Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2010 z dne 27. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2010 z dne 27. 10. 2010

Kazalo

4521. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nadzornem informacijskem sistemu igralnih naprav, stran 12696.

Na podlagi tretjega odstavka 80.a člena Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 134/03 – uradno prečiščeno besedilo in 10/10) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nadzornem informacijskem sistemu igralnih naprav
1. člen
V Pravilniku o nadzornem informacijskem sistemu igralnih naprav (Uradni list RS, št. 59/08 in 88/09) se prvi odstavek 50.b člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) V uporabi sme biti:
– unovčljiv listič, ki ga igralec kupi na blagajni oziroma, ki ga izpiše IA;
– neunovčljiv listič, ki ga igralec kupi na blagajni oziroma, ki ga izpiše IA;
– neunovčljiv promocijski listič;
– izplačilni listič, ki ga izpiše IA kot potrdilo za ročno izplačilo na blagajni.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) V primeru, ko se listič zaradi napake delovanja sistema ne izpiše, ali je tako poškodovan, da ga ni mogoče uporabiti, lahko koncesionar le-tega po postopku in z odobritvijo odgovorne osebe, opredeljenima v internem aktu koncesionarja, nadomesti z novim istovrstnim lističem. Tak listič se lahko izda le na blagajni.«.
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Nezaigran preostanek neunovčljivega lističa sme IA izpisati le kot nov neunovčljiv listič.«.
2. člen
V prvem odstavku 51. člena se v 1. točki črtajo dvanajsta, trinajsta in štirinajsta alineja.
Dosedanje petnajsta do enaindvajseta alineja postanejo dvanajsta do osemnajsta alineja.
3. člen
57. člen se spremeni tako, da se glasi:
»57. člen
(1) Za elektromehanski IA se morajo v NIS poleg dogodkov, določenih v 51. členu tega pravilnika, beležiti tudi:
1. dvig in spust pokrova za zavarovanje neposrednega dostopa do elektromehanskega generatorja naključnega izida oziroma do elektromehanskega prikazovalnika izida (datum, čas, IA, dogodek);
2. izid igre pri elektromehanskem generatorju naključnega izida (datum, čas, IA, oznaka elektromehanskega generatorja, izid igre).
(2) V primeru, da se za elektromehanski IA beležijo podatki iz prejšnjega odstavka za vsako igralno mesto, morajo biti podatki o datumu in času, ki se nanašajo na isti dogodek, identični.
(3) Izid igre iz 2. točke prvega odstavka tega člena pri elektromehanskem IA, ki simulira igre s kroglico, predstavlja padla številka.
(4) Izid igre iz 2. točke prvega odstavka tega člena pri elektromehanskem IA, ki simulira igre s kockami, predstavljajo identifikacije kocke in padla številka za vsako posamezno kocko.«.
4. člen
61.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»61.a člen
(1) Samopostrežna blagajna mora biti povezana v NIS in vanj pri transakcijah sporočati vse podatke, ki so predpisani za blagajniško poslovanje IA v NIS. Pri izgubi povezave z NIS mora samopostrežna blagajna zavrniti transakcije, za katere je predpisano beleženje v NIS.
(2) Samopostrežna blagajna mora zavrniti transakcijo vplačila ali izplačila, pri kateri višina transakcije presega 2.000 eurov.
(3) Praznitev in polnitev samopostrežne blagajne ter štetja po praznitvi se izvajajo komisijsko, redno takoj po zaključku zadnjega obračunskega dne v mesecu in izredno po potrebi.
(4) Samopostrežna blagajna mora v dnevniku dogodkov zabeležiti vse transakcije (datum, čas, vrsto transakcije, znesek transakcije) in napake, ki se pri tem pojavijo (datum, čas, vrsta transakcije oziroma oznaka napake) ter posege osebja v nastavitve (datum, čas, vrsta posega). Dnevnik na posamezni samopostrežni blagajni mora omogočati pregled dogodkov za najmanj zadnjih 45 dni, koncesionar pa mora imeti vzpostavljen informacijski sistem samopostrežnih blagajn, ki mora za isto obdobje omogočati centralni pregled teh dogodkov za vse samopostrežne blagajne.«.
5. člen
Trinajsti odstavek 62. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za samopostrežne blagajne mora NIS vsebovati program za izdelavo dnevnega in mesečnega poročila po vrstah transakcij opravljenih na samopostrežni blagajni in sicer po posameznih samopostrežnih blagajnah in za vse skupaj.«.
KONČNE DOLOČBE
6. člen
Določba glede beleženja identifikacije kocke in padle številke kocke iz četrtega odstavka 57. člena pravilnika se začne uporabljati 20. novembra 2012.
7. člen
Določba četrtega odstavka 61.a člena pravilnika glede centralnega pregleda dogodkov za vse samopostrežne blagajne v informacijskem sistemu blagajn ter določbi dvanajstega in trinajstega odstavka 62. člena pravilnika se začnejo uporabljati 20. novembra 2012.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-514/2010/10
Ljubljana, dne 14. oktobra 2010
EVA 2010-1611-0124
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost