Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2010 z dne 2. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2010 z dne 2. 7. 2010

Kazalo

2931. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Škofja Loka, stran 7960.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/I/91, 45/I/94 - odl. US, 8/96, 18/98 - odl. US, 36/00 - ZPDZC in 127/06 - ZJZP), prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-UPB5, Uradni list RS, št. 16/07, 36/08 - popr., 58/09), Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, uradno prečiščeno besedilo - UPB2, 25/08), Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98, 27/99, 134/03), Pravilnika o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98, 82/03, 61/05) in 18. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95, 47/98) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 28. redni seji dne 27. 5. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Škofja Loka
1. člen
V 2. členu se v petem odstavku doda nova prva alinea, ki se glasi:
»- Enota Biba, Podlubnik 1e, Škofja Loka,«.
Dosedanja prva do peta alinea petega odstavka 2. člena postanejo druga do šesta alinea petega odstavka 2. člena.
2. člen
V 5. členu se v prvem odstavku drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »V sredini pečata je grb Republike Slovenije, na zunanjem obodu je izpisano ime in sedež zavoda, Vrtec Škofja Loka, Podlubnik 1d, Škofja Loka.«.
3. člen
V 9. členu se besedilo člena spremeni tako, da se glasi:
»Zavod je ustanovljen za opravljanje javno veljavnega programa Kurikul za vrtce (Uradni list RS, št. 33/99), ki je sprejet na način in po postopku, ki ga določa zakon.«.
4. člen
V 11. členu se v prvem odstavku spremeni besedilo, tako da se ta glasi:
»Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po predšolski vzgoji otrok na območju Občine Škofja Loka.«.
5. člen
V 13. členu s v drugem odstavku spremeni besedilo tako, da se glasi:
»Svet sestavlja 11 članov, in sicer:
- ustanovitelj: 3 predstavniki,
- delavci zavoda: 5 predstavnikov in
- starši: 3 predstavniki.«.
6. člen
V 24. členu se v prvem odstavku besedilo spremeni tako, da se črta beseda »lahko« in se glasi:
»V zavodu se imenuje pomočnik ravnatelja, ki pomaga ravnatelju pri opravljanju poslovodnih in pedagoških nalog.«.
7. člen
V 32. členu se črta tretji odstavek:
»Merila za delitev presežka prihodkov nad odhodki v zavodu določi resorni minister.«.
Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek 32. člena.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-8/2008
Škofja Loka, dne 27. maja 2010
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.