Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2011 z dne 3. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2011 z dne 3. 10. 2011

Kazalo

3273. Zakon o dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (ZPPDFT-B), stran 10025.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (ZPPDFT-B)
Razglašam Zakon o dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (ZPPDFT-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 20. septembra 2011.
Št. 003-02-8/2011-4
Ljubljana, dne 28. septembra 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O DOPOLNITVAH ZAKONA O PREPREČEVANJU PRANJA DENARJA IN FINANCIRANJU TERORIZMA (ZPPDFT-B)
1. člen
V Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (Uradni list RS, št. 60/07 in 19/10) se 38. člen spremeni tako, da se glasi:
"38. člen
(obveznost sporočanja in roki)
(1) Organizacija mora sporočiti uradu podatke iz 1., 2., 3., 4., 5., 9., 10., 11. in 12. točke prvega odstavka 83. člena tega zakona o vsaki gotovinski transakciji, ki presega vrednost 30.000 eurov, in sicer takoj ko je opravljena, najpozneje pa v treh delovnih dneh po opravljeni transakciji.
(2) Organizacija iz 1., 2., 3., 4. in 12. točke prvega odstavka 4. člena tega zakona mora sporočiti uradu podatke iz 1., 2., 3., 4., 5., 9., 10., 11. in 12. točke prvega odstavka 83. člena tega zakona o vsaki transakciji, ki presega vrednost 30.000 eurov, in ki je na zahtevo stranke opravljena na račune:
– pravnih in fizičnih oseb v države iz drugega odstavka 22.a člena tega zakona in države pri katerih obstaja večja verjetnost za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma in so uvrščene na seznam, ki ga objavi urad,
– pravnih in fizičnih oseb s sedežem oziroma stalnim ali začasnim prebivališčem v državah iz drugega odstavka 22.a člena tega zakona in državah pri katerih obstaja večja verjetnost za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma in so uvrščene na seznam, ki ga objavi urad.
(3) Organizacija mora sporočiti uradu podatke iz drugega odstavka tega člena takoj, ko je transakcija opravljena, najpozneje pa v treh delovnih dneh po opravljeni transakciji.
(4) Obveznost sporočanja gotovinskih transakcij iz prvega odstavka in transakcij iz drugega odstavka tega člena ne velja za revizijske družbe, samostojne revizorje ter pravne in fizične osebe, ki opravljajo računovodske storitve ali storitve davčnega svetovanja.
(5) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov mora organizacija sporočiti uradu podatke iz prvega odstavka 83. člena tega zakona vedno, kadar v zvezi s transakcijo, stranko ali sredstvi obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma, in sicer še pred izvedbo transakcije, ter v sporočilu navesti rok, v katerem naj bi se ta opravila. Takšno sporočilo se lahko da tudi po telefonu ali posreduje po zaščiteni elektronski poti, vendar mora biti uradu poslano še v pisni obliki najpozneje naslednji delovni dan.
(6) Obveznost sporočanja transakcij iz prejšnjega odstavka velja tudi za nameravano transakcijo, ne glede na to, ali je bila pozneje opravljena ali ne.
(7) Ne glede na peti in šesti odstavek tega člena revizijske družbe, samostojni revizorji ter pravne in fizične osebe, ki opravljajo računovodske storitve ali storitve davčnega svetovanja, v vseh primerih, ko stranka pri njih išče nasvet za pranje denarja ali financiranje terorizma, to sporočijo uradu takoj oziroma najpozneje v treh delovnih dneh od dneva, ko je stranka pri njih iskala nasvet.
(8) Če organizacija v primerih iz petega in šestega odstavka tega člena, zaradi narave transakcije, ali ker ta sploh ni bila opravljena ali iz drugih upravičenih razlogov, ne more ravnati po opisanem postopku, mora uradu sporočiti podatke takoj, ko je to mogoče, oziroma takoj po zaznavi razlogov za sum pranja denarja ali financiranja terorizma. V sporočilu mora obrazložiti razloge, zaradi katerih ni ravnala po opisanem postopku.
(9) Podatke iz prvega, drugega, petega, šestega in sedmega odstavka tega člena organizacija predloži uradu na način, ki ga s pravilnikom predpiše minister, pristojen za finance.
(10) Urad na svojih spletnih straneh takoj, najkasneje pa naslednji delovni dan, objavi prejete podatke iz drugega odstavka tega člena. Podatki, ki se objavijo, obsegajo podatke 1., 5., 10. in 11. točke prvega odstavka 83. člena tega zakona.
(11) Minister, pristojen za finance, s pravilnikom določi pogoje, pod katerimi organizaciji za nekatere stranke uradu ni treba sporočiti podatkov o transakcijah iz prvega odstavka tega člena.".
2. člen
Za 70. členom se doda nov 70.a člen, ki se glasi:
"70.a člen
(predložitev podatkov uradu)
(1) Urad lahko od zavezancev iz 4. člena tega zakona, nadzornih organov iz 85. člena tega zakona ter drugih državnih organov in organizacij z javnimi pooblastili zahteva podatke:
1. iz vseh evidenc, ki so jih dolžni voditi na podlagi tega zakona;
2. o vseh poslovnih razmerjih, ki so jih sklenile s svojimi strankami, ne glede na njihovo vrsto in obliko;
3. o vseh transakcijah med njimi in njihovimi strankami;
4. o vseh transakcijah, ki so jih njihove stranke opravile v države članice, enakovredne tretje države ali tretje države;
5. o vseh transakcijah, ki so bile opravljene iz držav članic, enakovrednih tretjih držav ali tretjih držav njihovim strankam v Republiko Slovenijo;
6. druge razpoložljive podatke in dokumentacijo, ki jo vodijo na podlagi drugih predpisov in ki jih urad potrebuje za namene iz tega člena.
(2) Urad v zahtevi navede katere podatke zahteva, pravno podlago za njihovo posredovanje, namen njihove obdelave in rok, v katerem morajo biti podatki posredovani uradu.
(3) Podatke, informacije, dokumentacijo in druge razpoložljive podatke iz prvega odstavka tega člena urad uporablja za namene izdelave operativnih in strateških analiz, ugotavljanja izpostavljenosti in izdelave ocene tveganja finančnega in nefinančnega sistema Republike Slovenije za pranje denarja in financiranje terorizma ter za ugotavljanje pojavnih oblik in trendov pranja denarja in financiranja terorizma.
(4) Zavezanci iz 4. člena tega zakona uradu posredujejo podatke, informacije, dokumentacijo in druge razpoložljive podatke iz prvega dostavka tega člena brezplačno v roku petnajstih dni po prejemu zahteve.
(5) Brezplačno in v roku iz prejšnjega odstavka tega člena posredujejo uradu zahtevane podatke tudi nadzorniki iz 85. člena tega zakona ter drugi državni organi in organizacije z javnimi pooblastili.
(6) Ne glede na rok iz četrtega in petega odstavka tega člena lahko urad zaradi obsežnosti dokumentacije ali drugih upravičenih razlogov, subjektom iz četrtega in petega odstavka tega člena na njihovo obrazloženo pisno pobudo s pisnim obvestilom podaljša rok.
(7) Urad rezultate opravljenih analiz, ugotovljenih ocen tveganj, pojavnih oblik in trendov pranja denarja objavi na svoji spletni strani, lahko pa z rezultati seznani tudi Vlado Republike Slovenije v obliki posebnega ali rednega letnega poročila o delu urada.".
3. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 480-01/11-1/17
Ljubljana, dne 20. septembra 2011
EPA 1803-V
Državni zbor
Republike Slovenije
Ljubo Germič l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost