Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2010 z dne 8. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2010 z dne 8. 10. 2010

Kazalo

4266. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (ZBan-1E), stran 11878.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (ZBan-1E)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (ZBan-1E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na 20. seji 28. septembra 2010.
Št. 003-02-8/2010-23
Ljubljana, dne 6. oktobra 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O BANČNIŠTVU (ZBan-1E)
1. člen
V Zakonu o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06, 1/08, 109/08, 19/09 in 98/09) se v 2. členu 1. in 2. točka spremenita tako, da se glasita:
»1. Direktiva 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti kreditnih institucij (UL L št. 177 z dne 30. junija 2006, str. 1-200), spremenjena z Direktivo Komisije 2007/18/ES z dne 27. marca 2007 o spremembi Direktive 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede izvzetja nekaterih institucij iz področje njene uporabe ali njihove vključitve v področje njene uporabe ter glede obravnave izpostavljenosti do multilateralnih razvojnih bank (UL L št. 87 z dne 28. marca 2007, str. 9-10), Direktivo 2007/44/ES z dne 5. septembra 2007 o spremembah Direktive Sveta 92/49/EGS in direktiv 2002/83/ES, 2004/39/ES, 2005/68/ES in 2006/48/ES glede postopkovnih pravil in ocenjevalnih meril za skrbno oceno pri pridobitvah in zvišanju deležev v finančnem sektorju (UL L št. 274 z dne 21. septembra 2007, str. 1-16), Direktivo 2007/64/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. novembra 2007 o plačilnih storitvah na notranjem trgu in o spremembah direktiv 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES in 2006/48/ES ter o razveljavitvi Direktive 97/5/ES (UL L št. 319 z dne 15. novembra 2007, str. 1-36), Direktivo 2008/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o spremembah Direktive 2006/48/ES o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti kreditnih institucij glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L št. 81 z dne 20. marca 2008, str. 38-39), Direktivo 2009/110/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti ter nadzoru skrbnega in varnega poslovanja institucij za izdajo elektronskega denarja ter o spremembah direktiv 2005/60/ES in 2006/48/ES in razveljavitvi Direktive 2000/46/ES (UL L št. 267 z dne 10. oktobra 2009, str. 7-17), Direktivo 2009/111/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o spremembi direktiv 2006/48/ES, 2006/49/ES in 2007/64/ES glede bank, ki so odvisne od centralnih institucij, nekaterih postavk lastnih sredstev, velikih izpostavljenosti, nadzornih režimov in kriznega upravljanja (UL L št. 302 z dne 17. novembra 2009, str. 97-119) in Direktivo Komisije 2010/16/EU z dne 9. marca 2010 o spremembi Direktive 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede izvzetja določene institucije iz področja uporabe (UL L št. 60 z dne 10. marca 2010, str. 15-16).
2. Direktiva 2006/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o kapitalski ustreznosti investicijskih podjetij in kreditnih institucij (UL L št. 177 z dne 30. junija 2006, str. 201), spremenjena z Direktivo 2009/111/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o spremembi direktiv 2006/48/ES, 2006/49/ES in 2007/64/ES glede bank, ki so odvisne od centralnih institucij, nekaterih postavk lastnih sredstev, velikih izpostavljenosti, nadzornih režimov in kriznega upravljanja (UL L št. 302 z dne 17. novembra 2009, str. 97).«.
2. člen
Prvi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) V tem zakonu so uporabljene naslednje kratice drugih zakonov:
1. ZFK je Zakon o finančnih konglomeratih (Uradni list RS, št. 43/06),
2. ZGD-1 je Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo),
3. ZIN je Zakon o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07 - uradno prečiščeno besedilo),
4. ZPPDFT je Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07, 47/09 in 19/10),
5. ZTFI je Zakon o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07, 100/07 - popr., 69/08 in 40/09),
6. ZISDU-1 je Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05 - uradno prečiščeno besedilo, 68/05 - odločba US, 92/07, 109/07 - popr. in 65/08),
7. ZUP je Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo,105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08 in 8/2010),
8. ZUS-1 je Zakon o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06),
9. ZPlaSS je Zakon o plačilnih storitvah in sistemih (Uradni list RS, št. 58/09 in 34/10).«.
3. člen
Prvi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ti pojmi imajo enak pomen, kakor je opredeljen v naslednjih določbah ZPlaSS:
1. elektronski denar v 4. členu,
2. plačilna storitev v 5. členu,
3. storitve upravljanja plačilnih sistemov v prvem odstavku 166. člena.«.
4. člen
V 10. členu se 13. točka spremeni tako, da se glasi:
»13. kreditne bonitetne storitve: zbiranje, analiza in posredovanje informacij o kreditni sposobnosti,«.
5. člen
V prvem odstavku 11. člena se v 6. točki številka »5« nadomesti s številko »4«.
6. člen
V naslovu 13. člena se črta besedilo »družba za izdajo elektronskega denarja«.
V tretjem odstavku 13. člena se črta besedilo »družbo za izdajo elektronskega denarja.«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Določbe tega zakona se za SID - Slovensko izvozno in razvojno banko, d.d. Ljubljana (v nadaljevanju SID banka) uporabljajo v obsegu, kot ga določa Zakon o Slovenski izvozni in razvojni banki (Uradni list RS, št. 56/08 in 20/09; v nadaljevanju: ZSIRB) ali drug zakon.«.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) SID banka je pooblaščena specializirana slovenska spodbujevalna izvozna in razvojna banka po ZSIRB, ki ne sme sprejemati depozitov od javnosti.«.
7. člen
V naslovu 19. člena se za besedilom »nadzorni organ« doda besedilo »konsolidacijski nadzorni organ«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Pojem konsolidacijski nadzorni organ je v določbah tega zakona uporabljen za nadzorni organ, pristojen za nadzor na konsolidirani podlagi EU nadrejene banke iz tretjega odstavka 26. člena ali kreditne institucije, ki je podrejena EU nadrejenemu finančnemu holdingu iz četrtega odstavka 26. člena tega zakona.«.
Dosedanji četrti odstavek postane nov peti odstavek.
8. člen
V 22. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Odbor evropskih bančnih nadzornikov je neodvisna svetovalna skupina za bančni nadzor v Skupnosti, ustanovljena s Sklepom Komisije 2009/78/ES z dne 23. januarja 2009 o ustanovitvi Odbora evropskih bančnih nadzornikov (UL L št. 25 z dne 29. januarja 2009, str. 23).«.
9. člen
V prvem odstavku 30. člena se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. skupina dveh ali več fizičnih ali pravnih oseb, ki med seboj niso v položaju obvladovanja, vendar za banko pomenijo eno tveganje, ker so med seboj povezane tako, da je verjetno, da bodo zaradi finančnih težav ene od njih, zlasti težav s financiranjem ali odplačilom dolga, imele težave s financiranjem ali odplačilom dolga tudi druge osebe.«.
10. člen
V sedmem odstavku 43. člena se za besedilom »pri izračunu kapitala banke« doda besedilo »oziroma teh družb.«.
11. člen
V prvem odstavku 63. člena se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. ki ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja, storjenega z naklepom, ki se preganja po uradni dolžnosti, ali zaradi enega od naslednjih kaznivih dejanj, storjenih iz malomarnosti: povzročitve smrti iz malomarnosti, hude telesne poškodbe, posebno hude telesne poškodbe, ogrožanja varnosti pri delu, izdaje in neupravičene pridobitve poslovne skrivnosti, izdaje tajnih podatkov ali povzročitve splošne nevarnosti ter kaznivih dejanj iz drugega odstavka 217. člena KZ-1 oziroma petega odstavka 245. člena KZ-1 in obsodba še ni bila izbrisana.«.
12. člen
V 88. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Banka države članice, ki je na območju Republike Slovenije upravičena opravljati bančne in druge vzajemno priznane finančne storitve, bodisi prek podružnice bodisi neposredno, mora za vsako od storitev iz 2. točke prvega odstavka tega člena pridobiti dovoljenje Banke Slovenije.«.
13. člen
V 90. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Zahtevi za izdajo dovoljenja za združitev oziroma delitev je treba priložiti tudi listine, kot jih za ta namen določa ZGD-1:
1. za združitev:
- pogodbo o združitvi,
- poročilo ali poročila uprav bank oziroma poslovodstev družb, ki so udeležene pri združitvi, o združitvi,
- poročilo ali poročila o reviziji združitve,
- predlog objave sklica skupščine ali skupščin, ki bodo odločale o soglasju za združitev,
- pisno poročilo nadzornega sveta.
2. za delitev:
- delitveni načrt,
- poročilo uprave banke o delitvi,
- poročilo o reviziji delitve,
- predlog objave sklica skupščine banke, ki bo odločala o soglasju za delitev;
- pisno poročilo nadzornega sveta.«.
14. člen
V 120. členu se besedilo »izvorna banka« v ustreznem sklonu in številu nadomesti z besedo »originator« v ustreznem sklonu in številu, beseda »položaj« v ustreznem sklonu in številu pa v »pozicija« v ustreznem sklonu in številu.
Šesti odstavek 120. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Originator je pravna oseba, ki:
1. je bila bodisi sama bodisi prek povezanih oseb, neposredno ali posredno, subjekt izvorne pogodbe, na podlagi katere so nastale obveznosti ali pogojne obveznosti dolžnika ali morebitnih dolžnikov, ki so podlaga izpostavljenosti, ki je predmet listinjenja, ali
2. odkupi izpostavljenost druge osebe tako, da jo izkazuje v svoji bilanci stanja, in ki to izpostavljenost kasneje olistini.«.
15. člen
V 127. členu se besedilo »ali vsote izpostavljenosti« črta.
16. člen
V 129. členu se v 1. točki za besedilom »konsolidirani podlagi« doda besedilo »ter pogojih za pridobitev dovoljenja iz sedmega odstavka 297. člena tega zakona«.
V 2. točki se za drugo alinejo dodata tretja in četrta alineja, ki se glasita:
»- podrobnejše pogoje za pridobitev dovoljenja iz 134.a člena tega zakona,
- način in obdobje usklajevanja posameznih finančnih instrumentov iz 133. in 134. člena tega zakona z omejitvami pri izračunu kapitala za namen pokrivanja vseh ali posameznih kapitalskih zahtev,«.
Besedilo 7. točke se spremeni tako, da se glasi:
»7. v zvezi z velikimi izpostavljenostmi podrobnejša pravila o:
- izračunu izpostavljenosti,
- izvzetjih in upoštevanju učinkov kreditnih zavarovanj,
- spremljanju izpostavljenosti,
- ugotavljanju obstoja skupine povezanih oseb,
- obravnavi velikih posrednih kreditnih izpostavljenosti,
- pogojih za pridobitev dovoljenja iz četrtega odstavka 165. člena tega zakona,«.
V 8. točki se za drugo alinejo doda tretja alineja, ki se glasi:
»- pogojih za pridobitev dovoljenja iz tretjega odstavka 172. člena tega zakona,«.
Na koncu 13. točke se beseda »in« nadomesti z vejico.
Za 14. točko, na koncu katere se pika nadomesti z besedo »in«, se doda nova 15. točka, ki se glasi:
»15. podrobnejša pravila glede izpolnjevanja pogojev, pod katerimi je banka lahko izpostavljena prenesenemu kreditnemu tveganju oziroma ima pozicije v listinjenju.«.
17. člen
V prvem odstavku 133. člena se za 3. točko doda nova 4. točka, ki se glasi:
»4. instrumenti, ki imajo lastnosti iz prvega odstavka 133.a člena tega zakona in lastnosti, ki jih opredeljuje podzakonski predpis, izdan na podlagi 2. točke 129. člena tega zakona (hibridni instrumenti) in«.
Dosedanja 4. točka postane nova 5. točka.
18. člen
Za 133. členom se doda nov 133.a člen, ki se glasi:
»133.a člen
(lastnosti temeljnega kapitala banke)
(1) Sestavine temeljnega kapitala iz prvega odstavka 133. člena tega zakona morajo imeti vsaj naslednje lastnosti:
1. stalnost: sestavine so brez možnosti odpoklica na zahtevo imetnika in brez kakor koli določene ali nakazane dospelosti, razen v primeru hibridnih instrumentov iz 4. točke prvega odstavka 133. člena tega zakona, pri katerih je rok dospelosti najmanj 30 let;
2. neomejeno razpoložljivost za pokrivanje izgub: sestavine so neomejeno razpoložljive za takojšnje pokrivanje tveganj in izgub v času rednega poslovanja;
3. fleksibilnost izplačil: banka mora imeti možnost omejiti izplačilo donosov.
(2) V primeru stečaja ali likvidacije banke se vplačani osnovni kapital in kapitalske rezerve iz 1. točke prvega odstavka 133. člena tega zakona smejo izplačati šele po poravnavi vseh obveznosti in po izplačilu vseh ostalih finančnih instrumentov.«.
19. člen
Za 134. členom se doda nov 134.a člen, ki se glasi:
»134.a člen
(dovoljenje za upoštevanje finančnih instrumentov pri izračunu kapitala banke)
(1) Banka lahko pri izračunu kapitala upošteva finančne instrumente iz 133. in 134. člena tega zakona, če pridobi dovoljenje Banke Slovenije. Ne glede na prejšnji stavek lahko banka pri izračunu kapitala upošteva vplačani osnovni kapital na podlagi navadnih delnic in prednostnih kumulativnih delnic brez dovoljenja Banke Slovenije.
(2) Banka mora za izplačilo ali odkup pred datumom dospelosti in v drugih podobnih primerih, ki imajo za posledico, da se finančni instrumenti iz 133. in 134. člena tega zakona ne upoštevajo več pri izračunu kapitala, pridobiti dovoljenje Banke Slovenije.«.
20. člen
V 142. členu se na koncu drugega odstavka doda besedilo, ki se glasi: »Če je zunanja bonitetna institucija registrirana v skladu z Uredbo (ES) št. 1060/2009 z dne 16. septembra 2009 Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnih agencijah, se šteje, da metodologija ocenjevanja izpolnjuje standarde iz prejšnjega stavka.«.
V tretjem odstavku se 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. če je zunanji bonitetni instituciji razveljavljena registracija po uredbi iz drugega odstavka tega člena ali če nastopijo druge okoliščine, iz katerih izhaja, da zunanja bonitetna institucija ni več primerna.«.
21. člen
V 146. členu se besedilo »Izvorna banka« nadomesti z besedo »Originator«, besedilo »svojim položajem« pa z besedilom »svojo pozicijo«.
22. člen
V uvodnem stavku 158. člena se za besedilom »do posameznih oseb« doda besedilo »ali skupine povezanih oseb«, besedilo »prvega, drugega ali tretjega odstavka« pa se črta.
23. člen
Besedilo 163. člena se spremeni tako, da se glasi:
»163. člen
(pojem velike izpostavljenosti)
Velika izpostavljenost banke do posamezne osebe ali skupine povezanih oseb je izpostavljenost banke do te osebe ali skupine povezanih oseb, ki dosega ali presega 10 odstotkov kapitala banke.«.
24. člen
Besedilo 165. člena se spremeni tako, da se glasi:
»165. člen
(največja dopustna izpostavljenost)
(1) Izpostavljenost banke do posamezne osebe ali skupine povezanih oseb, zmanjšana za izvzetja in učinke kreditnih zavarovanj, ne sme presegati 25 odstotkov njenega kapitala.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena izpostavljenost banke do institucije ali skupine povezanih oseb, ki vključuje eno ali več institucij, ne sme presegati višjega izmed zneskov 25 odstotkov kapitala banke ali 100 milijonov eurov, pod pogojem, da vsota izpostavljenosti do vseh povezanih oseb v skupini, ki niso institucije, ne presega 25 odstotkov kapitala banke.
(3) Izpostavljenost iz drugega odstavka tega člena, ki presega 25 odstotkov kapitala banke, ne sme presegati 100 odstotkov kapitala banke oziroma manjšega odstotka, ki ga določi banka z namenom obravnave, spremljanja in nadzora tveganja koncentracije, ob upoštevanju politik in procesov iz 188. člena tega zakona.
(4) V posameznih primerih izpostavljenost banke iz drugega odstavka tega člena lahko preseže 100 odstotkov njenega kapitala, če pridobi dovoljenje Banke Slovenije, vendar izpostavljenost ne sme presegati zneska 100 milijonov eurov.«.
25. člen
166. člen se črta.
26. člen
167. člen se spremeni tako, da se glasi:
»167. člen
(soglasje nadzornega sveta)
(1) Za sklenitev pravnega posla, na podlagi katerega bi ob upoštevanju celotne izpostavljenosti banke nastala velika izpostavljenost banke do posamezne osebe ali skupine povezanih oseb, je potrebno soglasje nadzornega sveta banke. Soglasje nadzornega sveta je potrebno tudi za sklenitev pravnega posla, zaradi katerega se velika izpostavljenost banke do posamezne osebe ali skupine povezanih oseb poveča tako, da doseže oziroma preseže 15 odstotkov njenega kapitala in vsakih nadaljnjih 5 odstotkov njenega kapitala.
(2) Za sklenitev pravnega posla, ki je temelj nastanka izpostavljenosti banke do posamezne osebe ali skupine povezanih oseb, ki ima položaj osebe v posebnem razmerju z banko, je potrebno soglasje nadzornega sveta banke, če izpostavljenost banke do te osebe ali skupine povezanih oseb presega ali bo na podlagi tega posla presegla 100.000 eurov.«.
27. člen
V prvem odstavku 168. člena se besedilo »ali omejitev vsote izpostavljenosti« nadomesti z besedilom »ali skupine povezanih oseb«.
V drugem in tretjem odstavku se črta besedilo »oziroma 166«.
28. člen
V 169. členu se v 3. točki za besedo »pozavarovalnice« dodata vejica in besedilo »družbe za upravljanje«.
29. člen
Za drugim odstavkom 172. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na drugi odstavek tega člena znesek preseganja omejitev naložb iz 170. člena tega zakona ni odbitna postavka pri izračunu kapitala banke, če banka pridobi dovoljenje Banke Slovenije.«.
30. člen
Prvi odstavek 185. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Banka mora vzpostaviti in uresničevati zanesljive strategije, politike, postopke in sisteme za upravljanje z likvidnostnim tveganjem zaradi zagotavljanja ustreznih ravni likvidnostnih rezerv. Te strategije in politike, ki jih potrdi uprava banke, morajo obsegati zlasti:
1. načrtovanje pričakovanih znanih in morebitnih denarnih odtokov in zadostnih denarnih pritokov zanje ob upoštevanju normalnega teka poslovanja in morebitnih položajev likvidnostnih kriz,
2. redno spremljanje in upravljanje likvidnosti za ustrezne nize časovnih obdobij, vključno s časovnim obdobjem znotraj enega dne,
3. opredelitev ustreznih ukrepov za preprečitev oziroma odpravo vzrokov za likvidnostne primanjkljaje.
Strategije, politike, postopki in sistemi iz prvega stavka tega odstavka morajo biti sorazmerni značilnostim, obsegu in zapletenosti poslov, ki jih opravlja banka, vključno s še sprejemljivo mero tveganja, ki jo določi uprava banke in ki upošteva pomembnost banke za bančni sistem.«.
31. člen
189. člen se spremeni tako, da se glasi:
»189. člen
(tveganja, povezana z listinjenjem)
Banka mora ocenjevati in obravnavati tveganja, ki izhajajo iz poslov listinjenja, pri katerih ima vlogo investitorja, originatorja, sponzorja ali drugega udeleženca, vključno s tveganjem ugleda (kakršno na primer nastane v povezavi s kompleksnimi strukturami ali produkti), na podlagi ustreznih politik in postopkov, zlasti zaradi zagotovitve, da se ekonomska vsebina posla ustrezno in v celoti odraža v vodstvenih odločitvah o oceni in upravljanju teh tveganj.«.
32. člen
V prvem odstavku 190. člena se v 1. točki za besedilom »v 136. členu« doda besedilo »oziroma drugem odstavku 248. člena«.
V drugem odstavku se v 1. točki za besedo »višine« doda beseda »minimalnega«.
33. člen
Za 190. členom se doda nov 190.a člen, ki se glasi:
»190.a člen
(prepoved izplačil, vezanih na hibridne instrumente)
(1) Banka ne sme izplačati obresti, dividend ali drugih oblik izplačil, vezanih na hibridne instrumente iz 4. točke prvega odstavka 133. člena tega zakona, če je kapital banke manjši od minimalnega kapitala ali če bi se kapital banke zaradi izplačila zmanjšal tako, da ne bi več dosegal minimalnega kapitala, določenega v 136. členu oziroma drugem odstavku 248. člena tega zakona.
(2) Prepoved iz prvega odstavka tega člena velja, dokler banka ne zagotovi ustrezne višine minimalnega kapitala.«.
34. člen
Za besedilom 194. člena, ki postane prvi odstavek, se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Banka Slovenije pri določitvi obveznosti poročanja o izračunih iz 1. do 4. točke 193. člena tega zakona upošteva značilnosti, obseg in zapletenost poslov, ki jih opravlja banka.«.
35. člen
V drugem odstavku 195. člena se v 1. točki za besedilom »kapitalska ustreznost banke« doda besedilo »ali če banka na zahtevo vlagatelja ni izplačala njegove dospele vloge«.
36. člen
V drugem odstavku 205. člena se besedilo »v dveh mesecih« nadomesti z besedilom »v enem mesecu«, besedilo »v treh mesecih« pa z besedilom »v dveh mesecih«.
37. člen
Tretji odstavek 223. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Banka Slovenije pri opravljanju svojih nalog in pristojnosti na področju nadzora na podlagi informacij, ki so na voljo v tistem trenutku, ustrezno upošteva mogoč vpliv svojih odločitev na stabilnost finančnega sistema držav članic, kar zlasti velja v izrednih finančnih razmerah.«.
Za tretjim odstavkom se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Banka Slovenije sodeluje pri dejavnostih Odbora evropskih bančnih nadzornikov z namenom približevanja nadzorniških metodologij in praks. Pri opravljanju svojih nalog in pristojnosti upošteva smernice, standarde in druga priporočila tega odbora, oziroma če jih ne upošteva, na njegovo zahtevo to obrazloži.
(5) Pristojnosti Banke Slovenije po tem in drugih zakonih ne smejo vplivati na izvajanje njenih nalog iz četrtega odstavka tega člena.«.
38. člen
Prvi odstavek 224. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za opravljanje nadzora iz 1. in 2. točke prvega odstavka 223. člena tega zakona plačujejo banke Banki Slovenije nadomestilo za nadzor, ki ga glede na minimalni kapital banke iz 136. člena oziroma drugega odstavka 248. člena tega zakona določa tarifa Banke Slovenije.«.
39. člen
225. člen se spremeni tako, da se glasi:
»225. člen
(plačilo letnega nadomestila za nadzor)
(1) Banka plača letno nadomestilo za nadzor v dveh obrokih. Banka Slovenije izda račun za plačilo prvega obroka do 30. septembra v tekočem letu na podlagi načrtovanih stroškov nadzora za to leto, račun za drugi obrok pa do 31. marca naslednjega leta za preteklo leto ob upoštevanju dejanskih stroškov nadzora v preteklem letu.
(2) Če banka ne plača nadomestila za nadzor iz prvega odstavka tega člena v roku 15 dni po prejemu računa, Banka Slovenije banki z odločbo naloži plačilo.
(3) Odločba iz drugega odstavka tega člena je izvršilni naslov.«.
40. člen
V tretjem odstavku 228. člena se na koncu 1. točke črta beseda »ali«.
V 2. točki se pika nadomesti z vejico.
Za 2. točko se doda nova 3. točka, ki se glasi:
»3. za informacije o izdanih dovoljenjih za opravljanje bančnih in finančnih storitev.«.
Na koncu četrtega odstavka se za besedilom »z drugimi nadzornimi organi« doda besedilo »ali organi, ki upravljajo sisteme jamstva za vloge«.
41. člen
V 230. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Nadzorni organi si v največji mogoči meri prizadevajo k poenotenju nadzorniških praks ter v tem okviru tudi k primerljivosti metodološkega pristopa pri nadzoru upravljanja s tveganji ter k čim boljši medsebojni izmenjavi informacij.«.
42. člen
V prvem odstavku 231. člena se 8. točka spremeni tako, da se glasi:
»8. centralni banki Evropskega sistema centralnih bank ali drugemu organu s podobnimi nalogami in pristojnostmi kot monetarne oblasti, kadar so te informacije pomembne za opravljanje njihovih zakonsko predpisanih nalog, vključno z vodenjem monetarne politike in s tem povezanimi zagotavljanjem likvidnosti, nadzorom plačil, klirinških sistemov in sistemov poravnave, ter varovanjem stabilnosti finančnega sistema, oziroma drugemu organu, pristojnemu za nadzor plačilnih sistemov,«.
V 9. točki se za besedo »pristojnosti« doda vejica, ostalo besedilo pa se črta.
Za 10. točko, na koncu katere se pika nadomesti z vejico, se dodata novi 11. in 12. točka, ki se glasita:
»11. članom kolegija iz 278.a in 294.a člena tega zakona ter članom kolegija, kjer je kot konsolidacijski nadzorni organ pristojen nadzorni organ druge države članice, v okviru izvajanja nalog kolegija, ter
12. Odboru evropskih bančnih nadzornikov, v obsegu, potrebnem za izvajanje njegovih pristojnosti in nalog.«.
43. člen
V drugem odstavku 232. člena se črta kratica »EU«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Banka Slovenije mora obveščati Komisijo, Evropski bančni odbor, Odbor evropskih bančnih nadzornikov oziroma druge organe EU tudi o drugih zadevah, če tako določajo pravila pravnega reda EU.«.
44. člen
V prvem odstavku 248. člena se v 2. točki doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»- sklep o pokrivanju izgube s finančnimi instrumenti, ki so za ta namen razpoložljivi v času rednega poslovanja,«.
45. člen
Za 248. členom se doda nov 248.a člen, ki se glasi:
»248.a člen
(dodatni ukrepi v zvezi s hibridnimi instrumenti)
(1) Banka Slovenije lahko na podlagi ocene likvidnostnega položaja ali kapitalske ustreznosti banke v zvezi s hibridnimi instrumenti iz 4. točke prvega odstavka 133. člena tega zakona odredi naslednje dodatne ukrepe:
1. prepove izplačilo hibridnega instrumenta pred datumom njegove dospelosti;
2. zahteva preklic izplačil obresti, dividend ali drugih oblik izplačil, vezanih na hibridne instrumente;
3. zahteva, da banka posamezen hibridni instrument nadomesti s sestavinami iz 1. ali 4. točke prvega odstavka 133. člena tega zakona, ki so enake ali boljše kakovosti.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena Banka Slovenije banki prepove izplačilo hibridnega instrumenta iz 4. točke prvega odstavka 133. člena tega zakona pred datumom njegove dospelosti, če je kapital banke manjši od minimalnega kapitala ali če bi se kapital banke zaradi izplačila zmanjšal tako, da ne bi več dosegal minimalnega kapitala iz 136. člena oziroma drugega odstavka 248. člena tega zakona.«.
46. člen
Za besedilom 278. člena, ki postane prvi odstavek, se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Nadzorni organ države članice, v kateri banka prek podružnice opravlja bančne ali druge vzajemno priznane finančne storitve, lahko vloži pri Banki Slovenije zahtevo za opredelitev te podružnice kot pomembne po kriterijih iz tretjega odstavka 283. člena tega zakona. Banka Slovenije si mora z nadzornim organom, ki je vložil zahtevo, prizadevati za sprejem skupne odločitve o opredelitvi podružnice kot pomembne. Če v dveh mesecih od vložitve zahteve skupna odločitev nadzornih organov ni sprejeta in odločitev o opredelitvi podružnice kot pomembne v naslednjih dveh mesecih sprejme nadzorni organ, ki je vložil zahtevo, je ta odločitev za Banko Slovenije zavezujoča za nadzor pomembne podružnice.
(3) Banka Slovenije mora nadzornemu organu države članice, v kateri je podružnica banke, ki je po drugem odstavku tega člena opredeljena kot pomembna, zagotoviti vse informacije iz 3. in 4. točke drugega odstavka 295. člena tega zakona in izvajati aktivnosti iz 3. točke 290. člena tega zakona.«.
47. člen
Za 278. členom se doda nov 278.a člen, ki se glasi:
»278.a člen
(kolegij nadzornih organov za nadzor pomembnih podružnic)
(1) Če kolegij nadzornih organov po 294.a členu tega zakona ni ustanovljen, mora Banka Slovenije, kadar opravlja nadzor nad banko s pomembnimi podružnicami v drugih državah članicah, ustanoviti in voditi kolegij z namenom učinkovitega sodelovanja nadzornih in drugih organov v skladu z 278. členom in prvim odstavkom 292. člena tega zakona.
(2) Ustanovitev in delovanje kolegija temelji na pisnem dogovoru, ki ga sklenejo udeleženi nadzorni organi. Banka Slovenije odloči o udeležbi nadzornih organov (člani kolegija) na posameznem sestanku ali pri dejavnostih kolegija. Pri tem upošteva, kako pomembna je za te nadzorne organe nadzorna aktivnost, ki jo načrtuje ali usklajuje, zlasti mogoč vpliv na stabilnost finančnega sistema iz tretjega odstavka 223. člena in njene obveznosti iz prvega in tretjega odstavka 278. člena in prvega odstavka 292. člena tega zakona.
(3) Banka Slovenije vse člane kolegija obvešča o sestankih in pomembnejših zadevah, ki bodo obravnavane na sestanku, ter o odločitvah, sprejetih na sestankih, in o izvedenih aktivnostih.«.
48. člen
283. člen se spremeni tako, da se glasi:
»283. člen
(sodelovanje z nadzornim organom države članice sedeža banke in konsolidacijskim nadzornim organom)
(1) Banka Slovenije mora sodelovati z nadzornim organom države članice sedeža banke, ki na območju Republike Slovenije neposredno ali prek podružnice opravlja bančne ali druge vzajemno priznane finančne storitve, in mu zagotoviti vse informacije, s katerimi razpolaga in ki so potrebne za opravljanje nadzora oziroma spremljanje poslovanja take banke, zlasti glede njene likvidnosti, kapitalske ustreznosti, jamstva za zajamčene vloge, omejitve glede izpostavljenosti, administrativnih in računovodskih postopkov in sistema notranjih kontrol.
(2) Banka Slovenije lahko pri nadzornem organu iz prvega odstavka tega člena vloži zahtevo za opredelitev podružnice banke iz prvega odstavka tega člena kot pomembne. Zahtevo iz prejšnjega stavka Banka Slovenije vloži pri konsolidacijskem nadzornem organu, če mora ta organ opravljati naloge iz 290. člena tega zakona.
(3) V zahtevi mora Banka Slovenije utemeljiti pomembnost podružnice, pri čemer zlasti upošteva:
1. ali njen tržni delež, merjen po depozitih nebančnega sektorja, zbranih v Republiki Sloveniji, presega 2 odstotka;
2. ali bi prenehanje ali opustitev dejavnosti podružnice imelo negativne posledice za likvidnost na trgu ter za plačilne in klirinške sisteme ter sisteme poravnave v Republiki Sloveniji;
3. ali je podružnica zaradi svoje velikosti in števila strank pomembna za bančni in finančni sistem Republike Slovenije.
(4) Banka Slovenije si mora skupaj z drugimi nadzornimi organi iz drugega odstavka tega člena prizadevati za sprejem skupne odločitve o opredelitvi podružnice kot pomembne.
(5) Če v dveh mesecih od vložitve zahteve za opredelitev podružnice kot pomembne skupna odločitev nadzornih organov ni sprejeta, mora Banka Slovenije v naslednjih dveh mesecih sama odločiti o opredelitvi podružnice kot pomembne in odločitev posredovati udeleženim nadzornim organom iz drugega odstavka tega člena. Obrazložena odločitev vsebuje tudi stališča Banke Slovenije do stališč in pomislekov drugih nadzornih organov.
(6) Opredelitev podružnice banke iz prvega odstavka tega člena kot pomembne ne vpliva na pristojnosti in odgovornosti Banke Slovenije po tem zakonu.«.
49. člen
290. člen se spremeni tako, da se glasi:
»290. člen
(dodatne naloge nadzora na konsolidirani podlagi)
Če je Banka Slovenije po 287. členu tega zakona kot konsolidacijski nadzorni organ pristojna in odgovorna za nadzor na konsolidirani podlagi EU nadrejene banke ali banke, ki jo obvladuje EU nadrejeni finančni holding, mora poleg splošnih nalog nadzora opravljati tudi naslednje naloge:
1. usklajevati zbiranje in posredovanje ustreznih in nujnih informacij med nadzornimi organi, vključenimi v nadzor na konsolidirani podlagi v času rednega poslovanja in v izrednih finančnih razmerah;
2. načrtovati in usklajevati izvajanje nadzora v času rednega poslovanja, vključno z izvajanjem 126., 207. do 209., 222., 242., 248. člena in poglavja 4.6 tega zakona, z drugimi nadzornimi organi, vključenimi v nadzor na konsolidirani podlagi;
3. načrtovati in usklajevati izvajanje nadzora z drugimi nadzornimi organi, vključenimi v nadzor na konsolidirani podlagi, in po potrebi s centralnimi bankami pri pripravah na izredne finančne razmere in v izrednih finančnih razmerah, vključno z neugodnim razvojem v bankah ali na finančnih trgih, po možnosti z uporabo obstoječih načinov obveščanja zaradi učinkovitega kriznega upravljanja. Načrtovanje in usklajevanje nalog nadzora iz prejšnjega stavka vključuje ukrepe iz 248. člena tega zakona in vzpostavitev vsake omejitve za uporabo naprednega pristopa za izračun kapitalske zahteve za operativno tveganje, pripravo skupnih ocen, izvajanje kriznih načrtov in obveščanje javnosti.«.
50. člen
V naslovu 291. člena se za besedo »pri« doda beseda »skupnem«.
V prvem odstavku se v uvodnem stavku za besedilom »tega zakona« doda besedilo »kot konsolidacijski nadzorni organ«.
V 5. točki se za besedo »pred« doda beseda »skupno«.
V tretjem odstavku se pred besedo »odločitev« doda beseda »skupna«, beseda »soglasno« pa se črta.
Prvi stavek četrtega odstavka se spremeni tako, da se glasi: »Če v šestih mesecih od vložitve zahteve za izdajo dovoljenja skupna odločitev nadzornih organov o dovoljenju iz prvega odstavka tega člena ni sprejeta, mora Banka Slovenije sama odločiti o zahtevi za dovoljenje.«.
V šestem odstavku se besedilo »za nadzor na konsolidirani podlagi« nadomesti z besedilom »kot konsolidacijski nadzorni organ«.
51. člen
Za 291. členom se doda nov 291.a člen, ki se glasi:
»291.a člen
(sodelovanje z drugimi nadzornimi organi pri skupnem odločanju o oceni ustreznega notranjega kapitala)
(1) Če je Banka Slovenije po 287. členu tega zakona kot konsolidacijski nadzorni organ pristojna in odgovorna za nadzor na konsolidirani podlagi EU nadrejene banke ali banke, ki jo obvladuje EU nadrejeni finančni holding, si mora skupaj z drugimi udeleženimi nadzornimi organi prizadevati za sprejem skupne odločitve o oceni ustreznega notranjega kapitala na konsolidirani podlagi za bančno skupino, upoštevaje njen finančni položaj in profil tveganosti ter zahtevano raven kapitala nad minimalno, pri vseh družbah v bančni skupini in na konsolidirani podlagi.
(2) Banka Slovenije si mora skupaj z drugimi nadzornimi organi prizadevati, da bi bila skupna odločitev iz prvega odstavka tega člena sprejeta v štirih mesecih od predložitve poročila Banke Slovenije, ki vsebuje oceno tveganosti bančne skupine, drugim nadzornim organom.
(3) Skupna odločitev iz prvega odstavka tega člena vsebuje poleg ocene iz drugega odstavka tudi ocene tveganosti podrejenih družb, ki jih izdelajo sodelujoči nadzorni organi.
(4) Obrazloženo skupno odločitev iz prvega odstavka tega člena Banka Slovenije posreduje EU nadrejeni banki.
(5) Banka Slovenije se na zahtevo sodelujočega nadzornega organa ali na lastno pobudo posvetuje z Odborom evropskih bančnih nadzornikov. Banka Slovenije mora mnenje Odbora evropskih bančnih nadzornikov upoštevati ali obrazložiti vsako pomembno odstopanje.
(6) Če skupna odločitev iz prvega odstavka tega člena ni sprejeta v roku iz drugega odstavka tega člena, odločitev o oceni ustreznega notranjega kapitala ter, kjer je primerno, o zahtevani ravni kapitala nad minimalno na konsolidirani podlagi sprejme Banka Slovenije, pri tem pa po presoji upošteva ocene tveganosti podrejenih družb, ki jih izdelajo sodelujoči nadzorni organi. Obrazložena odločitev iz prejšnjega stavka mora obsegati tudi oceno tveganosti podrejenih družb ter stališča Banke Slovenije o stališčih in pomislekih drugih nadzornih organov. To odločitev Banka Slovenije posreduje EU nadrejeni banki in sodelujočim nadzornim organom.
(7) Če je kot konsolidacijski nadzorni organ pristojen nadzorni organ druge države članice, Banka Slovenije, če skupna odločitev ni sprejeta v roku iz drugega odstavka tega člena, sprejme odločitev o oceni ustreznega notranjega kapitala ter, kjer je primerno, o zahtevani ravni kapitala nad minimalno, za banko ali na konsolidirani podlagi na ravni podskupine. Obrazloženo odločitev, ki vsebuje tudi stališča Banke Slovenije do stališč in pomislekov konsolidacijskega nadzornega organa, Banka Slovenije posreduje banki.
(8) Odločitve iz prvega, šestega in sedmega odstavka tega člena so zavezujoče.
(9) Banka Slovenije kot konsolidacijski nadzorni organ mora skupno odločitev iz prvega odstavka tega člena in odločitev iz šestega odstavka tega člena posodobiti enkrat letno. Banka Slovenije mora ti oceni posodobiti tudi, kadar nadzorni organ, pristojen za nadzor podrejenih družb EU nadrejene banke ali EU nadrejenega finančnega holdinga, pri Banki Slovenije kot konsolidacijskem nadzornem organu vloži pisno in utemeljeno zahtevo za posodobitev ocene ustreznega notranjega kapitala v zvezi z zahtevano ravnijo kapitala nad minimalno. V primeru iz prejšnjega stavka lahko posodobitev ocene temelji na dvostranskem dogovoru med Banko Slovenije in nadzornim organom, ki je vložil zahtevo.
(10) Če je kot konsolidacijski nadzorni organ pristojen nadzorni organ druge države članice, lahko Banka Slovenije pri tem organu vloži pisno in utemeljeno zahtevo za posodobitev ocene ustreznega notranjega kapitala v zvezi z zahtevano ravnijo kapitala nad minimalno iz drugega odstavka 248. člena tega zakona.«.
52. člen
292. člen se spremeni tako, da se glasi:
»292. člen
(obvestilo in informacije o izrednih finančnih razmerah)
(1) Če znotraj bančne skupine, za katero je Banka Slovenije konsolidacijski nadzorni organ, nastopijo izredne finančne razmere, vključno z neugodnim razvojem na finančnih trgih, ki lahko ogrozijo likvidnost trga in stabilnost finančnega sistema v kateri koli državi članici družb ali pomembnih podružnic iz drugega odstavka 278. člena tega zakona, vključenih v to skupino, mora takoj, ko je to mogoče, posredovati obvestilo in informacije o tem nadzornim organom držav članic, udeleženim pri nadzoru te skupine, in naslednjim organom vsake od teh držav članic:
1. centralnim bankam Evropskega sistema centralnih bank, kadar so informacije pomembne za opravljanje njihovih zakonsko predpisanih nalog, vključno z vodenjem monetarne politike in s tem povezanim zagotavljanjem likvidnosti, nadzorom plačil, klirinških sistemov in sistemov poravnave ter varovanjem stabilnosti finančnega sistema,
2. ministrstvom, pristojnim za finance, oziroma državnim organom drugih držav članic, pristojnim za izvrševanje zakonov na področju nadzora nad kreditnimi institucijami, finančnimi institucijami, investicijskimi podjetji ali zavarovalnicami, kadar so informacije pomembne.
(2) Če je kot konsolidacijski nadzorni organ za nadzor bančne skupine na konsolidirani podlagi pristojen nadzorni organ druge države članice, mora Banka Slovenije ob nastopu izrednih finančnih razmer iz prvega odstavka tega člena takoj, ko je to mogoče, o tem obvestiti druge nadzorne organe držav članic, ki so udeleženi pri nadzoru te bančne skupine na konsolidirani podlagi ali na konsolidirani podlagi na ravni podskupine.«.
53. člen
Za 294. členom se doda nov 294.a člen, ki se glasi:
»294.a člen
(kolegij nadzornih organov)
(1) Banka Slovenije kot konsolidacijski nadzorni organ na podlagi pisnega dogovora iz 294. člena tega zakona z udeleženimi nadzornimi organi ustanovi kolegij nadzornih organov (kolegij) z namenom učinkovitega sodelovanja pri izvajanju nalog iz 290., 291., 291.a in 292. člena tega zakona.
(2) V kolegiju lahko sodelujejo nadzorni organi, odgovorni za nadzor podrejenih družb EU nadrejene banke ali EU nadrejenega finančnega holdinga, in pristojni organi države članice, v kateri imajo sedež pomembne podružnice iz 278. člena tega zakona, in po potrebi centralne banke ali nadzorni organi tretjih držav (člani kolegija), če zanje velja obveznost varovanja zaupnih informacij, enakovredna obveznosti iz poglavja 7.2. tega zakona.
(3) Banka Slovenije s sodelovanjem članov kolegija zagotavlja okvir za:
1. izmenjavo informacij,
2. pripravo dogovorov o prenosu pristojnosti in odgovornosti med člani kolegija,
3. določanje načrta pregledov poslovanja družb v bančni skupini na podlagi ocene tveganosti te bančne skupine,
4. preprečevanje in odpravljanje podvajanja nadzorniških zahtev, vključno z zahtevami po informacijah iz 293. člena in tretjega odstavka 295. člena tega zakona z namenom povečevanja učinkovitosti nadzora,
5. dosledno uporabo zahtev glede varnega in skrbnega poslovanja oseb v bančni skupini, brez poseganja v opcije in diskrecije, ki izhajajo iz zakonodaje Skupnosti, in
6. izvajanje nalog iz 3. točke 290. člena tega zakona ob upoštevanju dela drugih forumov, ki bi lahko bili ustanovljeni za ta namen.
(4) Kolegij iz prvega odstavka tega člena vodi Banka Slovenije. Banka Slovenije v zvezi s tem izvaja zlasti naslednje aktivnosti:
1. odloča o udeležbi članov kolegija na posameznem sestanku in pri dejavnostih kolegija;
2. obvešča člane kolegija o sestankih in pomembnejših zadevah, ki bodo obravnavane, ter o odločitvah, sprejetih na sestankih kolegija, in o izvedenih aktivnostih;
3. obvešča Odbor evropskih bančnih nadzornikov o dejavnosti kolegija, tudi v izrednih finančnih razmerah, ter mu posreduje informacije, pomembne za približevanje nadzorniških praks.
(5) Banka Slovenije pri vodenju kolegija upošteva mogoč vpliv sprejetih odločitev na izvajanje nadzora drugih udeleženih nadzornih organov, zlasti vpliv na stabilnost finančnega sistema v državah članicah teh nadzornih organov, še posebej v izrednih finančnih razmerah, poleg tega pa upošteva tudi izvajanje obveznosti iz tretjega odstavka 278. člena tega zakona.
(6) Ustanovitev in delovanje kolegija ne vplivata na pristojnosti in odgovornosti Banke Slovenije po tem zakonu.«.
54. člen
V tretjem odstavku 295. člena se za besedilom »Banka Slovenije« doda besedilo »kot konsolidacijski nadzorni organ«.
55. člen
Sedmi odstavek 297. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Banka lahko iz konsolidacije izključi posamezno finančno institucijo, družbo za pomožne storitve ali družbo za upravljanje, ki je podrejena banki ali finančnemu holdingu ali ima položaj pridružene osebe v skupini, če pridobi dovoljenje Banke Slovenije.«.
56. člen
Na koncu prvega odstavka 309. člena se doda nov stavek, ki se glasi: »Banka Slovenije lahko izda odločbo iz prejšnjega stavka tudi, če pravna oseba pooblaščeni osebi Banke Slovenije ne omogoči pregleda ali če kako drugače ovira opravljanje nadzora iz drugega odstavka 308. člena tega zakona.«.
57. člen
Za 309. členom se doda nov 309.a člen, ki se glasi:
»309.a člen
(neizplačljiva vloga)
(1) Neizplačljiva vloga je vloga, ki je dospela in bi morala biti na zahtevo vlagatelja izplačana, vendar je banka ni izplačala v skladu z veljavnimi zakonskimi in pogodbenimi pogoji, in:
1. je Banka Slovenije iz razlogov, ki so v neposredni zvezi s finančnim položajem banke, izdala odločbo o ugotovitvi pogojev za začetek stečajnega postopka iz 320. člena tega zakona oziroma
2. je pristojni organ druge države odločil, da je vloga vlagateljev banke s podružnico v Republiki Sloveniji neizplačljiva.
(2) Dan izdaje odločbe iz prvega odstavka tega člena šteje kot dan, ko vloga postane neizplačljiva.
(3) Banka Slovenije izda odločbo iz prvega odstavka tega člena nemudoma oziroma najkasneje v treh delovnih dneh od dneva, ko se prepriča, da banka zaradi svojega finančnega položaja na zahtevo vlagatelja ni izplačala in ne bo mogla izplačati vloge, ki je dospela in bi na zahtevo vlagatelja morala biti izplačana.«.
58. člen
Prvi odstavek 310. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Vloga je skupno stanje vseh terjatev fizične osebe, fizične osebe, ki samostojno opravlja dejavnost, samostojnega podjetnika ali pravne osebe do banke na podlagi:
1. pogodbe o vodenju transakcijskega računa,
2. hranilne vloge,
3. denarnega depozita,
4. potrdila o depozitu oziroma blagajniškega zapisa, če sta izdana kot imenski vrednostni papir, ali
5. kakršnega koli drugega pozitivnega salda, ki je posledica sredstev, ostalih na računu, ali začasnih stanj, ki so posledica običajnih bančnih transakcij, ki jih mora banka vrniti v skladu z veljavnimi zakonskimi in pogodbenimi pogoji, razen terjatev na osnovi izdanih obveznic ali drugih dolžniških vrednostnih papirjev banke.«.
V tretjem odstavku se številka »50.000« nadomesti s številko »100.000«.
V petem odstavku se v uvodnem stavku besedilo »vloge naslednjih oseb« nadomesti z besedilom »naslednje vloge«.
V 1. točki petega odstavka se pred besedilom »drugih bank« doda beseda »vloge«.
4. in 7. točka se črtata.
9. in 10. točka se spremenita tako, da se glasita:
»9. vloge pravnih oseb, ki so velike oziroma srednje družbe po ZGD-1 ali ustrezajo merilom za velike oziroma srednje družbe po ZGD-1, in vloge samostojnih podjetnikov, katerih podjetje ustreza merilom za velike oziroma srednje družbe po ZGD-1, in
10. vloge kolektivnih naložbenih podjemov, vključno s podjemi zaprtega tipa, vloge pokojninskih skladov in vloge kritnih skladov zavarovalnic.«.
Deveti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(9) Ne glede na druge določbe tega člena so zajamčene naslednje vloge:
- vloga na podlagi računa rezervnega sklada v skladu z zakonom, ki ureja stanovanjska razmerja, ki jo vloži upravnik večstanovanjske stavbe iz sredstev rezervnega sklada te večstanovanjske stavbe: v celoti,
- vloga na podlagi fiduciarnega denarnega računa, ki ga odpre banka upravitelju v postopku osebnega stečaja in stečaja zapuščine v skladu z zakonom, ki ureja stečaj: do zneska iz tretjega odstavka tega člena.«.
V desetem odstavku se besedilo »v 8 dneh« nadomesti z besedilom »v štirih delovnih dneh«.
Za enajstim odstavkom se doda nov dvanajsti odstavek, ki se glasi:
»(12) Vloge skupin vlagateljev, ki niso osebe iz prvega odstavka tega člena, se štejejo za vlogo enega vlagatelja in so zajamčene do višine iz tretjega odstavka tega člena.«.
59. člen
V naslovu 311. člena se besedilo »oglaševanje informacij« nadomesti z besedo »informiranje«.
Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Banka mora na svojih javnih spletnih straneh in v vseh prostorih, v katerih posluje s strankami, na vidnem mestu in lahko razumljivo objaviti informacije o sistemu jamstva za vloge, v katerega je vključena banka oziroma njene podružnice, vključno z višino in obsegom kritja, ki ga zagotavlja sistem jamstva.«.
Drugi stavek četrtega odstavka se spremeni tako, da se glasi: »Za oglaševanje po tem odstavku se ne šteje obveščanje v poslovnih prostorih banke in na javnih spletnih straneh banke iz prvega odstavka tega člena.«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) V primeru združitve dveh ali več bank so banke, ki se združujejo, dolžne svoje vlagatelje obvestiti o združitvi in o uveljavljanju njihovih pravic v zvezi z jamstvom za vloge.«.
60. člen
Za 311. členom se doda nov 311.a člen, ki se glasi:
»311.a člen
(informacijski sistem in poročanje)
(1) Banka mora razviti in vzdrževati ustrezen informacijski sistem za zagotavljanje podatkov za izvajanje sistema jamstva za vloge.
(2) Banka mora Banki Slovenije poročati o znesku vseh vlog, neto vlog, zajamčenih vlog in številu vlagateljev, katerih vloge so zajamčene.«.
61. člen
312. člen se spremeni tako, da se glasi:
»312. člen
(predpis o zajamčenih vlogah)
Banka Slovenije predpiše:
1. način izračuna višine likvidnih naložb iz 314. člena tega zakona in podrobnejše lastnosti finančnih instrumentov, ki so predmet teh naložb,
2. podrobnejše pogoje in postopke za zagotavljanje sredstev za izplačilo zajamčenih vlog in za aktiviranje jamstva,
3. podrobnejšo obravnavo zajamčenih vlog,
4. način vključitve podružnice banke v sistem jamstva za vloge v Republiki Sloveniji,
5. podrobnejšo vsebino, roke in način poročanja podatkov iz drugega odstavka 311.a člena tega zakona in
6. podrobnejšo vsebino, roke in način obveščanja vlagateljev in javnosti po 311. in 314.a členu tega zakona.«.
62. člen
V prvem odstavku 313. člena se številka »50.000« nadomesti s številko »100.000«, za besedno zvezo »nad tem zneskom pa« pa se doda besedilo »do 31. decembra 2010«.
Besedilo drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če banke s sedežem v Republiki Sloveniji ne morejo pravočasno zagotoviti zadostnih sredstev za izplačilo zajamčene vloge do višine iz tretjega odstavka 310. člena tega zakona, na podlagi predloga Banke Slovenije do zagotovitve s strani bank sredstva začasno zagotovi Republika Slovenija. Pogoje, način in roke vračila začasno zagotovljenih sredstev se v posameznem primeru določi s pogodbo.«.
63. člen
Za 314. členom se doda nov 314.a člen, ki se glasi:
»314.a člen
(javno obvestilo o stečaju banke)
Banka Slovenije nemudoma po začetku stečajnega postopka nad banko javno objavi obvestilo vlagateljem o stečaju in pogojih za uveljavljanje pravice do izplačila zajamčene vloge.«.
64. člen
Naslov 315. člena se spremeni tako, da se glasi: »(obveznost izplačila zajamčenih vlog)«.
Prvi odstavek se črta.
V tretjem odstavku se besedilo »iz prvega odstavka tega člena« črta.
Peti odstavek se črta.
65. člen
Na koncu prvega odstavka 316. člena se doda nov stavek, ki se glasi: »Republika Slovenija zagotovi sredstva za jamstvo Republike Slovenije po prvem in drugem odstavku 313. člena tega zakona.«.
66. člen
V drugem odstavku 317.a člena se črta beseda »lahko«.
67. člen
Za 317.a členom se dodata nova 317.b in 317.c člen, ki se glasita:
»317.b člen
(neizpolnjevanje obveznosti podružnice banke države članice)
(1) Če podružnica banke države članice, ki se je v skladu s četrtim odstavkom 98. člena tega zakona za dopolnitev ravni oziroma obsega jamstva vključila v sistem jamstva za vloge v Republiki Sloveniji, ne izpolnjuje svojih obveznosti kot članica tega sistema, Banka Slovenije o tem obvesti pristojni organ, ki je izdal dovoljenje banki za opravljanje bančnih storitev, in v sodelovanju z njim sprejme ukrepe za izpolnitev obveznosti.
(2) Če podružnica kljub ukrepom iz prvega odstavka tega člena svojih obveznosti ne izpolni, lahko Banka Slovenije v soglasju s pristojnim organom, ki je izdal dovoljenje banki za opravljanje bančnih storitev, izključi podružnico iz sistema jamstva za vloge po preteku roka, ki ne sme biti krajši od 12 mesecev.
(3) Vloge, ki so bile vložene pri podružnici iz prvega odstavka tega člena, so do dne njene izključitve iz sistema jamstva za vloge v Republiki Sloveniji zajamčene po tem zakonu.
(4) Podružnica iz prvega odstavka tega člena mora vlagatelje nemudoma obvestiti o izključitvi iz sistema jamstva za vloge v Republiki Sloveniji.
317.c člen
(preverjanje sistema jamstva za vloge)
Banka Slovenije redno preverja mehanizme delovanja sistema jamstva za vloge.«.
68. člen
Za prvim odstavkom 320. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Pri ugotavljanju pogojev iz 2. točke prvega odstavka tega člena Banka Slovenije ne upošteva obveznosti banke iz naslova finančnih instrumentov iz 133. in 134. člena tega zakona.«.
69. člen
Prvi in drugi odstavek 322. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(1) Banka Slovenije mora pri pristojnem sodišču vložiti predlog za začetek stečajnega postopka na dan izdaje odločbe o ugotovitvi pogojev za začetek stečajnega postopka. Predlogu mora priložiti odločbo o ugotovitvi pogojev za začetek stečajnega postopka.
(2) Sodišče brez odlašanja, najkasneje pa naslednji delovni dan od prejema predloga iz prvega odstavka tega člena, izda sklep o začetku stečajnega postopka brez ponovnega preizkusa pogojev za začetek stečajnega postopka.«.
70. člen
Za 322. členom se doda nov 322.a člen, ki se glasi:
»322.a člen
(prijava in obravnava terjatev)
(1) Ne glede na določbe zakona, ki ureja stečaj gospodarskih družb, se šteje, da so vse terjatve, ne glede na njihovo višino, iz naslova vlog, ki štejejo kot zajamčene po tem zakonu, prijavljene v stečajnem postopku z dnem predložitve zapisnika iz prvega odstavka 326. člena tega zakona sodišču.
(2) Del terjatev iz prvega odstavka tega člena, ki presega višino zajamčenih vlog po tem zakonu, se obravnava v skladu z zakonom, ki ureja stečaj gospodarskih družb.«.
71. člen
Tretji odstavek 323. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Za prijavo terjatev upnikov, katerih vloge so zajamčene po tem zakonu, se uporablja 322.a člen tega zakona.«.
72. člen
V prvem odstavku 324. člena se za besedilom »upnike banke,« doda besedilo »katerih vloge niso zajamčene po tem zakonu in«.
73. člen
Prvi odstavek 326. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Banka v stečaju in banka prevzemnica morata v petih delovnih dneh po začetku stečajnega postopka ugotoviti stanje vseh vlog iz prvega odstavka 322.a člena tega zakona na dan izdaje sklepa o začetku stečajnega postopka nad banko in zapisnik poslati Banki Slovenije.«.
V drugem odstavku se besedilo »v 10 dneh« nadomesti z besedilom »v treh delovnih dneh«.
Tretji in četrti odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(3) Banka Slovenije mora banki prevzemnici zagotoviti likvidna sredstva za izplačilo zajamčenih vlog z aktiviranjem jamstva po 316. členu tega zakona najkasneje do dneva začetka izplačevanja zajamčenih vlog. Banka prevzemnica mora začeti izplačevati zajamčene vloge najkasneje dvajseti delovni dan od dne izdaje odločbe iz prvega odstavka 320. člena tega zakona.
(4) Zajamčene vloge v tujih valutah se izplačajo v eurih v protivrednosti po deviznem tečaju, ki ga objavi Banka Slovenije in velja na dan začetka stečajnega postopka.«.
Za četrtim odstavkom se dodajo novi peti, šesti in sedmi odstavek, ki se glasijo:
»(5) Izplačilo zajamčene vloge vlagatelju, ki je obdolžen kaznivega dejanja pranja denarja, se zadrži do pravnomočne odločitve sodišča.
(6) V primeru izjemnih okoliščin Banka Slovenije lahko podaljša rok iz tretjega odstavka tega člena za največ deset delovnih dni.
(7) Če vlagatelj, katerega vloga je zajamčena po tem zakonu, v dveh mesecih od začetka izplačevanja zajamčenih vlog pri banki prevzemnici ne izkoristi pravice do izplačila zajamčene vloge, se ta vloga spremeni v vpogledno vlogo pri tej banki.«.
74. člen
328. člen se črta.
75. člen
V 332. členu se za sedmim odstavkom doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) V postopku izdaje odločbe iz prvega odstavka 320. člena tega zakona rok za izjavo iz 2. točke drugega odstavka tega člena ne sme biti daljši od treh delovnih dni.«.
76. člen
V petem odstavku 377. člena se za besedilom »o tej nameri« dodata vejica in besedilo »razen v postopku izdaje dovoljenj iz 134.a člena, četrtega odstavka 165. in tretjega odstavka 172. člena tega zakona«.
77. člen
V 390.a členu se v tretjem odstavku na koncu 4. točke pika nadomesti z vejico.
Na koncu 5. točke se pika nadomesti z vejico in se doda nova 6. točka, ki se glasi:
»6. podatki o sodnih in davčnih izvršbah:
- datum pravnomočnega sklepa o izvršbi in datum konca izvršilnega postopka.«.
V četrtem odstavku se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. pri bančnih kreditih, poslih finančnega zakupa iz 3. točke 10. člena tega zakona, poslih začasne prodaje oziroma odkupa iz 117. člena tega zakona in obročnih nakupih z osebnimi karticami z odloženim plačilom:
- datum sklenitve pogodbe,
- znesek odobrenega kredita,
- znesek neodplačanega dela obveznosti,
- znesek in vrsta posamezne anuitete oziroma obroka,
- odplačilna doba,«.
3. točka se črta.
Besedilo 6. točke se spremeni tako, da se glasi:
»6. če oseba zamudi z izpolnitvijo obveznosti do banke ali finančne institucije iz drugega odstavka tega člena na podlagi posameznega posla iz 1. do 4. točke tega odstavka v znesku, ki presega deset eurov, in je obdobje zamude daljše od 90 dni:
- datum nastanka zamude,
- znesek obveznosti, s plačilom katerih je oseba v zamudi,
- podatek, ali je bil zaradi izterjave obveznosti začet postopek prisilne izterjave,
- odpoved pogodbe zaradi zamude z izpolnitvijo obveznosti,
- podatek, da je bil zaradi zamude z izpolnitvijo obveznosti blokiran transakcijski račun ali osebna kartica z odloženim plačilom te osebe, in podatek o ponovni deblokadi računa ali osebne kartice z odloženim plačilom,
- obdobje in vrsta morebitnega moratorija,«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Podatki iz tretjega in četrtega odstavka tega člena se v sistemu iz prvega odstavka tega člena zbirajo in obdelujejo za namen upravljanja s kreditnim tveganjem bank in drugih pravnih oseb iz drugega odstavka tega člena zaradi zagotovitve odgovornega kreditiranja in preprečevanja prezadolževanja ter jih je dovoljeno uporabljati samo za ta namen.«.
V osmem odstavku se beseda »treh« nadomesti z besedo »sedmih«.
V desetem odstavku se v 2. točki besedi »enega leta« nadomestita z besedama »štirih let«.
V enajstem odstavku se beseda »petih« nadomesti z besedo »štirih«.
Za štirinajstim odstavkom se doda nov petnajsti odstavek, ki se glasi:
»(15) Podatke iz 5. točke tretjega odstavka tega člena posreduje v sistem Center za informatiko na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije.«.
78. člen
V prvem odstavku 392. člena se za 11. točko doda nova 11.a točka, ki se glasi:
»11.a če brez dovoljenja Banke Slovenije iz drugega odstavka 134.a člena tega zakona izplača ali odkupi finančni instrument iz 133. ali 134. člena tega zakona pred datumom njegove dospelosti ali opravi drugo podobno dejanje, ki ima za posledico, da se navedeni finančni instrumenti ne upoštevajo več pri izračunu kapitala;«.
V prvem odstavku se za 12. točko doda nova 12.a točka, ki se glasi:
»12.a če izplača obresti, dividende ali druge oblike izplačil na hibridne instrumente iz 4. točke prvega odstavka 133. člena v nasprotju s prepovedjo iz 190.a člena tega zakona;«.
20. točka se spremeni tako, da se glasi:
''20. če Banki Slovenije ne predloži nerevidiranih letnih računovodskih izkazov v roku enega meseca po koncu koledarskega leta oziroma nerevidiranih konsolidiranih računovodskih izkazov v roku dveh mesecev po koncu koledarskega leta (drugi odstavek 205. člena);''.
Na koncu 27. točke se pika nadomesti s podpičjem in dodata novi 28. in 29. točka, ki se glasita:
»28. če ne razvije in ne vzdržuje ustreznega informacijskega sistema v skladu s prvim odstavkom 311.a člena tega zakona;
29. če ne poroča o znesku vseh vlog, neto vlog, zajamčenih vlog in številu vlagateljev, katerih vloge so zajamčene v skladu z drugim odstavkom 311.a člena tega zakona.«.
79. člen
V prvem odstavku 393. člena se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. če ne objavlja informacij o sistemu jamstva za vloge oziroma jih objavlja v nasprotju s prvim odstavkom 311. člena, če ne opozori vlagatelja, da njegova vloga ni zajamčena v skladu z drugim odstavkom 311. člena, če na zahtevo stranke ne posreduje informacij v skladu s tretjim odstavkom 311. člena ali če oglašuje v nasprotju s četrtim odstavkom 311. člena ali če ne obvesti vlagateljev o združitvi in možnosti uveljavljanja pravic v skladu s petim odstavkom 311. člena tega zakona.«.
80. člen
V prvem odstavku 397. člena se na koncu 2. točke pika nadomesti s podpičjem in doda nova 3. točka, ki se glasi:
»3. če pooblaščeni osebi Banke Slovenije ne omogoči pregleda na način, določen v 236. do 240. členu tega zakona, ali kako drugače ovira nadzor iz drugega odstavka 308. člena tega zakona.«.
V tretjem odstavku se na koncu 2. točke pika nadomesti s podpičjem in doda nova 3. točka, ki se glasi:
»3. če pooblaščeni osebi Banke Slovenije ne omogoči pregleda na način, določen v 236. do 240. členu tega zakona, ali kako drugače ovira nadzor iz drugega odstavka 308. člena tega zakona.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
81. člen
(1) Banka, ki 31. decembra 2010 ni usklajena z omejitvami za hibridne instrumente iz 4. točke prvega odstavka 133. člena zakona, določenimi v predpisu, ki ga na podlagi 2. točke 129. člena zakona sprejme Banka Slovenije, mora vzpostaviti in uresničevati primerne in učinkovite strategije in procese za uskladitev s predpisanimi omejitvami najkasneje do 31. decembra 2020.
(2) Nadzor nad usklajevanjem iz prvega odstavka tega člena izvaja Banka Slovenije v skladu z 222. členom zakona.
(3) Sestavine temeljnega kapitala iz 1. in 5. točke prvega odstavka 133. člena zakona, ki so se do 31. decembra 2010 upoštevale pri izračunu kapitala banke, vendar od začetka uporabe tega zakona ne izpolnjujejo meril za sestavine temeljnega kapitala, določenih v predpisu, ki ga na podlagi 2. točke 129. člena zakona sprejme Banka Slovenije, se do 31. decembra 2040 štejejo za hibridne instrumente iz 4. točke prvega odstavka 133. člena zakona.
(4) Banka Slovenije predpiše način in obseg upoštevanja hibridnih instrumentov iz tretjega odstavka tega člena pri izračunu kapitala.
82. člen
Ne glede na izdana dovoljenja Banke Slovenije za vključitev instrumentov, ki imajo lastnosti iz 11. člena Sklepa o izračunu kapitala bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 135/06 in 104/07; v nadaljevanju: Sklep o kapitalu), v izračun kapitala banke po Sklepu o kapitalu, se ti instrumenti lahko vključujejo v izračun kapitala le v skladu s tretjim odstavkom 81. člena tega zakona.
83. člen
Banka pri ugotavljanju izpolnjevanja omejitev največje dopustne izpostavljenosti do institucij do 31. decembra 2012 upošteva pravila iz (b) in (c) točke prvega odstavka 14. člena Sklepa o veliki izpostavljenosti bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 135/06 in 104/07), in sicer samo za izpostavljenosti, nastale do 31. decembra 2009.
84. člen
Do 31. decembra 2012 je rok iz drugega odstavka 291.a člena zakona šest mesecev.
85. člen
(1) Določba 10. točke petega odstavka 310. člena zakona velja za vloge kolektivnih naložbenih podjemov, razen za vloge podjemov zaprtega tipa, vloge pokojninskih skladov in vloge kritnih skladov zavarovalnic, vezane pred dnem uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 98/09), z dnem izteka vezave, določenim v pogodbi o vezavi.
(2) Določba 10. točke petega odstavka 310. člena zakona velja za vloge podjemov zaprtega tipa, vezane pred dnem uveljavitve tega zakona, z dnem izteka vezave, določenim v pogodbi o vezavi.
86. člen
V zvezi s pogojem iz 2. točke prvega odstavka 63. člena zakona se do izbrisa obsodb iz kazenske evidence za kazniva dejanja izdaje in neupravičene pridobitve poslovne tajnosti, izdaje uradne tajnosti in izdaje državne tajnosti, določena v 241., 266. in 359. člena Kazenska zakonika (Uradni list RS, št. 95/04 - uradno prečiščeno besedilo) uporabljajo določbe zakona, ki so veljale do uveljavitve tega zakona.
87. člen
Upravljavec sistema mora do 1. januarja 2012 omogočiti, da se v sistem izmenjave informacij o boniteti strank iz prvega odstavka 390.a člena zakona vključijo pravne osebe iz 2. točke drugega odstavka 390.a člena.
88. člen
(1) Dovoljenja, izdana v zvezi s SID banko na podlagi določb zakona, ki ureja bančništvo, ostanejo v veljavi tudi po uveljavitvi tega zakona, razen v delu, ki se nanaša na sprejemanje depozitov od javnosti.
(2) Določbe drugih zakonov, ki veljajo za banke, veljajo tudi za SID banko, razen če zakon ne določi drugače.
89. člen
Banka Slovenije uskladi predpise z določbami tega zakona v treh mesecih po njegovi uveljavitvi.
90. člen
(1) Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 31. decembra 2010.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena se določba drugega odstavka dopolnjenega 194. člena zakona začne uporabljati 31. decembra 2012.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se določbi prvega in drugega odstavka 6. člena tega zakona začneta uporabljati 30. aprila 2011.
Št. 450-03/10-36/27
Ljubljana, dne 28. septembra 2010
EPA 1148-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti