Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2010 z dne 2. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2010 z dne 2. 7. 2010

Kazalo

2884. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Križevci za leto 2009, stran 7929.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 127/00 in 79/01, 110/02 in 30/02) ter Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01 in 74/02) je Občinski svet Občine Križevci na 27. redni seji dne 22. 6. 2010 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Križevci za leto 2009
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Križevci za leto 2009.
2. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki Občine Križevci po zaključnem računu za leto 2009 znašajo:
+------+------------------------------------------+------------+
|A)  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |    V EUR|
+------+------------------------------------------+------------+
|Skupina/ Podskupina kontov Proračun leta     |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  2.949.218|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  2.202.731|
+------+------------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  1.946.492|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  1.840.620|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |703 Davki na premoženje          |   27.657|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   78.215|
+------+------------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |   256.239|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodkih od  |   91.596|
|   |premož.                  |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |    2.823|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |712 Denarne kazni             |    1.034|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |    1.776|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   159.010|
+------+------------------------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |   52. 864|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih     |   25.620|
|   |sredstev                 |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |   27.244|
|   |in nemat. premož.             |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine      |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |   693.623|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |   325.272|
|   |javnofin. instit.             |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz drž. prorač.   |   368.351|
|   |iz sredstev proračuna EU         |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  2.711.106|
+------+------------------------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |   422.153|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   108.412|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za soc.    |   16.641|
|   |varnost                  |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |   285.802|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |   10.298|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |409 Rezerve                |    1.000|
+------+------------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |   976.120|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |410 Subvencije              |     500|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |411 Transferi posameznikom in       |   699.600|
|   |gospodinjstvom              |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |412 Transferi neprofitnim org.      |   84.015|
|   |in ustanovam               |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |   192.005|
+------+------------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  1.105.286|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  1.105.286|
+------+------------------------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   207.547|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |430 Investicijski transferi        |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |431 Investi. transf. prav. in fiz.    |   114.344|
|   |osebam,                  |      |
|   |ki niso prorač. uporab.          |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |432 Investic. transf. proračunskim    |   93.203|
|   |uporabnikom                |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.- |  -238.112|
|   |II.)                   |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|B)  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |      |
|   |IN NALOŽB                 |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      |
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |      |
|   |(750+751+752)               |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽ. |   18.140|
|   |(440+441+442)               |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAP. DELEŽEV  |   18-140|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |440 Dana posojila             |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in   |   18.140|
|   |naložb                  |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |      |
|   |privatizacije               |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |   -18.140|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|C)  |RAČUN FINANCIRANJA            |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|51  |500 Domače zadolževanje          |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA (550)           |   37.459|
+------+------------------------------------------+------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |   37.459|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |   37.459|
+------+------------------------------------------+------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV         |   182.513|
|   |NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)   |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|IX.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII)       |   -37.459|
+------+------------------------------------------+------------+
|X.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX)   |  -238.112|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. |   613.099|
|   |PRETEKLEGA LETA              |      |
+------+------------------------------------------+------------+
3. člen
Presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem računu proračuna Občine Križevci za leto 2009, v višini 182.512,73 EUR, se prenese v proračun Občine Križevci za leto 2010.
4. člen
Sestavni del tega odloka so tudi dokumenti zaključnega računa, pripravljeni v skladu z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06 in 8/07).
5. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01-27/2010-180
Križevci, dne 23. junija 2010
Župan
Občine Križevci
mag. Branko Belec l.r.