Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2010 z dne 8. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2010 z dne 8. 10. 2010

Kazalo

4301. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013, stran 12093.

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 - ZUKN) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013
1. člen
V Uredbi o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10 in 31/10) se v prvem odstavku 1. člena v prvi alinei za besedilom »UL L št. 210 z dne 31. 6. 2006, str. 25« dodata vejica in besedilo »z vsemi spremembami«.
2. člen
Prvi odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Vlogo za projekt oziroma skupino projektov posameznega upravičenca oziroma skupine upravičencev prejme posredniško telo, ki preveri, ali je vloga administrativno, tehnično, finančno in vsebinsko ustrezna. Posredniško telo posreduje vlogo organu upravljanja v potrditev. O potrditvi vloge organ upravljanja s posredovanjem odločbe o dodelitvi sredstev obvesti upravičenca oziroma skupino upravičencev, organ za potrjevanje, posredniško telo in revizijski organ. Če je upravičenec neposredni proračunski uporabnik v vlogi predlagatelja finančnega načrta, pošlje vlogo za projekt ali skupino projektov organu upravljanja, ki preveri, ali je vloga administrativno, tehnično, finančno in vsebinsko ustrezna, in jo potrdi.«.
V tretjem odstavku se za drugim stavkom doda stavek: »Če je upravičenec neposredni proračunski uporabnik v vlogi predlagatelja finančnega načrta, pripravi razpisno dokumentacijo in jo posreduje organu upravljanja v seznanitev.«.
V petem odstavku se beseda »odločitve« nadomesti z besedo »odločbe«.
V šestem odstavku se beseda »odločitvi« nadomesti z besedno zvezo »prejemu odločbe«.
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Za izvajanje projektov in skupine projektov, ki se financirajo iz Evropskega socialnega sklada, se smiselno uporabljajo predpisi o javnem naročanju ali pa se uporabijo postopki, ki jih glede na svoje področje dela določi upravičenec.«.
3. člen
Peti odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Za program se uporabljajo:
- postopki, ki jih glede na svoje področje dela določi upravičenec, ali
- v primeru instrumentov finančnega inženiringa določbe Uredb 1083/2006/ES in 1828/2006/ES.«.
4. člen
Četrti odstavek 28. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Ne glede na določbe drugega in tretjega odstavka tega člena se za stroške plač iz tehnične pomoči in iz neposredno potrjenih operacij v primeru, ko je neposredni proračunski uporabnik v vlogi predlagatelja finančnega načrta in hkrati upravičenca, administrativne kontrole po 13. členu Uredbe 1828/2006/ES izvedejo po izplačilu sredstev državnega proračuna za kohezijsko politiko, vendar pred pripravo zahtevka za povračilo.«.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-19/2010
Ljubljana, dne 7. oktobra 2010
EVA 2010-1536-0013
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost