Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2010 z dne 2. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2010 z dne 2. 7. 2010

Kazalo

2945. Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2010, stran 7973.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03, 34/04) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 28. redni seji dne 22. 6. 2010 sprejel
O D L O K
o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2010
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Šmartno pri Litiji za leto 2010 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna, ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|A.   |   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |     |
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|Konto |   |Splošni del proračuna Občine Šmartno pri | Proračun|
|    |   |Litiji za leto 2010            |  2010 v|
|    |   |                     |   EUR|
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|    |I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |5.334.746|
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|    |   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |4.567.973|
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|70   |   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)     |3.975.462|
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|700  |   |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK        |3.562.142|
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|703  |   |DAVKI NA PREMOŽENJE            | 253.620|
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|704  |   |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE     | 159.700|
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|706  |   |DRUGI DAVKI                |    0|
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|71   |   |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)  | 592.511|
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|710  |   |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD     | 276.011|
|    |   |PREMOŽENJA                |     |
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|711  |   |TAKSE IN PRISTOJBINE           |  4.000|
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|712  |   |GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI       |  2.000|
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|713  |   |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV   |  50.000|
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|714  |   |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI          | 260.500|
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|72   |   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)     | 403.500|
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|720  |   |PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV   | 384.300|
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|722  |   |PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN      |  19.200|
|    |   |NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV    |     |
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|73   |   |PREJETE DONACIJE (730+731)        |  7.500|
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|730  |   |PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV     |  7.500|
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|731  |   |PREJETE DONACIJE IZ TUJINE        |    0|
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|74   |   |TRANSFERNI PRIHODKI (740)         | 355.773|
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|740  |   |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH       | 355.773|
|    |   |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ         |     |
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|741  |   |PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA  |    0|
|    |   |IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE   |     |
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|    |II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |5.534.829|
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|40   |   |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)   |1.651.510|
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|400  |   |PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM     | 235.682|
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|401  |   |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO    |  36.243|
|    |   |VARNOST                  |     |
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|402  |   |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE       |1.322.585|
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|403  |   |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI          |  15.000|
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|409  |   |REZERVE                  |  42.000|
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|41   |   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)  |1.645.853|
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|410  |   |SUBVENCIJE                |  5.000|
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|411  |   |TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM |1.067.750|
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|412  |   |TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN  |  99.500|
|    |   |USTANOVAM                 |     |
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|413  |   |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI       | 473.603|
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|414  |   |TEKOČI TRANSFERI V TUJINO         |    0|
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|42   |   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)        |2.034.886|
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|420  |   |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV    |2.034.886|
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|43   |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)       | 202.580|
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|431  |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN    |  51.878|
|    |   |FIZIČNIM OSEBAM              |     |
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|432  |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI          | 150.702|
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|    |III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - | -200.083|
|    |   |II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ    |     |
|    |   |ODHODKI)                 |     |
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|B.   |   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |     |
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|75   |IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |  4.000|
|    |   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)     |     |
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|750  |   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |    0|
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|751  |   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV        |    0|
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|752  |   |KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE     |  4.000|
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|44   |V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |    0|
|    |   |DELEŽEV (440+441+442+443)         |     |
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|440  |   |DANA POSOJILA               |    0|
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|441  |   |POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB  |    0|
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|442  |   |PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA     |    0|
|    |   |PRIVATIZACIJE               |     |
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|443  |   |POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH |    0|
|    |   |SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA |     |
|    |   |PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI |     |
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|    |VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |  4.000|
|    |   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)      |     |
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|C.   |   |RAČUN FINANCIRANJA            |     |
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|50   |VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |    0|
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|500  |   |DOMAČE ZADOLŽEVANJE            |    0|
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|5001  |   |Najeti krediti pri poslovnih bankah    |     |
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|5002  |   |Najeti krediti pri drugih finančnih    |    0|
|    |   |institucijah               |     |
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|5003  |   |Najeti krediti pri drugih domačih     |    0|
|    |   |kreditodajalcih              |     |
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|5004  |   |Sredstva, pridobljena z izdajo      |    0|
|    |   |vrednostnih papirjev na domačem trgu   |     |
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|55   |VIII.|ODPLAČILA DOLGA (550)           |  38.667|
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|550  |   |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA         |  38.667|
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|5501  |   |Odplačila kreditov poslovnim bankam    |  38.667|
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|5502  |   |Odplačila kreditov drugim finančnim    |    0|
|    |   |institucijam               |     |
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|5503  |   |Odplačila kreditov drugim domačim     |    0|
|    |   |kreditodajalcem              |     |
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|5504  |   |Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, |    0|
|    |   |izdanih na domačem trgu          |     |
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|    |IX. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA    | -234.750|
|    |   |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)    |     |
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|    |X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      | -38.667|
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|    |XI. |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX=-  | 200.083|
|    |   |III.)                   |     |
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|    |XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU    | 237.077|
|    |   |PRETEKLEGA LETA              |     |
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
Struktura splošnega in posebnega dela proračuna, načrt razvojnih programov, načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem občine in načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Šmartno pri Litiji.
Posebni del proračuna ali načrt občine je razdeljen na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na glavne programe in podprograme. Podprogrami so razdeljeni na proračunske postavke, te pa na konte določene s predpisanim kontnim načrtom. Področja proračunske porabe pripadajo posameznim proračunskim uporabnikom.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke - podkonta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki Občine Šmartno pri Litiji v letu 2010 so poleg prihodkov, določenem v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZFJ tudi naslednji prihodki:
- prihodki okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odpadnih voda
- prihodki okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov
- prihodki od najemnin za komunalno infrastrukturo.
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med proračunskimi postavkami v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.
Višina prerazporejenih pravic porabe ne sme presegati 3.000,00 € na posamezno proračunsko postavko.
O prerazporeditvi sredstev župan šestmesečno obvešča občinski svet.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Občina lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti občine, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 75% pravic porabe za investicijske odhodke in investicijske transfere v veljavnem proračunu občine od tega:
1. v letu 2011 50% navedenih pravic porabe
2. v ostalih prihodnjih letih 25% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti občine, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere ne sme presegati 30% pravic porabe za blago in storitve in za tekoče transfere v veljavnem proračunu občine.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje občine.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 10% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunska rezerva se v letu 2010 oblikuje v višini 20.000 €.
O porabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 15.000 € odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
Sredstva proračuna se delijo med letom praviloma enakomerno na vse uporabnike v skladu z dinamiko prihodkov in v odvisnosti od zapadlih obveznosti.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
9. člen
(odpis dolgov)
O odpisu obveznosti, ki so prihodek občinskega proračuna, razen obveznosti iz naslova obveznih dajatev, odloča na predlog župana občinski svet.
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 1.000 € odpiše ali delno odpiše plačilo dolga, razen obveznosti iz naslova obveznih dajatev.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2010 lahko zadolži do višine 1.000.000 €.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je občina v letu 2010 ne sme preseči skupne višine glavnic 80.000 €.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
(začasno financiranje v letu 2011)
V obdobju začasnega financiranja Občine Šmartno pri Litiji v letu 2011, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
12. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 400-012/2009
Šmartno pri Litiji, dne 22. junija 2010
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.