Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2011 z dne 14. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2011 z dne 14. 1. 2011

Kazalo

90. Uredba o izvajanju javnih naročil Agencije za javno naročanje, stran 317.

Na podlagi šestega odstavka 3. člena Zakona o javni agenciji za javno naročanje (Uradni list RS, št. 59/10) in 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 – ZUKN) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju javnih naročil Agencije za javno naročanje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta uredba določa zavezance, ki so dolžni ravnati v skladu s to uredbo, predmete skupnega javnega naročanja, postopek izvedbe skupnega javnega naročanja, postopek izvedbe javnih naročil, ki presegajo vrednosti za objavo v Uradnem listu Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: velika naročila), druga pravila pri izvajanju skupnega javnega naročanja in izvajanju velikih naročil ter izjeme.
(2) Za javna naročila iz prejšnjega odstavka se ne štejejo izjeme pri javnem naročanju, za katere se Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in 19/10; v nadaljnjem besedilu: ZJN-2) in Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in 19/10) ne uporabljata.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek mora zavezanec za javna naročila iz osme točke prvega odstavka 17. člena ZJN-2 v primeru, da takšnega naročila ne bo posredoval v izvajanje Javni agenciji za javno naročanje Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija), pred začetkom izvajanja postopka oddaje naročila pridobiti predhodno soglasje Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).
2. člen
(1) Zavezanci po tej uredbi so ministrstva, organi v sestavi ministrstev, vladne službe ter upravne enote (v nadaljnjem besedilu: zavezanci).
(2) Udeležba v postopkih oddaje skupnih javnih naročil pri predmetih, ki so določeni s to uredbo, ter udeležba v postopkih oddaje velikih naročil je zavezujoča za vse zavezance, razen v primeru, ko vlada v skladu z 22. oziroma 23. členom te uredbe za posameznega zavezanca določi drugače.
(3) Pooblastilo za izvedbo postopka oddaje skupnega javnega naročila ali za izvedbo postopka oddaje velikega naročila lahko agenciji dajo tudi drugi naročniki po zakonu, ki ureja javno naročanje, ter za slednja tudi drugi subjekti, ki so zavezani k uporabi zakona, ki ureja javno naročanje. V primeru, da ti naročniki dajo agenciji pooblastilo za izvedbo postopka oddaje skupnega javnega naročila ali velikega naročila, se smiselno uporabljajo določbe III. in IV. poglavja te uredbe.
II. PREDMETI SKUPNEGA JAVNEGA NAROČANJA
3. člen
Predmeti skupnega javnega naročanja so:
– nakup, konfiguracija in namestitev strojne računalniške opreme,
– nakup in vzdrževanje naprav za fotokopiranje,
– nakup in vzdrževanje licenčne programske računalniške opreme različnih tehnologij,
– vzdrževanje strojne računalniške opreme,
– storitve informacijske podpore uporabnikom,
– storitve mobilne telefonije in nakup mobilnih aparatov ter storitve prenosa podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja in nakup opreme za prenos podatkov,
– storitve stacionarne telefonije,
– zavarovanje premoženja,
– nakup osebnih in kombiniranih vozil z izjemo specialnih vozil in vozil po posebnem naročilu,
– nakup energentov,
– nakup papirja za tiskanje,
– nakup pisarniškega materiala,
– fotografske storitve,
– najem poslovnih letalskih prevozov,
– nakup letalskih kart.
4. člen
(1) Vlada lahko na podlagi predloga agencije ali na lasten predlog, po predhodnem mnenju agencije, s sklepom določi tudi druge predmete skupnega javnega naročanja, ki niso določeni v prejšnjem členu.
(2) Sklep o dodatnih predmetih skupnega javnega naročanja mora vsebovati:
– predmet dodatnega skupnega javnega naročila,
– obdobje, za katerega bo sklenjena pogodba o izvedbi javnega naročila (v nadaljnjem besedilu: pogodba),
– okvirni časovni načrt izvedbe dodatnega skupnega javnega naročila,
– vrsto postopka oddaje dodatnega skupnega javnega naročila.
III. POSTOPEK IZVEDBE SKUPNEGA JAVNEGA NAROČANJA
5. člen
Agencija se je najmanj enkrat letno, najkasneje do konca meseca novembra, dolžna posvetovati z ministrstvi in Generalnim sekretariatom Vlade Republike Slovenije o izvajanju skupnega javnega naročanja.
6. člen
Agencija vsako leto pripravi predlog predmetov skupnega javnega naročanja, s katerim natančneje določi predmete skupnega javnega naročanja iz 3. člena te uredbe in, v kolikor je to potrebno, predmete skupnega javnega naročanja iz prvega odstavka 4. člena te uredbe ter ostale podatke v skladu s 36. členom ZJN-2. Agencija predlog predmetov skupnega javnega naročanja posreduje vladi. Vlada na podlagi predloga skupnega javnega naročanja in v skladu s 36. členom ZJN-2 sprejme sklep o določitvi skupnih javnih naročil.
7. člen
(1) Zavezanci so v roku 30 dni po sprejemu sklepa o določitvi skupnih javnih naročil agenciji dolžni sporočiti lastne potrebe glede predmetov skupnega javnega naročanja, h katerim izvajanju postopkov oddaje bodo pristopili v naslednjem letu, ter naslednje podatke:
– naziv zavezanca in kontaktne podatke osebe, pri kateri je mogoče pridobiti dodatne informacije,
– predmete skupnega javnega naročanja, za katere posreduje potrebe,
– zagotovljena oziroma načrtovana sredstva za posamezno skupno javno naročilo,
– konkretne količine blaga ali storitev za obdobje, za katero se bo skupno javno naročilo oddalo, oziroma predvidene količine, v kolikor konkretnih količin ni mogoče določiti, ter
– druge podatke, če so ti potrebni ali zahtevani s strani agencije.
(2) Zavezanec je hkrati s podatki iz prejšnjega odstavka agenciji dolžan posredovati kopijo sklepa o začetku postopka. V kolikor so podatki iz prejšnjega odstavka že navedeni v sklepu o začetku postopka, ki ga sprejme zavezanec, zavezanec agenciji posreduje samo kopijo sklepa o začetku postopka.
(3) Skladno s časovnim načrtom izvedbe postopka oddaje posameznega skupnega javnega naročila ter sklepa o določitvi skupnih javnih naročil iz 6. člena te uredbe posamezen zavezanec v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje, sprejme sklep o začetku postopka oddaje posameznega skupnega javnega naročila.
8. člen
(1) Kadar agencija izvaja skupno javno naročanje, pri katerem je potrebno sodelovanje strokovnjakov s področja predmeta skupnega javnega naročila, so posamezni zavezanci, za potrebe katerih se izvaja skupno javno naročanje, na poziv agencije, v strokovno komisijo dolžni predlagati osebo ali osebe, ki bodo sodelovale v postopku oddaje posameznega skupnega javnega naročila.
(2) Oseba ali osebe, ki jih določi zavezanec v skladu s prejšnjim odstavkom in so imenovane v strokovno komisijo, so v času izvedbe postopka oddaje posameznega skupnega javnega naročila dolžne sodelovati pri pripravi, spremljanju in izvajanju tega javnega naročila.
9. člen
Predstojnik agencije sprejme na podlagi posredovanih potreb zavezancev sklep o izvedbi skupnega javnega naročila.
10. člen
(1) Na podlagi izvedenega postopka oddaje skupnega javnega naročila lahko:
– agencija podpiše krovno pogodbo, na podlagi katere zavezanci podpišejo neposredne pogodbe, ali
– zavezanci neposredno podpišejo pogodbe ali
– agencija podpiše krovni okvirni sporazum, na podlagi katerega zavezanci podpišejo okvirne sporazume oziroma neposredne pogodbe.
(2) Na podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma zavezanci samostojno oddajajo posamezna naročila, ponovno odpiranje konkurence pa, če je to potrebno, izvaja agencija.
(3) Z neposredno pogodbo se uredijo pravice in obveznosti pogodbenih strank v zvezi s predmetom skupnega javnega naročila, vključno s finančnimi obveznostmi posameznega zavezanca.
IV. POSTOPEK IZVEDBE VELIKIH NAROČIL
11. člen
(1) Zavezanci so dolžni do konca meseca novembra vsakega leta agenciji posredovati seznam velikih naročil, za katere bo predvidoma potrebno izvesti postopke v naslednjem letu. Seznam velikih naročil mora vsebovati vsaj:
– opis predmetov velikih naročil,
– predviden rok pošiljanja predloga za izvedbo iz 12. člena te uredbe agenciji,
– podatek o skrajnem roku dobave predmeta velikega naročila oziroma skrajnem roku izvedbe predmeta velikega naročila,
– navedbo, da se pri posameznem velikem naročilu predvideva objava predhodnega informativnega obvestila, s potrebnimi podatki za objavo tega obvestila.
(2) Na podlagi prejetih seznamov velikih naročil agencija vsako leto do konca meseca decembra pripravi seznam velikih naročil vseh zavezancev in ga objavi na svoji spletni strani. Agencija lahko združi velika naročila različnih zavezancev v eno veliko naročilo, v kolikor gre za istovrstne predmete naročil. Seznam velikih naročil vseh zavezancev vsebuje vsaj naslednje podatke:
– zavezance,
– predmete velikih naročil,
– časovni načrt izvedbe velikih naročil.
(3) V roku enega meseca po objavi seznama velikih naročil vseh zavezancev lahko zavezanci zahtevajo dopolnitev seznama velikih naročil vseh zavezancev.
(4) V primeru, ko se sprejme rebalans proračuna, so zavezanci v roku 15 dni agencijo dolžni obvestiti o vseh spremembah, ki so potrebne za pripravo pravilnega seznama velikih naročil vseh zavezancev. Agencija je v roku 15 dni dolžna uskladiti seznam velikih naročil vseh zavezancev s sporočenimi spremembami in ga objaviti na svoji spletni strani.
12. člen
(1) Zavezanci morajo skladno s časovnim načrtom seznama velikih naročil vseh zavezancev ter upoštevaje 13. člen te uredbe agenciji posredovati predlog za izvedbo velikega naročila (v nadaljnjem besedilu: predlog za izvedbo).
(2) Predlog za izvedbo, ki ga zavezanec posreduje agenciji, mora vsebovati vsaj naslednje podatke:
– naziv zavezanca in kontaktne podatke osebe, pri kateri je mogoče pridobiti dodatne informacije,
– predmet velikega naročila, za katerega se posreduje predlog za izvedbo,
– ocenjeno vrednost velikega naročila brez davka na dodano vrednost in izračun ocenjene vrednosti, na način kot ga določa zakon, ki ureja javno naročanje,
– konkretne količine blaga, gradenj ali storitev za obdobje, za katero se bo veliko naročilo oddalo, oziroma predvidene količine, v kolikor konkretnih količin ni mogoče določiti,
– skrajni rok dobave predmeta velikega naročila oziroma skrajni rok izvedbe predmeta velikega naročila,
– predvideno obdobje trajanja velikega naročila,
– okvirne specifikacije velikega naročila,
– navedbo kontrolnega organa in ostalih podatkov v zvezi s (so)financiranjem, v kolikor gre za veliko naročilo, ki se (so)financira iz sredstev Evropske unije,
– predlog najmanj enega člana strokovne komisije in njegovega namestnika, ki sta praviloma zaposlena pri zavezancu in sta strokovnjaka s področja predmeta velikega naročila,
– pooblastilo za izvedbo postopka oddaje velikega naročila.
(3) Zavezanec je hkrati s podatki iz prejšnjega odstavka agenciji dolžan posredovati kopijo sklepa o začetku postopka. V kolikor so podatki iz prejšnjega odstavka že navedeni v sklepu o začetku postopka, ki ga sprejme zavezanec, zavezanec agenciji posreduje samo kopijo sklepa o začetku postopka.
(4) Zavezanec v predlog za izvedbo lahko navede tudi:
– predlog tehničnih oziroma kadrovskih pogojev za ugotavljanje sposobnosti,
– predlog meril za izbor.
(5) Če agencija ugotovi, da predlog za izvedbo ne vsebuje vseh podatkov iz drugega odstavka tega člena ali da za izvedbo naročila potrebuje dodatne podatke, v roku desetih dni od prejema predloga za izvedbo pozove zavezanca, da predlog za izvedbo dopolni. Zavezanec mora predlog za izvedbo dopolniti najkasneje v roku desetih dni od prejema poziva za dopolnitev. Do dopolnitve predloga za izvedbo agencija ni dolžna začeti z izvajanjem postopka oddaje naročila.
(6) Agencija na svoji spletni strani objavlja seznam predmetov velikih naročil, ki jih je prejela in prevzela v izvajanje na podlagi predlogov za izvedbo zavezancev (v nadaljnjem besedilu: seznam velikih naročil v teku). V seznamu velikih naročil v teku mora biti razvidno, v kateri fazi izvajanja je posamezno veliko naročilo.
13. člen
(1) Predlog za izvedbo iz prejšnjega člena za predmete velikih naročil, ki se dobavljajo ali izvajajo kontinuirano in za katere se pogodbe sklepajo za obdobje dveh ali več let, mora zavezanec agenciji posredovati vsaj šest mesecev pred potekom veljavnosti obstoječe pogodbe. Če zavezanec ugotovi, da je veliko naročilo zahtevnejše zaradi vsebine javnega naročila, vrednosti ali drugih okoliščin, mora to sporočiti agenciji in predlog za izvedbo posredovati vsaj osem mesecev pred potekom veljavnosti obstoječe pogodbe.
(2) Predlog za izvedbo iz prejšnjega člena za predmete velikih naročil, ki se dobavljajo ali izvajajo za krajše obdobje in za katere se pogodbe sklepajo za obdobje krajše od dveh let, mora zavezanec agenciji posredovati pravočasno, kar pomeni z upoštevanjem rokov, ki jih določata zakon, ki ureja javno naročanje, in zakon, ki ureja pravno varstvo v postopkih javnega naročanja, ter z upoštevanjem zahtevnosti priprave razpisne dokumentacije za določen predmet velikega naročila.
(3) Predlog za izvedbo iz prejšnjega člena, ki se nanaša na prvi in drugi odstavek tega člena, zavezanci posredujejo agenciji pred rokom, ki je določen v časovnem načrtu seznama velikih naročil vseh zavezancev, oziroma, v kolikor je časovni načrt določen v mesecih, v predhodnem mesecu, ki je določen v časovnem načrtu seznama velikih naročil vseh zavezancev.
14. člen
(1) Agencija vodi postopke oddaje velikih naročil upoštevaje skrajne roke dobave predmeta velikega naročila oziroma skrajne roke izvedbe predmeta velikega naročila. Vlada lahko določi prednostne predmete velikih naročil v posameznem proračunskem obdobju.
(2) Agencija praviloma izvaja samo tista velika naročila, ki so, na podlagi posredovanih seznamov velikih naročil s strani zavezancev, vključena na seznam velikih naročil vseh zavezancev.
(3) Agencija lahko prevzame v izvajanje tudi veliko naročilo, ki ni vključeno na seznam velikih naročil vseh zavezancev. Agencija prevzame v izvajanje takšno javno naročilo, če je izvedba velikega naročila nujno potrebna, tega pa ni bilo mogoče predvideti in niti ni mogoče pripisati ravnanju zavezanca. V tem primeru lahko zavezanec agenciji posreduje dodaten predlog za izvedbo velikega naročila, v katerem mora poleg podatkov iz drugega odstavka 12. člena te uredbe navesti tudi razloge nepredvidljivosti in nujnosti ter jih utemeljiti.
(4) Če gre za javno naročilo, ki je istovrstno predmetu naročil iz seznama velikih naročil v teku, lahko zavezanec javno naročilo odda v postopku, ki je na seznamu velikih naročil v teku. V tem primeru mora zavezanec posredovati agenciji dodaten predlog za izvedbo v roku 15 dni po objavi velikega naročila na seznamu velikih naročil v teku.
(5) Če agencija ugotovi, da dodaten predlog za izvedbo ne vsebuje vseh podatkov iz drugega odstavka tega člena ali da za izvedbo naročila potrebuje dodatne podatke, se uporablja peti odstavek 12. člena te uredbe.
15. člen
(1) Agencija po prejemu popolnega predloga za izvedbo začne s postopkom oddaje velikega naročila.
(2) Agencija lahko predlog za izvedbo zavrne:
– če ne gre za veliko naročilo,
– če ugotovi, da predlog za izvedbo tudi po dopolnitvi ni popoln ali da bi dodaten predlog za izvedbo velikega naročila, ki ni vključeno na seznam velikih naročil vseh zavezancev, zaradi dodatnih vsebinskih zahtev onemogočil pravočasno oddajo velikega naročila.
(3) Agencija lahko v primerih iz prejšnjega odstavka, ob upoštevanju prvega odstavka prejšnjega člena in razpoložljivih zmogljivosti agencije, predlog za izvedbo prevzame v izvajanje, če predlog za izvedbo izpolnjuje vse druge zahteve iz te uredbe. V tem primeru ga uvrsti kot samostojno veliko naročilo na seznam velikih naročil v teku.
(4) Agencija lahko zavrne dodaten predlog za izvedbo velikega naročila, ki ni vključeno na seznam velikih naročil vseh zavezancev, če niso izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka prejšnjega člena.
(5) V kolikor agencija meni, da bi z oblikovanjem predmeta naročila, specifikacij naročila ali pogojev za ugotavljanje sposobnosti in meril za izbor, ki se vežejo na vsebino predmeta velikega naročila, lahko bili ustvarjeni neenakopravni pogoji za oddajo naročila, lahko zahteva od zavezanca dodatna pojasnila. Če tudi po dodatnih pojasnilih niso odpravljeni razlogi za dvom o neenakopravnih pogojih za oddajo naročila, lahko agencija predlog za izvedbo zavrne.
(6) Agencija mora o zavrnitvi predloga za izvedbo iz razlogov iz prejšnjih odstavkov tega člena obvestiti zavezanca v roku 15 dni od prejema predloga za izvedbo oziroma dodatnih pojasnil.
(7) Če agencija zavrne predlog za izvedbo iz razlogov iz četrtega in petega odstavka tega člena, lahko zavezanec na podlagi predhodnega soglasja vlade samostojno izvede postopek oddaje javnega naročila. Zavezanec po prejemu obvestila o zavrnitvi predloga za izvedbo pripravi predlog sklepa vlade, s katerim ta zavezancu lahko dovoli samostojno izvedbo postopka oddaje javnega naročila.
16. člen
Agencija na podlagi popolnega predloga za izvedbo in uvrstitve predloga za izvedbo na seznam velikih naročil v teku sprejme sklep o izvedbi velikega naročila.
17. člen
(1) Posamezni zavezanec je odgovoren za pravilno in primerno pripravo specifikacij predmeta velikega naročila in oblikovanje tehničnih oziroma kadrovskih pogojev za ugotavljanje sposobnosti in meril za izbor, ki se vežejo na vsebino predmeta velikega naročila, agencija pa za pravilno izvedbo postopka oddaje naročila.
(2) Pred objavo velikega naročila ali pred posredovanjem povabila k oddaji ponudb oziroma povabila k pogajanjem ponudnikom ali kandidatom morajo člani komisije zavezanca potrditi celotno dokumentacijo, ki jo pripravi strokovna komisija.
18. člen
(1) Na podlagi izvedenega postopka oddaje velikega naročila lahko:
– zavezanci neposredno podpišejo pogodbe ali
– agencija podpiše krovni okvirni sporazum, na podlagi katerega zavezanci podpišejo okvirne sporazume oziroma neposredne pogodbe.
(2) Na podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma zavezanci samostojno oddajajo posamezna naročila, ponovno odpiranje konkurence pa, če je to potrebno, izvaja agencija.
V. SKUPNE DOLOČBE ZA SKUPNO JAVNO NAROČANJE IN VELIKA NAROČILA
19. člen
(1) Agencija v postopku oddaje javnega naročila imenuje strokovno komisijo. Strokovna komisija je sestavljena iz članov agencije ter članov zavezanca. Če je v postopek oddaje javnega naročila vključenih več zavezancev, so člani strokovne komisije člani večjih zavezancev. V kolikor je zaradi predmeta javnega naročila to potrebno, se lahko v strokovno komisijo imenujejo tudi predstavniki drugih zavezancev. Ministrstvo, pristojno za finance, lahko v vsak postopek oddaje javnega naročila predlaga imenovanje člana strokovne komisije iz ministrstva.
(2) Strokovna komisija je v času izvajanja postopka oddaje posameznega javnega naročila dolžna pripraviti, spremljati in izvajati postopek oddaje tega javnega naročila ter sodelovati v morebitnem postopku pravnega varstva.
(3) Strokovna komisija v postopku oddaje javnega naročila odloča z večino vseh članov in izda poročilo strokovne komisije o oddaji naročila. Strokovna komisija zaključi z delom, ko je odločitev o oddaji naročila pravnomočna in je podpisana pogodba oziroma okvirni sporazum, kadar je to mogoče.
20. člen
(1) Postopek oddaje javnega naročila vodi agencija ob sodelovanju vseh članov strokovne komisije.
(2) Postopek oddaje skupnega javnega naročila oziroma velikega naročila agencija izvede od sprejema sklepa o izvedbi skupnega javnega naročila oziroma od sprejema sklepa o izvedbi velikega naročila do vključno priprave končnega poročila, razen če je s to uredbo določeno drugače.
21. člen
Na podlagi poročila strokovne komisije predstojnik agencije sprejme odločitev o oddaji naročila. Po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila agencija pošlje vso potrebno dokumentacijo za podpis pogodbe zavezancem, vključno, če je to mogoče, z izpolnjenim vzorcem pogodbe.
VI. IZJEME SKUPNEGA JAVNEGA NAROČANJA
22. člen
(1) V primeru, da se:
– po objavi skupnega javnega naročila ali posredovanju povabila k oddaji ponudb oziroma povabila k pogajanjem ponudnikom ali kandidatom pojavi dodatna potreba po nabavi predmeta skupnega javnega naročila, ki je ni več mogoče upoštevati pri izvedbi skupnega javnega naročila, ali
– po sklenitvi pogodbe na podlagi izvedenega postopka oddaje skupnega javnega naročila pojavi dodatna potreba, ki je ni bilo možno predvideti ob pripravi skupnega javnega naročila, ali
– postopek oddaje skupnega javnega naročila zaradi vloženega revizijskega zahtevka podaljša in so izpolnjeni pogoji iz 29. člena ZJN-2 ali
– skupno javno naročilo, ki je predvideno za izvedbo v tekočem letu, še ni objavilo oziroma ponudnikom ali kandidatom še ni bilo posredovano povabilo k oddaji ponudb oziroma povabilo k pogajanjem, in razlogov za to ni bilo mogoče predvideti in jih ni mogoče pripisati ravnanju zavezanca, zavezanec pa za zagotovitev nemotenega delovanja nujno potrebuje blago ali storitev, ki je sicer predmet skupnega javnega naročila, lahko zavezanec na podlagi predhodnega soglasja vlade samostojno izvede postopek oddaje javnega naročila in sklene pogodbo.
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka lahko zavezanec odda javno naročilo in sklene pogodbo samo za obdobje, za katerega se sklepa pogodba na podlagi izvedenega postopka oddaje skupnega javnega naročila.
(3) Vlogo za samostojno izvedbo postopka oddaje javnega naročila (v nadaljnjem besedilu: vloga) zavezanec posreduje agenciji v predhodno mnenje. V vlogi mora zavezanec navesti predmet javnega naročila, ocenjeno vrednost javnega naročila in obdobje veljavnosti pogodbe ter razloge nepredvidljivosti in nujnosti ter jih utemeljiti.
(4) Če agencija ugotovi, da vloga ne vsebuje vseh podatkov iz prejšnjega odstavka, pozove zavezanca, da vlogo dopolni. V kolikor zavezanec vloge ne dopolni in predhodnega mnenja ni mogoče izdati, se vloga zavrže. Agencija po prejemu popolne vloge preveri izpolnjevanje pogojev iz prvega odstavka tega člena ter na podlagi tega zavezancu poda predhodno mnenje. Predhodno mnenje mora agencija podati zavezancu najkasneje v desetih dneh od prejema popolne vloge.
(5) Zavezanec pripravi predlog sklepa vlade, s katerim ta zavezancu lahko dovoli samostojno izvedbo postopka oddaje javnega naročila in sklenitev pogodbe za predmet, ki je sicer predmet skupnega javnega naročila, ter predlog sklepa posreduje vladi v sprejem. Priloga predloga sklepa vlade je predhodno mnenje agencije.
(6) V primeru, da se:
– po sklenitvi pogodbe na podlagi izvedenega postopka oddaje skupnega javnega naročila ustanovi nov organ državne uprave, ki je v skladu s prvim odstavkom 2. člena te uredbe zavezanec po tej uredbi, ali
– po sklenitvi pogodbe na podlagi izvedenega postopka oddaje skupnega javnega naročila pri zavezancu, ki agenciji ni sporočil potreb v skladu s prvim odstavkom 7. člena te uredbe, pojavi potreba po nabavi predmeta skupnega javnega naročila in razlogov za to ni bilo mogoče predvideti in jih ni mogoče pripisati ravnanju zavezanca, zavezanec pa za zagotovitev nemotenega delovanja nujno potrebuje blago ali storitev, ki je predmet skupnega javnega naročila, in je predmet skupnega javnega naročila izvajanje storitev ali sukcesivna nabava blaga, lahko zavezanec sklene pogodbo na podlagi izvedenega postopka oddaje skupnega javnega naročila. V primeru iz druge alinee tega odstavka mora zavezanec pred sklenitvijo pogodbe pridobiti predhodno soglasje agencije. V vlogi mora zavezanec navesti predmet javnega naročila, ocenjeno vrednost javnega naročila in obdobje veljavnosti pogodbe ter razloge nepredvidljivosti in nujnosti ter jih utemeljiti. Predhodno mnenje mora agencija podati zavezancu najkasneje v desetih dneh od prejema popolne vloge.
VII. IZJEME PRI IZVAJANJU VELIKIH NAROČIL
23. člen
(1) V primeru, ko gre za veliko naročilo in zavezanec za zagotovitev nemotenega delovanja nujno potrebuje predmet javnega naročila ter ni mogoče upoštevati rokov, določenih v 11. oziroma 13. členu te uredbe, z neizvedbo javnega naročila pa bi za zavezanca nastale škodljive posledice ali bi bilo ogroženo izvajanje skupnih politik Evropske unije, lahko zavezanec na podlagi predhodnega mnenja agencije samostojno izvede postopek oddaje javnega naročila in sklene pogodbo.
(2) Vlogo za samostojno izvedbo postopka oddaje velikega naročila zavezanec posreduje agenciji v predhodno mnenje. V vlogi mora zavezanec navesti predmet javnega naročila, ocenjeno vrednost javnega naročila, obdobje veljavnosti pogodbe ter obrazložitev škodljivih posledic oziroma razloge, zaradi katerih je ogroženo izvajanje skupnih politik Evropske unije, in razloge nujnosti ter jih utemeljiti.
(3) Če agencija ugotovi, da vloga ne vsebuje vseh podatkov iz prejšnjega odstavka, se uporablja četrti odstavek prejšnjega člena. Predhodno mnenje mora agencija podati zavezancu najkasneje v desetih dneh od prejema popolne vloge.
(4) Zavezanec mora najkasneje v roku 15 dni po samostojni izvedbi velikega naročila o tem obvestiti vlado. Priloga obvestila vladi je predhodno mnenje agencije.
VIII. PRIPRAVA ODGOVOROV NA ZAHTEVKE ZA PRAVNO VARSTVO TER IZVAJANJE IN SPREMLJANJE POGODB
24. člen
Vsa procesna dejanja v vloženih zahtevah pravnega varstva (v nadaljnjem besedilu: zahtevek) opravlja agencija s sodelovanjem strokovne komisije, imenovane v postopku oddaje javnega naročila, v katerem je vložen zahtevek. Člani komisije so dolžni agenciji nuditi strokovno pomoč pri reševanju zahtevkov.
25. člen
(1) V primerih, ko je nosilec oziroma upravičenec finančnega zavarovanja agencija, morajo zavezanci in drugi naročniki, če je agencija zanje izvedla postopek oddaje javnega naročila, agencijo obveščati o neizvrševanju pogodbenih obveznosti redno, kar pomeni najkasneje v osmih dneh od ugotovitve kršitve izvrševanja pogodbenih obveznosti.
(2) Agencija na podlagi obvestila iz prejšnjega odstavka preveri, ali so izpolnjeni pogoji za unovčenje finančnega zavarovanja. Zavezanec je agenciji na njen poziv dolžan posredovati podatke, ki se nanašajo na pogoje za unovčenje finančnega zavarovanja, v osmih dneh od prejema poziva.
26. člen
Med izvajanjem pogodb morajo zavezanci in drugi naročniki, če je agencija zanje izvedla postopek oddaje javnega naročila, obvestiti agencijo o neizvrševanju pogodbenih obveznosti in morebitnih ovirah pri izvajanju pogodb, zlasti pa glede neupoštevanja dogovorjenih cen, dobavnih ali izvedbenih rokov, kakovosti in količin, v roku 30 dni od ugotovitve kršitve izvrševanja pogodbenih obveznosti.
IX. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
27. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o izvedbi postopkov oddaje skupnih javnih naročil za potrebe upravnih organov (Uradni list RS, št. 111/03 in 52/05).
28. člen
(1) Postopki oddaje skupnih javnih naročil, za katere so bila obvestila o javnem naročilu objavljena pred uporabo te uredbe ali za katera so bila kandidatom ali ponudnikom že poslana povabila k oddaji ponudb oziroma povabila k pogajanjem, se izvedejo po dosedanjih predpisih.
(2) Postopki oddaje velikih naročil, za katere bodo obvestila o javnem naročilu objavljena pred 1. januarjem 2012 ali za katera bodo kandidatom ali ponudnikom že poslana povabila k oddaji ponudb oziroma povabila k pogajanjem, se izvedejo po do takrat veljavnih predpisih.
(3) Okvirni sporazumi pri skupnih javnih naročilih, ki so bili sklenjeni pred uporabo te uredbe, se do konca njihove veljavnosti izvajajo po dosedanjih predpisih. Okvirni sporazumi pri velikih naročilih, ki bodo sklenjeni do 1. januarja 2012, se do konca njihove veljavnosti izvajajo po do takrat veljavnih predpisih.
29. člen
Za leto 2011 vlada sprejme sklep o določitvi skupnih javnih naročil, ki se bodo izvajala v letu 2011, do konca marca 2011.
30. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne petnajsti dan po njeni uveljavitvi, razen določb IV. in VII. poglavja, ki se začnejo uporabljati 1. novembra 2011.
Št. 00714-38/2010
Ljubljana, dne 13. januarja 2011
EVA 2010-3111-0072
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost