Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2010 z dne 1. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2010 z dne 1. 12. 2010

Kazalo

5015. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem države v posamični vrednosti nad 300.000 EUR za organe državne uprave in za pravosodne organe za leto 2011 (OdRNPD11-A), stran 15001.

Na podlagi drugega in petega odstavka 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) v zvezi z drugim odstavkom 41. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) ter tretjega odstavka 108. člena v zvezi s prvim odstavkom 171. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Državni zbor na seji dne 17. novembra 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o Letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem države v posamični vrednosti nad 300.000 EUR za organe državne uprave in za pravosodne organe za leto 2011 (OdRNPD11-A)
1. člen
V prvem odstavku 2. člena Odloka o Letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem države v posamični vrednosti nad 300.000 EUR za organe državne uprave in za pravosodne organe za leto 2011 (Uradni list RS, št. 97/09; v nadaljnjem besedilu: letni načrt razpolaganja) se znesek orientacijske vrednosti »15.479.929,16 EUR« nadomesti z zneskom »41.632.060,85 EUR«.
V drugem odstavku 2. člena se tabela dopolni tako, da se v rubriki »OSTALI OBJEKTI« pri upravljavcu »Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo«, za nepremičnino z zaporedno številko 1 doda nepremičnina z zaporedno številko 1a, s temi podatki:
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|Zap. št.  |VRSTA NEPREMIČNINE         |Orientacijska |
|   Uprav-|                  |vrednost (EUR) |
|   ljavec|                  |        |
+----+------+-----------------------------------+---------------+
|1 a |   |Stavba na naslovu Kostanjeviška  |340.320,00 EUR |
|  |   |cesta 18 v Novi Gorici, k. o. 2304 |        |
|  |   |– Nova Gorica, št. stavbe 2078, št.|        |
|  |   |dela stavbe 1, površina 425,40 m2, |        |
|  |   |lastniški delež do 1/1, nezasedena,|        |
|  |   |označena raba »druge nestanovanjske|        |
|  |   |stavbe«, stavba stoji na parc. št. |        |
|  |   |1643, 1644 in 1657, vse k. o. Nova |        |
|  |   |Gorica.              |        |
+----+------+-----------------------------------+---------------+
V rubriki »OSTALI OBJEKTI« se za novo nepremičnino z zaporedno številko 1 a doda nov upravljavec »Ministrstvo za kulturo« in pri njem nepremičnina z zaporedno številko 1 b s temi podatki:
+--------------+---------------------------------+--------------+
|»Ministrstvo |                 |       |
|za kulturo«  |                 |       |
+------+-------+---------------------------------+--------------+
|1 b  |    |Stavba na naslovu Branik 113 v  |2.157.800,00 |
|   |    |Novi Gorici, k. o. 2336 –    |EUR      |
|   |    |Branik, št. stavbe 1102, št.   |       |
|   |    |dela stavbe 1, površina 655,20  |       |
|   |    |m2, lastniški delež do 1/1,   |       |
|   |    |zasedena, označena raba     |       |
|   |    |»kulturni spomenik«, stavba   |       |
|   |    |stoji na parc. št. *89, k. o.  |       |
|   |    |Branik.             |       |
+------+-------+---------------------------------+--------------+
V rubriki »POSLOVNI PROSTORI« se za zaporedno številko 4 dodajo novi upravljavci »Inštitut za narodnostna vprašanja«, »Ministrstvo za kulturo«, »Ministrstvo za pravosodje« in »Ministrstvo za notranje zadeve« in pri njih poslovni prostori z zaporednimi številkami 4 a, 4 b, 4c, 4 d, 4 e, 4 f, 4 g s temi podatki:
+-------------+------------------------------------+------------+
|»Inštitut za |                  |      |
|narodnostna |                  |      |
|vprašanja«  |                  |      |
+-----+-------+------------------------------------+------------+
|4 a |    |Poslovni prostori na naslovu    |1.000.000,00|
|   |    |Erjavčeva cesta 26 v Ljubljani, k. |EUR     |
|   |    |o. 1725 – Ajdovščina, št. stavbe  |      |
|   |    |166, št. dela stavbe 1, s površino |      |
|   |    |2.145,00 m2,  lastniški delež do  |      |
|   |    |1/1, zasedena, glede na rabo »druge |      |
|   |    |upravne in pisarniške stavbe«.   |      |
+-------------+------------------------------------+------------+
|»Ministrstvo |                  |      |
|za kulturo« |                  |      |
+-----+-------+------------------------------------+------------+
|4 b |    |Poslovni prostori na naslovu    |848.193,92 |
|   |    |Kvedrova cesta 9 v Ljubljani, k. o. |EUR     |
|   |    |2680 – Nove Jarše, št. stavbe 153, |      |
|   |    |št. dela stavbe 1, s površino    |      |
|   |    |795,60 m2, lastniški delež do 1/1, |      |
|   |    |nezasedena, glede na rabo »druge  |      |
|   |    |upravne in pisarniške stavbe«,   |      |
|   |    |stavba stoji na parc. št. 2/4, k.  |      |
|   |    |o. Nove Jarše.           |      |
+-------------+------------------------------------+------------+
|»Ministrstvo |                  |      |
|za      |                  |      |
|pravosodje« |                  |      |
+-----+-------+------------------------------------+------------+
|4 c |    |Poslovni prostori na naslovu Cesta |550.000,00 |
|   |    |krških žrtev 14 v Krškem, k. o.   |EUR     |
|   |    |1322 – Krško, št. stavbe 831, št.  |      |
|   |    |dela stavbe 2, s površino 496,00  |      |
|   |    |m2, lastniški delež do 1/1,     |      |
|   |    |zasedena, glede na rabo »stavbe   |      |
|   |    |javne uprave«.           |      |
+-------------+------------------------------------+------------+
|»Ministrstvo |                  |      |
|za notranje |                  |      |
|zadeve«   |                  |      |
+-----+-------+------------------------------------+------------+
|4 d |    |Poslovni prostori na naslovu    |345.213,00 |
|   |    |Zaloška cesta 65 v Ljubljani, k. o. |EUR     |
|   |    |1730 – Moste, št. stavbe 1382, št. |      |
|   |    |dela stavbe 1, s površino 313,83  |      |
|   |    |m2, lastniški delež do 1/1,     |      |
|   |    |nezasedena, glede na rabo »stavbe  |      |
|   |    |javne uprave«.           |      |
+-----+-------+------------------------------------+------------+
|4 e |    |Poslovni prostori na naslovu    |340.460,00 |
|   |    |Vrazova ulica 2 v Ormožu, k. o. 332 |EUR     |
|   |    |– Ormož, št. stavbe 468, št. dela  |      |
|   |    |stavbe 1, s površino 663,57 m2,   |      |
|   |    |lastniški delež do 1/1, nezasedena, |      |
|   |    |glede na rabo »stavbe javne     |      |
|   |    |uprave«.              |      |
+-----+-------+------------------------------------+------------+
|4 f |    |Poslovni prostori na naslovu Savska |354.952,00 |
|   |    |cesta 2 na Bledu, k. o. 2191 –   |EUR     |
|   |    |Želeče, št. stavbe 1362, št. dela  |      |
|   |    |stavbe 1, s površino 443,69 m2,   |      |
|   |    |lastniški delež do 1/1, nezasedena, |      |
|   |    |glede na rabo »gostinske stavbe za |      |
|   |    |kratkotrajno nastanitev«, stavba  |      |
|   |    |stoji na parc. št. 880/1, k. o.   |      |
|   |    |Želeče.               |      |
+-----+-------+------------------------------------+------------+
|4 g |    |Poslovni prostori na naslovu    |563.000,00 |
|   |    |Kidričeva cesta 13 na Bledu, k. o. |EUR     |
|   |    |2191 – Želeče, št. stavbe 842, št. |      |
|   |    |dela stavbe 1, s površino 410,00  |      |
|   |    |m2, lastniški delež do 1/1,     |      |
|   |    |nezasedena, glede na rabo      |      |
|   |    |»gostinske stavbe za kratkotrajno  |      |
|   |    |nastanitev«, stavba stoji na parc. |      |
|   |    |št. 1132/57, k. o. Želeče.     |      |
+-----+-------+------------------------------------+------------+
V rubriki »ZEMLJIŠČA« se pri upravljavcu »Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo« za nepremičnino z zaporedno številko 28 dodata zemljišči z zaporednima številkama 28 a in 28 b s temi podatki:
+----+-----+---------------------------------------+------------+
|28 a|   |k. o. 2304 – Nova Gorica, parc. št.  |573.480,00 |
|  |   |1657, površina 9.558,00 m2, lastniški |EUR     |
|  |   |delež do 1/1, ni v uporabi, ni     |      |
|  |   |obremenjeno s stavbno pravico, rabi  |      |
|  |   |»stanovanjska stavba« in »park«. Na  |      |
|  |   |zemljišču stoji stavba št. 2067, k. o. |      |
|  |   |Nova Gorica. Prav tako stoji na    |      |
|  |   |zemljišču del stavbe št. 2078, k. o.  |      |
|  |   |Nova Gorica.              |      |
+----+-----+---------------------------------------+------------+
|28 b|   |k. o. 655 – Melje, parc. št. 613/2,  |351.720,00 |
|  |   |površina 1.954,00 m2, lastniški delež |EUR     |
|  |   |do 1/1, ni v uporabi, ni obremenjeno s |      |
|  |   |stavbno pravico, raba »stavbišče«.   |      |
+----+-----+---------------------------------------+------------+
V rubriki »ZEMLJIŠČA« se pri upravljavcu »Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo« dodata nova upravljavca »Ministrstvo za kulturo« in »Ministrstvo za notranje zadeve« ter zemljišča z zaporednimi številkami 28 c, 28 d, 28 e, 28 f, 28 g, 28 h, 28 i, 28 j, 28 k, 28 l, 28 m, 28 n s temi podatki:
+--------------+---------------------------------+--------------+
|»Ministrstvo |                 |       |
|za kulturo«  |                 |       |
+-----+--------+---------------------------------+--------------+
|28 c |    |k. o. 1047 – Čreškova, parc. št. |952.886,17 EUR|
|   |    |837, površina 1.509,00 m2,    |       |
|   |    |lastniški delež do 1/1, v    |       |
|   |    |uporabi, ni obremenjeno s    |       |
|   |    |stavbno pravico, rabe      |       |
|   |    |»stanovanjska stavba«, »poslovna |       |
|   |    |stavba«, »garaža« in »dvorišče«. |       |
+-----+--------+---------------------------------+--------------+
|28 d |    |k. o. 1460 – Šentpeter, parc.  |2.671.041,00 |
|   |    |št. *30, površina 2.075,00 m2,  |EUR      |
|   |    |lastniški delež do 1/1, v    |       |
|   |    |uporabi, ni obremenjeno s    |       |
|   |    |stavbno pravico, rabe »zemljišče |       |
|   |    |pod stavbo«, »ekstenzivni    |       |
|   |    |sadovnjak«, »funkcionalni    |       |
|   |    |objekt«, »poslovna stavba« in  |       |
|   |    |»dvorišče«.           |       |
+-----+--------+---------------------------------+--------------+
|28 e |    |k. o. 2336 – Branik, parc. št.  |2.157.800,00 |
|   |    |*89, površina 3.208,00 m2,    |EUR      |
|   |    |lastniški delež do 1/1, v    |       |
|   |    |uporabi, ni obremenjeno s    |       |
|   |    |stavbno pravico, raba »stavba«. |       |
|   |    |Na zemljišču stoji stavba št.  |       |
|   |    |1102, k. o. Branik.       |       |
+-----+--------+---------------------------------+--------------+
|28 f |    |k. o. 2680 – Nove Jarše, parc.  |1.836.960,00 |
|   |    |št. 2/4, površina 3.827,00 m2,  |EUR      |
|   |    |lastniški delež do 1/1, ni v   |       |
|   |    |uporabi, ni obremenjeno s    |       |
|   |    |stavbno pravico, rabi »poslovna |       |
|   |    |stavba« in »njiva«. Na zemljišču |       |
|   |    |stoji stavba št. 153, k. o. Nove |       |
|   |    |Jarše.              |       |
+--------------+---------------------------------+--------------+
|»Ministrstvo |                 |       |
|za notranje  |                 |       |
|zadeve«    |                 |       |
+-------+------+---------------------------------+--------------+
|28 g  |   |k. o. 1722 – Trnovsko      |708.000,00 EUR|
|    |   |predmestje, parc. št. 102/8,   |       |
|    |   |površina 1.416,00 m2, lastniški |       |
|    |   |delež do 1/1, v uporabi, ni   |       |
|    |   |obremenjeno s stavbno pravico,  |       |
|    |   |rabi »stanovanjska stavba« in  |       |
|    |   |»poslovna stavba«. Na zemljišču |       |
|    |   |stoji stavba št. 4870, k. o.   |       |
|    |   |Trnovsko predmestje.       |       |
+-------+------+---------------------------------+--------------+
|28 h  |   |k. o. 753 – Slovenska Bistrica, |500.000,00 EUR|
|    |   |parc. št. 1660/107, površina   |       |
|    |   |8.287,00 m2, lastniški delež do |       |
|    |   |1/1, ni v uporabi, ni      |       |
|    |   |obremenjeno s stavbno pravico,  |       |
|    |   |raba »njiva«.          |       |
+-------+------+---------------------------------+--------------+
|28 i  |   |k. o. 1083 – Bukovžlak, parc.  |322.369,60 EUR|
|    |   |št. 628/13, površina 28.783,00  |       |
|    |   |m2, lastniški delež do 1/1, ni v |       |
|    |   |uporabi, ni obremenjeno s    |       |
|    |   |stavbno pravico, raba »gozd«.  |       |
+-------+------+---------------------------------+--------------+
|28 j  |   |k. o. 1316 – Stara vas, parc.  |446.208,00 EUR|
|    |   |št. 160/3, površina 18.592,00  |       |
|    |   |m2, lastniški delež do 79/100,  |       |
|    |   |ni v uporabi, služnost, ni    |       |
|    |   |obremenjeno s stavbno pravico,  |       |
|    |   |rabe »poslovna stavba«,     |       |
|    |   |»funkcionalni objekt« in     |       |
|    |   |»zelenica«.           |       |
+-------+------+---------------------------------+--------------+
|28 k  |   |k. o. 1722 – Trnovsko      |500.000,00 EUR|
|    |   |predmestje, parc. št. 102/1,   |       |
|    |   |površina 3.658,00 m2, lastniški |       |
|    |   |delež do 1/1, v uporabi, ni   |       |
|    |   |obremenjeno s stavbno pravico,  |       |
|    |   |rabe »gospodarsko poslopje«,   |       |
|    |   |»dvorišče« in »zelenica«.    |       |
+-------+------+---------------------------------+--------------+
|28 l  |   |k. o. 2191 – Želeče, parc. št.  |354.952,00 EUR|
|    |   |880/1, površina 184,00 m2,    |       |
|    |   |lastniški delež do 1/1, v    |       |
|    |   |uporabi, ni obremenjeno s    |       |
|    |   |stavbno pravico, raba      |       |
|    |   |»stanovanjska stavba«. Na    |       |
|    |   |zemljišču stoji stavba št. 1362, |       |
|    |   |k. o. Želeče.          |       |
+-------+------+---------------------------------+--------------+
|28 m  |   |k. o. 2191 – Želeče, parc. št.  |1.037.000,00 |
|    |   |1132/83, površina 5.914,00 m2,  |EUR      |
|    |   |lastniški delež do 1/1, v    |       |
|    |   |uporabi, ni obremenjeno s    |       |
|    |   |stavbno pravico, raba »gozd«.  |       |
+-------+------+---------------------------------+--------------+
|28 n  |   |k. o. 2191 – Želeče, parc. št.  |563.000,00 EUR|
|    |   |1132/57, površina 222,00 m2,   |       |
|    |   |lastniški delež do 1/1, v    |       |
|    |   |uporabi, ni obremenjeno s    |       |
|    |   |stavbno pravico, raba      |       |
|    |   |»stavbišče«. Na zemljišču stoji |       |
|    |   |stavba št. 842, k. o. Želeče.  |       |
+-------+------+---------------------------------+--------------+
Za novo zaporedno številko 28 n se doda nova rubrika »STANOVANJA«, novi upravljavci »Ministrstvo za notranje zadeve«, »Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo« in »Ministrstvo za zunanje zadeve« in stanovanja z zaporednimi številkami 29, 30, 31, 32 in 33 s temi podatki:
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|»Ministrstvo |                  |       |
|za visoko  |                  |       |
|šolstvo   |                  |       |
|znanost in  |                  |       |
|tehnologijo« |                  |       |
+-----+-------+-----------------------------------+-------------+
|29  |    |Stanovanjska stavba na naslovu   |1.076.400,00 |
|   |    |Kostanjeviška cesta 16 v Novi   |EUR     |
|   |    |Gorici, št. stavbe 2067, št. dela |       |
|   |    |stavbe 1, površina 1.345,50 m2, k. |       |
|   |    |o. 2304 – Nova Gorica, lastniški  |       |
|   |    |delež do 1/1, zasedeno, raba    |       |
|   |    |»stanovanjske stavbe za posebne  |       |
|   |    |namene«, stavba stoji na parc. št. |       |
|   |    |1657, k. o. Nova Gorica.      |       |
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|»Ministrstvo |                  |       |
|za zunanje  |                  |       |
|zadeve«   |                  |       |
+-----+-------+-----------------------------------+-------------+
|30  |    |Službeno stanovanje na naslovu 21, | 1.100.000,00|
|   |    |Rue du Bouquet de Longchamp, 75116 |EUR     |
|   |    |Pariz (16. okrožje), površina   |       |
|   |    |135,00 m2, k. o. 1604 – Sektor FL |       |
|   |    |4 (16. okrožje občine Pariz),   |       |
|   |    |stanovanje v 2. etaži, raba    |       |
|   |    |»službeno stanovanje«.       |       |
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|»Ministrstvo |                  |       |
|za notranje |                  |       |
|zadeve«   |                  |       |
+-----+-------+-----------------------------------+-------------+
|31  |    |Stanovanjska stavba na naslovu   |1.729.995,00 |
|   |    |Jeranova 14 v Ljubljani, št.    |EUR     |
|   |    |stavbe 4870, št. dela stavbe 2,  |       |
|   |    |površina 881,49 m2, k. o. 1722 –  |       |
|   |    |Trnovsko predmestje, lastniški   |       |
|   |    |delež do 1/1, zasedeno, raba    |       |
|   |    |»stanovanjske stavbe za posebne  |       |
|   |    |namene«, stavba stoji na parc. št. |       |
|   |    |102/8, k. o. Trnovsko predmestje. |       |
+-----+-------+-----------------------------------+-------------+
|32  |    |Stanovanjska stavba na naslovu   |1.750.383,00 |
|   |    |Jeranova 14 v Ljubljani, št.    |EUR     |
|   |    |stavbe 4870, št. dela stavbe 1,  |       |
|   |    |površina 891,88 m2, k. o. 1722 –  |       |
|   |    |Trnovsko predmestje, lastniški   |       |
|   |    |delež do 1/1, zasedeno, raba    |       |
|   |    |»stanovanjske stavbe za posebne  |       |
|   |    |namene«, stavba stoji na parc. št. |       |
|   |    |102/8, k. o. Trnovsko predmestje. |       |
+-----+-------+-----------------------------------+-------------+
|33  |    |Stanovanjska stavba na naslovu   |1.019.998,00 |
|   |    |Prosenjakovci 67 v Moravskih    |EUR     |
|   |    |Toplicah, št. stavbe 307, št. dela |       |
|   |    |stavbe 1, površina 140,00 m2, k.  |       |
|   |    |o. 88 – Prosenjakovci, lastniški  |       |
|   |    |delež do 1/1, nezasedeno, raba   |       |
|   |    |»stanovanjske stavbe za posebne  |       |
|   |    |namene«.              |       |
+-----+-------+-----------------------------------+-------------+
V tabeli se skupni znesek orientacijskih vrednosti »15.479.929,16 EUR« nadomesti z zneskom »41.632.060,85 EUR«.
2. člen
Ta odlok začne veljati 1. januarja 2011.
Št. 001-03/10-34/8
Ljubljana, dne 17. novembra 2010
EPA 1316-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost