Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2010 z dne 2. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2010 z dne 2. 7. 2010

Kazalo

2932. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Groharja, stran 7961.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/I/91, 45/I/94 - odl. US, 8/96, 18/98 - odl. US, 36/00 - ZPDZC in 127/06 - ZJZP), prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-UPB5, Uradni list RS, št. 16/07, 36/08 - popr., 58/09), Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98, 27/99, 134/03), Pravilnika o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98, 82/03, 61/05) in 18. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95, 47/98) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 28. redni seji dne 27. 5. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Groharja
1. člen
Drugi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Svet sestavlja 11 članov, in sicer:
- ustanovitelj: 3 predstavniki,
- delavci zavoda: 5 predstavnikov in
- starši: 3 predstavniki.«.
V četrtem odstavku 14. člena se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Štirje predstavniki se volijo iz matične šole, en pa iz podružnic šole.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-6/2008
Škofja Loka, dne 27. maja 2010
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.