Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2012 z dne 21. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2012 z dne 21. 12. 2012

Kazalo

3870. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, stran 10809.

Na podlagi petega odstavka 22. člena in prvega odstavka 29. člena Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 59/10) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
1. člen
V Pravilniku o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 109/10, 48/11, 107/11, 52/12 in 85/12) se v 1. členu v drugi alineji za besedo »davčnih« doda besedilo »in prehodnih carinskih«.
2. člen
V 2. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Razčlenitev dajatev, kot je določena s tem pravilnikom, pomeni: razčlenitev priliva s prehodnega davčnega ali prehodnega carinskega podračuna na podračun prejemnika sredstev po posameznih podkontih prihodkov posamezne vrste dajatev, oziroma razčlenitev odliva s prehodnega davčnega ali prehodnega carinskega podračuna na podlagi priliva sredstev iz podračuna prejemnika sredstev po posameznih podkontih prihodkov posamezne vrste dajatev.«
3. člen
V 3. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Za plačevanje dajatev, ki pripadajo enemu samemu prejemniku in katerih nadzornik za plačevanje in evidentiranje plačanih dajatev je Carinska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: CURS), vodi UJP prehodne carinske podračune po posameznih blagajnah javnega financiranja. S prehodnih carinskih podračunov se vračajo preveč ali napačno plačane dajatve, ki so bile plačane ali razporejene na te podračune.«.
Dosedanji četrti do sedmi odstavek postanejo peti do osmi odstavek.
4. člen
V četrtem odstavku 4. člena se v četrti alineji besedilo v oklepaju za prvo vejico spremeni tako, da se glasi: »ki jo določi DURS oziroma UJP za CURS, s kontrolno številko),«.
5. člen
V tretjem odstavku 5. člena se, v napovednem stavku besedilo »podračune, kot to določa četrti odstavek tega člena, tako, da pomenijo številke« nadomesti z besedilom »in prehodne carinske podračune, kot to določata četrti in peti odstavek tega člena, tako da pomenijo številke«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Prehodni carinski podračuni nadzornika CURS imajo na šestem do osmem mestu številke podračuna oznako 999. Pripadnost plačanih dajatev iz tretjega odstavka tega člena je označena s tremi številkami, na devetem do enajstem mestu številke prehodnega carinskega podračuna.«.
Dosedanji peti do sedmi odstavek postanejo šesti do osmi odstavek.
6. člen
V 6. členu se za petim odstavkom doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Kadar je dajatev plačana na predpisan prehodni carinski podračun, UJP razporedi sredstva v breme prehodnega carinskega podračuna in v dobro podračuna prejemnika isti dan. UJP mora prejemniku sredstev na zadnji delovni dan v letu zagotoviti razčlenitev vseh prilivov po podkontih prihodkov posamezne vrste dajatve, ki jo posreduje prvi delovni dan v naslednjem letu.«.
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se v prvem stavku za besedo »vplačilnih« doda besedilo »oziroma prehodnih davčnih ali prehodnih carinskih«.
Dosedanji sedmi odstavek postane osmi odstavek.
V dosedanjem osmem odstavku, ki postane deveti odstavek, se prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »Nadzorniki, ki imajo pri UJP odprte prehodne podračune z oznakama 845 ali 846, razporedijo dajatve plačane na te podračune tako, da najkasneje naslednji delovni dan izdelajo plačilna navodila v breme teh podračunov in v dobro ustreznih vplačilnih, zbirnih prehodnih, prehodnih davčnih ali prehodnih carinskih podračunov in jih predložijo UJP, da jih izvrši.«.
V dosedanjem devetem odstavku, ki postane deseti odstavek, se beseda »izterjavo« zamenja z »izterjano«.
Dosedanja deseti in enajsti odstavek postaneta enajsti do dvanajsti odstavek.
7. člen
V prvem odstavku 7. člena se tretji stavek spremeni tako, da se glasi: »V primeru utemeljenega zahtevka predloži nadzornik UJP plačilno navodilo v breme prehodnega, vplačilnega, zbirnega prehodnega, prehodnega davčnega ali prehodnega carinskega podračuna in v dobro računa upravičenca.«.
V tretjem odstavku se prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »Sredstva za vračilo preveč ali napačno plačanih dajatev mora zagotoviti prejemnik teh dajatev tako, da na poziv UJP še isti dan ali najkasneje naslednji delovni dan predloži plačilno navodilo v breme svojega podračuna in v dobro vplačilnega, zbirnega prehodnega, prehodnega, prehodnega davčnega ali prehodnega carinskega podračuna.«.
Za sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Za izvršitev vračil oziroma povračil plačanih dajatev iz naslova SEPA direktnih obremenitev UJP še isti oziroma najkasneje naslednji delovni dan izdela plačilno navodilo v breme podračuna prejemnika teh dajatev in v dobro prehodnega, vplačilnega, zbirnega prehodnega, prehodnega davčnega ali prehodnega carinskega podračuna ter plačilno navodilo v breme prehodnega, vplačilnega, zbirnega prehodnega, prehodnega carinskega ali prehodnega davčnega podračuna in v dobro računa upravičenca.«.
Dosedanji osmi odstavek, ki postane deveti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(9) Dajatev, ki je bila preveč ali napačno plačana na prehodni podračun nadzornika, lahko nadzornik vrne na podlagi utemeljenega zahtevka ali po uradni dolžnosti v breme prehodnega podračuna, v dobro katerega je bila dajatev plačana. Sredstva za vračilo se na prehodnem podračunu zagotovijo v breme vplačilnega ali zbirnega prehodnega ali prehodnega davčnega ali prehodnega carinskega podračuna, na katerega je bila preveč ali napačno plačana dajatev razporejena. Nadzorniki v ta namen predložijo UJP v izvršitev plačilno navodilo v breme vplačilnega ali zbirnega prehodnega ali prehodnega davčnega ali prehodnega carinskega podračuna in v dobro svojega prehodnega podračuna. Potrebna sredstva za vračilo v breme vplačilnega, zbirnega prehodnega, prehodnega davčnega ali carinskega podračuna se zagotovijo tako, kot je določeno v tretjem odstavku tega člena.«.
Dosedanji deveti odstavek, ko postane deseti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(10) Dajatev, ki je bila preveč ali napačno plačana na prehodni davčni oziroma na prehodni carinski podračun, lahko nadzornik vrne na podlagi utemeljenega zahtevka ali po uradni dolžnosti v breme prehodnega davčnega oziroma prehodnega carinskega podračuna, v dobro katerega je bila dajatev plačana. Sredstva za vračilo se na prehodnem davčnem oziroma prehodnem carinskem podračunu zagotovijo v breme podračuna prejemnika, na katerega je bila razporejena preveč ali napačno plačana dajatev. Kot je določeno v tretjem odstavku tega člena, prejemniki v ta namen predložijo UJP v izvršitev plačilno navodilo v breme podračuna prejemnika in v dobro svojega prehodnega davčnega oziroma prehodnega carinskega podračuna.«.
V dosedanjem desetem odstavku, ki postane enajsti odstavek se tretji stavek spremeni tako, da se glasi: »Nadzornik mora UJP predložiti plačilno navodilo v breme vplačilnega, zbirnega prehodnega, prehodnega davčnega ali prehodnega carinskega podračuna, v dobro katerega je bila dajatev preveč ali napačno plačana, ter v dobro podračunov, v dobro katerih bi upravičenec moral plačati dajatve, a jih ni plačal.«.
V dosedanjem enajstem odstavku, ki postane dvanajsti odstavek se za besedo »davčni« doda besedilo »oziroma prehodni carinski«.
Dosedanji dvanajsti odstavek postane trinajsti odstavek.
8. člen
V 8. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Prejemniki sredstev razporeditev plačanih dajatev s prehodnega davčnega oziroma prehodnega carinskega podračuna na podračun prejemnika izkažejo na prehodnem podkontu. UJP isti dan, ko mu nadzornik zagotovi, oziroma sam pripravi razčlenitev plačanih dajatev po posameznih podkontih prihodkov, le to posreduje prejemniku sredstev. Prejemnik sredstev mora razčlenitev prikazati na ustreznem podkontu dajatve kot povečanje prihodka in hkrati kot zmanjšanje stanja na prehodnem podkontu. Ta način se lahko uporablja pod istimi pogoji tudi za uskladitve in popravke razporejenih prilivov na prehodnih davčnih oziroma prehodnih carinskih podračunih.«.
V sedmem odstavku se besedilo »ali prehodnega davčnega podračuna, ali podračuna prejemnika pravilno in pravočasno evidentirati plačane in vrnjene dajatve skladno z veljavnimi predpisi.« nadomesti z besedilom »ali prehodnega davčnega ali prehodnega carinskega podračuna, ali podračuna prejemnika pravilno in pravočasno evidentirati plačane in vrnjene dajatve skladno z veljavnimi predpisi.«.
9. člen
V 11. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi »dnevno poročanje o razčlenjenih dajatvah DURS«.
10. člen
Za 11. členom je dodan nov 11.a člen, ki se glasi:
»11.a člen
(dnevno poročanje o razčlenjenih dajatvah CURS)
UJP nadzorniku zagotovi podatke o vplačanih dajatvah na predhodni carinski podračun ter izdela poročilo o razčlenitvi dajatev, ki ga posreduje prejemnikom in upravljavcem denarnih sredstev sistema EZR.«.
11. člen
V Prilogi 1 se v razpredelnici točke 1.2., 1.3., 1.4., 3.2., 3.4. spremenijo tako, da se glasijo:
»
+----+-----------+----+---+--------+----------+----------+-----------+
|1.2.|plačilo  |SŠOb|  |    |     |     |SŠOb si  |
|  |dajatve na |  |  |    |     |     |določi   |
|  |vplačilni, |  |  |    |     |     |plačnik  |
|  |zbirni   |  |  |    |     |     |sam.    |
|  |prehodni, |  |  |    |     |     |      |
|  |prehodni  +----+---+--------+----------+----------+-----------+
|  |davčni ali |SŠOd|19 |davčna |šifra   |številka |      |
|  |prehodni  |  |  |številka|obvezne  |odločbe, |      |
|  |carinski  |  |  |(7+k)  |dajatve  |sklepa ali|      |
|  |podračun, |  |  |    |(4+k)   |drugega  |      |
|  |kjer je s |  |  |    |     |akta (7) |      |
|  |predpisom |  |  |    |     |le, če to |      |
|  |o     |  |  |    |     |določi  |      |
|  |podračunih |  |  |    |     |nadzornik |      |
|  |predpisan |  |  |    |     |     |      |
|  |model 19  |  |  |    |     |     |      |
+----+-----------+----+---+--------+----------+----------+-----------+
|1.3.|plačilo  |SŠOb|  |    |     |     |SŠOb si  |
|  |dajatve na |  |  |    |     |     |določi   |
|  |prehodni, |  |  |    |     |     |plačnik  |
|  |prehodni  |  |  |    |     |     |sam.    |
|  |davčni ali +----+---+--------+----------+----------+-----------+
|  |prehodni  |SŠOd| 21|davčna |številka |     |SŠOd določi|
|  |carinski  |  |  |številka|odločbe, |     |nadzornik, |
|  |podračun  |  |  |(7+k)  |sklepa  |     |po modelu |
|  |nadzornika |  |  |    |ali    |     |11, modelu|
|  |      |  |  |    |drugega  |     |19, ali  |
|  |      |  |  |    |akta   |     |modelu 21. |
|  |      |  |  |    |(12) le, |     |      |
|  |      |  |  |    |če to   |     |      |
|  |      |  |  |    |določi  |     |      |
|  |      |  |  |    |nadzornik |     |      |
+----+-----------+----+---+--------+----------+----------+-----------+
|1.4.|plačilo  |SŠOb|  |    |     |     |SŠOb si  |
|  |dajatve na |  |  |    |     |     |določi   |
|  |prehodni  |  |  |    |     |     |plačnik sam|
|  |davčni ali |  |  |    |     |     |      |
|  |prehodni  +----+---+--------+----------+----------+-----------+
|  |carinski  |SŠOd|12 |davčna |Šifra   |številka |      |
|  |podračun, |  |  |številka|obvezne  |odločbe, |      |
|  |kjer je  |  |  |(7+1)  |dajatve  |sklepa ali|      |
|  |s     |  |  |    |(4+k)   |drugega  |      |
|  |predpisom |  |  |    |     |akta, če |      |
|  |o     |  |  |    |     |to določi |      |
|  |podračunih |  |  |    |     |nadzornik |      |
|  |predpisan |  |  |    |     |(12+k)  |      |
|  |model 12  |  |  |    |     |     |      |
+----+-----------+----+---+--------+----------+----------+-----------+
|3.2.|Vračilo  |SŠOb|49 |davčna |šifra   |šifra   |      |
|  |preveč ali |  |  |številka|obvezne  |odločbe, |      |
|  |napačno  |  |  |(7+k)  |dajatve  |sklepa ali|      |
|  |plačane  |  |  |    |(4+k)   |drugega  |      |
|  |dajatve z |  |  |    |     |akta   |      |
|  |zbirnega  |  |  |    |     |davčnega |      |
|  |prehodnega,|  |  |    |     |ali    |      |
|  |vplačilnega|  |  |    |     |carinskega|      |
|  |ali    |  |  |    |     |organa le,|      |
|  |prehodnega |  |  |    |     |če to   |      |
|  |carinskega |  |  |    |     |določi  |      |
|  |podračuna, |  |  |    |     |davčni ali|      |
|  |kjer je s |  |  |    |     |carinski |      |
|  |predpisom |  |  |    |     |organ   |      |
|  |o     +----+---+--------+----------+----------+-----------+
|  |podračunih |SŠOd|  |    |     |     |SŠOd si  |
|  |predpisan |  |  |    |     |     |določi   |
|  |model 49  |  |  |    |     |     |upravičenec|
|  |      |  |  |    |     |     |za vračilo |
+----+-----------+----+---+--------+----------+----------+-----------+
|3.4.|vračilo  |SŠOb| 31|davčna |številka |     |      |
|  |preveč ali |  |  |številka|plačilnega|     |      |
|  |napačno  |  |  |(7+k)  |navodila, |     |      |
|  |plačane  |  |  |    |katero  |     |      |
|  |dajatve s |  |  |    |določi  |     |      |
|  |prehodnega |  |  |    |nadzornik |     |      |
|  |davčnega, |  |  |    |     |     |      |
|  |prehodnega |  |  |    |     |     |      |
|  |carinskega,+----+---+--------+----------+----------+-----------+
|  |zbirnega  |SŠOd|  |    |     |     |SŠOd si  |
|  |prehodnega |  |  |    |     |     |določi   |
|  |ali    |  |  |    |     |     |upravičenec|
|  |prehodnega |  |  |    |     |     |za vračilo |
|  |podračuna |  |  |    |     |     |      |
+----+-----------+----+---+--------+----------+----------+-----------+
                                  «.
Za točko 2.3. se doda nova točka 2.4., ki se glasi:
»
+-----+------------+----+----+------+--------+----------+-------+
|2.4. |razporeditev|SŠOb|11 |šifra |številka|ni    |SŠOb  |
|   |plačane   |  |  |PU  |podkonta|obvezen  |    |
|   |dajatve   |  |  |   |    |podatek  |    |
|   |s      |  |  |   |    |     |    |
|   |prehodnega |  |  |   |    |     |    |
|   |ali     |  |  |   |    |     |    |
|   |zbirnega  |  |  |   |    |     |    |
|   |prehodnega |  |  |   |    |     |    |
|   |podračuna  +----+----+------+--------+----------+-------+
|   |nadzornika |SŠOd|11 |šifra |številka|ni    |SŠOd  |
|   |na     |  |  |PU  |podkonta|obvezen  |    |
|   |prehodni  |  |  |   |    |podatek  |    |
|   |davčni ali |  |  |   |    |     |    |
|   |prehodni  |  |  |   |    |     |    |
|   |carinski  |  |  |   |    |     |    |
|   |podračun  |  |  |   |    |     |    |
+-----+------------+----+----+------+--------+----------+-------+
                                «.
Za točko 4.2 se doda nova točka 4.3, ki se glasi:
»
+-----+-----------+----+----+---------+--------+---------+------+
|4.3. |zagotovitev|SŠOb|41 |šifra  |številka|ni    |   |
|   |sredstev  |  |  |PU =   |podkonta|obvezen |   |
|   |za vračilo |  |  |prejemnik|    |podatek |   |
|   |ali za   |  |  |     |    |     |   |
|   |uskladitev |  |  |     |    |     |   |
|   |s     |  |  |     |    |     |   |
|   |prehodnega |  |  |     |    |     |   |
|   |davčnega  |  |  |     |    |     |   |
|   |ali    +----+----+---------+--------+---------+------+
|   |prehodnega |SŠOd|41 |šifra  |številka|ni    |   |
|   |carinskega |  |  |PU    |podkonta|obvezen |   |
|   |podračuna |  |  |     |    |podatek |   |
|   |na     |  |  |     |    |     |   |
|   |prehodni  |  |  |     |    |     |   |
|   |podračun  |  |  |     |    |     |   |
|   |nadzornika |  |  |     |    |     |   |
+-----+-----------+----+----+---------+--------+---------+------+
                                «.
12. člen
V Prilogi 2 se v razpredelnici točki 13 in 14 spremenita tako, da se glasita:
»
+---+------------+------------+--+--+---+--------+--+--+---+--------+
|13 |Razporeditev|Transakcija,|51|PU| 24|13LLmmdd|51|PU|29…|13LLmmdd|
|  |priliva PDP |ki     | | |  |    | | |  |    |
|  |ali PCP   |prejemniku | | |  |    | | |  |    |
|  |      |sporoča   | | |  |    | | |  |    |
|  |      |znesek   | | |  |    | | |  |    |
|  |      |tekočih   | | |  |    | | |  |    |
|  |      |prilivov, ki| | |  |    | | |  |    |
|  |      |so bili   | | |  |    | | |  |    |
|  |      |vplačani na | | |  |    | | |  |    |
|  |      |prehodni  | | |  |    | | |  |    |
|  |      |davčni ali | | |  |    | | |  |    |
|  |      |prehodni  | | |  |    | | |  |    |
|  |      |carinski  |51|PU| 7…|18bbbLLL|51|PU|29…|13LLmmdd|
|  |informativno|podračun in | | |  |    | | |  |    |
|  |razporejeno |razporejeni | | |  |    | | |  |    |
|  |PDP     |na podračun | | |  |    | | |  |    |
|  |      |prejemnika | | |  |    | | |  |    |
|  |      |sredstev.  | | |  |    | | |  |    |
|  |      |Nadzornik, | | |  |    | | |  |    |
|  |      |ki za    | | |  |    | | |  |    |
|  |      |vplačila na | | |  |    | | |  |    |
|  |      |prehodni  | | |  |    | | |  |    |
|  |      |davčni ali | | |  |    | | |  |    |
|  |      |prehodni  | | |  |    | | |  |    |
|  |      |carinski  | | |  |    | | |  |    |
|  |      |podračun  | | |  |    | | |  |    |
|  |      |poveča   | | |  |    | | |  |    |
|  |      |obveznosti | | |  |    | | |  |    |
|  |      |do     | | |  |    | | |  |    |
|  |      |prejemnikov | | |  |    | | |  |    |
|  |      |sredstev,  | | |  |    | | |  |    |
|  |      |mora za   | | |  |    | | |  |    |
|  |      |znesek te  | | |  |    | | |  |    |
|  |      |razporeditve| | |  |    | | |  |    |
|  |      |zmanjšati  | | |  |    | | |  |    |
|  |      |obveznost do| | |  |    | | |  |    |
|  |      |prejemnika | | |  |    | | |  |    |
|  |      |sredstev,  | | |  |    | | |  |    |
|  |      |prejemnik  | | |  |    | | |  |    |
|  |      |sredstev pa | | |  |    | | |  |    |
|  |      |poveča   | | |  |    | | |  |    |
|  |      |stanje   | | |  |    | | |  |    |
|  |      |prehodnega | | |  |    | | |  |    |
|  |      |podkonta.  | | |  |    | | |  |    |
|  |      |      | | |  |    | | |  |    |
|  |      |Transakcija,| | |  |    | | |  |    |
|  |      |ki     | | |  |    | | |  |    |
|  |      |prejemniku | | |  |    | | |  |    |
|  |      |sporoča   | | |  |    | | |  |    |
|  |      |znesek   | | |  |    | | |  |    |
|  |      |tekočih   | | |  |    | | |  |    |
|  |      |prilivov, ki| | |  |    | | |  |    |
|  |      |so bili   | | |  |    | | |  |    |
|  |      |porabljeni | | |  |    | | |  |    |
|  |      |za     | | |  |    | | |  |    |
|  |      |zagotovitev | | |  |    | | |  |    |
|  |      |sredstev za | | |  |    | | |  |    |
|  |      |vračila, za | | |  |    | | |  |    |
|  |      |uskladitev | | |  |    | | |  |    |
|  |      |ali za   | | |  |    | | |  |    |
|  |      |popravke  | | |  |    | | |  |    |
|  |      |razporejenih| | |  |    | | |  |    |
|  |      |prilivov.  | | |  |    | | |  |    |
|  |      |Prejemnik  | | |  |    | | |  |    |
|  |      |sredstev  | | |  |    | | |  |    |
|  |      |poveča   | | |  |    | | |  |    |
|  |      |stanje   | | |  |    | | |  |    |
|  |      |prehodnega | | |  |    | | |  |    |
|  |      |podkonta.  | | |  |    | | |  |    |
+---+------------+------------+--+--+---+--------+--+--+---+--------+
|14.|informativna|Informacija,|51|PU|29…|13LLmmdd|51|PU|7….|14bbbLLL|
|  |razčlenitev |ki     | | |  |    | | |  |    |
|  |priliva iz |prejemniku | | |  |    | | |  |    |
|  |PDP ali PCP |sredstev  | | |  |    | | |  |    |
|  |na podračun |sporoča   | | |  |    | | |  |    |
|  |prejemnika |razčlenitev | | |  |    | | |  |    |
|  |      |priliva iz | | |  |    | | |  |    |
|  |      |prehodnega | | |  |    | | |  |    |
|  |      |davčnega ali| | |  |    | | |  |    |
|  |      |prehodnega | | |  |    | | |  |    |
|  |      |carinskega | | |  |    | | |  |    |
|  |      |podračuna na| | |  |    | | |  |    |
|  |      |podračun  | | |  |    | | |  |    |
|  |      |prejemnika | | |  |    | | |  |    |
|  |      |sredstev,  | | |  |    | | |  |    |
|  |      |prejemnik  | | |  |    | | |  |    |
|  |      |sredstev za | | |  |    | | |  |    |
|  |      |ta znesek  | | |  |    | | |  |    |
|  |      |poveča   | | |  |    | | |  |    |
|  |      |prihodek.  | | |  |    | | |  |    |
+---+------------+------------+--+--+---+--------+--+--+---+--------+
                                  «
V Opombi pod tabelo se v 2. točki za besedo »davčnih« doda besedilo »ali carinskih«.
13. člen
(prehodna določba)
Ne glede na določbo 13. člena pravilnika, imajo lahko nadzorniki za dajatve ki se plačujejo na prehodne davčne podračune na podlagi sklepov o davčni izvršbi, odprte prehodne podračune z oznako 846 tudi po 1. januarju 2013.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-928/2012/9
Ljubljana, dne 18. decembra 2012
EVA 2012-1611-0194
dr. Janez Šušteršič l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost