Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2010 z dne 2. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2010 z dne 2. 7. 2010

Kazalo

2917. Odlok o spremembah in dopolnitvah Statuta Občine Postojna, stran 7950.

Na podlagi 18. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2, 27/08 - Odl. US, 76/08, 100/08 - Odl. US, 79/09 in 14/10 - ZLS) in 115. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07) je Občinski svet Občine Postojna na 26. seji dne 22. 6. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Statuta Občine Postojna
1. člen
V Statutu Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07) se v prvem odstavku 64. člena v 8. točki črta besedilo »Orehek,«, v 13. točki se pika nadomesti z vejico in doda nova 14. točka, ki se glasi: »Krajevna skupnost Orehek, s sedežem v Orehku, ki zajema naselje Orehek.«.
2. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o določitvi območij krajevnih skupnosti v Občini Postojna (Uradni list RS, št. 35/96 in 61/06).
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se po poteku mandata obstoječim svetom krajevnih skupnosti.
Št. 007-17/2010
Postojna, dne 22. junija 2010
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.