Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2012 z dne 21. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2012 z dne 21. 12. 2012

Kazalo

3864. Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja, raziskovalne dejavnosti, kulture in športa, stran 10779.

Na podlagi tretjega odstavka 30. člena in v povezavi s tretjim odstavkom 31. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 - uradno prečiščeno besedilo) ter 80. in 81. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10 in 20/11) ter 107. členom Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 in 30/11 - odl. US) izdaja minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
P R A V I L N I K
o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja, raziskovalne dejavnosti, kulture in športa
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa kriterije za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva, ki je podalo vlogo za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja, raziskovalne dejavnosti, kulture in športa.
2. člen
(pomembnejši dosežki)
Za pomembnejši dosežek delovanja društva se šteje delovanje društva, s katerim društvo dviguje splošno raven zadovoljevanja določenih potreb v družbi, prispeva k razvoju področja, na katerem deluje, nadomešča ali dopolnjuje delovanje potrebnih javnih institucij oziroma mreže nevladnih organizacij.
3. člen
(društvo, ki deluje na področju vzgoje in izobraževanja)
Društvo izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja na področju vzgoje in izobraževanja, opredeljene v prejšnjem členu, če izpolnjuje vsaj tri od naslednjih kriterijev:
- v zadnjih dveh letih je prejelo priznanje, odlikovanje ali nagrado na občinski, državni ali mednarodni ravni na področju vzgoje ali izobraževanja;
- vsako leto izvede najmanj 200 ur različnih oblik neformalne vzgoje in izobraževanja, kot so npr. delavnice, tečaji, strokovna srečanja, seminarji;
- razvija ali izvaja programe in projekte, ki prispevajo k usposabljanju otrok, učencev, dijakov, študentov in odraslih v izobraževanju, da bodo globlje razumeli okoljske pojave in probleme, njihove vzroke in načine reševanja, vključno s tveganji in konflikti, ki nastajajo ob izkoriščanju omejenih naravnih virov;
- razvija ali izvaja programe in projekte, ki so namenjeni ranljivim skupinam;
- prispeva k ohranjanju in razvoju identitete, kulture in jezika slovenskega naroda, Slovenk in Slovencev zunaj Republike Slovenije, avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti v Republiki Sloveniji,
- v zadnjih dveh letih je izdalo strokovne oziroma poljudno-znanstvene revije, otroško oziroma mladinsko periodiko ali knjižne publikacije;
- v zadnjih dveh letih je bilo organizator, nosilec ali pooblaščeni izvajalec vsaj dveh državnih ali vsaj enega mednarodnega ali olimpijskega srečanja oziroma tekmovanja v znanju;
- vsako leto ima najmanj eno objavo v tiskanem, elektronskem in avdiovizualnem mediju o programu, projektu ali drugi dejavnosti, ki jih je izvedlo v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja;
- vzpodbuja dejavnost pristojnih organov in organizacij za čim uspešnejše reševanje vprašanj na področju vzgoje in izobraževanja,
- sodeluje pri oblikovanju državnih ukrepov ali ukrepov lokalne skupnosti in predlaga sprejetje predpisov in ukrepov na področju vzgoje in izobraževanja,
- razvija in izvaja programe, projekte, ki prispevajo k razvoju kakovosti poučevanja na visokošolski ravni,
- (so)organizira delavnice, posvete, konference, simpozije, posvetovanja, seminarje, predavanja, poletne šole, tekmovanja in podobne aktivnosti, namenjene izmenjavi in prenosu spoznanj s področja visokega šolstva v domačem ali mednarodnem okolju,
- izvaja aktivnosti, pomembne za promocijo in podporo visokošolski dejavnosti zaradi širjenja znanja o visokošolski didaktiki in kodeksu ter nalogah visokošolskih učiteljev za kakovostni razvoj visokega šolstva,
- aktivno sodeluje z domačimi oziroma mednarodnimi strokovnimi organizacijami, ki izvajajo aktivnosti na področju visokošolske dejavnosti,
- v zadnjih dveh letih je prejelo priznanje ali nagrado na lokalni, državni oziroma mednarodni ravni s področja visokošolske dejavnosti,
- vzgaja, izobražuje ter usposablja na različnih področjih visokega šolstva, razen na področju mejnih ved.
4. člen
(društvo, ki deluje na področju raziskovalne dejavnosti)
Društvo izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja na področju raziskovalne dejavnosti, opredeljene v 2. členu tega pravilnika, če izpolnjuje vsaj tri od naslednjih kriterijev:
- v zadnjih dveh letih je prejelo priznanje ali nagrado na lokalni, državni oziroma mednarodni ravni s področja znanosti ali raziskovalne dejavnosti;
- (so)organizira ali izvaja sestanke z namenom izmenjave in prenosa znanstvenih ali strokovnih spoznanj v domačem ali mednarodnem prostoru (konference, simpoziji, posvetovanja, seminarji, predavanja, poletne šole, tekmovanja, okrogle mize in podobno);
- izvaja publicistično dejavnost: založništvo oziroma izdajanje znanstvenih, strokovnih ali poljudnoznanstvenih publikacij (po tipologiji dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS);
- izvaja dejavnosti, pomembne za promocijo in podporo znanosti oziroma raziskovalni dejavnosti z namenom spodbuditi širjenje znanja in zavedanja o njunem pomenu v strokovni in splošni javnosti (razstave, predstavitve, delavnice, spletne strani in podobno) ali
- aktivno sodeluje z domačimi oziroma mednarodnimi strokovnimi organizacijami, ki izvajajo dejavnosti na področju znanosti in raziskovanja.
5. člen
(društvo, ki deluje na področju kulture)
(1) Društvo izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja na področju kulture, opredeljene v 2. členu tega pravilnika, če izpolnjuje vsaj tri od naslednjih kriterijev:
- v zadnjih dveh letih je prejelo priznanje ali nagrado na lokalni, državni ali mednarodni ravni s področja kulturnih dejavnosti iz 4. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10 in 20/11; v nadaljnjem besedilu: ZUJIK),
- združuje najmanj tri poklice na posameznih področjih kulture,
- deluje kot osrednja stanovska organizacija na svojem področju dejavnosti,
- je izvajalec večletnega javnega kulturnega programa ali kulturnega projekta, (so)financiranega v skladu z določbami ZUJIK,
- na letni ravni (so)organizira najmanj dva dogodka izobraževanja, izpopolnjevanja ali usposabljanja s področja kulturnih dejavnosti ali najmanj dva kulturno-vzgojna dogodka (konference, simpozije, posvetovanja, seminarje, predavanja, predstavitve, usposabljanja in podobne dejavnosti v domačem ali mednarodnem okolju),
- razvija ali izvaja programe in projekte, ki prispevajo k razvoju področja posamezne kulturne dejavnosti oziroma prispevajo k ohranjanju in razvoju slovenskega jezika, književnosti, kulture in kulturne dediščine v domačem in mednarodnem prostoru,
- razvija ali izvaja kulturne programe ali projekte, ki prispevajo k ohranjanju in razvoju identitete slovenskega naroda, Slovenk in Slovencev zunaj Republike Slovenije, avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnost v Republiki Sloveniji,
- izvaja in razvija programe in projekte, pomembne za promocijo in podporo kulture ali kulturne dejavnosti, z namenom spodbuditi širjenje znanja in zavedanja o njenem pomenu v strokovni in splošni javnosti (razstave, neposredne predstavitve dejavnosti društva, delavnice, spletne strani in podobno),
- v zadnjih dveh letih je bilo organizator ali soorganizator treh kulturnih dogodkov (nastopov, prireditev, gostovanj, mednarodnih gostovanj), ki prispevajo k dostopnosti kulturnih dobrin ali k dvigu splošne ravni zadovoljevanja določenih kulturnih potreb v družbi),
- v zadnjih dveh letih je bilo izdajatelj strokovne publikacije o predstavitvi dosežkov delovanja društev v domačem ali mednarodnem prostoru (knjige, zborniki, revije in podobno) oziroma izdajatelj otroške ali mladinske periodike s pretežno kulturno vsebino,
- sodeluje z domačimi oziroma mednarodnimi sorodnimi organizacijam ali s Slovenci v zamejstvu ali po svetu, ki izvajajo dejavnosti na področju kulture,
- izvaja projekte, ki prispevajo k uveljavitvi slovenske kulture v mednarodnem prostoru oziroma h kulturni izmenjavi ali medkulturnemu dialogu in kulturni raznolikosti ali prispevajo h kulturni dejavnosti avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnost in različnih manjšinskih etničnih skupin v Republiki Sloveniji,
- izvaja kulturno dejavnost, ki pomeni prispevek k integraciji oziroma vključevanju v skupnost, prispevek k socialni integraciji ranljivih skupin, kamor sodi tudi kulturna dejavnost invalidov ali druge socialno izključene populacije.
(2) Društvu, ki deluje kot osrednja stanovska organizacija na svojem področju dejavnosti, se dodeli status delovanja v javnem interesu brez ugotavljanja kriterijev iz prejšnjega odstavka.
(3) V dvomu ali društvo izkazuje pomembnejše dosežke na področju kulture v skladu s prvim odstavkom tega člena, lahko minister, pristojen za kulturo, pred podelitvijo oziroma odvzemom statusa, pridobi predhodno mnenje komisije iz 20. člena ZUJIK oziroma Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti.
(4) Določbe tega pravilnika se uporabljajo tudi pri podeljevanju statusa delovanja v javnem interesu na področju kulture drugim pravnim osebam zasebnega prava iz 81. člena ZUJIK ter nevladnim organizacijam iz 107. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 in 30/11 - odl. US).
6. člen
(društvo, ki deluje na področju športa)
Društvo izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja na področju športa, opredeljene v 2. členu tega pravilnika, če izpolnjuje vsaj tri od naslednjih kriterijev:
- v zadnjih dveh letih je prejelo priznanje, odlikovanje ali nagrado na lokalni, državni ali mednarodni ravni na področju športa;
- vsako leto izvede najmanj 80 urni program, na katerem koli področju športa;
- razvija ali izvaja programe in projekte, ki prispevajo k športni osveščenosti posameznikov;
- izvaja programe športa, ki so namenjeni ranljivim družbenim skupinam;
- omogoča pridobivanje dodatnih strokovnih znanj za posameznike, ki opravljajo strokovno delo v športu;
- izvaja programe, ki dopolnjujejo institucionalne oblike športa;
- je član nacionalne panožne športne zveze ali druge športne zveze;
- deluje v javnem interesu tudi za nečlane društva in širšo javnost;
- v zadnjem letu je izdalo strokovno oziroma poljudno-znanstveno revijo ali knjižno publikacijo oziroma je v zadnjem letu izdajalo strokovno oziroma poljudno-znanstveno periodiko;
- v zadnjih dveh letih je bilo organizator, izvajalec ali udeleženec tekmovanja v okviru uradnega tekmovalnega sistema nacionalne panožne športne zveze;
- vsako leto ima najmanj eno objavo v tiskanem, elektronskem ali avdiovizualnem mediju o programu, projektu ali drugi dejavnosti, ki jih je izvedlo v javnem interesu na področju športa ali
- vzpodbuja dejavnosti pristojnih organov in organizacij za čim uspešnejše reševanje vprašanj na področju športa.
7. člen
(dokazila)
Društvo lahko izkaže kriterije iz 3., 4., 5. oziroma 6. člena tega pravilnika s poročilom iz druge alineje drugega odstavka 32. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 - uradno prečiščeno besedilo), z različnimi dokazili, ki izkazujejo izpolnjevanje posameznega kriterija, ali z drugimi listinami, s katerimi dokazuje rezultate svojega delovanja v javnem interesu (npr. recenzije oziroma objave v strokovni literaturi, kopije pomembnejših odzivov medijev glede delovanja društva v zadnjih dveh letih, nagrade, priznanja ali priporočila).
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
8. člen
(dokončanje postopkov)
Postopki podelitve statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja, znanosti in raziskovalne dejavnosti, kulture in športa, ki so bili uvedeni pred začetkom veljavnosti tega pravilnika, se zaključijo v skladu s predpisi, ki so veljali do začetka veljavnosti tega pravilnika.
9. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-211/2012
Ljubljana, dne 18. decembra 2012
EVA 2012-3330-0097
dr. Žiga Turk l.r.
Minister
za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

AAA Zlata odličnost