Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2010 z dne 2. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2010 z dne 2. 7. 2010

Kazalo

2883. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta območja Či 2 – centralne dejavnosti v Čirčah, stran 7928.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/7 in 108/09) in 44. člena Statuta Mestne Občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je župan Mestne občine Kranj dne 23. 6. 2010 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta območja Či 2 - centralne dejavnosti v Čirčah
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana za območje Mestne občine Kranj je bilo, v okviru analize območij, ki so primerna za nadaljnji razvoj, vključeno tudi ureditveno območje centralnih dejavnosti v Čirčah z oznako Či 2. S sprejemom Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana za območje Mestne občine Kranj - dopolnitev 2009 (Uradni list RS, št. 33/10 z dne 23. april 2010), (v nadaljevanju: spremembe plana - dopolnitev 2009) je bila dana tako vsebinska kot tudi formalna možnost pričetka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta območja Či 2 - Centralne dejavnosti v Čirčah (v nadaljevanju: OPPN).
Območje, ki z izravnavo jugovzhodnega roba prostorsko zaokrožuje obstoječo poselitev, predstavlja enega izmed vstopnih fokusov v mesto in ima kot takšno markantno pozicijo.
Potrebe naselja in širšega okolja po zagotovitvi zadostnih površin za deficitarne storitvene, servisne poslovno trgovske, oskrbne in ostale centralne dejavnosti, vključujoč tudi kmetijske dejavnosti in nanje navezujoče spremljajoče dejavnosti, vse s poudarkom na dejavnostih, ki prinašajo visoko dodano vrednost je s primerno organizacijo izrabe prostora možno in smiselno realizirati na obravnavanem območju.
To so tudi bistveni razlogi, ki skupaj s pobudami lastnikov in uporabnikov tega prostora osmišljajo pripravo OPPN.
2. Območje OPPN
Meja območja OPPN je določena v spremembah plana - dopolnitev 2009. Območje se nahaja neposredno ob jugovzhodnem vstopu v mesto Kranj, vzhodno od križišča vzhodne mestne obvoznice in Smledniške ceste in je s treh strani obkroženo z obstoječimi stavbnimi zemljišči. Površina novih stavbnih zemljišč znaša 4,7477 ha. V območje OPPN bodo vključene še površine, ki so potrebne za izvedbo in rabo načrtovanih prostorskih ureditev.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve prostorskih ureditev načrtovalec izdela na podlagi analize stanja in prostorskih potreb uporabnikov tega prostora, strokovnih podlag in smernic nosilcev urejanja prostora (v nadaljevanju: NUP) ter ob upoštevanju sprejete Programske zasnove K - centralne dejavnosti v Čirčah.
4. Postopki in roki priprave posameznih faz
Postopek priprave OPPN se vodi v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/7 in 108/09). S tem sklepom se določijo naslednji okvirni roki njegove priprave:
- objava sklepa o pripravi OPPN - junij 2010,
- izdelava osnutka OPPN v roku 30 dni od objave sklepa,
- pridobitev smernic NUP 30 dni po prejemu osnutka,
- izdelava dopolnjenega osnutka OPPN 30 dni po pridobitvi smernic oziroma 10 dni po pridobitvi potrebnih strokovnih podlog, v primeru, da bo potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju CPVO) se za dopolnjen osnutek izdela okoljsko poročilo,
- javna razgrnitev 30 dni, med javno razgrnitvijo se izvede javna obravnava, v primeru izvedbe CPVO se sočasno razgrne in obravnava tudi okoljsko poročilo,
- prva obravnava odloka na Svetu Mestne občine Kranj med ali po javni razgrnitvi,
- priprava stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave ter seznanitev lastnikov zemljišč s stališči do pripomb 20 dni po javni razgrnitvi,
- priprava predloga OPPN 20 dni po sprejetju stališč do pripomb,
- pridobitev mnenj NUP k predlogu OPPN 30 dni po prejemu predloga,
- sprejem usklajenega predloga odloka OPPN (druga obravnava) na Svetu Mestne občine Kranj 20 po pridobitvi pozitivnih mnenj NUP,
- objava odloka v Uradnem listu RS po sprejemu na Svetu Mestne občine Kranj.
Okvirni predvideni roki se v primeru izvedbe CPVO, zahtev in pogojev ter usklajevanja z NUP in drugimi udeleženci lahko spremenijo.
5. Nosilci urejanja prostora
NUP so ministrstva, organi lokalnih skupnosti, izvajalci javnih služb ter nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo v postopku priprave OPPN in so določeni s tem sklepom.
Mestna občina Kranj osnutek OPPN pošlje NUP ter jih pozove, da ji v roku 30 dni od prejema poziva dajo smernice. V smernicah NUP za obravnavano območje, konkretizirajo določbe predpisov s svojega delovnega področja. Ministrstvo za okolje in prostor v istem roku občini sporoči, ali je za OPPN potrebno izvesti CPVO.
Če NUP v predpisanem roku ne dajo smernic, se šteje, da smernic nimajo, pri čemer pa mora pripravljavec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje prostorske ureditve določalo veljavni predpisi.
Na poziv občine NUP v 30 dneh od prejema vloge dajo mnenje k predlogu OPPN. Če NUP v predpisanem roku ne predložijo mnenja, občina brez teh mnenj, nadaljuje s postopkom oziroma s sprejemom dokumenta.
NUP, ki v postopku priprave OPPN sodelujejo s posredovanjem smernic, strokovnih podlog in mnenj, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana;
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
3. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana;
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja zgornje Save, Ulica Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj;
5. Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
6. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj, PC Planina 3, 4000 Kranj;
7. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Izpostava Kranj, Jezerska cesta 20, 4000 Kranj;
8. Ministrstvo za promet, Direktorat za civilno letalstvo,Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
9. Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., PE Vodovod, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj;
10. Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., PE Kanalizacija in ČN, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj;
11. Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije, d. d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj;
12. Telekom Slovenije, d.d., Ulica Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj;
13. Geoplin plinovodi, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana;
14. Domplan, d.d., PE Energetika, Bleiweisova 14, 4000 Kranj;
15. Mestna občina Kranj, Oddelek za razvoj in investicije, Slovenski trg 1, 4000 Kranj.
Drugi nosilci urejanja prostora, organi in organizacije, za katere se v postopku priprave OPPN izkaže, da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
6. Obveznosti s financiranjem
Stroške izdelave OPPN nosi pobudnik izdelave oziroma lastniki zemljišč v območju. Postopek sprejema vodi občinska uprava Mestne občine Kranj.
7. Objava sklepa
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter svetovnem spletu in začne veljati z dnem objave v uradnem glasilu.
Št. 351-345/2010-1-48/02
Kranj, dne 23. junija 2010
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne l.r.