Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2010 z dne 2. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2010 z dne 2. 7. 2010

Kazalo

2930. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju lokacijskega načrta Podjetniško obrtna cona Pod goro II, stran 7960.

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09) ter 27. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01 in 100/02) je župan Občine Slovenske Konjice sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o sprejetju lokacijskega načrta Podjetniško obrtna cona Pod goro II (Uradni list RS, št. 62/07)
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
V skladu s sprejetim Odlokom o sprejetju lokacijskega načrta Podjetniško obrtna cona Pod goro II (Uradni list RS, št. 62/07) in programom opremljanja stavbnih zemljišč je bilo obravnavano območje komunalno urejeno in prodano na javni dražbi, ki jo je izvedla Občina Slovenske Konjice.
Razlogi za spremembe in dopolnitve prostorskega akta so v spremembi zasnove in koncepta predvidenega z lokacijskim načrtom v smislu prilagoditve umestitve tlorisnih in višinskih gabaritov objektov za potrebe dejavnosti, ki jo opravlja novi lastnik.
Pravna podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev prostorskega akta je Zakon o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, v nadaljevanju: ZPNačrt) in (ZPNačrt-A) Uradni list RS, št. 108/09).
2. Območje prostorskega akta
Območje sprememb in dopolnitev akta se nanaša na parcelne številke 945/17, 945/18, 945/21, 945/22, 935/13, 935/14, 935/12, 935/10, vse v k.o. Slovenske Konjice, znotraj meje območja obravnave.
Na osnovi Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986-2000/dopolnjen v letu 1994 in 1998 (Uradni list RS, št. 23/87, 50/98 in 72/00) in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986, 1990 dopolnjen v letu 1994, 1999 in 2004 (Uradni list RS, št. 23/87, 50/98, 72/00 in 75/04), je območje opredeljeno kot stavbno zemljišče.
Območje se ureja z Odlokom o sprejetju lokacijskega načrta Podjetniško obrtna cona Pod goro II (Uradni list RS, št. 62/07).
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve, ki bodo podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega akta in se nanašajo na obravnavano območje, bo priskrbel naročnik.
4. Roki za pripravo spremembe prostorskega akta in njegovih posameznih faz
+--------------------------------------------+-----------------+
|Sklep o začetku priprave spremembe     |junij 2010    |
|prostorskega akta              |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Objava sklepa v uradnem glasilu in na    | junij 2010   |
|svetovnem spletu, MOP            |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Obvestilo MOP, Direktorat za okolje o    |30 dni      |
|izvedbi celovite presoje vplivov na okolje |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Priprava osnutka spremembe prostorskega   |10 dni      |
|akta                    |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Pridobivanje smernic            |/        |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni |7 dni pred    |
|obravnavi osnutka              |pričetkom javne |
|                      |razgrnitve    |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Javna razgrnitev in javna obravnava     |30 dni      |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Priprava stališča do pripomb in predlogov  |7 dni po     |
|                      |zaključku javne |
|                      |razgrnitve    |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Pridobivanje mnenj             |/        |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Priprava usklajenega predloga        |7 dni      |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Sprejemanje odloka na občinskem svetu    |september,    |
|                      |oktober 2010   |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Objava v Uradnem listu           |oktober 2010   |
+--------------------------------------------+-----------------+
5. Nosilci urejanja prostora
Zaradi narave sprememb in dopolnitev prostorskega akta ne bo potrebno ponovno pridobivanje smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora.
6. Financiranje prostorskega akta
Prostorski akt financira naročnik sprememb in dopolnitev prostorskega akta AD Vita d.o.o., Stari trg 33, 3210 Sl. Konjice.
Za Izdelovalca sprememb in dopolnitev prostorskega akta je investitor izbral RC - planiranje d.o.o. Celje, Ulica XIV. divizije 14, 3000 Celje.
7. Objava sklepa priprave
Sklep priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati začne naslednji dan po objavi.
Št. 3500-0012/2010 131
Slovenske Konjice, dne 24. junija 2010
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.