Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2010 z dne 2. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2010 z dne 2. 7. 2010

Kazalo

2906. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Poljčane, stran 7942.

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07) je Občinski svet Občine Poljčane na 29. redni seji dne 22. 6. 2010 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Občinskega sveta Občine Poljčane
1. člen
Prvi odstavek 6. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 15/07, v nadaljevanju: Poslovnik), se spremeni, tako da se glasi:
»Svet dela na rednih, izrednih in dopisnih sejah.«
2. člen
Četrti odstavek 8. člena Poslovnika se spremeni, tako da se glasi:
»Pečat sveta hrani in skrbi za njegovo uporabo javni uslužbenec občinske uprave, ki ga določi župan.«
3. člen
Prvi odstavek 10. člena Poslovnika se spremeni, tako da se glasi: »Prvo sejo novoizvoljenega sveta skliče in vodi dotedanji župan, in sicer do sprejema ugotovitvenega sklepa o izvolitvi župana, lahko pa za vodenje pooblasti najstarejšega člana novoizvoljenega sveta.«
4. člen
V 15. členu Poslovnika se:
- v tretjem odstavku besedilo »svetniki imajo pravico« nadomesti z besedilom: »Svetnik ima pravico:«;
- v četrtem odstavku se besedna zveza »ima dolžnost« nadomesti z besedno zvezo: »je dolžan«;
- v petem odstavku se besedna zveza »ima pravico« nadomesti z besedno zvezo: »je upravičen«.
5. člen
V drugem odstavku 24. člena Poslovnika se beseda »in« nadomesti z vejico ter se za besedo »uprave« doda besedilo »in vodji skupne občinske uprave«.
6. člen
V 26. členu Poslovnika se:
- doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Dopisna seja sveta se lahko skliče:
- zaradi odločanja o nujnih zadevah, kadar ni pogojev za sklic redne niti izredne seje sveta,
- kadar gre za odločanje o aktih, o katerih občinski svet odloča po določbah tega poslovnika na eni obravnavi,
- kadar gre za odločanje o manj pomembnih zadevah, zaradi katerih ne bi bilo smotrno sklicevati redne oziroma izredne seje,
- kadar svetniki na predhodni seji sklenejo, da naj se, zaradi odločanja o posamezni zadevi, skliče dopisna seja sveta.«
- doda nov odstavek na koncu, ki se glasi:
»Potrditev zapisnika dopisne seje se uvrsti na dnevni red prve naslednje seje sveta.«
7. člen
Četrti odstavek 30. člena Poslovnika se spremeni, tako da se glasi:
»Vabilo z gradivom za sejo se objavi vsaj tri dni pred sejo na uradni spletni strani občine. Sredstvom javnega obveščanja se pošlje še obvestilo po elektronski pošti, v katerem se navede tudi, kje se gradivo nahaja.«
8. člen
Doda se nov 38.a člen, ki se glasi:
»Oseba oziroma udeleženec seje, ki ni svetnik, predlagatelj ali poročevalec na seji, praviloma na seji ne sme razpravljati.
Na željo prisotne osebe na seji ali posameznega svetnika, lahko da predsedujoči besedo tudi tej osebi. Besedo dobi, če na predlog predsedujočega, za predlog glasuje večina prisotnih svetnikov.«
9. člen
Prvi stavek 40. člena Poslovnika se spremeni tako, da se glasi: »Seje sveta se sklicujejo praviloma v popoldanskem času.«
10. člen
48. člen Poslovnika se spremeni tako, da se glasi:
»Svet sprejema odločitve z večino opredeljenih glasov navzočih svetnikov, razen če zakon ali statut določa drugačno večino. Predlagana odločitev je sprejeta, če se je večina opredeljenih navzočih svetnikov izrekla »ZA« njen sprejem.«
11. člen
V 51. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»V zapisnik se napravi zaznamek o tem, kdo je glasoval »PROTI« predlagani odločitvi.«
12. člen
Drugi odstavek 53. člena Poslovnika se spremeni, tako da se glasi:
»Tajno glasovanje vodi in ugotavlja izide tričlanska komisija, ki jo vodi predsedujoči. Dva člana določi svet na predlog predsedujočega. Administrativno-tehnična opravila v zvezi s tajnim glasovanjem opravljajo javni uslužbenci občinske uprave.«
13. člen
V 56. členu Poslovnika se:
- spremeni drugi odstavek, tako da se glasi:
»Zapisnik obsega glavne podatke o delu na seji, zlasti pa podatke o udeležbi na seji, o odsotnosti svetnikov in razlogih zanjo, o udeležbi vabljenih, predstavnikov javnosti in občanov na seji, o sprejetem dnevnem redu, o razpravljavcih, predlogih sklepov, o izidih glasovanja o posameznih predlogih in o sklepih, ki so bili sprejeti. Zapisniku je treba predložiti izvirnik ali kopijo vabila in gradiva, ki je bilo predloženo oziroma obravnavano na seji.«;
- v tretjem odstavku beseda »delavca« nadomesti z besedno zvezo »javnega uslužbenca«;
- v petem odstavku beseda »delavec« nadomesti z besedno zvezo »javni uslužbenec«.
14. člen
V 57. členu Poslovnika se:
- prvi odstavek spremeni, tako da se glasi: »Potek seje sveta se zvočno snema. Zvočni posnetek se hrani še eno leto po koncu mandata svetnikov, ki so sestavljali svet, katerega seja je bila snemana.«;
- v drugem odstavku beseda »magnetogram« nadomesti z besedno zvezo »zvočni posnetek«;
- v tretjem odstavku beseda »magnetogram« nadomesti z besedno zvezo »zvočni posnetek« in beseda »delavca« nadomesti z besedno zvezo »javnega uslužbenca«;
- v petem odstavku beseda »Posameznik« nadomesti z besedo »Vsakdo« in beseda »magnetograma« nadomesti z besedno zvezo »zvočnega posnetka«.
15. člen
V prvem odstavku 59. člena Poslovnika se beseda »original« nadomesti z besedo »izvirnik«.
16. člen
V 60. členu Poslovnika se:
- prvi odstavek spremeni, tako da se glasi:
»Strokovno in administrativno delo za svet in za delovna telesa sveta zagotavlja občinska uprava.«;
- tretji odstavek spremeni, tako da se glasi:
»Za zapisnik sveta in delovnih teles sveta skrbi direktor občinske uprave oziroma drugi pooblaščeni javni uslužbenec občinske uprave.«.
17. člen
Pred 61. člen Poslovnika se doda nova točka oziroma naslov poglavja: »7. Delovna telesa sveta«.
18. člen
Drugi odstavek 63. člena Poslovnika se spremeni, tako da se beseda »pet« nadomesti z besedilom »od pet do sedem«.
19. člen
V prvem odstavku 65. člena Poslovnika se besedna zveza »tri člane« nadomesti z besedilom »od tri do pet članov«.
20. člen
V prvem odstavku 66. člena Poslovnika se besedna zveza »tri člane« nadomesti z besedilom »od tri do pet članov«.
21. člen
V četrtem odstavku 71. člena Poslovnika se spremeni drugi stavek, tako da se glasi: »Delovno telo sprejema svoje odločitve - mnenja, stališča in predloge z večino opredeljenih glasov navzočih članov.«
22. člen
V drugem odstavku 74. člena Poslovnika se besedilo »Komisije in odbori« nadomesti z besedno zvezo: »Delovna telesa«.
23. člen
Drugi odstavek 78. člena Poslovnika se spremeni, tako da se glasi:
»Svet razpravlja o predlogu odloka praviloma na dveh obravnavah.«
24. člen
Prvi odstavek 81. člena Poslovnika se spremeni tako, da se glasi:
»Amandma, člen odloka in odlok v celoti so sprejeti, če se zanje opredeli večina svetnikov, ki glasujejo.«
25. člen
Šestemu odstavku 84. člena Poslovnika se doda nov stavek, ki se glasi: »Amandma lahko predlaga tudi župan, kadar ni predlagatelj odloka.«
26. člen
V prvem odstavku 85. člena Poslovnika se za četrto alinejo dodata dve novi alineji, ki se glasita:
»- prečiščena besedila odlokov in
- obvezne razlage.«
27. člen
V tretjem odstavku 88. člena Poslovnika se beseda »delavec« nadomesti z besedno zvezo »javni uslužbenec«.
28. člen
V drugem odstavku 97. člena Poslovnika se beseda »rednem« nadomesti z besedo »skrajšanem«.
29. člen
Za 103. členom Poslovnika se doda nova točka poglavja, ki se glasi: »2. Imenovanje podžupana« in doda nov 103.a člen, ki se glasi:
»103.a člen
Občina ima najmanj enega podžupana.
Podžupana imenuje izmed svetnikov župan, ki ga lahko tudi razreši.«
Naslednje točke poglavja se ustrezno preštevilčijo.
30. člen
V četrtem odstavku 106. člena Poslovnika se beseda »delavcev« nadomesti z besedno zvezo »javnih uslužbencev«.
31. člen
Drugi odstavek 110. člena Poslovnika se spremeni tako, da se glasi:
»Predstavnikom javnih občil je na voljo informativno in dokumentarno gradivo, predlogi aktov sveta, obvestila in poročila o delu sveta, zapisniki sej in druge informacije o delu občinskih organov. Gradivo jim je na voljo v pisni obliki oziroma na uradni spletni strani občine.«
32. člen
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Poljčane začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-0003/2010-8
Poljčane, dne 22. junija 2010
Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič l.r.