Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2012 z dne 21. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2012 z dne 21. 12. 2012

Kazalo

3868. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, stran 10807.

Na podlagi drugega odstavka 146. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 40/12 - ZUJF in 83/12) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost
1. člen
V Pravilniku o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10, 110/10, 82/11, 106/11 in 108/11) se prvi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ta pravilnik podrobneje ureja izvajanje Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 40/12 - ZUJF in 83/12; v nadaljnjem besedilu: ZDDV-1).«
2. člen
V petem odstavku 4. člena se številka »15.« nadomesti s številko »17.«.
3. člen
Za 29.a členom se doda nov 29.b člen, ki se glasi:
»29.b člen
(Najem prevoznih sredstev)
Čoln za razvedrilo iz 30.b člena ZDDV-1 je čoln, ki meri v dolžino manj kot 24 metrov in se pri najemniku uporablja za razvedrilo, šport ali rekreacijo.«
4. člen
V prvem odstavku 46. člena se beseda »tretjim« nadomesti z besedo »petim«.
5. člen
47. člen se spremeni tako, da se glasi:
»47. člen
(Sklicevanje na kombinirano nomenklaturo)
Tarifne oznake, uporabljene v tem pravilniku, so navedene v kombinirani nomenklaturi Evropske unije, objavljene kot Priloga I Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L št. 256 z dne 7. 9. 1987, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 927/2012 z dne 9. oktobra 2012 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L št. 304 z dne 31. 10. 2012, str. 1).«
6. člen
V prvem odstavku 48. člena se 13. točka spremeni tako, da se glasi:
»13. oljna semena in plodovi (tarifne oznake: 1201 90 00, 1202 41 00, 1202 42 00, 1203 00 00, 1204 00 90, 1206 00 91, 1206 00 99, 1207 10 00, 1207 30 00, 1207 40 90, 1207 50 90, 1207 60 00, 1207 70 00, 1207 91 90, 1207 99 91), bučno seme pod tarifno oznako 1207 99 96, moka iz soje (tarifna oznaka: 1208 10 00), zdrobljeno ali mleto makovo seme pod tarifno oznako 1208 90 00;«.
V 14. točki se beseda »jedra« nadomesti z besedo »jedrca«, tarifna oznaka »1302 19 80« pa s tarifno oznako »1302 19 70«.
7. člen
V drugem odstavku 49. člena se v prvi alineji tarifna oznaka »3006.60« nadomesti s tarifno oznako »3006 60«.
V četrtem odstavku se tarifna oznaka »2802« nadomesti s tarifno oznako »2802 00 00«.
8. člen
V prvem odstavku 50. člena se v 9. točki besedilo »urinske vrečke (pod tarifno oznako: 9018 90 84)« nadomesti z besedilom »urinske vrečke (tarifni oznaki: 3926 90 92 in 3926 90 97)«.
9. člen
77. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Za stavbna zemljišča iz 8. točke 44. člena ZDDV-1 se štejejo zemljiške parcele, ki so z občinskim prostorskim načrtom namenjene graditvi objektov.«
10. člen
V drugem odstavku 86. člena se besedilo »103/04-UPB-2 in 122/06« nadomesti z besedilom »97/10 - uradno prečiščeno besedilo in 48/12«.
11. člen
V 106. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na prvi odstavek davčni zavezanec sme odbiti DDV od osebnih večnamenskih vozil, ki so konstruirana za prevoz ljudi in blaga ter se uvrščajo pod tarifno oznako 8703 in se štejejo, da so namenjena prevozu blaga ali tovora, če so kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji:
- razmerje med maso potnikov in maso tovora mora biti v korist tovora. Razmerje se ugotovi po formuli:
            P - (M + (N x 68)) > N x 68,
pri čemer je:
P - največja tehnično dovoljena masa obremenjenega vozila v kg,
M - masa vozila, pripravljenega za vožnjo, v kg,
N - število sedežev razen vozniškega;
- stranske okenske odprtine v prostoru, namenjenem prevozu tovora, ne smejo biti zastekljene, temveč fiksno zaprte s pločevino ali drugim ustreznim materialom;
- tovorni prostor mora biti od potniškega ločen s pregrado (pločevina ali kovinska mreža) po vsej višini in širini in
- vozilo je opremljeno z napravo za zvočni opozorilni signal pri vzvratni vožnji.«
Dosedanji drugi odstavek postane nov tretji odstavek.
12. člen
V 111.a členu se beseda »prodaje« nadomesti z besedo »dobave«.
13. člen
136. člen se spremeni tako, da se glasi:
»136. člen
(Tretji odstavek 81. člena ZDDV-1)
(1) Davčni zavezanec dobavitelj in kupec blaga ali naročnik storitev, ki izda račun v imenu in za račun davčnega zavezanca dobavitelja, določita pogoje in podrobnosti predhodnega dogovora ter postopek sprejema vsakega računa. Na zahtevo davčnega organa morata dokazati obstoj predhodnega dogovora.
(2) Če pogodba za opravljeno dobavo blaga oziroma storitev vsebuje vse podrobnosti, poseben dogovor ni potreben.
(3) Pri odkupu vračljive embalaže je račun lahko izdan v imenu in za račun uporabnika, identificiranega za namene DDV, brez predhodno sklenjenega dogovora v skladu s tem členom.«
14. člen
137. člen se črta.
15. člen
V tretjem odstavku 138. člena se za številko »82.« doda besedilo »ali 83.«.
V četrtem odstavku se beseda »prvega« nadomesti z besedo »drugega«.
V šestem odstavku se za številko »82.« doda besedilo »ali 83.« in črta besedilo »navedbo veljavne določbe ZDDV-1, ki kaže na to, da je dobava blaga ali storitev predmet obrnjene davčne obveznosti,«.
Sedmi odstavek se črta.
16. člen
Za 138. členom se doda nov 138.a člen, ki se glasi:
»138.a člen
(Vsebina računa iz prvega odstavka 72. člena ZDDV-1)
(1) Popravljeni račun, ki ga izda davčni zavezanec v skladu s prvim odstavkom 72. člena ZDDV-1, mora vsebovati podatke iz 83. člena ZDDV-1 in še naslednje podatke:
- ime in naslov kupca ali naročnika;
- navedbo številke in datuma odločbe davčnega organa in
- znesek razlike DDV na podlagi odločbe davčnega organa.
(2) Če se odločba davčnega organa, na podlagi katere se poveča davčna osnova, nanaša na več računov, se lahko izda en skupni račun za vse popravke DDV, pri čemer morajo biti razvidne razlike zneskov DDV po posameznih računih.«
17. člen
142. člen se spremeni tako, da se glasi:
»142. člen
(Podatki, ki jih mora vsebovati račun za dobavo novega prevoznega sredstva)
(1) Na računu, ki ga izda davčni zavezanec iz prvega in drugega odstavka 26. člena tega pravilnika za dobavo novega prevoznega sredstva, mora pod vrsto dobavljenega blaga biti navedeno:
- znamka novega prevoznega sredstva;
- tip in model novega prevoznega sredstva;
- številka šasije kopenskega motornega vozila ali številko trupa plovila ali številko ogrodja zrakoplova;
- prostornina in moč motorja pri kopenskih motornih vozilih ali dolžina plovila ali vzletno težo zrakoplova;
- število prevoženih kilometrov pri kopenskem motornem vozilu ali število preplutih ur pri plovilu ali število preletenih ur pri zrakoplovu na dan izdaje računa.
(2) Davčni zavezanec iz tretjega odstavka 5. člena ZDDV-1 na računu za dobavo novega prevoznega sredstva pod vrsto dobavljenega blaga navede podatke iz prejšnjega odstavka.«
18. člen
V prvem in drugem odstavku 143. člena se besedilo »s 83. členom« nadomesti z besedilom »z drugim odstavkom 81. člena«.
Za tretjim odstavkom se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Obveznost izdajanja računov v skladu s petim odstavkom 81. člena ZDDV-1 se ne nanaša na tiste oproščene finančne storitve iz 4. točke 44. člena ZDDV-1, za katere se dokumenti izdajajo množično, če so opravljene na ozemlju Republike Slovenije ali se opravijo zunaj Unije, če davčni zavezanec prejemniku oziroma naročniku storitev za opravljene oproščene finančne storitve iz prejšnjega stavka izda drug dokument (obračun, instrument plačilnega prometa, izpisek, obvestilo …), iz katerega mora biti razvidna višina zaračunane storitve in navedba, da DDV ni obračunan v skladu z ustrezno točko 44. člena ZDDV-1.
(5) Podatke o oproščenem prometu iz prejšnjega odstavka mora davčni zavezanec zagotoviti v ustreznih analitičnih evidencah po posameznih vrstah oproščenih finančnih prihodkov (ali terjatev) od prodaje blaga oziroma storitev.«
19. člen
Prvi odstavek 144. člena se črta.
Dosedanji drugi do četrti odstavek postanejo novi prvi do tretji odstavek.
20. člen
151. člen se črta.
21. člen
V prvem odstavku 152. člena se prva, druga in tretja alineja črtajo.
Peta in šesta alineja se spremenita tako, da se glasita:
»- omogočati neoviran odstop v razumnem času do vsake prejete listine in kopije izdane oziroma posredovane elektronske listine, neodvisno od kraja ali osebe, kjer se listino hrani;
- zagotoviti primernost vsake prejete elektronske listine in kopije izdane oziroma posredovane elektronske listine za obdelavo.«.
Tretji odstavek se črta.
22. člen
153. člen se črta.
23. člen
V prvem odstavku 154. člena se drugi stavek črta.
V četrtem odstavku se šesta alineja črta.
V sedmem odstavku se besedilo »in Prilogo A k obrazcu DDV-O« črta.
Osmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(8) Vzorec obrazca DDV-O je v Prilogi VIII k temu pravilnika in je njegov sestavni del.«
24. člen
Za 159. členom se doda nov naslov, ki se glasi:
»7. Poročila o dobavah po 76.a členu ZDDV-1«.
25. člen
V petem odstavku 164. člena se besedilo »in vrne dovoljenje« črta.
26. člen
Drugi odstavek 165. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če vložnik vloge v obdobju veljavnosti dovoljenja umre, lahko novi predstavnik kmečkega gospodinjstva odda vlogo za pridobitev dovoljenja kot naslednika vložnika vloge v elektronski obliki prek sistema eDavki davčnemu organu na obrazcu DDV-PN.«
27. člen
180. člen se črta.
28. člen
Prvi odstavek 181. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Davčni zavezanec v popis računov iz drugega odstavka 136. člena ZDDV-1 vključi vse izdane in prejete raču­ne po plačani realizaciji, ki niso bili plačani do 31. decem­bra tekočega leta.«
V drugem odstavku se za besedo »popis« doda besedilo »izdanih in prejetih«.
29. člen
Priloga IX: Priloga A k obrazcu DDV-O se črta.
30. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2013.
Št. 007-616/2012/34
Ljubljana, dne 17. decembra 2012
EVA 2012-1611-0118
dr. Janez Šušteršič l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost