Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2011 z dne 31. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2011 z dne 31. 12. 2011

Kazalo

4999. Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (ZDIU12), stran 14999.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (ZDIU12)
Razglašam Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (ZDIU12), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 23. decembra 2011.
Št. 003-02-10/2011-2
Ljubljana, dne 31. decembra 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O DODATNIH INTERVENTNIH UKREPIH ZA LETO 2012 (ZDIU12)
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(omejevanje rasti izdatkov)
(1) S tem zakonom se z namenom stabilizacije javnih financ začasno omejuje rast določenih izdatkov proračuna države, proračunov občin, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, na način, da se do 30. junija 2012 ne opravijo uskladitve, določene v zakonu, ki ureja usklajevanje transferjev posameznikom in gospodinjstvom, in v zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
(2) S tem zakonom se začasno omejujejo tudi prejemki in plače javnih uslužbencev oziroma javnih uslužbenk (v nadaljnjem besedilu: javni uslužbenci) in funkcionarjev oziroma funkcionark (v nadaljnjem besedilu: funkcionarji).
(3) Ta zakon določa tudi višino minimalnega dohodka.
2. TRANSFERJI IZ PRORAČUNA
2. člen
(usklajevanje transferjev)
Transferji posameznikom in gospodinjstvom, ki se usklajujejo na podlagi Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 114/06, 59/07 – ZŠtip, 10/08 – ZVarDod, 71/08, 98/09 – ZIUZGK, 62/10 – ZUPJS in 85/10) se do 30. junija 2012 ne usklajujejo.
3. člen
(usklajevanje pokojnin in drugih nadomestil ter prejemkov)
(1) Ne glede na 150.a in 150.b člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 10/08 – ZVarDod, 98/09 – ZIUZGK, 38/10 – ZUKN in 61/10 – ZSVarPre; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-1), se do 30. junija 2012, pokojnine in drugi prejemki, priznani na podlagi pravic iz 4. in 431. člena ZPIZ-1, ter osnove, ki se usklajujejo na podlagi ZPIZ-1, ne uskladijo.
(2) Pokojnine in drugi prejemki iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki so urejeni s posebnimi predpisi, usklajujejo pa se v višini in v rokih iz 150.a in 150.b člena ZPIZ-1, se do 30. junija 2012 ne uskladijo.
(3) Višji znesek letnega dodatka iz 136.b člena ZPIZ-1 za leto 2012 se izplača v višini 367,95 eurov, nižji pa v višini 223,55 eurov.
4. člen
(minimalni dohodek in denarna nadomestila)
(1) Ne glede na prvi odstavek 8. člena Zakona o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10 in 40/11; v nadaljnjem besedilu: ZSVarPre), osnovni znesek minimalnega dohodka od 1. januarja 2012 do 31. decembra 2012 znaša 260,00 eurov.
(2) Ne glede na drugi odstavek 23. člena ZSVarPre se v letu 2012 občasni, neperiodični dohodki, ki jih je upravičenec prejel pred obdobjem iz prvega odstavka 20. člena ZSVarPre, vendar v obdobju dvanajstih mesecev pred mesecem vložitve vloge, upoštevajo, če dosegajo ali presegajo višino 13.780,00 eurov.
(3) Ne glede na 5. točko prvega odstavka 24. člena ZSVarPre se v letu 2012 kot premoženje po ZSVarPre ne upoštevajo osebni avtomobili ali enosledna vozila v vrednosti do višine 8.060,00 eurov.
(4) Ne glede na 5., 10., 11., 12. in 13. točko prvega odstavka 26. člena ZSVarPre se v letu 2012 višine minimalnega dohodka za posameznega družinskega člana, v razmerju do osnovnega zneska minimalnega dohodka, povečajo za 0,1 osnovnega zneska minimalnega dohodka.
(5) Ne glede na prvi odstavek 27. člena ZSVarPre se v letu 2012 denarna socialna pomoč ne dodeli samski osebi ali družini, ki ima prihranke oziroma premoženje, ki se upoštevajo po ZSVarPre, ki dosega ali presega 13.780,00 eurov.
(6) Ne glede na četrti odstavek 32. člena ZSVarPre, 8.a člen in drugi odstavek 9.a člena Zakona o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (Uradni list SRS, št. 41/83 ter Uradni list RS, št. 114/06 – ZUTPG, 61/10 – ZSVarPre in 40/11 – ZSVarPre-A; v nadaljnjem besedilu: ZDVDTP), se v letu 2012 višina transferjev za osebe, ki jih določa ZDVDTP, določi v višini, kot je določena s Sklepom o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji od 1. julija 2011 (Uradni list RS, št. 57/11), za nadomestilo za invalidnost in za dodatek za tujo nego in pomoč.
(7) Ne glede na 1. točko drugega odstavka 50. člena ZSVarPre se višina minimalnega dohodka, določena v skladu s prvim odstavkom 50. člena ZSVarPre, v razmerju do osnovnega zneska minimalnega dohodka iz 8. člena ZSVarPre, v letu 2012 poveča za 0,73 osnovnega zneska minimalnega dohodka.
(8) Ne glede na 2. točko drugega odstavka 50. člena ZSVarPre se višina minimalnega dohodka, določena v skladu s prvim odstavkom 50. člena ZSVarPre, v razmerju do osnovnega zneska minimalnega dohodka iz 8. člena ZSVarPre, v letu 2012 poveča za 0,36 osnovnega zneska minimalnega dohodka.
(9) Ne glede na prvi odstavek in 1. točko četrtega odstavka 51. člena ZSVarPre se višina varstvenega dodatka v letu 2012 določi v višini 0,73 osnovnega zneska minimalnega dohodka.
(10) Ne glede na 2. točko četrtega odstavka 51. člena ZSVarPre se višina varstvenega dodatka v letu 2012 določi v višini 0,36 osnovnega zneska minimalnega dohodka.
(11) Ne glede na prvi odstavek 222. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 47/09 – odločba US, 48/09 – popr. in 8/10), mora center za socialno delo, pri prvem odločanju o pravicah iz javnih sredstev v letu 2012, izdati odločbo in jo vročiti stranki v roku treh mesecev od prejema popolne vloge. Pravica do otroškega dodatka, denarne socialne pomoči, državne štipendije, znižanega plačila vrtca, subvencije malice za učence in dijake, subvencije kosila za učence, subvencije prevoza za dijake in študente, prispevka k plačilu družinskega pomočnika, oprostitve plačila socialno varstvenih storitev, subvencije najemnine, kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, dodeljene do 31. decembra 2011, se do izdaje odločbe iz prejšnjega stavka izplačujejo oziroma uveljavljajo v višini ali na način, kot je določen z odločbo, veljavno na dan 31. decembra 2011.
(12) Sredstva, izplačana na podlagi odločbe veljavne na dan 31. decembra 2011, oziroma pravice, ki so v letu 2012 uveljavljane na podlagi odločbe veljavne na dan 31. decembra 2011, se štejejo kot akontacija pravice iz javnih sredstev. V primeru, če je bila upravičencu z odločbo priznana pravica do višjega mesečnega zneska, kot ga je uveljavil oziroma mu je bil izplačan z akontacijo, se mu za obdobje, ko jo je uveljavljal oziroma mu je bila izplačana, prizna le razlika med akontativno izplačanimi oziroma uveljavljanimi sredstvi in dejansko višino sredstev, do katerih je upravičen na podlagi te odločbe. V nasprotnem primeru pa je stranka dolžna akontativno prejeta oziroma uveljavljana sredstva vrniti na način, kot je določen v šestem odstavku 44. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10 in 40/11).
3. PLAČE JAVNIH USLUŽBENCEV IN FUNKCIONARJEV
5. člen
(uskladitev plač in regres za letni dopust)
(1) Ne glede na 5. člen Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10 in 35/11; v nadaljnjem besedilu: ZSPJS) in na njegovi podlagi sprejetih predpisov oziroma kolektivnih pogodb, in ne glede na razliko med dejansko in napovedano rastjo cen življenjskih potrebščin v obdobju od decembra 2010 do decembra 2011, se vrednost plačnih razredov iz plačne lestvice do 30. junija 2012 ne uskladi.
(2) Javnim uslužbencem in funkcionarjem se ne glede na določbe zakona, ki ureja delovna razmerja, za leto 2012 izplača regres za letni dopust v višini 692,00 eurov.
6. člen
(napredovanje v višji plačni razred in višji naziv)
(1) Ne glede na 16. in 17. člen ZSPJS in na njegovi podlagi sprejetih predpisov ter ne glede na določbe drugih predpisov in splošnih aktov, javni uslužbenci in funkcionarji, ki v letu 2012 napredujejo v višji plačni razred, pridobijo pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom s 1. julijem 2012.
(2) Ne glede na 8. člen Zakona o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 94/10) javni uslužbenci in funkcionarji, ki so v letu 2011, in ki bodo do 30. junija 2012 napredovali v naziv ali višji naziv, pridobijo pravico do plače v skladu s pridobljenim nazivom ali višjim nazivom s 1. julijem 2012.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek javni uslužbenci in funkcionarji v letu 2012 pridobijo pravico do plače v skladu s pridobljenim nazivom ali višjim nazivom, če je pridobitev naziva ali višjega naziva pogoj za opravljanje dela na delovnem mestu, na katerega se javni uslužbenec premešča oziroma za katerega sklepa pogodbo o zaposlitvi.
7. člen
(plače funkcionarjev)
(1) Ne glede na 18. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 91/09; v nadaljnjem besedilu: ZSPJS-L), se sodnikom ustavnega sodišča, generalnemu sekretarju ustavnega sodišča, sodnikom, državnim tožilcem in državnim pravobranilcem tudi v obdobju od 1. januarja 2012 do 31. decembra 2012 plače obračunavajo in izplačujejo v višini, določeni v skladu s 17. in 19. do 22. členom ZSPJS-L.
(2) Za omejitev učinkov finančne krize se od 1. januarja 2012 do 31. decembra 2012 določi znižanje plač funkcionarjev za znesek v višini 4 % osnovne plače posameznega funkcionarja.
(3) Ne glede na določbe predpisov, ki določajo višino nadomestila funkcionarju po prenehanju funkcije, se plača funkcionarja, določena v skladu s prejšnjim odstavkom, upošteva kot osnova za določitev višine nadomestila plače funkcionarju po prenehanju funkcije.
(4) Na način iz drugega odstavka tega člena se določijo tudi plače osebam, ki status funkcionarja pridobijo po uveljavitvi tega zakona.
4. POSEBNA DOLOČBA
8. člen
Ne glede na prvi odstavek 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZJF), lahko vlada na predlog ministrstva, pristojnega za finance, v letu 2012, do uveljavitve rebalansa proračuna države za leto 2012, zadrži izvrševanje posameznih izdatkov proračuna države. Za odločitev o podaljšanju veljavnosti ukrepov začasnega zadržanja izvrševanja proračuna države se smiselno uporablja četrti odstavek 40. člena ZJF.
5. KONČNI DOLOČBI
9. člen
(prenehanje veljavnosti predpisov)
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati drugi odstavek 2. člena, četrti odstavek 4. člena in 5. člen Zakona o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 94/10).
10. člen
Ta zakon začne veljati 1. januarja 2012.
Št. 411-07/11-11/19
Ljubljana, dne 23. decembra 2011
EPA 8-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost