Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2012 z dne 21. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2012 z dne 21. 12. 2012

Kazalo

3878. Spremembe in dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, stran 10836.

Na podlagi tretje alineje 16. člena in prvega odstavka 24. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 in 8/10 - ZSKZ-B) nadzorni svet Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije sprejema
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S P L O Š N I H P O G O J E V
poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije
1. člen
V Splošnih pogojih poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 91/09) se prvi odstavek 9. člena spremeni tako, da se glasi:
»Postopek javnega razpisa vodi uradna oseba ali komisija, ki jo s sklepom imenuje direktor sklada (v nadaljevanju: direktor).«.
2. člen
V prvem odstavku 10. člena se besedilo »V postopku javnega razpisa z določenim rokom prijave in javnega razpisa z odprtim rokom prijave« nadomesti z besedilom »V primerih iz prejšnjega člena«.
3. člen
V 18. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Do štipendij iz prejšnjega odstavka, ki so na voljo državljanom Republike Slovenije, so pod enakimi pogoji upravičeni tudi:
- državljani držav članic Evropske unije (v nadaljevanju: EU), če izkažejo vsaj petletno neprekinjeno prebivanje v Republiki Sloveniji neposredno pred rokom za prijavo na javni razpis, po katerem uveljavljajo štipendijo,
- delavci migranti EU, ki so državljani druge države članice EU, če so zaposleni ali samozaposleni v Republiki Sloveniji, in njihovi vzdrževani družinski člani,
- obmejni delavci, ki so državljani države članice EU in prebivajo v drugi državi članici EU, če so zaposleni ali samozaposleni v Republiki Sloveniji, in njihovi vzdrževani družinski člani.«.
4. člen
V 19. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Do štipendij iz prve in druge alineje prejšnjega odstavka so pod enakimi pogoji upravičene tudi osebe, ki niso državljani Republike Slovenije, če izpolnjujejo pogoje iz drugega odstavka prejšnjega člena.«.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se besedilo »prejšnjega odstavka« nadomesti z besedilom »tega člena«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
5. člen
V 23., 49., 61., 73. in 89. členu se besedilo »Komisija pripravi predlog upravičencev tako, da nanj uvrsti tudi tistega prijavitelja« nadomesti z besedilom »Med upravičence se uvrsti tudi tisti prijavitelj«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
Postopki javnih razpisov, ki so se začeli do uveljavitve teh Sprememb in dopolnitev Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, se dokončajo po določbah splošnih pogojev poslovanja, ki so veljali na dan začetka postopka.
7. člen
Te spremembe in dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-20/2012
Ljubljana, dne 12. decembra 2012
EVA 2012-2611-0067
Zoran Kotolenko l.r.
predsednik nadzornega sveta

AAA Zlata odličnost