Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2012 z dne 19. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2012 z dne 19. 6. 2012

Kazalo

1954. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov, stran 4807.

Na podlagi 73.b člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo in 40/12 – ZUJF) minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov
1. člen
V Pravilniku o subvencioniranju bivanja študentov (Uradni list RS, št. 22/01, 35/06, 75/08 in 97/10) se v 2. členu za prvim odstavkom dodata novi drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Za zasebnike iz prejšnjega odstavka se štejejo fizične osebe, ki niso samostojni podjetniki, so lastniki nastanitvenih zmogljivosti in za subvencionirano bivanje ponujajo do 6 ležišč.
Javni razpis za zasebnike objavijo študentski domovi.«.
Dosedanji drugi odstavek postane četrti odstavek.
2. člen
V 3. členu se za drugim odstavkom doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»Na razpis za izbiro študentskih domov se lahko prijavijo študentski domovi, ki za subvencionirano bivanje ponujajo 7 ali več ležišč.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
3. člen
Prvi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Študentski domovi morajo študentu zagotavljati:
– opremljeno sobo, skupne in pomožne prostore,
– vzdrževanje stavbe, opreme in napeljav po sanitarno-tehničnih predpisih,
– električno energijo za razsvetljavo in drugo uporabo,
– možnost internetne povezave,
– hladno in toplo vodo,
– možnost kuhanja,
– posteljno perilo,
– vzdrževanje reda in čistoče v skupnih in pomožnih prostorih,
– ogrevanje prostorov v skladu s predpisi,
– ustrezne prostore v primeru subvencioniranega bivanja študenta z otrokom.«.
4. člen
V 12. členu se v prvem odstavku v prvem stavku beseda »tele« nadomesti z besedo »naslednje«.
V 2. in 3. točki se za besedo »samozaposleni« črta vejica in doda besedilo »oziroma samostojni podjetniki,«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Subvencija se dodeljuje tudi za otroka študentke ali študenta, in sicer dokler otrok obiskuje osnovno šolo.«.
5. člen
V 13. členu se na koncu prvega odstavka doda novi stavek, ki se glasi: »Študentom, ki so opravili splošno maturo, ne da bi končali 3. in 4. letnik srednješolskega izobraževanja, se za uspeh 3. in 4. letnika upošteva uspeh pri splošni maturi v deležu točk, navedenih pri posameznem študijskem programu za uspeh 3. in 4. letnika pri omejitvi vpisa.«.
V preglednici iz tretjega odstavka se v prvi vrstici v drugem stolpcu besedilo »18–20« nadomesti z besedilom »18–23«.
6. člen
V 14. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se glasita:
»K točkam za učni ali študijski uspeh se prišteje 50 točk, če študent predloži dokazilo o:
– maturitetnem spričevalu s pohvalo,
– tem, da je zlati maturant,
– mednarodni nagradi za umetniške dosežke,
– statusu kategoriziranega vrhunskega športnika in uvrstitvi do osmega mesta na evropskem, svetovnem prvenstvu, univerzijadi ali olimpijskih igrah,
– pohvali ali medalji na mednarodni olimpijadi znanja,
– statusu umetnika, ki je izdelal umetniško delo, ki je dobilo vsaj dve pozitivni strokovni kritiki, objavljeni v različnih tiskanih medijih, dostopnih na področju Republike Slovenije oziroma je sodelovalo na mednarodni razstavi ali festivalu,
– udeležbi in najvišjem mestu na mednarodnem tekmovanju na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti, razvojne dejavnosti ali umetnosti,
– nagrajenem znanstvenoraziskovalnem, razvojnem ali umetniškem delu na državni ali mednarodni ravni ali
– priznanju za najboljšo raziskovalno nalogo.
K točkam za učni ali študijski uspeh se prišteje 30 točk, če študent priloži dokazilo o:
– državni nagradi za umetniške dosežke,
– statusu umetnika z umetniškimi dosežki na področju Republike Slovenije,
– statusu kategoriziranega vrhunskega športnika in uvrstitvi do tretjega mesta na državnem prvenstvu,
– zlatem priznanju na državnem tekmovanju iz znanja ali
– objavi znanstvenoraziskovalne naloge ali znanstvenega prispevka v strokovni reviji ali zborniku.«.
7. člen
Besedilo 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če študent predloži ustrezna dokazila pristojnih organov (center za socialno delo, zdravnik specialist, invalidska komisija, upravni organ) o težkem socialnem ali zdravstvenem položaju (najmanj 80% telesna okvara, najmanj trimesečna neprekinjena odsotnost od študijske dejavnosti zaradi bolezni ali materinstva v času študija, prejemnik denarne socialne pomoči, nezaposleni starši oziroma skrbniki, brez staršev oziroma skrbnikov), se mu po individualni obravnavi k skupnemu številu točk prišteje 50 točk.
Študentki materi ali študentu očetu, ki bo imel(a) med študijem otroka pri sebi, se k skupnemu številu točk prišteje 100 točk.«.
8. člen
Besedilo 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Študentom, otrokom padlih v vojni za Slovenijo in žrtvam naravnih nesreč, se k skupnemu številu točk prišteje 50 točk.«.
9. člen
Besedilo 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pisarna za študentske domove z odločbo določi število točk za posameznega študenta. Število točk mora biti navedeno tudi v obvestilu o napotitvi v posamezni študentski dom.
Pisarna za študentske domove v 30 dneh po preteku roka za vložitev prošenj za sprejem na spletnem portalu eVŠ objavi informativno prednostno listo ob upoštevanju splošnih pogojev iz 12. člena tega pravilnika in meril iz 13. do 18. člena tega pravilnika, razen statusa študenta. Študente, za katere v navedenem roku ni mogoče ugotoviti izpolnjevanja meril iz 13. člena tega pravilnika, pisarna za študentske domove uvršča na prednostno listo od petega dne po objavi rezultatov jesenskega roka mature do 31. oktobra.«.
10. člen
V 23. členu se na koncu drugega odstavka doda novi stavek, ki se glasi: »Če študent zamenja študijski program, se glede trajanja študijskega programa upošteva tistega, v katerega je študent vpisan v posamičnem študijskem letu, za katerega uveljavlja subvencionirano bivanje.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Ne glede na določbo iz prvega odstavka se lahko subvencija izjemoma dodeli za študenta, ki mu je bil podaljšan status študenta in predloži dokazila iz 17. člena tega pravilnika, in sicer največ za eno leto.«.
V petem odstavku se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Izjema velja le v primeru, določenem v tretjem odstavku tega člena.«.
11. člen
V 24. členu se v prvem odstavku tretji stavek spremeni tako, da se glasi: »Prijava za sprejem in podaljšanje subvencioniranega bivanja poteka prek elektronske vloge v eVŠ.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Skupni razpis objavi ministrstvo najpozneje do 1. junija na spletnem portalu eVŠ.«.
12. člen
V 25. členu se v drugi alinei beseda »sklepu« nadomesti z besedo »obvestilu«.
13. člen
V 26. členu se v tretji alinei besedi »izdan sklep« nadomestita z besedama »izdano obvestilo«, besedilo »sklep o izpolnjevanju pogojev« pa se nadomesti z besedilom »odločba o izpolnjevanju pogojev«.
V četrti alinei se beseda »sklepe« nadomesti z besedo »obvestila«.
V peti alinei se beseda »sklepe« nadomesti z besedo »odločbe«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Izpolnjevanje pogojev in meril za subvencionirano bivanje študentov pri zasebnikih in v študentskih domovih, izbranih na javnem razpisu, ugotavlja tista pisarna za študentske domove iz 37. člena Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov (Uradni list RS, št. 22/01), ki jo ministrstvo določi ob upoštevanju statistične regije, v kateri je študentski dom oziroma zasebnik.
15. člen
Določbi o skupnem razpisu na spletnem portalu eVŠ in elektronski vlogi v eVŠ iz 24. člena pravilnika se začneta uporabljati za študijsko leto 2012/2013.
16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-53/2012/13
Ljubljana, dne 14. junija 2012
EVA 2012-3330-0038
dr. Žiga Turk l.r.
Minister
za izobraževanje, znanost,
kulturo in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti