Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2012 z dne 20. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2012 z dne 20. 7. 2012

Kazalo

2329. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-2A), stran 5661.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-2A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-2A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 11. julija 2012.
Št. 003-02-6/2012-5
Ljubljana, dne 19. julija 2012
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O INVESTICIJSKIH SKLADIH IN DRUŽBAH ZA UPRAVLJANJE (ZISDU-2A)
1. člen
V Zakonu o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11 in 10/12 – ZPre-1C) se v prvem odstavku 3. člena za 11. točko doda nova 12. točka, ki se glasi:
»12. ZPIZ-1 je Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 10/08 – ZVarDod, 98/09 – ZIUZGK, 38/10 – ZUKN, 61/10 – ZSVarPre, 79/10 – ZPKDPIZ, 94/10 – ZIU, 40/11 – ZSVarPre-A, 94/11 – odločba US, 105/11 – odločba US in 110/11 – ZDIU12);«.
Dosedanje 12. do 15. točka postanejo 13. do 16. točka.
2. člen
V prvem odstavku 51. člena se besedilo »2. točke« nadomesti z besedilom »5. točke«.
3. člen
V četrtem odstavku 367. člena se število »20« nadomesti s številom »30«.
4. člen
V tretjem odstavku 404. člena se tretji stavek črta.
5. člen
V četrtem odstavku 415. člena se drugi stavek črta.
6. člen
V drugem odstavku 421. člena se v 2. točki besedilo »iz 204. člena tega zakona« črta.
7. člen
Za 497. členom se dodajo naslov novega 12.a poglavja in novi 497.a do 497.e člen, ki se glasijo:
»12.a NADZOR NAD VZAJEMNIMI POKOJNINSKIMI SKLADI IN NJIHOVIMI UPRAVLJAVCI
497.a člen
(uporaba določb)
(1) Pri opravljanju skrbniških storitev za vzajemni pokojninski sklad, kritni sklad dodatnega pokojninskega zavarovanja zavarovalnic in za kritno premoženje pokojninske družbe se smiselno uporabljata 6.3. in 6.4 oddelek ter 171. člen tega zakona. Vzajemni pokojninski sklad je sklad iz 307. člena ZPIZ-1. Kritni sklad dodatnega pokojninskega zavarovanja je kritno premoženje, namenjeno kritju obveznosti zavarovalnice iz dodatnega pokojninskega zavarovanja, kot ga določa zakon, ki ureja zavarovalništvo. Pokojninska družba je družba iz 337. člena ZPIZ-1.
(2) Za revidiranje letnega poslovnega poročila vzajemnega pokojninskega sklada se smiselno uporabljata 214. člen in prvi odstavek 215. člena tega zakona.
(3) Za nadzor nad upravljavci vzajemnih pokojninskih skladov se smiselno uporabljajo drugi in tretji odstavek 441. člena, 447. do 450. člen, 453. člen, tretji in četrti odstavek 454. člena, 455. člen, 459. do 463. člen, 465. člen, 478. in 479. člen tega zakona.
(4) Pri smiselni uporabi določb iz prvega do četrtega odstavka tega člena se besedilo »družba za upravljanje« v vseh sklonih nadomesti z besedilom »upravljavec vzajemnega pokojninskega sklada« v ustreznem sklonu, besedi »investicijski sklad« v vseh sklonih pa se nadomestita z besedilom »vzajemni pokojninski sklad« v ustreznem sklonu.
(5) Agencija obvesti Banko Slovenije ali Agencijo za zavarovalni nadzor o vseh ugotovitvah in o izrečenih ukrepih v postopku nadzora nad upravljavcem vzajemnega pokojninskega sklada, ki ga opravlja v okviru svojih pristojnosti.
(6) Banka Slovenije ali Agencija za zavarovalni nadzor obvesti Agencijo o vseh ugotovitvah in o izrečenih ukrepih v postopku nadzora nad upravljavcem vzajemnega pokojninskega sklada, ki ga opravlja v okviru svojih pristojnosti.
497.b člen
(pregled poslovanja upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada)
Kadar je zaradi nadzora nad upravljavcem vzajemnega pokojninskega sklada treba opraviti pregled poslovanja upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada, opravi Agencija ta pregled v sodelovanju z Banko Slovenije ali z Agencijo za zavarovalni nadzor.
497.c člen
(odredba o odpravi kršitev)
(1) Če Agencija pri opravljanju nadzora nad upravljavcem vzajemnega pokojninskega sklada ugotovi kršitve tega zakona, ZPIZ-1 oziroma drugega zakona, ki ureja poslovanje vzajemnih pokojninskih skladov, oziroma predpisov, izdanih na podlagi teh zakonov oziroma pravil vzajemnega pokojninskega sklada, upravljavcu z odredbo naloži, da odpravi kršitev oziroma da opravi ali opusti določena dejanja
(2) V odredbi o odpravi kršitev Agencija določi rok za odpravo kršitev.
(3) Za odredbo o odpravi kršitev se smiselno uporabljajo 467. do 470. člen tega zakona.
497.č člen
(odreditev dodatnega ukrepa)
(1) Kadar Agencija pri opravljanju nadzora ugotovi, da upravljavec vzajemnega pokojninskega sklada, katerega pravila določajo, da bo upravljavec, v primeru, ko bo dejanska čista vrednost sredstev sklada po stanju na obračunski dan nižja od zajamčene vrednosti sredstev sklada, iz lastnih sredstev na posebni denarni račun vzajemnega pokojninskega sklada vplačal razliko do zajamčene vrednosti sredstev, te obveznosti ni izpolnil, mu z odločbo naloži, da s svojega denarnega računa na poseben denarni račun vzajemnega pokojninskega sklada nakaže denarna sredstva v višini razlike med zajamčeno vrednostjo sredstev vzajemnega pokojninskega sklada in dejansko čisto vrednostjo sredstev, in določi rok za izpolnitev te obveznosti, ki ne sme biti daljši od treh delovnih dni.
(2) Proti odločbi o odreditvi dodatnega ukrepa iz prejšnjega odstavka je dovoljen ugovor, za katerega se smiselno uporablja prvi odstavek 528. člena in 529. do 532. člen ZTFI.
(3) Proti odločbi, s katero Agencija zavrne ugovor iz prejšnjega odstavka, je dovoljeno začeti postopek sodnega varstva.
(4) Tožba iz prejšnjega odstavka ne zadrži izvršitve odločbe.
(5) Dokončno odločbo Agencije iz prvega odstavka tega člena izvrši sodišče na predlog Agencije.
497.d člen
(začasna prepoved upravljanja vzajemnega pokojninskega sklada)
(1) Agencija lahko upravljavcu vzajemnega pokojninskega sklada začasno prepove upravljanje vzajemnega pokojninskega sklada, če:
1. upravljavec ni organiziral poslovanja oziroma ne vodi tekoče poslovnih knjig ter drugih administrativnih in poslovnih evidenc vzajemnega pokojninskega sklada, tako da je mogoče kadarkoli preveriti, ali pri upravljanju vzajemnega pokojninskega sklada posluje v skladu z ZPIZ-1 oziroma z drugimi zakoni, ki urejajo poslovanje vzajemnih pokojninskih skladov, oziroma s predpisi, izdanimi na podlagi teh zakonov,
2. upravljavec vzajemnega pokojninskega sklada ni ravnal v skladu z odredbo o odpravi kršitev,
3. ovira opravljanje nadzora nad poslovanjem vzajemnega pokojninskega sklada, ali
4. upravljavec krši pravila o naložbah vzajemnega pokojninskega sklada, ki ga upravlja, oziroma o upravljanju premoženja vzajemnega pokojninskega sklada, in je zaradi tega premoženju vzajemnega pokojninskega sklada nastala oziroma bi mu lahko nastala večja škoda.
(2) Prepoved iz prejšnjega odstavka velja do izdaje odločbe, s katero Agencija ugotovi, da so bile kršitve odpravljene, oziroma do pravnomočnosti prenehanja dovoljenja za opravljanje poslov upravljanja pokojninskih skladov.
(3) Odločba iz prvega odstavka tega člena se vroči skrbniku.
(4) Od prejema odločbe o začasni prepovedi upravljanja vzajemnega pokojninskega sklada do prenehanja prepovedi, mora skrbnik opravljati tiste posle upravljanja vzajemnega pokojninskega sklada, s katerim ni mogoče odlašati.
(5) Za posle upravljanja vzajemnega pokojninskega sklada, s katerimi ni mogoče odlašati po prejšnjem odstavku, se štejejo posli iz prve in tretje alineje 316. člena ZPIZ-1 in drugi posli, zaradi katerih bi, če jih skrbnik ne bi opravil, za premoženje vzajemnega pokojninskega sklada nastala škoda.
(6) Od prejema odločbe o začasni prepovedi upravljanja vzajemnega pokojninskega sklada do njenega prenehanja je skrbnik upravičen do provizije in ostalih nadomestil, ki skladno s pravili vzajemnega pokojninskega sklada pripadajo njegovemu upravljavcu.
497.e člen
(odvzem dovoljenja za opravljanje poslov upravljanja pokojninskih skladov)
(1) Agencija lahko odvzame upravljavcu vzajemnega pokojninskega sklada dovoljenje za opravljanje poslov upravljanja pokojninskih skladov tudi, če:
1. upravljavec ni ravnal v skladu z odločbo Agencije o dodatnem ukrepu iz prvega odstavka 497.č člena tega zakona in je bila zaradi tega opravljena prisilna izvršitev te odločbe,
2. je Agencija že tretjič v obdobju dveh let izdala odločbo o dodatnem ukrepu iz prvega odstavka 497.č člena tega zakona, ali
3. upravljavec krši odločbo o začasni prepovedi upravljanja vzajemnega pokojninskega sklada iz 497.d člena tega zakona.
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka se smiselno uporablja 335. člen ZPIZ-1.
(3) Kadar se zaradi pravnomočnega odvzema dovoljenja upravljavcu za opravljanje poslov upravljanja pokojninskih skladov opravi likvidacija vzajemnega pokojninskega sklada, opravi likvidacijo skrbnik.«.
8. člen
Za 515. členom se doda nov 515.a člen, ki se glasi:
»515.a člen
(kršitve upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada)
(1) Z globo od 25.000 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje upravljavec vzajemnega pokojninskega sklada, če:
1. ne sklene pogodbe o opravljanju skrbniških storitev (prvi odstavek 497.a člena);
2. letnega poslovnega poročila vzajemnega pokojninskega sklada ne pregleda revizor skladno z 214. členom tega zakona (drugi odstavek 497.a člena).
(2) Z globo od 800 do 4.100 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Če je narava storjenega prekrška iz prejšnjih dveh odstavkov posebno huda zaradi višine povzročene škode oziroma višine pridobljene protipravne premoženjske koristi ali zaradi storilčevega naklepa oziroma njegovega namena koristoljubnosti, se upravljavec vzajemnega pokojninskega sklada kaznuje z globo od 41.000 do 370.000 eurov, odgovorna oseba upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada pa z globo od 2.500 do 12.000 eurov.«.
9. člen
V 528. členu se besedilo »1. januarja 2013« nadomesti z besedilom »1. avgusta 2012«.
KONČNA DOLOČBA
10. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 412-03/12-3/11
Ljubljana, dne 11. julija 2012
EPA 368-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost