 194/4, 205, 207, 208, 217/1, 219, 220, 223, 224, 257, 258, 259/1, 259/2, 260, 261, 262, 263, 264, 422/1, 425, 426, 427, 428, 429, 431, 436, 437, 438, 439/1, 439/2, 440/1, 441, 442, 443, 444/1, 444/2, 516, 520/1, 517, 518, 523, 524, 525, 526, 529/2, 555, 556, 557, 559, 560, 561, 562, 563, 567, 573/2, 578/1, 578/2, 578/3, 579, 580, 581, 583, 584, 585, 586, 587/1, 587/2, 671, 676/1, 678, 681, 682;
– k. o. Žerovinci (295): 5/6, 5/7, 5/8, 5/11, 5/12, 5/13, 5/15, 5/16, 5/17, 5/23, 5/26, 12, 13, 15, 63/3, 86/1, 89/1, 89/2, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97/1, 141/2, 143, 144, 149, 150, 162, 164, 165, 166, 167/1, 168/1, 171, 174/1, 174/2, 175, 177, 179, 180/1, 180/3, 180/4, 181/2, 181/3, 204, 207/1, 207/2, 207/3, 207/4, 211, 213/2, 214/4, 231/1, 234, 676, 677/1, 677/2, 679/1, 679/3, 679/4, 680/2;
– k. o. Lahonci (290): 997, 1000, 1005, 1006, 1007, 1013/1, 1013/2, 1013/4, 1014, 1015/1, 1015/2, 1015/3, 1017/1, 1017/2, 1017/3, 1118, 1119, 1027, 1028, 1030/3, 1036/1, 1036/2, 1037/3, 1038/2, 1039, 1041, 1042, 1043/2, 1044, 1045, 1046, 1047, 1049, 1117, 1192/1, 1200/4;
– k. o. Mekotnjak (263): 47/10, 47/11, 47/6, 47/8, 50/1, 51/1, 52, 53/1, 53/2, 56, 57, 58, 59/1, 61/2, 380/1, 382, 383, 384, 392/1, 392/10, 392/11, 392/12, 392/13, 392/14, 392/15, 392/16, 392/17, 392/18, 392/19, 392/2, 392/20, 392/21, 392/22, 392/23, 392/24, 392/25, 392/26, 392/27, 392/28, 392/29, 392/30, 392/31, 392/32, 392/33, 392/34, 392/35, 392/36, 392/37, 392/38, 392/39, 392/40, 392/41, 392/42, 392/43, 443, 444, 445/1, 447, 484/2, 500/1, 501/1, 502;
– k. o. Kamenščak (260): 193, 194, 195/1, 195/2, 197, 199/2, 218/1, 218/3, 218/4, 219, 220, 224/1, 224/2, 227/1, 227/2, 228/1, 228/2, 229/1, 229/2, 230/1, 230/5, 230/7, 230/9, 230/10, 243/1, 242/2, 244, 245, 246, 247, 248/1, 248/2, 249, 738/1, 750, 755/1;
– k. o. Cezanjevci (258): 230/3, 727/2, 732/1, 733/1, 734/1, 734/2, 734/4, 736/1, 736/2, 736/7, 736/8, 737, 738/1, 739/6, 739/9, 840/1, 850, 853, 870/7, 883/2, 903, 904, 923, 924/2, 924/3, 930, 931, 932, 942, 958, 959, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970;
– k. o. Noršinci (243): 4/1, 4/5, 127/2, 132/2, 135/1, 135/2, 140/1, 140/2, 143/2, 148, 149, 176/2, 504, 505/5, 507/1, 521/2, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 536, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 559, 567, 581, 582, 636, 637, 638, 640, 641/1, 641/2, 642/3, 643, 644, 645, 646, 647/1, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657/1, 657/2, 660, 661, 668, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 681, 687, 708, 711, 712, 713, 717, 808, 811, 812, 813, 819;
– k. o. Babinci (242): 458/1, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 495, 498, 500, 514/1, 514/2, 515, 516/1, 516/2, 516/3, 517, 520/1, 520/2, 520/3, 538/2, 540/1, 540/2, 541, 542/2, 542/3, 554/2, 555/1, 558/1, 559/1, 562/1, 562/2, 591, 595/1, 596/16, 609/1, 609/2, 617, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 627, 628, 634, 640, 641/1, 641/2, 641/3, 641/4, 641/5, 643, 653, 654, 655, 656/1, 656/2, 656/3, 657, 659, 660, 667, 668, 669, 670, 676/2, 671, 672/1, 677, 678/1, 684, 678/1, 678/2, 679, 680, 681, 682;
– k. o. Krištanci (238): 188/1, 188/3, 189, 190/1, 190/2, 193/3, 193/4, 194, 195;
– k. o. Krapje (239): 377, 382, 383/1, 383/2, 384/1, 384/2, 384/3, 385, 386, 388, 390, 392/2, 461, 462/1, 462/2, 463, 464, 465, 466, 490/1, 490/2, 490/3, 490/4, 490/5, 491/1, 491/2, 492, 493, 494/1, 494/2, 553/1, 553/3, 553/4, 553/6, 553/28, 553/30, 553/31, 554/1, 555/1, 555/6, 556/1, 556/5, 556/6, 556/7, 556/8, 556/9, 556/10, 556/11, 556/130, 556/132, 556/190, 556/191, 599, 604, 606, 627/1, 627/2;
– k. o. Mota (240): 349, 372, 373/18, 373/22, 373/26, 373/27, 373/28, 373/29, 373/35, 373/36, 373/37, 373/39, 373/42, 373/59, 373/6, 373/70, 373/74, 373/75, 373/76, 373/77, 373/78, 373/79, 373/80, 373/81, 373/82, 373/83, 694, 695;
– k. o. Melinci (136): 1459, 1518, 1519, 1523, 1524/1, 1524/2, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531/1, 1531/2, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551/1, 1551/2, 1552/2, 1553, 1554, 1555, 1556, 1640, 1641, 1642, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648/1, 1661, 1662/1, 1662/2, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671/1, 1671/2, 1672, 1674, 1675/1, 1675/2, 1676/1, 1676/2, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682/1, 1683, 1684, 1685, 1686, 1772, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1792, 1793, 1795, 1798, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1811, 1812, 1814, 1815, 1816, 1818, 1819, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1832, 1833/1, 1833/2, 1834/1, 1834/2, 1835/1, 1835/2, 1836/1, 1836/2, 1837/1, 1837/2, 1838, 1839/1, 1839/2, 1840, 1841/1, 1841/2, 1841/3, 1842, 1843/1, 1843/2, 1844/1, 1845/1, 1846/1, 1850, 1851/15, 1853/10, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616/1, 2616/2, 2617, 2624, 2625, 2626, 2629, 2667, 2668, 2670/1, 2670/2, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2679, 2678/1, 2678/2, 2693, 2901, 2916, 2917, 2918, 2925, 2928, 2961, 2962, 2669;
– k. o. Gornja Bistrica (141): 20, 136, 137, 138, 139, 140, 141/1, 141/2, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151/1, 151/2, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158/1, 158/2, 165, 166, 167, 168/1, 168/2, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203/1, 203/2, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213/1, 213/2, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223/1, 223/2, 224, 225, 226, 227, 228/1, 228/2, 229, 230, 231, 232, 233, 619, 620, 623, 624, 627, 628, 633, 634, 635, 638, 639, 643, 644, 649, 650, 653, 654, 657, 658, 663, 664, 669, 670, 671, 672, 673/1, 673/2, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 694, 695, 696, 697, 698, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782/1, 782/2, 783, 784/1, 785/1, 786/1, 786/2, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793/1, 793/2, 795, 796, 797, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2251, 2262/2;
– k. o. Črenšovci (140): 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704/2, 710/1, 710/2, 710/3, 748, 749, 750, 751, 752/1, 752/2, 753, 754, 755, 756, 757/1, 757/2, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 768, 1429, 1430, 1431, 1433, 1434, 1436, 1437, 1439, 1440, 1442, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449/1, 1449/2, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1465, 1466, 1467, 1469, 1470, 1471, 1472, 1474, 1475, 1478, 1479, 1484, 1485, 1487, 1488, 1489, 1491/1, 1491/2, 1491/3, 1492/1, 1492/2, 1492/3, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1556, 1575/2, 1576, 1577, 1575/3, 1578, 1579/1, 1579/2, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1598, 1930, 1931, 1932, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2285/2, 2724, 2725, 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 2743, 2744, 2746, 2747, 2749, 2762, 2763, 2764/1, 2764/2, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2949, 3483/5, 3483/6, 3483/7, 3495, 3498, 3505, 3506, 3507, 3508, 3510, 3511, 3524;
– k. o. Žižki (139): 669/1, 669/2, 669/3, 669/4, 1101, 1102, 1105, 1106, 1108, 1300, 1301, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1331, 1332, 1333, 1334, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1383, 1384, 1385, 1390, 1391/1, 1391/2, 1392, 1393, 1394, 1395, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413/1, 1413/2, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419/1, 1419/2, 1420, 1421, 1422, 1423, 1442, 1458;
– k. o. Velika Polana (160): 3607, 3608, 3609, 3612, 3614, 3616, 3987, 3988/1, 3988/2, 3989, 3990/1, 3990/2, 3991, 3992, 3993, 3994, 3997, 3998, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006, 4009, 4010, 4011, 4012, 4015, 4016, 4017/1, 4021, 4022, 4130, 4131, 4035, 4136, 4140, 4141, 4142, 4143, 4144, 4145, 4146, 4147, 4148, 4149, 4150, 4151, 4152, 4153, 4154, 4155, 4156, 4157, 4158, 4159, 4160, 4161, 4162, 4302, 4303, 4307, 4308, 4310, 4311, 4312, 4313, 4314, 4315, 4316, 4317, 4320, 4321, 4322, 4323, 4324, 4325, 4427, 4428, 4331, 4332, 4333, 4334, 4335, 4439, 4440, 4445, 4446, 4447, 4448, 4449, 4450, 4451, 4452, 4453, 4454, 4456, 4457, 4458/1, 4458/2, 4459/1, 4461, 4494, 4497, 4498, 4501, 4502, 4503, 4504, 4505, 4506, 4507, 4508, 4509, 4510, 4513, 4514, 4516, 4519, 4543, 4545, 4546, 4548, 4549, 4550, 4553, 4554, 4557, 4558, 4561, 4563, 4566/1, 4566/2, 4567, 4570, 4571, 4574, 4575/2, 4576/1, 4576/2, 4579, 4580, 4584/1, 4584/2, 4586, 4587, 4590, 4591, 4594, 4595, 4598, 4776, 4792, 4799, 4800, 4801, 4805;
– k. o. Hotiza (161): 858, 863, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 1005, 1009, 1010, 1011, 1012, 1015, 1016, 1017, 1021, 1022, 1030, 1031, 1034, 1036, 1037, 1038, 1646, 1647, 1650, 1651, 1654, 1655, 1658, 1659, 1662, 1663, 1666, 1667, 1669, 1670, 1671, 1674, 1675, 1678, 1679, 1682, 1683, 1684, 1685,1686, 1688, 1689, 1690, 1692, 1693, 1697, 1698/2, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1752, 1753, 1755/1, 1755/2, 1756, 1759, 1760, 1763, 1764, 1767, 1769, 1770, 1773, 1774, 1775, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1982/1, 1982/2, 1983, 1984/1, 1984/2, 1985/1, 1985/2, 1986/1, 1986/2, 1987, 1988/1, 2813/2, 2813/32, 2813/33, 2813/34, 2816/2, 2817, 2822/4, 2824, 855, 864, 865/1, 865/2;
– k. o. Sveti Martin na Muri: 2939, 2940, 2941, 2942, 2943, 2944, 2945, 2946, 2947, 2948, 2949, 2950, 2951, 2952, 2953, 2954, 2955, 2956, 2957, 2958, 2959, 2960, 2961, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968, 2969, 2970, 2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2979, 2980, 2981, 2982, 2983, 2984, 2985, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3058, 3059, 3060, 3061,3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 3111, 3112, 3113, 2879, 2880, 2881, 3062, 3063, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3073, 3074, 3075, 3076, 3077, 3078, 3079, 3080, 3081, 3082, 3083, 3084, 3085, 3086, 3087, 3088, 3089, 3090, 3091, 3092, 3093, 3094, 3095, 3096, 3097, 3098, 3099, 3100, 3101, 3114, 3115, 3116, 5991, 5992, 6006, 5994, 5993;
– k. o. Kapca (162): 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520/1, 2520/2, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535/1, 2535/2, 2536, 2537, 3235, 3236, 3237, 3238, 3239, 3240, 3241, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3250, 3251, 3252/2, 3253, 3254, 3255, 3256, 3257, 3258, 3259, 3260, 3261, 3262, 3263, 3264, 3265, 3266, 3267, 3268, 3269, 3270, 3271, 3272, 3273, 3274, 3275, 3276, 3277, 3278, 3279, 3280, 3281, 3282, 3283, 3284, 3285, 3297, 3299, 3306, 3310;
– k. o. Kot na Muri (163): 191;
– k. o. Gaberje (164): 1667, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705/1, 1705/2, 1706, 1707/1, 1707/2, 1712, 1713, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723/1,1723/2, 1724, 1725, 1727, 1728,1729, 1730, 1731, 1732, 1734, 1735, 1757, 1758/1, 1758/3, 1759/1, 1759/2, 1759/3, 1760, 1761/1, 1763, 1764, 1765, 1766, 1904, 1905, 1906, 1967, 1907, 1908, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940/1, 1940/2, 1941, 1942, 1943,1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953/1, 1953/2, 1953/3, 1954,1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1966, 1986, 2008, 2220/1, 2220/2, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041/1, 2041/2, 2042, 2043, 2044, 2050, 2051, 2052/1, 2052/2, 2052/3, 2053, 2219/1, 2220/3, 2221, 2473, 2474/1, 2475/2, 2477, 2481;
– k. o. Lakoš (165): 2661, 2662, 2663/1, 2663/2, 2663/3, 2663/4, 2663/5, 2665/1, 2665/3, 2665/4, 2667/1, 2667/2, 2667/3, 2667/4, 2668, 2669/1, 2669/2, 2672, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679/1, 2679/2, 2679/3, 2679/4, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689/1, 2689/2, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 2743, 2744, 2745, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2941, 2942, 2945, 2946, 2984, 2985, 2986, 2987, 2993, 2994, 2998, 2999, 3000, 3001, 3002, 3003, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 3077, 3084, 3085, 3086, 3087, 3094, 3096, 3097, 3098, 3099, 3100, 3101, 3104, 3105, 3108, 3109, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3127, 3130, 3131, 3132, 3133, 3548, 3554/1, 3554/2, 3554/3, 3554/4, 3555, 3562/2, 3692, 3693, 3694, 3695, 3697, 3703, 3704, 3707, 3711, 3712, 3713, 3716, 3720, 3723, 3725, 4094/1, 4095/2, 4134, 4324, 4353, 4355, 4356, 4358, 4360, 4361, 4362;
– k. o. Lendava (166): 2259/1, 2259/2, 2263, 2264, 2306, 2346/2, 2347, 2666/2, 2667/2, 2690/1, 2691/1, 2695, 2696/2, 2696/3, 2697/4, 6615/5, 6639/1, 6640/1, 6706/1, 6706/1, 6724/3, 6724/13, 6754/1, 6755/1, 6757/1, 6757/2, 6758/2, 6759/1, 6759/2, 6760/4, 6767/4, 6768/2, 6768/3, 6769/3, 6804, 6805, 6806, 6807, 6808, 6817, 6818, 6822, 6824, 6831;
– k. o. Petišovci (169): 30/1, 31/1, 34/1, 141/1, 141/2, 142/1, 142/2, 166, 167, 168, 169, 186/1, 187/1, 188, 191, 192/1, 193/1, 194, 197, 198/1, 199/1, 200, 203/1, 203/2, 204/1, 206/1, 207, 209, 210/1, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225/1, 226/1, 227/1, 227/2, 227/3, 228, 229, 230/1, 230/2, 230/3, 230/4, 230/5, 231, 234/1, 235/1, 236, 238, 239/1, 239/2, 240/1, 240/2, 241/1, 241/2, 242/1, 242/2, 243, 244/1, 244/2, 245/1, 245/2, 246, 270/1, 270/2, 275/1, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 367, 368, 369, 370/1, 370/2, 371/1, 371/2, 372/1, 372/2, 373, 374/1, 374/2, 374/3, 375/1, 383/1, 499/1, 499/3, 499/4, 503/3, 503/4, 529/1, 547, 548, 549, 550/1, 550/2, 551/1, 551/2, 552, 553/1, 553/2, 553/3, 554/1, 554/2, 554/3, 555/1, 563, 564/1, 564/5, 577/1, 578/1, 580/1, 581/1, 582/1, 583/1, 584/1, 585/1, 586/1, 587/1, 4161/1, 4162/1, 4163/1, 4192/1, 4192/5, 4192/6, 4192/9, 4193/4, 4193/7, 4193/8, 4193/11, 4245, 4246, 4247, 4248, 4249, 4255, 4256, 4261, 4262, 4263, 4273, 4274, 4275, 4276, 4286, 4288, 4289, 4292, 4293, 4294, 4295, 4296, 4297, 4298, 4299, 4300, 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306, 4307, 4308, 4309, 4310, 4311, 4312, 4313, 4314, 4315, 4316, 4317, 4322, 4344;
– k. o. Čentiba (167): 4346/1, 4347/1, 4348/1, 4349/1, 4353/3, 4354/2, 4360/2, 4358/1, 4361/1, 4362, 4363/1, 4366/1, 4367, 4368/1, 4369/1, 4371/1, 4372, 4373, 4374/1, 4375/2, 4379/1, 4576/1, 4585/1, 4586/1, 4671/1, 4671/10, 4671/12, 4671/14, 4675/1, 4675/2, 4691, 4692, 4700, 4701, 4702, 4711, 4712;
– k. o. Dolina pri Lendavi (168): 2372/1, 2372/2, 2373/1, 2373/2, 2373/4, 2749/2, 2759/4, 2764/2, 2988/1, 2997, 2998, 2999, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3025, 3026, 3027, 3032/1, 3033/1, 3034/1, 3035/1, 3036/1, 3037/1, 3038/1, 3039/1, 3040/1, 3041/1, 3042/1, 3043/1, 3044/1, 3045/1, 3046/1, 3047/1, 3048/1, 3049/1, 3050/1, 3051/1, 3052/1, 3053/1, 3112/1, 3112/12, 3113/1, 3152/2, 3152/3, 3154/4, 3154/6, 3162/1, 3172/1, 3172/2, 3175, 3178, 3194, 3196, 3197, 3198, 3199, 3200, 3201, 3202;
– k. o. Pince (170): 4522/1, 4588, 4589, 4590, 4591, 4592, 4593, 4594, 4595/1, 4596/1, 4597/1, 4598/1, 4599, 4600, 4601, 4602, 4603, 4604, 4605, 4606, 4607, 4608, 4609, 4610, 4611, 4612, 4613, 4643/1, 4645/1, 4646/1, 4647/1, 4648/1, 4649/1, 4650/1, 4651/1, 4652/1, 4653/1, 4654/1, 4655/1, 4656/1, 4657/1, 4658/1, 4659/1, 4660/1, 4661, 4662, 4663, 4664, 4665, 4666, 4667, 4668, 4669, 4670, 4671, 4672, 4673/1, 4673/2, 4674/1, 4675/1, 4676/1, 4695/1, 4697/1, 4717/1, 4718/1, 4719/1, 4720/1, 4721/1, 4722/1, 4723/1, 4724/1, 4725/1, 4726/1, 4727/1, 4728/1, 4739/1, 4740/1, 4789/1, 4790/1, 4791/1, 4792/1, 4793/1, 4794/1, 4795/1, 4796/1, 4800/1, 4802/1, 4803/1, 4806/1, 4807/1, 4810/1, 4812/1, 4813/1, 4815/1, 4816/1, 4895/2, 4908, 4921, 4922, 4934, 4935, 4936, 4952, 4953, 4954, 4963;
3. območja omilitvenih ukrepov:
a) nadomestni habitat Šturmovci:
– k. o. Nova vas pri Markovcih (389): 837/30;
b) nadomestni habitat Formin:
– k. o. Muretinci (413): 270/220, 270/225, 270/229, 270/234, 270/238, 270/248, 270/253, 270/256, 270/261, 270/268, 270/273, 270/279, 270/284, 270/289, 270/294, 270/298, 270/303, 270/309, 270/315, 270/318, 270/322, 270/325, 270/328, 270/335, 270/338, 270/342, 270/345, 270/377, 270/393, 270/397;
c) nadomestni habitat Krapje:
– k. o. Melinci (136): 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189/1, 2189/2, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265,2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332;
– k. o. Ižakovci (135): 2722, 2723, 2724, 2725, 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 2743, 2744, 2745, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785, 2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2791/1, 2791/2, 2792, 2793, 2794, 2795, 2796, 2797, 2798, 2799, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2821, 2822, 2823, 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 2835, 2840,2841, 2842, 2843, 2844, 2845, 2846, 2847, 2848/1, 2848/2, 2849, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 2855, 2856, 2857, 2858, 2859, 2860, 2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2870, 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 2876, 2877, 2878, 2879, 2880, 2881, 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2890, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2899, 2900, 2901, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2927, 2928, 2929, 2930, 2931, 2932, 2933, 2934, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942, 2943, 2944, 2945, 2946, 2947, 2948, 2949, 2950, 2951, 2952, 2953, 2954, 2955, 2956, 2957, 2958, 2959, 2960, 2969, 2970, 2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2976/1, 2976/2, 2977, 2978, 2979, 2980, 2981, 2982, 2983, 2984, 2985, 2986, 2987, 2988, 2989, 2990, 2991, 2992, 2993, 2994, 2995, 2996, 2997, 2998, 2999, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029, 3030, 3031, 3032, 3033, 3079, 3081, 3082, 3083, 3084, 3085, 3086, 3087, 3088, 3089, 3090, 3091, 3092, 3093, 3094, 3095, 3096, 3097, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3106,3107, 3108, 3109, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, 3130, 3131, 3132, 3133, 3134, 3135, 3136, 3279;
d) nadomestni habitat Velika Polana:
– k. o. Žižki (139): 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057/1, 1057/2, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1106, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1233/1, 1233/2, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1293, 1294, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313;
e) nadomestni habitat Gaberje:
– k. o. Gaberje (164): 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268/1, 2268/2, 2268/3, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276/1, 2276/2, 2276/3, 2277, 2278, 2279, 2280.
5. člen
(raba zemljišč)
(1) Na območju državnega prostorskega načrta so glede na zasedbo ali omejitev rabe zemljišč opredeljene naslednje rabe zemljišč:
a) zemljišča izključne rabe:
– zemljišča na območju rekonstrukcije in dograditve RTP Cirkovce in
– zemljišče nadomestnega habitata Gaberje;
b) zemljišča omejene rabe:
– zemljišča na območju daljnovodov,
– zemljišča za ureditev dostopnih poti do stebrov,
– zemljišča za preureditev obstoječe infrastrukture,
– zemljišča za krajinske ureditve in
– zemljišča nadomestnih habitatov Šturmovci, Formin, Krapje in Velika Polana.
(2) Pogoji za ureditve na zemljiščih omejene rabe so določeni v 14. in 38. členu te uredbe.
IV. POGOJI GLEDE NAMEMBNOSTI POSEGOV V PROSTOR, NJIHOVE LEGE, VELIKOSTI IN OBLIKOVANJA
6. člen
(potek trase)
(1) Začetna točka daljnovoda 2 × 400 kV Cirkovce–Pince je novo stikališče v RTP Cirkovce, od koder poteka na trasi odstranjenega daljnovoda 220 kV Cirkovce–Žerjavinec čez Dravsko polje do naselja Apače, nato preide na novo traso, vzporedno s traso obstoječega daljnovoda 110 kV Formin–Cirkovce, do naselja Pobrežje in ga obkroži v samostojni trasi ter se spet priključi obstoječemu daljnovodu 110 kV Formin–Cirkovce pri Šturmovcih. Skupaj križata območje ohranjanja narave Šturmovec in reko Dravo. Naprej daljnovod 2 × 400 kV Cirkovce–Pince poteka v samostojni trasi vzporedno s kanalom hidroelektrarne Formin do naselja Placerovci, spremlja reko Dravo na južni strani, jo prečka in preide na območje kmetijskih zemljišč južno od naselij Cvetkovci, Trgovišče in Mihovci do Ormoža, kjer se spet priključi trasi obstoječega daljnovoda 110 kV Ormož–Ljutomer. Spremlja ga le ponekod, ker se izogiba naseljem in zaselkom. Nad Kamenščakom prečka potok Ščavnico in se med naseljema Babinci in Šalinci spet pridruži trasi obstoječega daljnovoda 110 kV Ljutomer–Lendava. Skupaj prečkata Mursko polje, naravovarstveno območje Mura in reko Muro ter območje Dolinskega do trase avtoceste na odseku Lendava–Pince pred obstoječo RTP Lendava. Trasa daljnovoda 2 × 400 kV Cirkovce–Pince nato spremlja traso avtoceste po severni strani, vse do meje z Madžarsko.
(2) Trasa nadomestnega daljnovoda 220 kV Cirkovce–Žerjavinec poteka od novega stikališča v RTP Cirkovce vzporedno s traso daljnovoda 2 × 400 kV Cirkovce–Pince po njegovi južni strani do naselja Apače (Apački Križ), kjer pri stojnem mestu stebra št. 233 preide v obstoječo traso.
7. člen
(vključitev v elektroenergetski sistem)
Daljnovod 2 × 400 kV Cirkovce–Pince na napetostnem nivoju 400 kV medsebojno povezuje Republiko Slovenijo in Madžarsko. Daljnovod se na slovensko-madžarski meji priključi na že zgrajeni daljnovod 400 kV na madžarski strani.
8. člen
(posegi na območju RTP Cirkovce in razpleta daljnovodov)
(1) Na vzhodni strani obstoječe RTP Cirkovce se odstranijo obstoječa stikalna mesta in obstoječi stebri. Obstoječe stikališče 110 kV se rekonstruira tako, da se vanj vključijo obstoječi daljnovodi 110 kV. Na vzhodni strani obstoječega stikališča 110 kV se zgradi novo stikališče 400/110 kV, vanj se vključijo novi in obstoječi daljnovodi 400 kV. Zgradijo se nova komandna stavba in relejne hišice. V komandni stavbi se uredijo komandni prostor, prostori za opremo, prostori za zaposlene (pisarne, sanitarije, sejna soba), skladišča in delavnica.
(2) Novo stikališče v RTP Cirkovce se izvede kot ploščad z utrjenimi in asfaltiranimi servisnimi in manipulativnimi površinami, med katerimi se zgradijo betonski temelji za dva transformatorja, prostorske in ravninske stebre portalov ter podstavke in aparate. Stebri portalov, podstavki in aparati so kovinski. Neutrjene površine med temelji in potmi se zatravijo.
(3) Vključitev obstoječih in novih daljnovodov v novo stikališče se izvede z rekonstrukcijo obstoječih daljnovodov, in sicer:
– odstranijo se deli obstoječih daljnovodov 110 kV Cirkovce–Kidričevo I, 110 kV Cirkovce–Kidričevo II, 110 kV Cirkovce–Kidričevo III, 110 kV Formin–Cirkovce, 2 × 110 kV Zlatoličje–Cirkovce in 110 kV Cirkovce–Rogaška Slatina; zgradijo se novi podzemni vodi za te daljnovode (kablovodi), ki potekajo v skupnem koridorju do novega stikališča na vzhodni strani RTP Cirkovce in pod njim do obstoječega stikališča 110 kV;
– odstrani se del obstoječega daljnovoda 2 × 400 kV Maribor–Mihovce; zgradita se dva enosistemska nadzemna voda za vzankanje v novo stikališče s severne in južne strani RTP Cirkovce;
– odstrani se del obstoječega daljnovoda 220 kV Cirkovce–Žerjavinec; na njegovi trasi se zgradi daljnovod 2 × 400 kV Cirkovce–Pince;
– zgradi se del daljnovoda 220 kV Cirkovce–Žerjavinec kot nadzemni vod, vzporedno s sedanjo traso po južni strani;
– v novo stikališče se vključita tudi obstoječa daljnovoda 400 kV Cirkovce–Podlog in 400 kV Cirkovce–Krško, ki potekata na južni strani razpleta.
(4) Dolžine rekonstruiranih daljnovodov pred stikališčem so razvidne iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta, in sicer iz prikazov umestitve daljnovoda v prostor: Prikaz gospodarske javne infrastrukture in Ureditvena situacija s prikazom križanj z infrastrukturo.
9. člen
(tehnična zasnova načrtovanih ureditev)
(1) Daljnovod 2 × 400 kV Cirkovce–Pince je dvosistemski daljnovod, nazivne napetosti 400 kV. Izvede se kot nadzemni vod. Dolžina daljnovoda je približno 80,5 km, širina koridorja je 50 m (2 × 25 m, levo in desno od osi daljnovoda), na območjih stavbnih zemljišč in območjih prečkanja gozdnih površin pa je koridor razširjen do 80 m (2 × 40 m, levo in desno od osi daljnovoda).
(2) Nosilna konstrukcija daljnovodov 400 kV se izvede z jeklenimi dvosistemskimi stebri, v jekleni palični konstrukciji, zasnovani iz posameznih sklopov, in sicer iz noge, trupa in glave. Nogo sestavljajo štirje temelji z nadzemnim delom površine po 1 m × 1 m, razporejeni v kvadratu ali pravokotniku velikosti do 15 m × 15 m. Višina stebrov od temeljev do konice je približno od 29 m do 68 m.
(3) Stebri daljnovodov 400 kV se izvedejo z dvema oblikama glave: z obliko »sod«, pri kateri se vodniki razporedijo v treh višinah, in z obliko glave »donava«, z vodniki v dveh nivojih in z eno ali dvema konicama. Odseki, pri katerih se uporabijo stebri z obliko glave »donava«, so razvidni iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta, in sicer iz prikaza umestitve načrtovanih ureditev v prostor: Ureditvena situacija s prikazom križanj z infrastrukturo.
(4) Daljnovod 220 kV Cirkovce–Žerjavinec je enosistemski daljnovod z nazivno napetostjo 220 kV. Pred RTP Cirkovce se v dolžini približno 6 km prestavi južno od daljnovoda 2 × 400 kV Cirkovce–Pince in mu do RTP Cirkovce sledi na medsebojni oddaljenost približno 45 m. Zgradijo se novi enosistemski stebri z obliko glave »jelka«.
(5) Za zaščito vseh daljnovodov pred udarom strele se vsak steber ozemlji s pocinkanim valjancem v obliki štirih krakov, na konicah stebrov pa se namesti zaščitni vodnik. Pri stebrih z obliko glave »sod« se vodniki namestijo v treh nivojih z dodatnim samonosilnim optičnim kablom na konici stebra z vgrajenim snopom svetlobnih vodnikov, ki ima tudi funkcijo zaščitnega vodnika. Pri stebrih z obliko glave »donava« se vodniki namestijo v dveh nivojih z dodatnim zaščitnim vodnikom.
(6) Podzemni vodi (kablovodi) se izvedejo tako, da se kabli položijo v zemeljski rov. Zemeljski rovi se izvedejo za posamezen kabel ali za več kablov skupaj. Kabli se položijo v trikotno formacijo na geotekstil in zasujejo s kremenčevim peskom. Nad kable se položi telekomunikacijski kabel v polietilenskih ceveh, nanj pa se položijo armiranobetonske zaščitne plošče, in opozorilni trak. Zemeljski rov se zasuje z izkopanim materialom. Prehodi nadzemnih vodov v podzemne vode se izvedejo na statično ojačanih končnih stebrih.
10. člen
(oblikovanje in obdelava objektov v RTP Cirkovce)
Komandna stavba na območju RTP Cirkovce je pritlična ali večetažna masivna stavba s podolžno obliko. Streha na objektu je lahko dvokapnica ali enokapnica s poljubnim naklonom ali ravna in s poljubno kritino. Fasada objekta se opleska v svetli barvi. Okolica objekta se delno nameni za ureditev parkirišča za osebna vozila, del se ozeleni.
11. člen
(oblikovanje in obdelava stebrov in oznak na vodnikih)
(1) Stebri so jeklena predalčna konstrukcija, ki v prostoru deluje presevno.
(2) Stebri vseh daljnovodov se obarvajo v rjavozeleni barvi (RAL 6003), razen na odsekih, kjer daljnovodi križajo državno cestno in železniško infrastrukturo ter vplivno območje letališča. Na teh odsekih se stebri obarvajo v rjavozeleni, rdeči in beli barvi. Z rjavozeleno barvo se opleskajo spodnji deli stebrov, z rdečo barvo konice stebrov in vse tri etaže konzol, z izmenično rdečo in belo barvo pa glave stebrov.
(3) Na odsekih, na katerih daljnovodi križajo državno cestno in železniško infrastrukturo ter vplivno območje letališča, se na zaščitnem vodniku namestijo opozorilne krogle, obarvane z belordečo barvo, na najvišjem vodniku pa opozorilne svetilke.
(4) Oznake za preprečitev zaletavanja ptic se namestijo na različne vodnike glede na stopnjo ogroženosti posameznega odseka. Tip oznak se na podlagi pregleda razpoložljive tehnike na področju oznak za povečanje vidljivosti nadzemnih vodov določi v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(5) Odseki iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena so razvidni iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta, in sicer iz prikaza umestitve načrtovanih ureditev v prostor: Ureditvena situacija s prikazom križanj z infrastrukturo.
12. člen
(dostopne poti)
(1) Dostopne poti za gradnjo in vzdrževanje daljnovodov se uredijo po obstoječih javnih cestah in dovoznih poteh ter po novih poteh na območju državnega prostorskega načrta, ki potekajo od koridorja daljnovoda do priključka na javno cestno omrežje.
(2) Najmanjša širina posamezne dostopne poti je 4 m, dolžina in lega pa sta razvidni iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta, in sicer iz prikaza umestitve načrtovanih ureditev v prostor: Ureditvena situacija s prikazom križanj z infrastrukturo.
(3) Dostopne poti na območju strmih pobočij Slovenskih goric (območje je razvidno iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta, in sicer iz prikaza umestitve načrtovanih ureditev v prostor: Ureditvena situacija s prikazom križanj z infrastrukturo), drugod pa po potrebi, se utrdijo in opremijo z odvodnimi jarki.
13. člen
(krajinske ureditve)
(1) Krajinske ureditve zajemajo ureditve na območjih ohranjanja narave, na območjih kmetijskih in gozdnih zemljišč ter ukrepe za varstvo tal in podtalja. Pogoji za ureditve na posameznih površinah so navedeni v 26., 31., 32. in 35. členu te uredbe ter razvidni iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta, in sicer iz prikaza umestitve načrtovanih ureditev v prostor: Ureditvena situacija s prikazom križanj z infrastrukturo.
(2) Pri trasah daljnovodov čez odprte površine (travnike, pašnike in zemljišča v zaraščanju) se pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja preverijo vedute na stebre najmanj v polmeru enega kilometra. Na odsekih tras, na katerih so stebri zaradi odsotnosti ozadja vidnejši, se vpliv zmanjša tako, da se v podnožju stebrov zasadijo nižje grmovnice, ki stebre deloma zakrijejo in hkrati ne omejujejo dostopa.
14. člen
(pogoji za druge posege na območju državnega prostorskega načrta)
(1) Na območju državnega prostorskega načrta je prepovedana gradnja objektov, v katerih bivajo ali se zadržujejo ljudje ali se v njih skladišči vnetljiv material. Pod daljnovodi je prepovedano tudi parkiranje vozil, ki prevažajo vnetljive, gorljive in eksplozivne snovi.
(2) Na obstoječih objektih so na zemljiščih omejene rabe iz 5. člena te uredbe, če zaradi gradnje objektov in ureditev, načrtovanih s tem državnim prostorskim načrtom, sprememba namembnosti stanovanjskih objektov ni potrebna, dovoljeni dozidava in nadzidava obstoječih objektov, rekonstrukcija, odstranitev objektov, vzdrževanje ter sprememba namembnosti v nestanovanjsko rabo.
(3) Na območju državnega prostorskega načrta se lahko na zemljiščih omejene rabe iz 5. člena te uredbe v skladu s predpisi, ki urejajo pogoje in omejitve gradenj, uporabe objektov ter opravljanje dejavnosti na območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij, postavijo enostavni in nezahtevni objekti v skladu s predpisi, ki urejajo vrste objektov glede na zahtevnost.
(4) Posegi v koridorjih daljnovodov ne smejo ovirati gradnje, delovanja in vzdrževanja daljnovodov. Za vse posege na območju državnega prostorskega načrta je treba pridobiti soglasje investitorja, če daljnovod še ni zgrajen, ali po končani gradnji soglasje njegovega upravljavca.
(5) Zemljišča z omejeno rabo iz 5. člena te uredbe, razen zemljišč stojnih mest stebrov in zemljišč dostopnih poti, se po končani gradnji vzpostavijo v prejšnje stanje ali se na njih izvedejo nove ureditve v skladu z določbami državnega prostorskega načrta.
V. POGOJI GLEDE KRIŽANJ OZIROMA PRESTAVITEV GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE IN GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA TER PRIKLJUČEVANJA PROSTORSKIH UREDITEV NANJE
15. člen
(skupne določbe o križanjih gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra)
(1) Zaradi gradnje daljnovodov in drugih ureditev na območju državnega prostorskega načrta se prestavijo, zamenjajo ali zaščitijo objekti in naprave gospodarske javne infrastrukture ter grajenega javnega dobra državnega in lokalnega pomena. Križanja, poteki na vplivnih območjih in preureditve so razvidni iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta, in sicer iz prikaza stanja prostora: Prikaz gospodarske javne infrastrukture in prikaza umestitve načrtovanih ureditev v prostor: Ureditvena situacija s prikazom križanj z infrastrukturo.
(2) Infrastruktura se ne sme prestavljati na območja kulturne dediščine, križanja infrastrukture pa morajo biti izvedena tako, da ne prizadenejo kulturne dediščine.
16. člen
(kanalizacijski in vodovodni vodi)
(1) Komandna stavba na območju RTP Cirkovce se priključi na krajevno vodovodno in kanalizacijsko omrežje. Do zgraditve kanalizacije se komunalna odpadna voda zbira v obstoječi nepretočni greznici na območju RTP Cirkovce.
(2) Če se med gradnjo daljnovodov in drugih ureditev na območju državnega prostorskega načrta ugotovi, da je treba posamezen kanalizacijski vod ali vodovod ustrezno zaščititi ali prestaviti, se to izvede v skladu s soglasjem upravljavcev kanalizacijskega voda ali vodovoda.
17. člen
(elektroenergetski vodi)
(1) Križanja načrtovanih daljnovodov z obstoječimi visokonapetostnimi daljnovodi se izvedejo nad obstoječimi daljnovodi tako, da znaša najmanjša varnostna višina med vodniki obstoječih in načrtovanih daljnovodov 3,2 m ob upoštevanju vseh primerov obtežb. Zgornji daljnovod se v križni razpetini opremi z električno in mehansko ojačeno izolacijo.
(2) Križanja načrtovanih daljnovodov z obstoječimi srednjenapetostnimi in nizkonapetostnimi vodi se izvedejo tako, da se na mestu križanja obstoječi nadzemni vodi med dvema bližnjima stebroma odstranijo in se nadomestijo s podzemnimi vodi.
18. člen
(telekomunikacijski vodi)
Križanja daljnovodov s telekomunikacijskimi vodi se izvedejo z najmanjšo višino vodnika nad telekomunikacijskim vodom 3,2 m ob upoštevanju vseh primerov obtežb. Daljnovodi se v križni razpetini opremijo z električno in mehansko ojačeno izolacijo.
19. člen
(plinovodi)
(1) Križanje daljnovodov s plinovodnim omrežjem se izvede tako, da so stebri od osi plinovoda oddaljeni več kot 10 m. Pri vzporednem poteku se upošteva oddaljenost, ki znaša višino stebra, povečano za 5 m.
(2) Kot sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za daljnovoda se izdela elaborat križanj daljnovodov s plinovodi, ki mora zajemati tudi vse posege daljnovodov v nadzorovani in varovalni pas plinovoda.
(3) V pasu 2 × 5 m od osi vseh plinovodov se dela opravljajo pod nadzorstvom pooblaščenca plinovodnega operaterja.
20. člen
(državne in lokalne ceste)
(1) Vsa križanja se izvedejo pod naslednjimi pogoji:
– križanja avtoceste: varnostna višina najnižjega vodnika nad cestiščem je 8,8 m, varnostno približevanje stebra do roba cestišča je 3,3 m;
– križanja regionalne ceste: varnostna višina najnižjega vodnika nad cestiščem je 8,8 m, varnostno približevanje stebra do roba cestišča je 1,5 m;
– križanja lokalne ceste: varnostna višina najnižjega vodnika nad cestiščem je 8,8 m, varnostno približevanje stebra do roba cestišča je 1,5 m;
– križanja drugih voznih površin (parkirišča ipd.): varnostna višina najnižjega vodnika nad vozno površino je 7,8 m.
(2) Daljnovodi se v križni razpetini opremijo z električno ojačeno izolacijo. Oddaljenost stebra v križni razpetini od zunanjega roba ceste ne sme biti manjša od 10 m. Stebri in vodniki se označijo v skladu z 11. členom te uredbe.
(3) Kot sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za daljnovode se izdela elaborat križanj daljnovodov s cestami, ki mora zajeti tudi vse posege daljnovodov v varovalni pas ceste ali cestno telo.
21. člen
(železniške proge)
Križanje odsekov glavnih in regionalnih železniških prog se izvede s povečano višino stebrov ter ojačeno električno in mehansko izolacijo. Varnostna višina najnižjega vodnika nad tirnico je 9 m ob upoštevanju vseh primerov obtežb, varnostno približevanje stebra do skrajne tirnice je 15 m. Stebri in vodniki se označijo v skladu z 11. členom te uredbe.
22. člen
(letalski koridorji)
(1) Na odseku poteka daljnovoda v vplivnem območju letališča Moškanjci se uporabijo stebri tipa »donava«. Višina stebrov na teh odsekih ne sme presegati višine 45 m. Stebri in vodniki se označijo v skladu z 11. členom te uredbe.
(2) Kot sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za daljnovod se izdela elaborat o vplivih daljnovoda na varnost zračnega prometa.
23. člen
(naftne vrtine)
Na območju državnega prostorskega načrta na naftnem polju pri Lendavi niso dovoljena raziskovalna in pridobivalna vrtanja s postavitvijo vrtalnih stolpov.
VI. MERILA IN POGOJI ZA PARCELACIJO
24. člen
(merila in pogoji za parcelacijo)
(1) Parcelacija se izvede v skladu s prikazom iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta: Prikaz območja državnega prostorskega načrta z načrtom parcel, v katerem so s tehničnimi elementi, ki omogočajo prenos novih mej parcel v naravo, določene tudi lomne točke meje območja državnega prostorskega načrta.
(2) Parcele, določene s tem državnim prostorskim načrtom, razen parcele, namenjene RTP Cirkovce, se po izvedenih posegih lahko delijo v skladu z izvedenim stanjem na podlagi lastništva ali upravljanja ter se po namembnosti sosednjih območij pripojijo k sosednjim parcelam.
VII. POGOJI CELOSTNEGA OHRANJANJA KULTURNE DEDIŠČINE, OHRANJANJA NARAVE, VARSTVA OKOLJA IN NARAVNIH DOBRIN, UPRAVLJANJA VODA, VAROVANJA ZDRAVJA LJUDI, OBRAMBE DRŽAVE TER VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
25. člen
(ohranjanje kulturne dediščine)
(1) Kulturna dediščina se med gradnjo varuje pred poškodovanjem in uničenjem. Podatki o kulturni dediščini so razvidni iz prikaza stanja prostora. Investitor zagotovi ukrepe za varstvo kulturne dediščine. Območja, na katerih so ti ukrepi potrebni, so razvidna iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta, in sicer iz prikaza umestitve načrtovanih ureditev v prostor: Ureditvena situacija s prikazom križanj z infrastrukturo.
(2) Zaradi varstva arheoloških ostalin investitor na celotnem območju državnega prostorskega načrta, na katerih ni registriranega arheološkega najdišča, razen v delih, kjer je načrtovan nadzemni vod, tam pa v obsegu delovnega pasu stojnih mest stebrov, pred pridobitvijo okoljevarstvenega soglasja zagotovi:
– predhodne arheološke raziskave za oceno arheološkega potenciala in
– druge ukrepe varstva, določene na podlagi izsledkov predhodnih arheoloških raziskav.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka investitor na območju državnega prostorskega načrta, kjer načrtovane ureditve segajo na območje registriranega arheološkega najdišča, razen v delih, kjer je načrtovan nadzemni vod, tam pa v obsegu delovnega pasu stojnih mest stebrov, pred pridobitvijo okoljevarstvenega soglasja zagotovi predhodne arheološke raziskave za vrednotenje arheološkega potenciala in določitev ukrepov.
(4) Pred začetkom del investitor zagotovi zaščitna izkopavanja odkritih arheoloških najdišč s poizkopavalno obdelavo gradiva ali arhiva najdišča in druge ukrepe varstva, določene na podlagi izsledkov predhodnih arheoloških raziskav, med izvedbo del pa stalni arheološki nadzor nad zemeljskimi deli. Deli arheološke dediščine, ki so najdeni med opravljanjem del, naj ostanejo, če je le mogoče, na mestu samem.
(5) Pri gradnji na območju registriranega arheološkega najdišča se poseg zmanjša na najmanjšo površino, ki še omogoča gradnjo. Če se med arheološkimi raziskavami ali opravljanjem del odkrijejo arheološke ostaline, se rešitve v skladu z varstvenim režimom prilagodijo tako, da dediščina ne bo ogrožena.
(6) Obseg predhodnih arheoloških raziskav opredeli pristojna območna enota zavoda za varstvo kulturne dediščine.
(7) Drugi projektni pogoji in pogoji za izvedbo z vidika varstva kulturne dediščine:
– pred začetkom zemeljskih del se dokumentira stanje kulturne dediščine pred gradnjo; pred izdajo uporabnega dovoljenja se evidentira tudi stanje po dokončanju del;
– med gradnjo investitor zagotavlja stalno varstvo objektov in območij kulturne dediščine, objekte, ki bi se med gradnjo lahko poškodovali, primerno zaščiti ali da izvajalcem del ustrezna navodila; pri zaščiti objektov se upoštevajo navodila pristojne območne enote zavoda za varstvo kulturne dediščine;
– zagotovita se sprotna sanacija površin, prizadetih med gradnjo in celovita sanacija kulturne dediščine po končnem posegu.
(8) Investitor o začetku del vsaj deset dni prej obvesti pristojno območno enoto zavoda za varstvo kulturne dediščine.
26. člen
(ohranjanje narave)
(1) Daljnovod 2 × 400 kV Cirkovce–Pince poteka čez območja ohranjanja narave. Podatki o teh območjih so razvidni iz prikaza stanja prostora. Odseki križanj in ukrepi pa so razvidni iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta, in sicer iz prikaza umestitve načrtovanih ureditev v prostor: Ureditvena situacija s prikazom križanj z infrastrukturo.
(2) Med gradnjo daljnovoda 2 × 400 kV Cirkovce–Pince se posegi in dejavnosti na območjih ohranjanja narave izvajajo taki in v obsegu, da se ohranja naravno ravnotežje ter da se bistveno ne spremenijo lastnosti nežive in žive narave. Pri izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja se lokacije stebrov in dostopnih poti ne smejo prestavljati v habitatne tipe, ki se prednostno ohranjajo v ugodnem stanju, ter v obrežno vegetacijo in na mokrotne travnike. Za ohranjanje narave se upoštevajo naslednji pogoji:
– sečnja in spravilo lesa se izvajata zunaj gnezditvenega obdobja ptic (med septembrom in marcem), razen na območjih pojavljanja hrošča puščavnika (Osmoderma eremita), na katerih se sečnja izvede sredi avgusta;
– gradbena dela se na odsekih: Pobrežje–Markovci, razen prečkanja Drave, Krapje–Melinci in Črenšovci–Kapca opravljajo med 1. avgustom in 1. marcem. Gradbena dela na samem prečkanju Drave in na prečkanju odvodnega kanala hidroelektrarne Formin se opravljajo med 1. marcem in 1. novembrom. Na drugih odsekih za gradbena dela ni omejitev glede časovnega obdobja opravljanja, povsod pa se gradnja izvaja le podnevi. Pozimi se ne opravljajo dela na območjih, na katerih so znana zimovališča divjadi. Na mokrotnih tleh se zemeljska dela se opravljajo v poletnih sušnih obdobjih ali pozimi, ko so tla zmrznjena, odvisno od tehnoloških zmožnosti;
– pri posegih v rečne bregove, nižinska visoka steblikovja in obvodne zastore visokih steblik se morebitne poškodbe teh habitatov sanirajo z avtohtono vegetacijo tako, da ne pride do širitve invazivnih vrst rastlin. Za posege v gozd se izdela načrt v skladu s tretjim odstavkom 32. člena te uredbe. Sečnja se izvaja postopno vzdolž trase in v čim manjšem obsegu. V obrežno vegetacijo se ne posega ali pa je poseg točkovni ali omejen na ozek pas, kolikor je najmanj potrebno za napeljavo vodnikov. Na območjih posekov se oblikujejo naravni gozdni robovi. Pri poseku in spravilu naj se čim bolj ohrani obstoječa grmovna plast, preprečijo poškodbe stoječega drevja in tal ter preprečuje razrast invazivnih vrst rastlin;
– dostopne poti se uredijo tako, da se poseg v vegetacijo zmanjša na najmanjšo mogočo mero, prečkanje vodotokov pa z mostovi brez poseganja v strugo (brez stebrov v strugi ipd.), posegi v brežine so lahko le majhni in omejeni samo na območje mostu;
– odprte površine na strmih pobočjih Slovenskih goric se po končani gradnji na območju zunaj stojnih mest stebrov in dostopnih poti sanirajo z zatravitvijo;
– za ureditev dostopnih poti in brežin (kadar se posegom vanje ni mogoče izogniti) se uporabi izključno naravni material, ki ne spremeni kemijskih lastnosti tal;
– izkopan material se odloži zunaj območij habitatnih tipov, ki se prednostno ohranjajo v ugodnem stanju, zunaj povirnih delov, močvirnatih, obrežnih in poplavnih predelov ter površin z zastajajočo vodo. Na območjih Natura 2000 se poleg tega izkopani material odloži zunaj območij kvalifikacijskih habitatnih tipov posameznega območja Natura 2000;
– pri čiščenju in vzdrževanju posek pod daljnovodom se odstranjujejo tujerodne vrste in omogoča mozaičnost grmovja (različne višine in gostote). Na območju posek se, kadar je le mogoče, pusti 5 % posekanih debel velikosti drogovnjaka ali debeljaka;
– pri najdbi minerala ali fosila ob izvedbi zemeljskih del izvajalec in investitor o tem obvestita ministrstvo, pristojno za ohranjanje narave, in pristojno območno enoto zavoda za varstvo narave ter najdbo zaščitita.
(3) Daljnovodi prečkajo območja ohranjanja narave, pomembna za ptice (ornitološko pomembna območja, območja Natura 2000), zato se na odsekih, ki so razvidni iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta, in sicer iz prikaza umestitve načrtovanih ureditev v prostor: Ureditvena situacija s prikazom križanj z infrastrukturo, izvedejo naslednji ukrepi:
– na odsekih Pobrežje–Nova vas pri Markovcih in Krapje–Melinci, na katerih daljnovod poteka vzporedno z obstoječimi daljnovodi, in na odseku Gaberje–Pince, na katerem daljnovod poteka vzporedno z avtocesto, v vmesnih predelih ne sme biti visoke zarasti;
– uporabijo se stebri v skladu z 9. členom te uredbe in oznake vodnikov v skladu z 11. členom te uredbe;
– na odseku, na katerem daljnovod prečka reko Dravo, se obstoječi daljnovod 110 kV Formin–Cirkovce prilagodi višini daljnovoda 2 × 400 kV Cirkovce–Pince.
(4) Na odseku od Lente do Kamenščaka se namesti 50 gnezdilnic za duplarja, smrdokavro, vijeglavko ali druge varstveno pomembne vrste. Gnezdilnice se nabavijo in namestijo v sodelovanju z ornitologom.
(5) Za odstranjena drevesa v Melinskem drevoredu se zasadi enako število dreves iste vrste drugje v drevoredu.
27. člen
(omilitveni ukrepi)
(1) Na območju državnega prostorskega načrta iz 3. točke drugega odstavka 4. člena te uredbe se kot omilitveni ukrepi vzpostavijo naslednji nadomestni habitati:
– nadomestni habitat Šturmovci: vzpostavi se ekstenzivno travišče na njivskih površinah, zagotovi se ustrezna oblika ekstenzivne rabe (pozna košnja ali ekstenzivna paša);
– nadomestni habitat Formin: ohrani se poplavni gozd za ohranjanje varovanih gozdnih vrst ptic in njihovega habitata,
– nadomestni habitat Krapje: ohrani se del poplavnega gozda ob Muri za ohranjanje varovanih gozdnih vrst ptic in njihovega habitata,
– nadomestni habitat Velika Polana: z očiščenjem zaraščajočih travnikov se vzpostavijo ekstenzivna travišča,
– nadomestni habitat Gaberje: uredi se vodno telo z ustrezno zarastjo na območju manjše depresije – mrtvice na njivskih in zaraščenih površinah (grmišču).
(2) Pri urejanju in vzdrževanju nadomestnih habitatov Šturmovci in Velika Polana (ekstenzivna travišča) se upoštevajo naslednji pogoji:
– na površinah, ki so zaraščene z grmovjem in nizkim drevjem, se izvede mulčenje s težko mehanizacijo,
– na površinah, ki se zaraščajo z mladimi jelšami, visokimi steblikami, ruderalno vegetacijo ipd., ker niso bile pokošene krajši čas, se izvede mulčenje z lahko mehanizacijo,
– opustita se sejanje kultur in mulčenje njivskih površin, prepovedana sta vnos hranil v tla in uporaba fitofarmacevtskih sredstev,
– ukrepi za vzpostavitev želenega stanja se izvajajo dve do tri leta: odstranjujejo se ostanki mulčenja, sejejo se avtohtone travne mešanice z materialom iz okoliških travnikov, v začetku se kosi pogosteje, po potrebi se mulčenje ponovi itd.,
– med delovanjem daljnovoda se na območjih ekstenzivnih travišč vzpostavi režim košnje, da se zagotovi približno enak delež dvokosnih (košnja dvakrat letno) in enokosnih (košnja enkrat letno – po 15. juliju) travnikov. Paša ali košnja in spravilo se lahko izvajata pred 1. julijem in po 20. avgustu. Del travišč (do 30 %) se nameni za pašno rabo z nizkimi obtežbami živine. Kosi se vsako leto, na najvlažnejših predelih (npr. sestoji visokega šašja) je ob neugodnih razmerah za košnjo je mogoča občasno opustiti košnjo ali kositi vsako drugo leto. Kosi se od sredine parcele navzven, odkos s travnikov se vedno odstrani. Ohranjajo se posamezni grmi, osamela drevesa, mejice in druge strukturne sestavine. Obstoječi robni pasovi dreves in živih mej se obrezujejo in redčijo.
(3) Pri urejanju nadomestnih habitatov Formin in Krapje (poplavni gozd) se gozdna površina nameni ohranjanju varovanih gozdnih ptic in njihovega habitata. V gozdnogospodarskem načrtu enote se opredeli območje gozda, ki dobi status ekocelice brez ukrepanja.
(4) Pri urejanju in vzdrževanju nadomestnega habitata Gaberje (mrtvica) se upoštevajo naslednji pogoji:
– vodno telo se izvede kot kotanja podolgovate oblike in največje globine 50 cm s položnimi brežinami (naklon pribl. 15–20°) na oddaljenosti vsaj 10 m od brega; vodno telo se umesti tako, da se na eni strani navezuje na obstoječe grmišče, ki se ohrani v obstoječem obsegu,
– plitvi deli kotanje, otočki in deli brežin se zasadijo s trstom Phragmites communis,
– v pasu približno 50 m (glede na obliko parcel) se določi priobalno zemljišče. Na tem zemljišču se opusti kmetovanje, zemljišče se prepusti zaraščanju, čezmerno zaraščanje se prepreči z občasno košnjo ali mulčenjem v poznopoletnem do jesenskem času in odstranjevanjem ostankov. Na območju vodnega in priobalnega zemljišča niso dovoljeni plovba, kopanje, naseljevanje tujerodnih vrst rib, ribolov, postavljanje ribiških pomolov in drugih struktur, kakršno koli spreminjanje brežin, kurjenje in prirejanje piknikov.
28. člen
(vzpostavitev nadomestnih habitatov)
(1) Vzpostavitev nadomestnih habitatov obsega fazo tehnične ureditve in fazo dejavnega usmerjanja razvoja v želeno stanje.
(2) Investitor zagotovi elaborat vzpostavitve nadomestnih habitatov do izdaje gradbenega dovoljenja za daljnovod 2 × 400 kV Cirkovce–Pince, v katerem se podajo podrobnejša navodila za rabo zemljišč na območju nadomestnih habitatov in spremljanje stanja. Urejanje nadomestnih habitatov (tehnična ureditev) se konča do izdaje uporabnega dovoljenja za daljnovod 2 × 400 kV Cirkovce–Pince.
(3) Z elaboratom iz prejšnjega odstavka se opredelijo način vzpostavitve nadomestnih habitatov, vključno z ustreznim pravnim naslovom za izvedbo potrebnih dejavnosti, ukrepi za usmerjanje v želeno stanje ter monitoring in program ukrepov za ohranjanje stanja vzpostavljenih nadomestnih habitatov.
(4) Investitor zagotovi spremljanje stanja tehnično urejenih nadomestnih habitatov in dejavno usmerjanje v želeno stanje z izvedbo dodatnih ukrepov, zlasti pa spremljanje stanja populacij ptic, zaradi katerih so bili oblikovani nadomestni habitati.
(5) Strokovni nadzor pri vzpostavitvi nadomestnih habitatov opravlja pristojna območna enota zavoda za varstvo narave, ki izda tudi mnenje, da so nadomestni habitati vzpostavljeni.
29. člen
(prenos zemljišč za nadomestne habitate v last in upravljanje ter raba zemljišč)
(1) Investitor lahko zagotovi ustrezno rabo zemljišč za nadomestne habitate z odkupom ali s sklenitvijo pogodbe z lastnikom zemljišča. Način zagotovitve zemljišč se določi v elaboratu iz drugega odstavka prejšnjega člena.
(2) Po izdaji mnenja iz petega odstavka prejšnjega člena investitor prenese tista kmetijska in gozdna zemljišča nadomestnih habitatov Šturmovci, Formin, Krapje in Velika Polana, ki jih je odkupil, v last in upravljanje Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, in tista zemljišča, ki so v lasti Republike Slovenije, v upravljanje Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije v skladu s predpisi, ki urejajo Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije. Upravljavec zagotovi rabo zemljišč nadomestnih habitatov Šturmovci, Formin, Krapje in Velika Polana v skladu s pogoji iz drugega in tretjega odstavka 27. člena te uredbe.
(3) Po izdaji mnenja iz petega odstavka prejšnjega člena investitor prenese vodno in priobalno zemljišče nadomestnega habitata Gaberje v last in upravljanje Republike Slovenije. Upravljavec zagotovi vzdrževanje vodnega in priobalnega zemljišča nadomestnega habitata Gaberje v skladu s četrtim odstavkom 27. člena te uredbe.
30. člen
(površinski vodotoki)
(1) Daljnovod 2 × 400 kV Cirkovce–Pince križa površinske vodotoke. Območja križanj in ukrepi so razvidni iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta, in sicer iz prikaza umestitve načrtovanih ureditev v prostor: Ureditvena situacija s prikazom križanj z infrastrukturo ter iz prikaza stanja prostora.
(2) Pri križanju daljnovoda z vodotoki mora znašati najmanjša višina vodnika nad vodotokom 9 m. Stebri se postavijo tako, da so od zunanje meje priobalnega zemljišča celinskih voda 1. reda oddaljeni več kot 15 m na območjih naselij in 40 m zunaj njih ali več kot 5 m pri drugih vodotokih.
(3) Zaradi gradnje daljnovoda se kakovost voda in vodni režim v območju državnega prostorskega načrta in zunaj njega ne smeta poslabšati. Gradnja se načrtuje tako, da se posegi v strugo in brežine vodotokov izvajajo v najmanjši mogoči meri na območju površinskih vodotokov. Prepreči se kaljenje površinske vode. Obseg del se natančno opredeli v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(4) Pri posegih v vodotoke se o tem obvestita ribiška družina, ki upravlja ribiški okoliš, in upravljavec teh vodotokov.
31. člen
(kmetijska zemljišča)
(1) Daljnovodi potekajo čez območja kmetijskih zemljišč z izvedenimi hidromelioracijami in območja kmetijskih zemljišč, na katerih se izvaja namakanje ali je to predvideno. Območja prečkanj so razvidna iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta, in sicer iz prikaza umestitve načrtovanih ureditev v prostor: Ureditvena situacija s prikazom križanj z infrastrukturo ter iz prikaza stanja prostora.
(2) Na območjih izvedenih hidromelioracij se nadomestijo vse poškodovane drenaže, ki se poškodujejo med gradnjo temeljev za stebre.
(3) V koridorju daljnovodov uporaba pomičnih namakalnikov – rolomatov ali drugih namakalnih sistemov s pršenjem iz zraka ni mogoča ali je njihova uporaba omejena do višine spodnjega vodnika.
(4) Kmetijska zemljišča na območju načrtovanih posegov (stebri in njihove ozemljitve, začasne dostopne poti do stebrov) je treba rekultivirati in sanirati. Na površinah se po izvedbi del vzpostavi prejšnje stanje, zato se pri gradnji zemljina primerno začasno odloži tako, da se rodovitni in nerodovitni del tal ne zmešata, ob rekultivaciji pa se zagotovi, da bo rodovitni del tal na površini. Rodovitni del tal, ki ostane pri izkopih ob gradnji stebrov, se lahko uporabi za izboljšanje drugih slabših kmetijskih zemljišč. Nerodovitni del tal s kmetijskih zemljišč se odstrani v skladu z načrtom ravnanja z odpadki.
(5) Med gradnjo daljnovodov in po njej se lastnikom zemljišč omogoči dostop na njihova zemljišča.
32. člen
(gozdna zemljišča)
(1) Daljnovod 2 × 400 kV Cirkovce–Pince prečka večje gozdne površine in območja varovalnih gozdov. Območja križanj in odsek trase iz četrte alineje šestega odstavka tega člena so razvidna iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta, in sicer iz prikaza umestitve načrtovanih ureditev v prostor: Ureditvena situacija s prikazom križanj z infrastrukturo ter iz prikaza stanja prostora.
(2) Kadar je na območju gozdnih posek in glede na višino vodnikov to mogoče, se ohrani grmovna vegetacija. V prečnem prerezu se koridor skozi gozd oblikuje tako, da se pod vodniki ohranita nižje drevje in grmičevje, proti robu poseke pa se višina vegetacije postopoma dviga, v vzdolžni smeri so robovi razgibani. Pri vseh zasaditvah se upoštevajo naravne danosti prostora (tla, naklon, meteorološko-podnebni dejavniki), od katerih je odvisna uspešna rast posameznih vrst rastlin. Uporabijo se avtohtone vrste vegetacije, ki uspevajo v zdajšnjih ekoloških razmerah brez vplivanja človeka.
(3) Sanacija na območjih večjih gozdnih površin se izvede na podlagi načrtov sanacije in trajnega gospodarjenja na presekah med delovanjem daljnovoda, ki se izdelajo pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja v sodelovanju s pristojno območno enoto zavoda za gozdove. Načrti morajo vsebovati tudi ukrepe za postopno stabilizacijo gozdnega roba. Vse gozdne površine, poškodovane med gradnjo, se sanirajo takoj po končani gradnji ali v prvi sadilni sezoni.
(4) Vzdrževanje gozda v koridorju daljnovoda 2 × 400 kV Cirkovce–Pince poteka z občasnim odstranjevanjem previsoko zrasle vegetacije in invazivnih vrst.
(5) Med gradnjo in po izvedbi posega se omogočita gospodarjenje z gozdom in dostop do sosednjih gozdnih zemljišč ter ohranijo obstoječe gozdne prometnice in pretok vodotokov.
(6) Za varovanje gozda in gozdnogospodarskih ureditev je treba poleg že navedenih pogojev upoštevati še naslednje:
– preprečujeta se vsako nepotrebno zasipanje in odstranjevanje podrasti na območju državnega prostorskega načrta,
– pri vzdrževanju gozdnih posek se ne smejo uporabljati arboricidi in herbicidi,
– na strmih pobočjih se gozd krči z ruvanjem panjev le na zemljiščih stojnih mest stebrov, sicer se drevje le prirezuje,
– na odseku trase, ki poteka čez gričevnati del Slovenskih goric, se pri vzdrževanju gozdnih posek vzdržuje stalna pokritost tal z grmovno zarastjo in pionirsko vegetacijo.
33. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
(1) Daljnovod 2 × 400 kV Cirkovce–Pince prečka območja poplavne in erozijske nevarnosti. Ta območja so razvidna iz prikaza stanja prostora: Prikaz varstvenih režimov.
(2) Na območju državnega prostorskega načrta so na območjih poplavne in erozijske nevarnosti dopustni posegi iz 3. člena te uredbe ob upoštevanju ukrepov za gradnjo na poplavnih območjih, ki jih določa ta državni prostorski načrt in so razvidni iz grafičnega prikaza: Ureditvena situacija s prikazom križanj z infrastrukturo, ter v skladu s strokovno podlago za pripravo državnega prostorskega načrta Analiza in prikaz hidrološko hidravličnih značilnost trase daljnovoda 2 × 400 kV Cirkovce–Pince, ki jo je v decembru 2011 izdelal IZVOR, d.o.o., Ljubljana, in je med obveznimi prilogami tega državnega prostorskega načrta. Zasipavanje depresij in dvig obstoječe nivelete raščenega terena nista dovoljena. Na območjih erozijske nevarnosti niso dovoljeni posegi, ki pospešujejo erozijo in oblikovanje hudournikov.
(3) Temelji stebrov, ki so na poplavnem območju Drave, se dodatno protierozijsko zavarujejo z večjimi kamni.
(4) Na poplavni površini visokih vod vodotokov na strmih pobočjih Slovenskih goric (odsek Ormož–Ljutomer) je treba čim prej po gradnji na zemljišču vzpostaviti prvotno stanje (npr. zaraščanje s travno rušo, podtaknjenci) in zagotoviti odpornost površin proti morebitni površinski eroziji. Če ob visokih vodah pride do kopičenja plavja na stebrih daljnovoda, se zagotovi čiščenje tega plavja.
(5) Stebri, ki so na poplavnem območju Ščavnice, se zaščitijo z obbetoniranjem, ki sega nad najvišjo predvideno gladino vode (do 0,50 m), jekleni deli poplavljenih stebrov pa z dodatnim protikorozijskim premazom. Po končani gradnji daljnovoda se začasne poti odstranijo in na zemljišču vzpostavi prvotno stanje.
(6) Pri statičnem izračunu stojišč stebrov v poplavnem pasu med visokovodnimi nasipi Mure se upošteva tudi sila vodnega toka. Odsek Mure 500 m gor in dolvodno od prečkanja trase daljnovoda se redno pregleduje po vsakoletnih visokih vodah.
34. člen
(ukrepi za obrambo)
Na celotni trasi daljnovoda 2 × 400 kV Cirkovce–Pince se zagotovi rezervacija para optičnih vlaken v zaščitnem vodniku za obrambne potrebe s priključki ali odcepi, ki se določijo v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.
35. člen
(varstvo tal)
(1) Posegi v tla se izvajajo tako, da se prizadenejo čim manjše površine. Površine, ki se med gradnjo razgalijo, se ponovno zatravijo ali zasadijo ali usposobijo za prvotno rabo. Za sanacijo na novo odprtih ali z gradnjo prizadetih površin se v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja opredelita način sanacije poškodovanih površin in način uporabe rodovitnega dela prsti. Prst se odstrani in odloži tako, da se ohranita njena rodovitnost in količina.
(2) Pri izkopih za podzemne vode in temelje stebrov se zgornja humusna plast zemlje odloži ločeno od preostalega izkopanega materiala in se uporabi za sanacijo zemljišča po zasutju gradbene jame. Sanacija zajema ureditev zgornje humusne plasti v debelini najmanj 20 cm, poravnavo zemljišča in ponovno zatravitev, če je bilo zemljišče pred posegom travniška površina.
(3) Na strmih pobočjih Slovenskih goric (območje je razvidno iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta, in sicer iz prikaza umestitve načrtovanih ureditev v prostor: Ureditvena situacija s prikazom križanj z infrastrukturo) so potrebni dodatni ukrepi:
– opravijo se temeljite geomehanske raziskave z vrtinami na vseh značilnih in kritičnih mestih na bregovih površinskih voda ter trasah dostopnih poti na strmih pobočjih;
– predhodno se preiščejo tla v dolinah, kjer podlago sestavljajo temeljna tla nizko nosilne gline.
36. člen
(vodovarstvena območja)
(1) Daljnovod 2 × 400 kV Cirkovce–Pince prečka vodovarstvena območja in območja pomembnejše podtalnice. Ta območja so razvidna iz prikaza stanja prostora.
(2) Na območjih iz prejšnjega odstavka se upoštevajo pogoji v skladu s predpisi, ki urejajo ta vodovarstvena območja in območja pomembnejše podtalnice. Na območjih pomembnejše podtalnice veljajo tudi pogoji iz sedmega odstavka 43. člena te uredbe.
(3) Na območju varstvenih pasov vodnih virov za zajetja Kapca, Gornji Lakoš in Gaberje se na mestih stebrov preverita globina in debelina glinaste plasti ter ob morebitnem večjem poseganju v glinasto plast, zaradi česar bi se ta stanjšala na manj kot 3 m, zagotovi izvedba pod nadzorom hidrogeologa.
37. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Ukrepi varstva pred hrupom med gradnjo se natančneje določijo v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja. Zavezanec za izvajanje ukrepov med gradnjo je izvajalec gradbenih del. O začasnem povečanju obremenitve s hrupom izvajalec obvesti javnost.
(2) Izvedejo se meritve ničelnega stanja hrupa za ugotovitev obstoječe obremenitve s hrupom in natančne določitve mogočega povečanja hrupa zaradi daljnovoda. Če se z meritvami ugotovi čezmerna obremenitev s hrupom, se na ugotovljenih območjih izvedejo omilitveni ukrepi (protihrupne ograje, zamenjava oken) ali se spremeni namembnost objekta.
38. člen
(varstvo pred elektromagnetnim sevanjem)
(1) Zaradi delovanja daljnovoda 2 × 400 kV Cirkovce–Pince in daljnovoda 220 kV Cirkovce–Žerjavinec so na posameznih odsekih mejne vrednosti za I. območja v skladu s predpisi, ki urejajo elektromagnetno sevanje v naravnem in življenjskem okolju, presežene. Ta območja so razvidna iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta, in sicer iz prikaza umestitve načrtovanih ureditev v prostor: Ureditvena situacija s prikazom križanj z infrastrukturo.
(2) Kot ukrep za zmanjšanje čezmerne obremenjenosti z elektromagnetnim sevanjem se na delih stavbnih zemljišč, ki so na območju državnega prostorskega načrta, izvede njihova prekategorizacija v II. območje varstva pred elektromagnetnim sevanjem:
a) Na zemljiščih ali delih zemljišč s parcelnimi številkami v katastrski občini Apače (424): 248, 371/2, 371/3 in 371/4 ni mogoča gradnja novih bivalnih objektov I. območja ali objektov I. območja, v katerih se dalj časa zadržujejo ljudje.
b) Na zemljiščih ali delih zemljišč s parcelnimi številkami v katastrskih občinah:
– k. o. Apače (424): *190, 361/2, 362/2, 363, 364/1, 365/2 in 370;
– k. o. Stojnci (414): *118, *142 in 46/2;
– k. o. Gajevci (411): 4/2;
– k. o. Lešnica pri Ormožu (320): 486/4 in 487/2;
– k. o. Žerovinci (295): 5/11, 5/26, 141/2, 143, 144, 149 in 150;
– k. o. Stanovno (293): 2/1, 257, 586, 2/2 in 587/2;
– k. o. Kamenščak (260): 199/2, 227/1, 227/2, 228/2, 229/2, 230/1, 230/5, 230/7, 230/9 in 230/10;
– k. o. Cezanjevci (258): 736/1, 736/2 in 736/3
nista mogoča gradnja novih bivalnih objektov I. območja ali objektov I. območja, v katerih se dalj časa zadržujejo ljudje, in opravljanje dejavnosti, ki se uvrščajo v dejavnosti I. območja varstva pred elektromagnetnim sevanjem. Na teh zemljiščih zunanje površine ne smejo biti namenjene za dejavnosti, ki se uvrščajo v dejavnosti I. območja varstva pred elektromagnetnim sevanjem, to je dejavnosti, pri katerih se vsakodnevno dalj časa zadržujejo ljudje. I. območje je območje bolnišnic, zdravilišč, okrevališč in turističnih objektov, namenjenih bivanju in rekreaciji, čisto stanovanjsko območje, območje objektov vzgojno-varstvenega in izobraževalnega programa ter programa osnovnega zdravstvenega varstva, območje igrišč ter javnih parkov, javnih zelenih in rekreacijskih površin, trgovsko-poslovno-stanovanjsko območje, ki je hkrati namenjeno bivanju in obrtnim ter podobnim proizvodnim dejavnostim, javno središče, v katerem se opravljajo upravne, trgovske, storitvene ali gostinske dejavnosti, ter tisti predeli območja, namenjenega kmetijski dejavnosti, ki so hkrati namenjeni bivanju.
(3) V obstoječih stanovanjskih objektih na zemljiščih ali delih zemljišč, navedenih v prejšnjem odstavku, se ohrani stanovanjska raba.
(4) V objektih na zemljiščih ali delih zemljišč s parcelnimi številkami v katastrskih občinah:
– k. o. Apače (424): 550/80, 550/81 in 550/120 (stanovanjska hiša Apače 179) in
– k. o. Gajevci (411): 2/3 (stanovanjska hiša Placerovci 19)
se spremeni namembnost stanovanjskih objektov v rabo II. območja varstva pred elektromagnetnim sevanjem, ki izključuje stanovanja in dejavnosti, pri katerih se v objektu dalj časa zadržujejo ljudje. Na teh zemljiščih nista mogoča gradnja novih bivalnih objektov I. območja ali objektov I. območja, v katerih se dalj časa zadržujejo ljudje, in ne opravljanje dejavnosti, ki se uvrščajo v dejavnosti I. območja varstva pred elektromagnetnim sevanjem. Lastnikom objektov se lahko izplača odškodnina zaradi spremembe namembnosti objekta iz stanovanjskega (I. območje) v gospodarski (II. območje) ali izplača odškodnina za objekt in objekt odstrani.
39. člen
(varnost pred požarom)
(1) Varstvo pred požarom se zagotavlja z zadostnimi odmiki objektov od vodnikov, zadostnimi odmiki drevja od stebrov daljnovodov in z uporabo negorljivega materiala na objektih pod daljnovodi in ob njih.
(2) Med gradnjo načrtovanih ureditev in izvajanjem drugih ureditev je prepovedano kuriti v gozdu ali odmetavati predmete ali snovi, ki lahko povzročijo požar v naravnem okolju.
VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKIH UREDITEV
40. člen
(etapnost izvedbe)
(1) Načrtovani posegi na območju RTP Cirkovce, na območju razpleta daljnovodov pred RTP Cirkovce in v koridorjih daljnovodov potekajo v posameznih etapah:
– rekonstrukcija in dograditev RTP Cirkovce z izvedbo nadzemnega in podzemnega razpleta daljnovodov pred njo,
– gradnja daljnovoda 2 × 400 kV Cirkovce–Pince z dostopnimi potmi, preureditvijo obstoječih infrastrukturenih vodov in izvedbo krajinskih ureditev,
– vzpostavitev nadomestnih habitatov.
(2) Daljnovod 2 × 400 kV Cirkovce–Pince se zgradi v eni etapi v celoti od RTP Cirkovce do meje z Madžarsko v Pincah. Pred gradnjo daljnovoda se uredijo dostopne poti do posameznih stebrov.
(3) Nadzemni in podzemni razplet daljnovodov pred RTP Cirkovce in preureditev obstoječih infrastrukturnih vodov se izvedeta pred montažo vodnikov, ali kadar je to potrebno, pred temeljenjem stebrov.
(4) Nadomestni habitati se vzpostavijo v skladu z drugim odstavkom 28. člena te uredbe.
IX. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
41. člen
(obveznosti investitorja in izvajalca)
Poleg vseh obveznosti, navedenih v tej uredbi, mora investitor in izvajalec upoštevati tudi te pogoje:
– pred začetkom gradnje evidentirati stanje obstoječe infrastrukture skupaj z upravljavci,
– vse ceste in poti, ki bi bile morebiti namenjene obvozu ali prevozu med gradnjo, pred začetkom del po potrebi urediti, po končani gradnji pa morebitne poškodbe popraviti,
– med gradnjo zagotoviti nemoteno komunalno in energetsko oskrbo objektov s pomočjo obstoječih infrastrukturnih objektov,
– kriti stroške zaščite, prestavitev, nadzora, zakoličbe tras, spremembe dokumentacije, obstoječe infrastrukture in morebitnih poškodb ter prekinitve prometa, ki bi nastali zaradi izvedbe državnega prostorskega načrta,
– zagotoviti ustrezno zavarovanje gradbišč, tako da sta zagotovljeni varnost in nemotena raba sosednjih objektov in zemljišč,
– med gradnjo sproti obveščati prebivalstvo na območju, na katerem potekajo načrtovani daljnovodi, o vseh dejavnostih, ki se nanašajo na načrtovane prostorske ureditve. Organizira se točka za stike, ki bo stalno na voljo za informacije o predvidenih posegih in predvidenih posledicah.
42. člen
(monitoring)
(1) Investitor zagotovi celosten načrt monitoringa med gradnjo in obratovanjem daljnovoda v skladu s strokovno podlago za pripravo državnega prostorskega načrta Osnutek poročila o vplivih na okolje, ki ga je v maju 2011 izdelal Oikos, svetovanje in razvoj, d. o. o., in je med obveznimi prilogami tega državnega prostorskega načrta.
(2) Pri določitvi monitoringa se smiselno upoštevajo točke že izvedenih meritev ničelnega stanja. V delih, kjer je to mogoče, se monitoring prilagodi in uskladi z drugimi obstoječimi ali predvidenimi državnimi in lokalnimi monitoringi kakovosti okolja ter uskladi z njimi. Pri fizičnih meritvah stanja sestavin okolja se zagotovi vsaj tolikšno število točk nadzora, da se pridobi utemeljena informacija o stanju sestavine okolja. Točke monitoringa morajo omogočati stalno pridobivanje podatkov. Ugotovitve monitoringa so javne.
(3) Med gradnjo in delovanjem daljnovoda se monitoring izvede za naslednje sestavine okolja:
– relief: med gradnjo se izvede spremljanje po večjih nalivih, med delovanjem se po prvem deževnem obdobju preverijo mesta stebrov in dostopnih poti. Ob morebitnih zdrsih zemljišča in ugotovitvi erozije na območjih, ki so bila prizadeta med gradnjo, se takoj opravijo sanacijska dela in zemljišče ustrezno zaščiti;
– tla in geološka podlaga: med gradnjo se pri gradbenih delih izvaja vizualni monitoring, ob morebitni eroziji se opravijo sanacijska dela, med delovanjem se pri rednih vzdrževalnih delih izvaja vizualni monitoring;
– površinske vode in vodni režim: med gradnjo se spremljajo razmere na površinah gradbišča, ravnanje z gradbenimi in drugimi materiali, razmere glede tehnične primernosti naprav in vozil, ravnanja z gorivi in mazivi ter odpadno embalažo;
– podzemne vode: med gradnjo se spremljajo razmere na gradbišču in površinah, ki so povezane z gradnjo stebrov in dostopnih poti, ravnanje z gradbenim in drugim materialom, razmere glede tehnične primernosti naprav in vozil ter ravnanje z gorivi, strojnimi in drugimi olji, ravnanje z odpadno embalažo;
– rastlinstvo in habitatni tipi: med gradnjo se spremlja potek del, da se gradbišče omeji na najmanjšo mogočo velikost, spremlja se posek gozda, med obratovanjem se monitoring opravi pet let po izvedbi posega, preverijo se učinkovitost in rezultati omilitvenih ukrepov (stabilnost gozdnega roba, urejenost grmovne plasti pod daljnovodom, ohranjenost travnikov). Če učinki omilitvenih ukrepov niso doseženi, se izvedejo ustrezne dejavnosti za dosego želenega stanja in ponovi monitoring po petih letih. Spremlja se prisotnost tujerodnih vrst rastlin na posekah daljnovoda, če zasedejo več kot 35 % površine posameznega habitata, se odstranijo;
– živalstvo: med gradnjo se spremljajo ohranjenost in sanacija mokrotnih habitatnih tipov v okolici gradbišč stebrov ter stanje mrtve biomase, načrtno puščene na območju. Izvaja se monitoring za doseganje ciljev ureditve nadomestnih habitatov. Če se travišča in grmišča čezmerno zarastejo, se prilagodi način ali pogostnost košnje;
– območja ohranjanja narave: opravlja se enak monitoring kot za rastlinstvo, habitatne tipe in živalstvo;
– prebivalstvo in poselitev: stanje se spremlja z rednimi sestanki s prebivalci objektov v bližini daljnovoda;
– elektromagnetno sevanje: med delovanjem se na trasi daljnovoda izvedejo prve meritve elektromagnetnega sevanja, nato se izvaja periodični obratovalni monitoring;
– odpadki in presežek gradbenega materiala: med gradnjo se spremlja izvajanja omilitvenih ukrepov;
– vidno okolje: med gradnjo se spremlja potek del, da se gradbišče omeji na najmanjšo mogočo velikost, spremlja se posek gozda;
– kulturna dediščina: med gradnjo mora potekati stalen arheološki nadzor. Spremljata se potek del in stanje lastnosti enot kulturne dediščine, zlasti arheoloških najdišč;
– hrup: med gradnjo se izvede 24-urna meritev ničelnega stanja pri najbližjih stavbah z varovanimi prostori v skladu s predpisi, ki urejajo mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju (v nadaljnjem besedilu: varovani prostori), med obratovanjem se izvede prva meritev hrupa na območjih, na katerih daljnovod poteka v bližini stavb z varovanimi prostori, za preveritev dejanskega vpliva daljnovoda. Če se presežejo predpisane dovoljene ravni hrupa, se izvedejo dodatni ukrepi;
– gozdarstvo: med obratovanjem se v prvih petih letih po poseku vsako leto spremljata ureditev in stabilnost novonastalega gozdnega roba.
(4) Dodatni ustrezni zaščitni ukrepi, ki jih mora investitor izvesti na podlagi rezultatov monitoringa, so:
– dodatne tehnične in prostorske rešitve,
– dodatna zasaditev in vegetacijska zgostitev,
– sanacija poškodovanih območij ali drugih prostorskih sestavin,
– sprememba rabe prostora za vodni del habitata,
– drugi ustrezni ukrepi (omilitveni ukrepi).
43. člen
(organizacija gradbišč)
(1) Gradbišča se lahko uredijo le na območju državnega prostorskega načrta. Kot sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja se izdela načrt gradbišča, območij za odlaganje presežkov materiala ter prevoznih in dostopnih poti. Območja za odlaganje presežkov gradbenega materiala, gradbiščni objekti, skladišča materiala in druge ureditve v sklopu gradbišča se lahko postavijo samo na območju državnega prostorskega načrta, in sicer na predhodno arheološko pregledanih območjih, vendar ne na objektih ali območjih kulturne dediščine, v gozdovih, na vodnih in priobalnih zemljiščih in ne na poplavnih območjih.
(2) Gradbišča se organizirajo tako, da bodo ob posegu zaradi izkopov, manipulativnih površin, ureditve dostopnih poti in napeljave vodnikov poškodovane čim manjše površine, še posebej na območjih prednostnih habitatnih tipov. Za potrebe gradbišč se v največji mogoči meri uporabljajo že obstoječe ceste in poti, gradbišče pa naj se omeji na najmanjšo potrebno velikost. Če to ni mogoče, naj se zagotovijo stalne poti za mehanizacijo na takih mestih, na katerih bo poseg v obstoječo vegetacijo čim manjši in posek gozda skrčen na najmanjšo mogočo mero. Če so med gradnjo potrebne dodatne začasne dostopne poti do gradbišča, se pri tem upošteva trenutna raba zemljišča, ki ga to zadeva, in sosednjih zemljišč, omeji se poseg v relief in izvedejo vsa predpisana inženirsko biološka (odvodnjavanje, utrditev brežin) in krajinsko tehnična dela (ozelenitev brežin).
(3) Zemeljski material se začasno odlaga zunaj območij vodotokov, prednostnih habitatnih tipov, kvalifikacijskih habitatnih tipov in nadomestnih habitatov, izkopani material se odlaga na predhodno določenih mestih in se v čim bolj koristno uporabi za sanacijo ureditve okolice stebrov in dovoznih poti, vendar tako, da ne poslabša kakovosti obdelave zemljišč. Morebitna začasna odlagališča presežka zemeljskega materiala se uredijo tako, da se ne pojavlja erozija in da ni oviran odtok zalednih voda. Po končani gradnji je treba vse ostanke začasnih odlagališč in začasnih dostopnih poti odstraniti.
(4) Zaradi zagotovitve varnosti pred škodljivim delovanjem voda mora biti gradnja organizirana tako, da ne bo prihajalo do oviranega pretoka v vodotokih ali zadrževanja zalednih voda ob večjih nalivih. Odlaganje materiala v pretočne profile vodotokov ali na poplavna območja je prepovedano. Gradbena dela in napenjanje vodnikov se ne smejo izvajati na poplavljenih zemljiščih. Gradbeni posegi s težkimi stroji se izvajajo v suhem vremenu.
(5) Na območju prečkanja vodotokov se dela izvajajo tako, da se ne poškoduje obvodna vegetacija ali pa je poškodovanje čim manjše. Izvajanje vzdrževalnih posekov višje drevesne zarasti (višje od 5 m) na vodnih in priobalnih zemljiščih je dopustno le ob prečkanjih ali lokalnih približevanjih. Zaradi optimalnega varstva pred škodljivim delovanjem voda, na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno postavljati objektov in naprav, ki ovirajo normalen pretok vode in plavja. Ohraniti je treba neovirane dostope do vodne infrastrukture. Z gradbenimi stroji naj se ne posega v vodni prostor.
(6) Med gradnjo se vsa začasna skladišča in pretakališča goriv in drugih nevarnih snovi zaščitijo pred možnostjo izliva v tla in vodotoke. Meteorna voda s ploščadi za pretakanje goriv in druga odpadna voda z gradbišč se po predhodnem čiščenju v lovilniku olja in usedalniku zbira v zbiralniku in se ponovno uporabi. Prestreženo olje in gorivo iz lovilnikov olj se redno in ustrezno oddajata pooblaščenemu zbiralcu skladno s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadnimi olji. Skladišče vnetljivih snovi se uredi v tipskem zabojniku, opremljenem z lovilno posodo ustrezne prostornine, in zaščiti z varnostno ograjo. Med gradnjo se mora voditi evidenca uporabe nevarnih snovi na gradbišču.
(7) Delovni stroji in vozila morajo biti tehnično brezhibni in ustrezno vzdrževani. Delovni stroji in vozila, ki se uporabljajo pri gradnji načrtovanih ureditev, se oskrbujejo le na vnaprej določenih in ustrezno utrjenih ter neprepustnih površinah. Pri gradnji in izkopih je treba preprečiti morebitna izlitja nevarnih snovi. Na območju državnega prostorskega načrta se med gradnjo hrani le sprotna količina maziv in goriv. Za morebitno nesrečo ob razlitju nevarnih snovi v tla se pripravi poslovnik za ukrepanje (načrt ravnanja), na gradbišču pa se določi mesto za opremo za takojšnje ukrepanje, ki mora biti dostopno vsem zaposlenim.
(8) Pri gradnji in vzdrževanju daljnovoda je treba zagotoviti varen prevoz in uporabo nevarnih snovi in naftnih derivatov, kamor spadajo različni izolacijski materiali, olja, maziva, goriva za mehanizacijo in podobno.
(9) Gradnja se organizira in izvaja tako, da se čim bolj prepreči dodatno onesnaženje zraka. Poskrbi se za:
– vlaženje materiala, nezaščitenih površin in prevoznih poti v vetrovnem in suhem vremenu,
– prekrivanje začasnih odlagališč gradbenega in odpadnega materiala,
– preprečevanje nenadzorovanega raznosa materiala z gradbišč z vozili in čiščenje vozil pri vožnji z gradbišča na javne prometne površine,
– protiprašno zaščito vseh gradbenih in javnih cest, ki se uporabljajo za prevoz.
(10) Med gradnjo ravni hrupa ne smejo biti presežene. Hrupna gradbena dela lahko potekajo le med 7. in 18. uro.
(11) Na vodovarstvenih območjih se uporablja mehanizacija, ki pomeni najmanjše tveganje za onesnaženje vodnih virov. Gradbena dela se izvajajo v skladu z načrtom gradišča. Preveri ga hidrogeolog, ki na vodovarstvenih območjih tudi nadzoruje izvajanje del.
X. DOPUSTNA ODSTOPANJA
44. člen
(dopustna odstopanja)
(1) Pri pripravi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja so dopustna odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev, določenih s to uredbo, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju energetskih, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer pridobijo tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, energetskotehničnega ali okoljevarstvenega vidika.
(2) Odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo spreminjati načrtovanega videza območja, ne smejo poslabšati bivalnih in delovnih razmer na območju državnega prostorskega načrta ali na sosednjih območjih ter ne smejo biti v nasprotju z javnimi koristmi. Z dopustnimi odstopanji morajo soglašati projektni soglasodajalci, v katerih pristojnosti posegajo ta odstopanja.
(3) Dovoljeni so pomiki stebrov v osi daljnovoda +/- 40 m glede na določene koordinate stebrov. Pomiki so dovoljeni le na zemljišča, na katerih ni posebnih režimov (npr. poplavna in erozijska območja, območja varstva narave itd.), na območjih kulturne dediščine pa le v skladu z izsledki opravljenih predhodnih arheoloških raziskav. Dovoljeno je tudi odstopanje v višini stebrov +/- 10 %, pri čemer se upoštevajo omejitve, ki so navedene v tej uredbi glede približevanja posameznim objektom in vodom ter glede poteka po območjih ohranjanja narave.
XI. NADZOR
45. člen
(nadzor)
Izvajanje te uredbe nadzira inšpektorat, pristojen za prostor.
XII. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
46. člen
(izvajanje dejavnosti do izvedbe prostorskih ureditev)
(1) Na zemljiščih na območju državnega prostorskega načrta so do izvedbe načrtovanih prostorskih ureditev in v primeru, da po izvedbi niso območja izključne rabe, skladno s pogoji omejene rabe iz 5. člena te uredbe dovoljeni gradnja, vzdrževanje in odstranitev obstoječe gospodarske javne infrastrukture in povečevanje zmogljivosti glede na prostorske in okoljske zmogljivosti ter opravljanje kmetijskih in gozdarskih dejavnosti na obstoječih kmetijskih in gozdnih zemljiščih.
(2) Na obstoječih objektih so na zemljiščih omejene rabe iz 5. člena te uredbe, če zaradi gradnje objektov in ureditev, načrtovanih s tem državnim prostorskim načrtom, sprememba namembnosti stanovanjskih objektov ni potrebna, dovoljeni dozidava in nadzidava obstoječih objektov, rekonstrukcija, odstranitev objektov, vzdrževanje ter sprememba namembnosti v nestanovanjsko rabo.
47. člen
(občinski prostorski akti)
Z dnem uveljavitve te uredbe se za območje iz 4. člena te uredbe šteje, da so spremenjeni ali dopolnjeni naslednji občinski prostorski akti:
– Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin Dolgoročnega plana Občine Ptuj in Srednjeročnega plana občine Ptuj, za območje Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 83/04);
– Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Videm pri Ptuju (Uradni list RS, št. 87/03);
– Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Markovci (Uradni list RS, št. 88/04);
– Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin Dolgoročnega plana Občine Ptuj in Srednjeročnega družbenega plana občine Ptuj, za območje Občine Gorišnica, dopolnjenega v letu 2001 (Uradni list RS, št. 78/04);
– Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Ormož v letu 1997 (Uradni list RS, št. 4/97);
– Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 7/04);
– Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za območje Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 87/04);
– Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 92/09);
– Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za območje Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 6/04);
– Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava (Uradni list RS, št. 19/01);
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 83/03);
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Videm pri Ptuju (Uradni list RS, št. 83/03);
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Markovci (Uradni list RS, št. 83/03);
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gorišnica (Uradni list RS, št. 83/03);
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za nižinski del Občine Ormož (Uradni list RS, št. 83/03);
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za vzhodni del Občine Ormož (Uradni list RS, št. 83/03);
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto območje Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 40/01, 41/03 in 47/05);
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 40/01, 41/03 in 47/05);
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za nižinski del Občine Lendava (Uradni list RS, št. 45/01, 66/02 in 54/04);
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Lendava (Uradni list RS, št. 45/01, 66/02 in 54/04).
48. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00729-20/2012
Ljubljana, dne 12. julija 2012
EVA 2012-2430-0120
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti