Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2011 z dne 27. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2011 z dne 27. 6. 2011

Kazalo

2370. Odredba o določitvi območja in razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka, stran 6965.

Na podlagi tretjega odstavka 23. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09) v zvezi s četrtim odstavkom 5. člena in drugim odstavkom 6. člena Uredbe o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11) ter tretjim odstavkom 5. člena Uredbe o arzenu, kadmiju, živem srebru, niklju in policikličnih aromatskih ogljikovodikih v zunanjem zraku (Uradni list RS, št. 56/06) izdaja minister za okolje in prostor
O D R E D B O
o določitvi območja in razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka
1. člen
(vsebina)
(1) Ta odredba določa razdelitev Republike Slovenije na območja zaradi ohranjanja in izboljševanja kakovosti ter ocenjevanja onesnaženosti zunanjega zraka (v nadaljnjem besedilu: zrak) z arzenom, kadmijem, živim srebrom, nikljem in policikličnimi aromatskimi ogljikovodiki.
(2) Ta odredba določa tudi stopnjo onesnaženosti zraka zaradi žveplovega dioksida, dušikovega dioksida in dušikovih oksidov, PM(10), svinca, benzena, ogljikovega monoksida, ozona, arzena, kadmija, živega srebra, niklja in policikličnih aromatskih ogljikovodikov v zraku za območja, aglomeracije, cone in podobmočja, ki so določeni v predpisu, ki ureja kakovost zunanjega zraka, predpisu, ki določa podobmočja zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka, in predpisu, ki ureja arzen, kadmij, živo srebro, nikelj in policiklične aromatske ogljikovodike v zunanjem zraku.
(3) Ta odredba določa tudi razvrstitev območij in aglomeracij glede na raven žveplovega dioksida, dušikovega dioksida in dušikovih oksidov, PM(10), svinca, benzena, ogljikovega monoksida, ozona, arzena, kadmija, niklja in policikličnih aromatskih ogljikovodikov v zraku v primerjavi s spodnjim in zgornjim ocenjevalnim pragom.
2. člen
(izrazi)
Izrazi, uporabljeni v tej odredbi, imajo enak pomen kot ga določajo predpis, ki ureja kakovost zunanjega zraka, predpis, ki ureja ocenjevanje kakovosti zunanjega zraka, in predpis, ki ureja arzen, kadmij, živo srebro, nikelj in policiklične aromatske ogljikovodike v zunanjem zraku.
3. člen
(določitev območja za arzen in kadmij)
(1) Območja glede obremenjenosti zraka zaradi onesnaženosti z arzenom, kadmijem, živim srebrom, nikljem in policikličnimi aromatskimi ogljikovodiki so območja, kot so določena v predpisu, ki ureja kakovost zunanjega zraka.
(2) Območje SI2 se zaradi preseganj ciljnih vrednosti za arzen in kadmij razdeli na dve coni SI2e in SI2f, kot izhaja iz tabele iz priloge 1, ki je sestavni del te odredbe. Cona je del območja, določena zaradi ohranjanja in izboljševanja kakovosti ter ocenjevanja onesnaženosti zraka z arzenom in kadmijem.
(3) Meje con iz prejšnjega odstavka so prikazane na publikacijski karti v merilu 1:1 000 000 iz priloge 2, ki je sestavni del te odredbe.
4. člen
(določitev stopnje onesnaženosti)
(1) Stopnja onesnaženosti je za posamezno območje, aglomeracijo, cono in podobmočje določena v tabeli iz priloge 3, ki je sestavni del te odredbe.
(2) Ravni onesnaževal, na podlagi katerih so določene stopnje onesnaženosti iz prejšnjega odstavka so razvidne iz tabele A iz priloge 4, ki je sestavni del te odredbe.
5. člen
(razvrstitev območij in aglomeracij glede na spodnji in zgornji ocenjevalni prag)
Razvrstitev območij in aglomeracij glede na raven žveplovega dioksida, dušikovega dioksida in dušikovih oksidov, PM(10), svinca, benzena, ogljikovega monoksida, ozona v zraku v primerjavi s spodnjim in zgornjim ocenjevalnim pragom je določena v tabeli B iz priloge 4 te odredbe.
6. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odredba začne veljati 1. avgusta 2011.
Št. 0071-105/2011
Ljubljana, dne 21. junija 2011
EVA 2011-2511-0066
dr. Roko Žarnić l.r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost