Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2010 z dne 29. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2010 z dne 29. 1. 2010

Kazalo

204. Pravilnik o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic, stran 577.

Na podlagi devetega odstavka 68.e člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in 70/08) in v zvezi s 30. členom Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E in 48/09) v povezavi z 11. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 48/09) izdaja minister za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik v skladu z 10. členom Direktive 2002/91/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2002 o energetski učinkovitosti stavb (UL L št. 1 z dne 4. 1. 2003, str. 65), zadnjič spremenjene z Uredbo (ES) št. 1137/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere se uporablja postopek, določen v členu 251 Pogodbe, Sklepu Sveta 1999/468/ES, glede regulativnega postopka s pregledom (UL L št. 311 z dne 21. 11. 2008, str. 1), določa program usposabljanja za neodvisne strokovnjake za izdelavo energetskih izkaznic (v nadaljnjem besedilu: neodvisni strokovnjaki), podrobnejše pogoje za organizacije, ki opravljajo usposabljanje neodvisnih strokovnjakov, obliko in vsebino licence neodvisnega strokovnjaka ter podrobnejšo vsebino in način vodenja registra licenc neodvisnih strokovnjakov.
2. USPOSABLJANJE ZA NEODVISNE STROKOVNJAKE
2. člen
(izvajalec usposabljanja)
Usposabljanje, vključno s preizkusom znanja za pridobitev licence neodvisnega strokovnjaka, izvajajo organizacije (v nadaljnjem besedilu: izvajalec usposabljanja) v skladu z zakonom, ki ureja učinkovito rabo in obnovljive vire energije.
3. člen
(pogoji za izvajalca usposabljanja)
Izvajalec usposabljanja mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. imeti mora usposobljene predavatelje:
– s strokovnimi referencami na področju projektiranja stavb,
– s poznavanjem predpisov s področja graditve objektov,
– s poznavanjem predpisov s področja učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije, nanašajoč se na stavbe;
2. imeti mora administrativno-tehnično osebje, ki je potrebno za uspešno izvajanje nalog usposabljanja, organiziranja, vodenje potrebnih evidenc in ima za te naloge primerne strokovne reference;
3. imeti mora opremo, ki je potrebna za izvajanje usposabljanja, in razpolagati s prostori za vsaj 50 udeležencev usposabljanja z ustrezno audio vizualno opremo.
4. člen
(program usposabljanja)
Usposabljanje se izvaja po Programu za pridobitev licence neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic (v nadaljnjem besedilu: program usposabljanja), ki je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
5. člen
(priprava in izvedba usposabljanja)
(1) Vodja programa usposabljanja je odgovoren za vsebinsko pripravo programa usposabljanja. Pri svojem delu sodeluje s strokovnjaki za posamezna vsebinska področja.
(2) Organizacijski vodja usposabljanja je odgovoren za organizacijo in izvedbo usposabljanja.
3. PREIZKUS ZNANJA ZA NEODVISNE STROKOVNJAKE
6. člen
(preizkus znanja)
Preizkus znanja obsega preverjanje strokovnih znanj iz različnih interdisciplinarnih področij, določenih s programom usposabljanja, in preverjanje usposobljenosti za izdelavo energetskih izkaznic.
7. člen
(izpitna komisija)
(1) Preizkus znanja se opravlja pred izpitno komisijo. Izpitno komisijo sestavljajo predsednik in dva člana z univerzitetno izobrazbo, najmanj osmimi leti delovnih izkušenj in s strokovnimi referencami, navedenimi v 1. točki 3. člena tega pravilnika.
(2) Izpitno komisijo imenuje odgovorna oseba izvajalca usposabljanja. Seznam kandidatov za člane izpitne komisije na predlog izvajalca usposabljanja potrdi ministrstvo, pristojno za energijo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
8. člen
(izločitev člana izpitne komisije)
Kot predsednik ali član izpitne komisije ne sme sodelovati oseba, ki je v času preizkusa znanja:
– zaposlena v isti gospodarski družbi, pri samostojnem podjetniku posamezniku oziroma drugi pravni osebi, kot je kandidat;
– kandidatov delodajalec oziroma družbenik, večinski delničar oziroma član gospodarske družbe oziroma druge pravne osebe, v kateri kandidat dela;
– v krvnem sorodstvu s kandidatom v ravni in v stranski vrsti do vključno četrtega kolena ali v svaštvu do vključno drugega kolena.
9. člen
(obseg preizkusa znanja)
(1) Pisni del preizkusa znanja se opravlja pod nadzorom enega od članov komisije (v nadaljnjem besedilu: nadzornik), ustni del pa pred izpitno komisijo.
(2) Pisni del preizkusa znanja obsega vprašanja z vseh področij programa usposabljanja in traja največ dve šolski uri.
(3) Ustni del preizkusa, ki je namenjen preverjanju usposobljenosti za izdelavo energetskih izkaznic, traja največ 45 minut.
10. člen
(potek pisnega dela preizkusa znanja)
(1) Vprašanja za pisni del preizkusa znanja pripravi izpitna komisija.
(2) Nadzornik ugotovi istovetnost kandidata na podlagi osebnega dokumenta, opremljenega s fotografijo, pred začetkom pisnega dela preizkusa znanja.
(3) Kandidat sme med preizkusom znanja uporabljati strokovno literaturo, ki jo določi izvajalec usposabljanja. Kandidat se med preizkusom znanja ne sme posvetovati z drugimi kandidati oziroma drugimi osebami.
(4) Nadzornik zagotovi, da opravljajo kandidati preizkus znanja samostojno in v skladu s prejšnjim odstavkom. Kandidata, ki ne opravlja pisnega dela preizkusa znanja v skladu z navodili, nadzornik opozori. Če kandidat večkrat krši navodila, nadzornik odloči, da kandidat ne sme nadaljevati preizkusa znanja. V tem primeru se šteje, da kandidat preizkusa znanja ni opravil.
11. člen
(potek ustnega dela preizkusa znanja)
(1) Predsednik izpitne komisije začne ustni del preizkusa znanja tako, da predstavi člane izpitne komisije in na podlagi osebnega dokumenta, opremljenega s fotografijo, ugotovi istovetnost kandidata in pojasni potek preizkusa znanja.
(2) Predsednik izpitne komisije vodi in skrbi za pravilen in nemoten potek preizkusa znanja.
(3) O poteku preizkusa znanja izpitna komisija vodi zapisnik za vsakega kandidata.
(4) Zapisnik podpišejo predsednik izpitne komisije in člana izpitne komisije.
12. člen
(ocena uspeha)
(1) Uspeh kandidata pri pisnem delu preizkusa znanja oceni izpitna komisija na predlog člana izpitne komisije, ki je pregledal pisno nalogo, z oceno »uspešno« ali »neuspešno«. Šteje se, da je pisni del izpit opravljen uspešno, če je kandidat na pisnem delu zbral najmanj 75% možnih točk.
(2) Kandidat, ki je uspešno opravil pisni del preizkusa znanja, ima pravico pristopiti k opravljanju ustnega dela preizkusa znanja. Uspeh ustnega dela preizkusa znanja na podlagi ocenitve odgovorov na postavljena vprašanja oceni izpitna komisija z oceno »uspešno« ali »neuspešno«.
(3) Kandidat, ki je uspešno opravil pisni in ustni del preizkusa znanja, je preizkus znanja opravil. Če je kandidat ustni del preizkusa znanja opravil neuspešno, mora ponavljati preizkus znanja v celoti.
(4) Kandidat lahko ponavlja preizkus znanja največ dvakrat. Če po dvakratnem ponavljanju preizkusa znanja ne opravi, lahko pristopi k ponovnem opravljanju preizkusa znanja po preteku enega leta in ponovnem usposabljanju.
13. člen
(dokazilo o uspešno opravljenem preizkusu znanja)
(1) Izid preizkusa znanja razglasi predsednik izpitne komisije ob navzočnosti članov izpitne komisije in kandidata.
(2) Kandidatu, ki je uspešno opravil preizkus znanja, se kot dokazilo o uspešno opravljenem usposabljanju izda potrdilo na obrazcu iz priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu znanja izda kandidatu predsednik izpitne komisije po preizkusu znanja.
14. člen
(zbirka dokumentov o kandidatu)
(1) Izvajalec usposabljanja hrani zapisnike o poteku preizkusa znanja in izvode potrdila o preizkusu znanja za neodvisne strokovnjake najmanj pet let od datuma izdaje potrdila o preizkusu znanja.
(2) Izvajalec usposabljanja mora v roku osmih dni po zaključenih preizkusih znanja ministrstvu posredovati zbirni seznam kandidatov, ki so opravili preizkus znanja.
15. člen
(pravica ugovora)
(1) Kandidat, ki se ne strinja z oceno izpitne komisije, lahko v roku osmih dni po razglasitvi ocene vloži ugovor pri izpitni komisiji. Ugovor kandidata se zapiše v zapisnik o opravljanju preizkusa znanja.
(2) O ugovoru odloča ministrstvo, ki mora odločitev sprejeti v osmih dneh. O svoji odločitvi mora kandidata pisno obvestiti.
16. člen
(pristojbina za opravljanje preizkusa znanja)
Kandidat plača izvajalcu usposabljanja ob prijavi na preizkus znanja pristojbino za opravljanja preizkusa znanja v višini, ki jo določi minister.
4. LICENCA NEODVISNEGA STROKOVNJAKA
17. člen
(vloga za izdajo licence)
(1) Kandidat vloži vlogo za izdajo licence neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic (v nadaljnjem besedilu: licenca) na ministrstvu na obrazcu iz priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Vlogi za izdajo licence morajo biti priložena dokazila o izpolnjevanju pogojev v skladu z zakonom, ki ureja učinkovito rabo in obnovljive vire energije, in fotografija kandidata.
18. člen
(odločba o izdaji licence)
Ko ministrstvo ugotovi, da so izpolnjeni vsi pogoji za pridobitev licence, vlagatelju izda odločbo o izdaji licence. Odločba o izdaji licence vsebuje naslednje podatke:
– osebno ime vlagatelja,
– enotno matično številko občana,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča,
– da se licenca izdaja neodvisnemu strokovnjaku za izdelavo energetskih izkaznic,
– datum izdaje licence,
– rok za predložitev naslednjega potrdila o uspešno opravljenem usposabljanju,
– zaporedno številko iz registra licenc neodvisnih strokovnjakov.
19. člen
(neizpolnjevanje pogojev)
Če ministrstvo ugotovi, da vlagatelj ne izpolnjuje pogojev za izdajo licence, izda o tem negativno odločbo. Zoper to odločbo pritožba ni dovoljena, možen pa je upravni spor.
20. člen
(izkaznica neodvisnega strokovnjaka)
(1) Hkrati z licenco se neodvisnemu strokovnjaku izda izkaznica neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic na obrazcu iz priloge 4, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Če neodvisni strokovnjak izkaznico izgubi ali uniči, se na njegove stroške izda nova izkaznica. O izgubi izkaznice je neodvisni strokovnjak dolžan obvestiti ministrstvo.
21. člen
(veljavnost licence)
Imetnik licence iz 18. člena tega pravilnika mora najkasneje vsakih pet let od zadnjega uspešnega opravljanja usposabljanja, ponovno uspešno opraviti usposabljanje.
22. člen
(odvzem licence)
Ministrstvo izda odločbo o preklicu veljavnosti in odvzemu licence v skladu z zakonom, ki ureja učinkovito rabo in obnovljive vire energije, in obenem pozove neodvisnega strokovnjaka, da v roku 8 dni po pravnomočnosti odločbe ministrstvu vrne izkaznico neodvisnega strokovnjaka.
5. REGISTER LICENC NEODVISNIH STROKOVNJAKOV
23. člen
(vsebina registra)
V register licenc neodvisnih strokovnjakov (v nadaljnjem besedilu: register) se vpisujejo naslednji podatki:
1. osebni podatki imetnika licence neodvisnega strokovnjaka: ime, priimek, enotna matična številka občana, naslov stalnega ali začasnega prebivališča,
2. podatki o licenci:
– številka in datum izdaje odločbe o licenci,
– številka in datum potrdila o uspešno opravljenem usposabljanju,
– veljavnost licence,
– številka in datum odločbe o preklicu in odvzemu licence.
24. člen
(način vodenja registra)
(1) Ministrstvo vodi register v obliki informatizirane baze.
(2) V register se vpiše vsak neodvisni strokovnjak pod zaporedno številko. Zaporedna številka je sestavljena iz zaporedne številke vpisa v register in številke licence. Zaporedna številka se ne spreminja tudi ob prenehanju veljavnosti licence neodvisnega strokovnjaka. Izbrisana zaporedna številka se ne ponovi. V registru mora biti shranjen vsak podatek, ki je bil kadarkoli vpisan v bazo.
(3) V primeru spremembe podatkov, vpisanih v register, mora biti v registru poleg novega shranjen in dostopen tudi predhodno vpisan podatek in datum njegove spremembe. V primeru prenehanja veljavnosti licence neodvisnega strokovnjaka se vpiše datum prenehanja veljavnosti z navedbo razloga (po uradni dolžnosti, na zahtevo neodvisnega strokovnjaka).
(4) Register je objavljen na spletni strani ministrstva.
25. člen
(vpis v register)
Na podlagi odločbe o izdaji licence se neodvisnega strokovnjaka po uradni dolžnosti vpiše v register.
26. člen
(zbirka listin)
(1) Skupaj z registrom se za vsakega neodvisnega strokovnjaka, ki je vpisan v register, vodi zbirka listin. Zbirka listin se odlaga in shranjuje v spisu z oznako zaporedne številke, pod katero je neodvisni strokovnjak vpisan v register.
(2) V spis se vlagajo vse listine in drugi dokumenti v zvezi z vpisom, prenehanjem veljavnosti licence oziroma spremembami vpisa v register.
27. člen
(obvestilo o spremembi podatkov)
Neodvisni strokovnjak mora ministrstvo obvestiti o spremembi podatkov, ki se vpisujejo v register.
6. KONČNA DOLOČBA
28. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-6/2010
Ljubljana, dne 7. januarja 2010
EVA 2010-2111-0027
dr. Matej Lahovnik l.r.
Minister
za gospodarstvo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti