Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2011 z dne 13. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2011 z dne 13. 12. 2011

Kazalo

4404. Uredba o zelenem javnem naročanju, stran 13611.

Na podlagi prvega odstavka 39. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10 in 18/11) in prvega odstavka 43. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 72/11 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o zelenem javnem naročanju
1. člen
(vsebina)
(1) S to uredbo se ureja zeleno javno naročanje. Za zeleno javno naročanje šteje naročanje, pri katerem naročnik po Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10 in 18/11; v nadaljnjem besedilu: ZJN-2) ali Zakonu o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 72/11 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZJNVETPS) naroča blago, storitve ali gradnje, ki imajo v primerjavi z običajnim blagom, storitvami in gradnjami v celotni življenjski dobi manjši vpliv na okolje in enake ali boljše funkcionalnosti.
(2) S to uredbo se v pravni red Republike Slovenije prenaša:
– Direktiva 2009/33/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju čistih in energetsko učinkovitih vozil za cestni prevoz (UL L št. 120 z dne 15. maja 2009, str. 5),
– del 5. člena Direktive 2006/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2006 o učinkovitosti rabe končne energije in o energetskih storitvah ter o razveljavitvi Direktive Sveta št. 93/76/EGS (UL L št. 114 z dne 27. aprila 2006, str. 64), nazadnje spremenjene z Uredbo (ES) št. 1137/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere se uporablja postopek, določen v členu 251 Pogodbe, Sklepu Sveta 1999/468/ES, glede regulativnega postopka s pregledom (UL L št. 311 z dne 21. novembra 2008, str. 1), ki se nanaša na prilogo VI te direktive, in
– prvi in drugi odstavek 9. člena Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o navajanju porabe energije in drugih virov izdelkov, povezanih z energijo, s pomočjo nalepk in standardiziranih podatkov o izdelku (UL L št. 153 z dne 18. junija 2010, str. 1).
(3) Ta uredba se izda ob upoštevanju postopka informiranja v skladu z Direktivo 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov (UL L št. 204 z dne 21. julija 1998, str. 37), nazadnje spremenjeno z Direktivo Sveta 2006/96/ES z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju prostega pretoka blaga zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 336 z dne 20. decembra 2006, str. 81).
2. člen
(namen)
Namen te uredbe je zmanjšati negativen vpliv na okolje z javnim naročanjem okoljsko manj obremenjujočega blaga, storitev in gradenj in dajanje zgleda zasebnemu sektorju ter potrošnikom.
3. člen
(pomen v uredbi uporabljenih izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi in prilogah, ki so njen sestavni del, imajo naslednji pomen:
1. »Temeljne okoljske zahteve« so minimalne zahteve, ki jih mora naročnik v postopku javnega naročanja upoštevati pri opredelitvi predmeta javnega naročila, tehničnih specifikacij, pogojev za ugotavljanje sposobnosti ponudnika, pogodbenih določil in meril za izbor najugodnejše ponudbe.
2. »Dodatne okoljske zahteve« so zahteve, ki jih naročnik na podlagi lastne presoje vključi v postopek javnega naročanja, kadar želi uveljavljati dodatne ali višje standarde varstva okolja, kot so določeni v temeljnih okoljskih zahtevah.
3. »Ocena stroškov v celotni življenjski dobi blaga, storitve ali gradnje« pomeni, da naročnik, ob upoštevanju predvidene življenjske dobe blaga, storitve ali gradnje, v postopku oddaje javnega naročila smiselno upošteva:
– stroške nakupa, najema ali zakupa, vključno z morebitnimi premijami, pristojbinami, provizijami in drugimi oblikami plačil,
– stroške uporabe in delovanja, vključno s stroški potrošnega materiala,
– stroške vzdrževanja,
– stroške, ki nastopijo po prenehanju uporabe blaga, stavbe ali gradbeno inženirskega objekta ali po končanem izvajanju storitve, vključno s stroški odstranitve, razgradnje in sanacije,
– zunanje okoljske stroške.
4. »Znak za okolje tipa I« je prostovoljna okoljska oznaka, ki označuje okoljske prednosti določenega blaga, storitve ali gradnje. Merila za pridobitev okoljskega znaka tipa I temeljijo na proučitvi vpliva blaga, storitve ali gradnje na okolje v njihovi življenjski dobi in na evropskih, mednarodnih ali slovenskih okoljskih standardih. Podeljuje ga državni ali regionalni organ ali neodvisna institucija, ki je bila v skladu s standardom SIST EN 45011 ali Vodnikom ISO 65 (Splošne zahteve za organe, ki izvajajo sisteme potrjevanja proizvodov) akreditirana za potrditev uporabe določenega okoljskega znaka tipa I.
5. »Sistem okoljskega ravnanja« je prostovoljni sistem ravnanja organizacije ali posameznika, ki se vzpostavi po standardu ISO 14001, shemi EMAS ali drugem standardu ali shemi, je sestavni del celotnega sistema vodenja, organizacijske strukture, postopkov planiranja, delovnih procesov, razvojnih virov in odgovornosti, vodi k izvajanju, doseganju, nadzorovanju ter vzdrževanju okoljske politike organizacije in obvladovanju njenih okoljskih vplivov ter si organizacija ali posameznik v skladu z njim prizadeva za nenehno izboljševanje svojega ravnanja z okoljem.
4. člen
(način vključevanja okoljskih zahtev)
(1) Naročnik v postopek javnega naročanja vključi okoljske zahteve tako, da jih opredeli na enega ali več naslednjih načinov:
– kot predmet javnega naročila,
– v tehničnih specifikacijah kot tehnični standard, učinkovitost, funkcionalnost ali drugo lastnost predmeta javnega naročanja, znak za okolje oziroma oceno življenjske dobe,
– kot pogoj za ugotavljanje sposobnosti ponudnika,
– kot merilo za izbor najugodnejše ponudbe,
– kot dodatna določila v pogodbi, ki jo sklene z izbranim ponudnikom ali, v primeru okvirnih sporazumov, z izbranimi ponudniki.
(2) Naročnik mora določiti predmet javnega naročanja tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno, da je predmet javnega naročanja okoljsko manj obremenjujoče blago, storitev ali gradnja in da se pri oddaji javnega naročila upoštevajo vsaj temeljne okoljske zahteve iz te uredbe in Prilog 1 do 12, ki so njen sestavni del.
(3) Kadar uredba za posamezen predmet javnega naročanja določa več tehničnih specifikacij, pogojev za ugotavljanje sposobnosti ponudnika, meril za izbor najugodnejše ponudbe ali dodatnih določil, ki se vključijo v pogodbo o izvedbi javnega naročila ali okvirni sporazum, mora naročnik v postopek javnega naročanja vključiti vse temeljne okoljske zahteve, opredeljene v tej uredbi in njenih prilogah.
(4) Če je predmet javnega naročanja storitev iz Seznama storitev B, ki ga določa Uredba o seznamih naročnikov, seznamih gradenj, storitev, določenih vrst blaga, obveznih informacijah v objavah, opisih tehničnih specifikacij in zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje (Uradni list RS, št. 18/07), ali Uredba o seznamih naročnikov, področni zakonodaji skupnosti, seznamih gradenj in storitev, obveznih informacijah v objavah, opisih tehničnih specifikacij in zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje (Uradni list RS, št. 18/07), naročnik pri oddaji javnega naročila upošteva okoljske zahteve, ki se vključijo v opredelitev predmeta javnega naročila in tehnične specifikacije.
5. člen
(predmeti javnega naročanja, za katere so opredeljene temeljne in dodatne okoljske zahteve)
Ta uredba določa okoljske zahteve za naslednje predmete javnega naročanja:
– električna energija,
– živila, pijače, kmetijski pridelki za prehrano in gostinske storitve,
– pisarniški papir in higienski papirnati proizvodi,
– elektronska pisarniška oprema,
– avdio in video oprema,
– hladilniki, zamrzovalniki in njihove kombinacije, pralni stroji, pomivalnimi stroji in klimatske naprave,
– stavbe,
– pohištvo,
– čistila, storitve čiščenja in storitve pranja perila,
– osebna in transportna vozila ter storitve avtobusnega prevoza,
– pnevmatike.
6. člen
(temeljne in dodatne okoljske zahteve)
(1) Okoljske zahteve ter natančnejša opredelitev predmetov javnega naročanja so določene v Prilogah 1 do 12 te uredbe.
(2) V prilogah iz prejšnjega odstavka so opredeljene temeljne okoljske zahteve za vse predmete javnega naročanja iz prejšnjega člena, dodatne okoljske zahteve pa so v prilogah te uredbe opredeljene za predmete javnega naročanja iz prve, druge, tretje, četrte, osme in desete alineje prejšnjega člena.
(3) Kadar je predmet javnega naročanja osebno ali transportno vozilo, mora biti delež merila »ocena stroškov v življenjski dobi vozila« iz Priloge 11 te uredbe ovrednoten z najmanj 50% vseh meril za izbor najugodnejše ponudbe. Kadar je predmet javnega naročanja storitev avtobusnega prevoza, pa mora biti z najmanj 50% vseh meril za izbor najugodnejše ponudbe ovrednoten delež merila »operativni stroški v življenjski dobi vozila« iz Priloge 11 te uredbe.
(4) Kadar naročnik upošteva strožje okoljske zahteve od temeljnih okoljskih zahtev iz Prilog 1 do 12 te uredbe ali kadar temeljne okoljske zahteve, za katere ta uredba določa, da se vključijo med merila za izbor najugodnejše ponudbe, vključi med tehnične specifikacije, pogoje za ugotavljanje sposobnosti ali kot določila pogodbe o izvedbi javnega naročila ali okvirnega sporazuma, se šteje, da je ravnal v skladu s to uredbo.
(5) Naročnik lahko upoštevaje temeljna načela javnega naročanja in določbe ZJN-2 oziroma ZJNVETPS v postopek javnega naročanja vključi tudi okoljske zahteve, ki jih ta uredba ne določa, in sicer ne glede na to, ali uredba določa temeljne oziroma dodatne okoljske zahteve za posamezen predmet javnega naročanja ali ne. V tem primeru mora te zahteve navesti v obvestilu o naročilu ali v razpisni dokumentaciji.
(6) Kadar narava predmeta javnega naročanja in okoliščine oddaje javnega naročila to dopuščajo, mora naročnik pri oddaji javnega naročila upoštevati oceno stroškov v celotni življenjski dobi blaga, storitve ali gradnje, pri čemer v tej oceni upošteva zunanje okoljske stroške le, če obstaja metodologija za njihov izračun.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
7. člen
(prehodno obdobje za zeleno javno naročanje)
(1) Naročnik iz 3. člena ZJN-2, razen naročnika iz prve alineje prvega odstavka 3. člena ZJN-2 in Javne agencije za javno naročanje Republike Slovenije, in naročnik iz 3. člena ZJNVETPS, razen naročnika iz prve alineje prvega odstavka 3. člena ZJNVETPS ter Javne agencije za javno naročanje Republike Slovenije, mora temeljne okoljske zahteve v postopek javnega naročanja vključiti najkasneje do 1. januarja 2013. Do takrat mora temeljne okoljske zahteve vključiti le med merila za izbor, in sicer tako da iz Priloge 12 te uredbe izbere najmanj eno merilo za posamezen predmet javnega naročanja, pri čemer morajo biti okoljska merila za vsak predmet javnega naročanja, razen za osebna in transportna vozila ter storitev avtobusnega prevoza, skupaj ovrednotena z najmanj 25% vseh meril za izbor najugodnejše ponudbe. Kadar je predmet javnega naročanja osebno ali transportno vozilo ali storitev avtobusnega prevoza, pa mora biti delež okoljskih meril ovrednoten z najmanj 50% vseh meril za izbor najugodnejše ponudbe.
(2) Ne glede na temeljne zahteve iz točke 2.1.2 in točke 2.3.2 Priloge 2 te uredbe mora naročnik pri javnem naročanju živil, pijač, kmetijskih pridelkov za prehrano ali gostinskih storitev do 31. decembra 2013 v tehničnih specifikacijah, ki jih opredeli v razpisni dokumentaciji ali obvestilu o naročilu, ki ga objavi na portalu javnih naročil, določiti, da mora biti najmanj 5% živil pridelanih na ekološki način.
8. člen
(zaključitev postopkov, začetih pred začetkom uporabe uredbe)
(1) Postopki javnega naročanja, za katere je bilo obvestilo o naročilu iz 2., 4., 6. in 10. točke prvega odstavka 57. člena ZJN-2 ali 2., 4., 6. in 10. točke prvega odstavka 57. člena ZJNVETPS objavljeno pred začetkom uporabe te uredbe, se izvedejo po dosedanjih predpisih.
(2) Postopki javnega naročanja, za katere na portalu javnih naročil ni treba objaviti obvestila o naročilu in so jih naročniki začeli izvajati pred začetkom uporabe te uredbe, se izvedejo po dosedanjih predpisih.
(3) Naročnik vključi temeljne okoljske zahteve iz drugega odstavka 6. člena te uredbe v posamezna naročila, ki se oddajo na podlagi okvirnega sporazuma, za sklenitev katerega je naročnik objavil obvestilo o naročilu iz 2., 4. in 6. točke prvega odstavka 57. člena ZJN-2 ali 2., 4. in 6. točke prvega odstavka 57. člena ZJNVETPS, pred začetkom uporabe te uredbe, če narava in določbe okvirnega sporazuma to dopuščajo. Kadar sklene naročnik okvirni sporazum po postopku s pogajanji, v katerem ni objavil obvestila o naročilu, v posamezna naročila, ki se oddajo na podlagi takega okvirnega sporazuma, vključi temeljne okoljske zahteve, če narava in določbe okvirnega sporazuma to dopuščajo in če je postopek s pogajanji začel pred začetkom uporabe te uredbe.
(4) Posamezna naročila v dinamičnem nabavnem sistemu, za vzpostavitev katerega je naročnik objavil obvestilo o naročilu iz 2. točke prvega odstavka 57. člena ZJN-2 ali 2. točke prvega odstavka 57. člena ZJNVETPS pred začetkom uporabe te uredbe, se oddajajo po dosedanjih predpisih.
9. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne devetdeset dni po njeni uveljavitvi.
Št. 00712-4/2010
Ljubljana, dne 8. decembra 2011
EVA 2009-1611-0078
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti