Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2011 z dne 7. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2011 z dne 7. 2. 2011

Kazalo

282. Uredba o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M3/1 Kalce–Vodice, stran 752.

Na podlagi prvega odstavka 81. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP) ter prvega in drugega odstavka 23. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10 in 106/10 – popr.) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M3/1 Kalce–Vodice
1. člen
(vsebina)
(1) S to uredbo se sprejmejo začasni ukrepi za zavarovanje območja urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M3/1 Kalce–Vodice (v nadaljnjem besedilu: zavarovano območje).
(2) Priloga te uredbe je grafični del, iz katerega je razvidno zavarovano območje.
2. člen
(namen)
Ta uredba se izda, ker obstaja utemeljena nevarnost, da bosta načrtovanje in gradnja prostorskih ureditev močno otežena, da se bodo bistveno zvišali stroški njene izvedbe ter da bodo za njeno izvedbo potrebni precej večji posegi v pravice in pravne koristi lastnikov nepremičnin in drugih prizadetih subjektov.
3. člen
(podlaga predvidene prostorske ureditve v prostorskem aktu)
Sprejetje predvidenega državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M3/1 Kalce–Vodice (v nadaljnjem besedilu: državni prostorski načrt) temelji na:
– Odloku o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04 in 33/07 – ZPNačrt) in
– Uredbi o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04 in 33/07 – ZPNačrt).
4. člen
(zavarovano območje)
(1) Zavarovano območje obsega zemljišča s parcelnimi številkami v naslednjih katastrskih občinah:
– k. o. Blekova vas: 911/11, 911/12, 935/5, 1265, 1178/3, 1181/5, 1200/2, 1264/3, 1264/4, 1264/5, 1265, 1307/1;
– k. o. Dravlje: 109/7, 119/4, 120/5, 120/6, 120/9, 120/10, 134/1, 134/3, 1660/4, 1660/5, 1660/6, 1670/1, 1851;
– k. o. Šentvid nad Ljubljano: 731, 732, 734, 735, 837/2, 861, 862, 863, 864/3, 867/2, 867/3, 878/1, 879/1, 879/3, 880/1, 881, 882, 1087/1, 1087/3, 1087/5, 1087/6, 1087/7, 1087/8, 1088/2.
(2) Zavarovano območje obsega del zemljišč s parcelnimi številkami v naslednjih katastrskih občinah:
– k. o. Blekova vas: *85, 910/1, 910/2, 910/3, 911/1, 911/2, 911/3, 911/4, 911/10, 932, 934, 935/1, 1173/7, 1176/1, 1178/2, 1179/1, 1179/7, 1180/2, 1180/3, 1180/6, 1180/7, 1181/1, 1181/7, 1181/8, 1181/9, 1188/3, 1192/1, 1193/1, 1193/4, 1193/5, 1195/1, 1196/1, 1197, 1198, 1199, 1200/1, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1212/1, 1258, 1262, 1263, 1264/2, 1267/1, 1267/3, 1267/4, 1267/5, 1267/6, 1268/1, 1270/2, 1290/2, 1307/2, 1307/3, 1612/9, 1638/2, 1660/16, 1661, 1664/1, 1664/4, 1664/5, 1664/6, 1678/1, 1693;
– k. o. Dravlje: 105/4, 109/1, 109/2, 109/3, 109/9, 109/11, 112/1, 118/2, 119/2, 120/1, 120/11, 120/12, 124/26, 131/1, 132/1, 137/3, 153/7, 153/18, 153/20, 1207, 1208, 1209, 1210, 1215, 1216/1, 1218/2, 1222/1, 1222/2, 1223/1, 1660/1, 1660/2, 1660/3, 1667/1;
– k. o. Šentvid nad Ljubljano: 698/1, 698/2, 698/3, 724, 725, 726/1, 727, 728/1, 728/2, 729/2, 730/1, 730/4, 730/5, 730/7, 730/8, 733, 736, 737, 740, 836, 837/1, 837/3, 860/2, 860/3, 864/2, 864/4, 864/7, 864/8, 865/1, 866/1, 867/1, 877/1, 877/4, 883, 887/1, 888, 1020, 1021, 1023, 1024, 1065/1, 1072, 1074, 1075, 1077, 1078, 1081/1, 1081/2, 1083/1, 1083/2, 1084, 1086, 1087/4, 1088/1, 1089/2, 1094, 1095, 1096, 1103, 1104/2, 1154/1, 1156/1, 1157/3, 1159/1, 1159/2, 1160, 1162, 1164, 1165/1, 1173/1, 1173/2, 1173/3, 1174/8, 1181/1, 1183/2, 1191, 1192/1, 1193/1, 1198/3;
– k. o. Bukovica: 788/1, 805;
– k. o. Vodice: 1202/1.
5. člen
(vrste začasnih ukrepov)
Na zavarovanem območju je prepovedano:
– sprejemanje prostorskih aktov na zavarovanem območju,
– parcelacija zemljišč in promet z njimi, razen na območjih, na katerih je predvidena komasacija zemljišč,
– izdajanje gradbenih, rudarskih in drugih dovoljenj, katerih namen je poseg v prostor, in
– urejanje novih trajnih nasadov.
6. člen
(veljavnost začasnih ukrepov)
(1) Začasni ukrepi, določeni v prejšnjem členu, veljajo še eno leto po uveljavitvi državnega prostorskega načrta, vendar največ štiri leta od uveljavitve te uredbe.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek začasni ukrepi iz prejšnjega člena veljajo za investitorje državnega prostorskega načrta le do uveljavitve državnega prostorskega načrta.
7. člen
(hramba)
Grafični prikaz meje zavarovanega območja na digitalnem katastrskem načrtu, ki vsebuje podatke o zemljiških parcelah v merilu 1 : 2000 in seznam koordinat tehničnih elementov, ki omogočajo prenos meje zavarovanega območja v naravo, sta na vpogled na Direktoratu za prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor, Mestni občini Ljubljana, občinah Logatec in Vodice ter upravnih enotah Logatec in Ljubljana.
8. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-1/2011
Ljubljana, dne 3. februarja 2011
EVA 2010-2511-0171
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik