Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2010 z dne 2. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2010 z dne 2. 7. 2010

Kazalo

2939. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Vransko, stran 7964.

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi - ZLS (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLS-UPB2 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - Odl. US, 76/08, 100/08 - Odl. US in 79/09) je Občinski svet Občine Vransko na 24. redni seji dne 22. 6. 2010 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Vransko
1. člen
Statut Občine Vransko, objavljen v Uradnem listu RS, št. 17/2010, se spremeni tako, da se besedilo 114. člena črta in se nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni v uradnem glasilu občine »Občinski informator - Uradne objave Občine Vransko« in začnejo veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.
V uradnem glasilu občine se objavljajo tudi drugi akti, za katere tako določi občinski svet.«
2. člen
Ostale določbe statuta (Uradni list RS, št. 17/10) ostanejo nespremenjene.
3. člen
Te spremembe začnejo veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007/2010-02
Vransko, dne 22. junija 2010
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l.r.