Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2010 z dne 2. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2010 z dne 2. 7. 2010

Kazalo

2923. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo večstanovanjskih objektov v Šmarju, stran 7954.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2, 27/08 - Odl. US, 76/08, 100/08 - Odl. US, 79/09, 14/10 - Odl. US), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter 9. in 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 - UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na 29. redni seji dne 23. 6. 2010 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo večstanovanjskih objektov v Šmarju
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo večstanovanjskih objektov v Šmarju, ki ga je izdelalo podjetje Esplanada d.o.o. Šentrupert v maju 2010, tako da določa:
I.    SPLOŠNE DOLOČBE
II.    OBSTOJEČA IN PREDVIDENA KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
III.   INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
IV.    PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
V.    ZAGOTAVLJANJE IZGRADNJE KOMUNALNE OPREME
VI.    KONČNE DOLOČBE.
2. člen
(vsebina programa opremljanja)
S programom opremljanja se uskladi gradnja objektov in omrežij javne gospodarske infrastrukture, določijo roki gradnje te infrastrukture s pogoji priključevanja nanjo ter določijo tehnični pogoji opremljanja in finančna konstrukcija opremljanja.
Program opremljanja vsebuje:
- splošni del programa opremljanja
- prikaz obstoječe in predvidene infrastrukture
- prikaz vseh stroškov gradnje nove komunalne infrastrukture
- prikaz obračunskih stroškov za novo in obstoječo komunalno infrastrukturo
- terminski plan izgradnje
- podlage za odmero komunalnega prispevka
- grafične priloge.
3. člen
(razlogi za sprejem programa opremljanja)
Program opremljanja:
- je podlaga za opremljanje zemljišč s predvideno javno gospodarsko infrastrukturo, ki je potrebna, da se prostorske ureditve, načrtovane z občinskim podrobnim prostorskim načrtom izvedejo in služijo svojemu namenu,
- določa podrobnejša merila in pogoje za odmero komunalnega prispevka za predvidene investicije v komunalno infrastrukturo in komunalnega prispevka za obstoječo komunalno infrastrukturo,
- posebej opredeljuje investicije, katerih gradnja se bo lahko oddala na podlagi pogodbe o opremljanju v skladu z 78. členom Zakona o prostorskem načrtovanju med Občino Sevnica in investitorjem objektov, ki se priključujejo na cestno in komunalno infrastrukturo. Investitor bo lahko skladno s pogodbo opremil območje s komunalno infrastrukturo v rokih in obsegu kot to določa pogodba o opremljanju in program opremljanja.
4. člen
(podatki o območju opremljanja)
Program opremljanja stavbnih zemljišč iz 1. člena tega odloka temelji na Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo večstanovanjskih objektov v Šmarju (Uradni list RS, št. 34/10) (v nadaljevanju OPPN Šmarje), ter strokovnih podlagah le-tega.
Meja območja občinskega podrobnega prostorskega načrta meji na severni strani na občinsko kategorizirano javno pot JP 872375 Pot na Zajčjo Goro-Odcep Bohorska ulica, na zahodni in južni strani pa JP 872371 Pot na Zajčjo Goro. Na vzhodni strani območje urejanja meji na obstoječe stanovanjsko območje z že zgrajenimi stanovanjskimi hišami. Območje urejanja obsega parcele številka 92/2 in 95, k.o. Šmarje, v skupni površini 4.225 m2.
II. OBSTOJEČA IN PREDVIDENA KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
5. člen
(obstoječa komunalna infrastruktura)
Obravnavano območje opremljanja je komunalno že opremljeno, saj gre za manjše območje, ki leži v širšem območju obstoječe stanovanjske pozidave z objekti, ki so priključeni na vso obstoječo gospodarsko javno infrastrukturo. Potrebna pa je razširitev oziroma rekonstrukcija javne poti s hodniki za pešce in ureditev z zaščito obstoječe komunalne opreme na način, ki bo omogočil gradnjo novih manjših večstanovanjskih objektov in uporabo le-teh.
6. člen
(predvidena komunalna oprema)
Predvidena je naslednja komunalna oprema:
- razširitev občinske kategorizirane javne poti JP 872371 Pot na Zajčjo Goro,
- izgradnja hodnika za pešce ob občinski kategorizirani javni poti JP 872371 Pot na Zajčjo Goro in ob JP 872375 Pot na Zajčjo Goro-Odcep Bohorska ulica.
III. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
7. člen
(obračunsko območje investicije)
Obračunsko območje investicije za vsako posamezno vrsto komunalne opreme obsega celotno območje opremljanja iz 4. člena tega odloka.
8. člen
(skupni in obračunski stroški investicije)
Skupni stroški za gradnjo nove infrastrukture, ki odpadejo na območje urejanja po OPPN znašajo 39.395 EUR po cenah maj 2010 in obsegajo stroške projektne in investicijske dokumentacije ter stroške gradnje komunalne opreme. Obračunski stroški gradnje nove infrastrukture so enaki in znašajo 39.395 EUR po cenah maj 2010.
Tabela: Skupni in obračunski stroški za novo javno infrastrukturo
+------------------------------------+------------+------------+
|       Postavka       |  Znesek  |  Delež  |
+------------------------------------+------------+------------+
|1. Cestno omrežje          |  1.845  |  4,68%  |
+------------------------------------+------------+------------+
|2. Javne površine za pešce     |  37.550  |  95,32%  |
+------------------------------------+------------+------------+
|Skupaj               |  39.395  | 100,00%  |
+------------------------------------+------------+------------+
Skupni stroški za obstoječo komunalno infrastrukturo znašajo 60.173,80 EUR po cenah z revalorizacijo indeksa rasti cen za nizko gradnjo cen (za leto 2008, 2009) in zajemajo obstoječo infrastrukturo, ki odpade na obračunsko območje, so izračunani po veljavnem Odloku o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju Občine Sevnica in Odloku o komunalnem prispevku v Občini Sevnica (oba Uradni list RS, št. 119/07, 68/08).
V območju opremljanja je predvidena izgradnja javnih površin za pešce (hodnik za pešce) in postavitev EKO otoka, zato glede na višino investicije, ki jo bo namesto občine nosil po pogodbi o opremljanju investitor, se investitorja oprosti plačila strukturnega deleža skupnih stroškov za obstoječo infrastrukturo in sicer za javne površine in EKO otoka, ter za delež investicije za razširitev javne poti (vključujoč 20% DDV). Z upoštevanjem teh olajšav obračunski stroški (So) za obstoječo infrastrukturo znašajo 57.807,28 EUR in so glede na skupne stroške znižani za navedeni delež.
Tabela: Skupni in obračunski stroški za obstoječo javno infrastrukturo
+-------------------------+----------------+-------------------+
|     Postavka    | Skupni stroški |Obračunski stroški |
|             |   v EUR   |    v EUR    |
+-------------------------+----------------+-------------------+
|1. Ceste         |    33.801,49|     31.587,49|
+-------------------------+----------------+-------------------+
|2. Vodovod        |    9.653,28|      9.653,28|
+-------------------------+----------------+-------------------+
|3. Kanalizacija     |    15.611,14|     15.611,14|
+-------------------------+----------------+-------------------+
|4. Javna razsvetljava  |     843,27|       843,27|
+-------------------------+----------------+-------------------+
|5. Javne površine    |      67,30|         -|
+-------------------------+----------------+-------------------+
|6. Odlagališče      |     112,10|       112,10|
+-------------------------+----------------+-------------------+
|7. Ekološki otoki    |      85,22|         -|
+-------------------------+----------------+-------------------+
|Skupaj          |    60.173,80|     57.807,28|
+-------------------------+----------------+-------------------+
9. člen
(financiranje predvidene investicije)
Finančna sredstva za izgradnjo javne gospodarske infrastrukture zagotavlja Občina Sevnica iz proračuna, v obračunskem območju po OPPN pa sam investitor kot lastnik zemljišča parcele št. 95 in investitor gradnje štirih manjših večstanovanjskih objektov na območju opremljanja v soglasju z upravljavci infrastrukturnih omrežij.
Investitorju se naloži obveznost izgradnje ter ureditve infrastrukture določene v OPPN Šmarje, tako da zagotovi opremljenost zemljišča s komunalno infrastrukturo v skladu s programom opremljanja.
Zavezanec - investitor zagotavlja finančna sredstva za izgradnjo nove komunalne infrastrukture v višini 39.395 EUR namesto plačila prispevka za novo infrastrukturo s sklenitvijo pogodbe o opremljanju, v kateri bodo urejena medsebojna razmerja med Občino Sevnica in investitorjem.
Investitor zagotavlja finančna sredstva v skladu s terminskim planom izgradnje infrastrukture.
10. člen
(terminski plan)
Terminski plan je sledeč:
- izdelava projektne dokumentacije: februar-junij (PGD), julij (PZI) 2010
- pridobitev gradbenega dovoljenja in začetek gradnje: avgust 2010
- prestavitev, nadomestitev in gradnja nove: infrastrukture ter stanovanjskih objektov avgust-september 2010
- tehnični pregled in izdaja uporabnega dovoljenja: najkasneje september 2011.
11. člen
(faznost izvajanja komunalnega opremljanja)
Program opremljanja dopušča možnost fazne izvedbe objektov in komunalne opreme na območju opremljanja. Možna so odstopanja od predvidenih etapnosti pod pogojem, da le-te ne spreminjajo zasnove OPPN. Etape se lahko izvajajo posamezno ali skupaj, vsebovati pa morajo posamezne zaključene funkcionalne enote.
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
12. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka)
Program opremljanja za potrebe odmere komunalnega prispevka določa,
- da je razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine Dpi : Dti = 0,7 : 0,3
- da je faktor dejavnosti za stanovanjske objekte Kdej = 1,0.
13. člen
(stroški opremljanja za odmero komunalnega prispevka za investicijo v predvideno komunalno infrastrukturo)
Obračunski stroški investicije iz 8. člena odloka preračunani na površino parcel oziroma neto tlorisno površino objektov za posamezno vrsto komunalne infrastrukture na obračunskem območju znašajo:
Tabela: obračunski stroški na enoto za novo infrastrukturo
+---------------------------+---------------+------------------+
|     Postavka     |Cp(ij) (EUR/m2)| Ct(ij) (EUR/m2) |
+---------------------------+---------------+------------------+
|1. Cestno omrežje     |   0,43   |    0,66    |
+---------------------------+---------------+------------------+
|2. Javne površine za pešce |   8,89   |   13,36    |
+---------------------------+---------------+------------------+
|Skupaj           |   9,32   |   14,02    |
+---------------------------+---------------+------------------+
14. člen
(stroški opremljanja za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno infrastrukturo)
Občina bo odmerila komunalni prispevek za tisto obstoječo komunalno infrastrukturo, za katero so bile v programu opremljanja določene podlage, ki predvidevajo izračun komunalnega prispevka. Osnova za določitev skupnih in obračunskih stroškov je program opremljanja za območje celotne Občine Sevnica in površine predvidenih novih objektov v območju opremljanja s pripadajočo gradbeno parcelo.
Tako izračunani obračunski stroški na enoto mere za posamezno vrsto obstoječe infrastrukture znašajo:
Tabela: obračunski stroški na enoto za obstoječo infrastrukturo
+---------------------------+---------------+------------------+
|     Postavka     |Cp(ij) (EUR/m2)| Ct(ij) (EUR/m2) |
+---------------------------+---------------+------------------+
|1. Ceste          |   7,48   |   11,24    |
+---------------------------+---------------+------------------+
|2. Vodovod         |   2,28   |    3,43    |
+---------------------------+---------------+------------------+
|3. Kanalizacija      |   3,69   |    5,56    |
+---------------------------+---------------+------------------+
|4. Javna razsvetljava   |   0,20   |    0,30    |
+---------------------------+---------------+------------------+
|5. Odlagališče       |   0,03   |    0,04    |
+---------------------------+---------------+------------------+
|Skupaj           |   13,68   |   20,57    |
+---------------------------+---------------+------------------+
15. člen
(revaloriziranje stroškov opremljanja)
Komunalni prispevek se na dan odmere in izdaje odločbe po upravnem postopku indeksira ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela - ostala nizka gradnja«, za revaloriziranje obračunskih stroškov obstoječe infrastrukture, po potrebi pa tudi za revalorizacijo obračunskih stroškov za novo infrastrukturo.
Obračunski stroški za obstoječo infrastrukturo so upoštevani po cenah iz strukture cene na dan 2. 1. 2008 po veljavnem odloku o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju Občine Sevnica in v tem programu revalorizirani z indeksom rasti cen za nizko gradnjo za leto 2008 in 2009.
V. ZAGOTAVLJANJE IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
16. člen
(pogodba o opremljanju in znižanje komunalnega prispevka zaradi vlaganj investitorja)
Na podlagi pogodbe o opremljanju bo investitor opremil območje z novo infrastrukturo na lastne stroške v rokih in obsegu kot to določa program opremljanja.
V skladu z 78. členom ZPNačrt se s pogodbo o opremljanju določi, da mora investitor v določenem roku po programu opremljanja zagotoviti opremljenost zemljišča s komunalno infrastrukturo. Finančne obremenitve investitorja, ki bi jih morala prevzeti občina, se odštejejo od predpisanih dajatev občini.
S pogodbo se podrobneje določijo medsebojne obveznosti glede gradnje objektov in omrežij komunalne infrastrukture, prenosom zemljišča na katerem je komunalna infrastruktura in komunalne infrastrukture v javno last ter upravljanje v skladu s predpisi o urejanju prostora, in s tem v zvezi poračunom vseh medsebojnih obveznosti.
VI. KONČNE DOLOČBE
17. člen
(dostop do podatkov)
Program opremljanja vključno s prilogami je na vpogled pri pristojnem občinskem upravnem organu za urejanje prostora Občine Sevnica.
18. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3502-0037/2010
Sevnica, dne 23. junija 2010
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.