Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2010 z dne 2. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2010 z dne 2. 7. 2010

Kazalo

2942. Sklep o začetku sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij (kjer so že realizirani prostorski izvedbeni načrti in kjer bodo taki načrti izdelani v naslednjem srednjeročnem obdobju) Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje za ta naselja, stran 7966.

Na podlagi 57., 61.a in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B in 108/09) ter 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 95/08 - UPB-1 in 55/09) sprejemam
S K L E P
o začetku sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij (kjer so že realizirani prostorski izvedbeni načrti in kjer bodo taki načrti izdelani v naslednjem srednjeročnem obdobju) Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje za ta naselja
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo
Območje urejanja je v Dolgoročnem planu Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986-2000 - dopolnjen 1993 in 1994 in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986-1990 za območje Občine Zreče (Uradni list SRS, št. 23/87, Uradni list RS, št. 29/98, 64/99, 68/03, 53/08 in 97/09) opredeljeno kot površine za obrt O9. Obravnavano območje ni pokrito z nobenim prostorsko izvedbenim aktom. V njegovi neposredni bližini pa so območja urejanja, ki se urejajo z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za dela naselij (kjer so že realizirani prostorsko izvedbeni načrti in kjer bodo taki načrti izdelani v naslednjem srednjeročnem obdobju) Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje znotraj mej ureditvenih območij za ta naselja (Uradni list SRS, št. 22/89, Uradni list RS, št. 45/00, 37/05 in popr. 58/06) (v nadaljevanju besedila: PUP deli naselij). Zato je potrebno spremeniti in dopolniti PUP deli naselij.
Spremembe in dopolnitve PUP deli naselij se nanašajo na dva posamična posega v prostor, ki ne vplivata na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov, zato se bo vodil skrajšani postopek sprememb in dopolnitev PUP deli naselij.
2. Območje
Območje sprememb PUP deli naselij obsega del starih Zreč. Na severu meji na zemljišče s črpališčem za vodo Zreče 3, na vzhodu je zamejeno z reko Dravinjo, na jugu z dovozno potjo do obravnavanega območja ter bodočo povezovalno cesto na zahodu.
Površina območja sprememb PUP deli naselij je ca. 4.750 m2. Območje sprememb PUP se v fazi izdelave dokumenta lahko spremeni.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Osnova za pripravo sprememb PUP deli naselij bodo že izdelane;
- Strokovne podlage za spremembo planskih aktov in prostorsko izvedbenih aktov Občine Zreče v letu 2000 za ureditveni območji proizvodnih in obrtno proizvodnih dejavnosti (evid. Št. P9 in O9) v Zrečah, št. projekta 362/01, ki jih je izdelalo podjetje Urbana d.n.o., Velenje,
- Programske zasnove za območje proizvodnih in obrtno proizvodnih dejavnosti (evid. Št. P9 in O9) v Zrečah, št. projekta 455/02, ki jih je izdelalo podjetje Urbana d.n.o., Velenje.
4. Roki za pripravo
Izdelava osnutka sprememb PUP deli naselij je predvidena sedem dni po začetku veljavnosti tega sklepa. Priprava dopolnjenega osnutka je predvidena en teden po pridobitvi smernic. Sprejem predloga sprememb PUP je predviden v mesecu septembru 2010. Upoštevani so okvirni roki.
5. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti, ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi
V postopku priprave OPPN sodelujejo naslednji nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
2. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo,
3. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Območna pisarna Maribor, Krekova 17, Maribor,
4. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana,
5. Zavod za varstvo narave, OE Celje, Opekarniška cesta 2, Celje,
6. JKP Slovenske Konjice, Celjska cesta 3, Slovenske Konjice,
7. Elektro Maribor, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Maribor, Območna enota Slovenska Bistrica, Kolodvorska 21a, Slovenska Bistrica,
8. Telekom Slovenije, PE Celje, Lava 1, Celje,
9. Mestni plinovodi Koper d.o.o., distribucija plina PE Žalec, Ulica Ivanke Uranjek 1, Žalec,
10. Elektro Turnšek d.o.o., Mariborska cesta 86, Celje,
11. Občina Zreče, Režijski obrat, Cesta na Roglo 13b, Zreče, za ceste,
12. Občina Zreče, Režijski obrat, Cesta na Roglo 13b, Zreče, za vodovod in kanalizacijo.
Drugi udeleženci:
1. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje; Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana,
2. Krajevna skupnost Zreče, Cesta na Roglo 13/b, 3214 Zreče.
V primeru, da se v postopku priprave OPPN ugotovi, da morajo sodelovati tudi drugi subjekti, ki niso navedeni v tem sklepu, lahko pripravljavec PUP deli naselij k sodelovanju povabi tudi druge organe in organizacije.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem
Pripravo sprememb PUP deli naselij financira Občina Zreče.
7. Druga določila
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani www.zrece.eu.
Št. 3505-0005/2010-3
Zreče, dne 28. junija 2010
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.