Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2010 z dne 2. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2010 z dne 2. 7. 2010

Kazalo

2879. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2010, stran 7912.

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 110/02 - ZDT-B, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 38/10 - ZUKN) in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08 in 45/10) je Občinski svet Občine Kamnik na 35. seji dne 23. 6. 2010 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2010
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Kamnik za leto 2010 (Uradni list RS, št. 110/09 in 34/10) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV           v €
------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov           Rebalans
                            2010
------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)     25.269.551
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)           22.542.119
70  DAVČNI PRIHODKI               17.550.674
   700 Davki na dohodek in dobiček       15.227.194
   703 Davki na premoženje           1.890.000
   704 Domači davki na blago in storitve     433.480
71  NEDAVČNI PRIHODKI              4.991.445
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od    1.438.837
   premoženja
   711 Takse in pristojbine            16.000
   712 Globe in druge denarne kazni        55.000
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev   157.647
   714 Drugi nedavčni prihodki         3.323.961
72  KAPITALSKI PRIHODKI              770.600
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev    80.100
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in      690.500
   neopredmetenih sredstev
73  PREJETE DONACIJE                 1.500
   730 Prejete donacije iz domačih virov      1.500
74  TRANSFERNI PRIHODKI             1.955.332
   740 Transferni prihodki iz drugih      1.186.106
   javnofinančnih institucij
   741 Prejeta sredstva iz državnega       769.226
   proračuna iz sredstev proračuna Evropske
   unije
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        26.421.904
40  TEKOČI ODHODKI                7.569.271
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    1.407.745
   401 Prispevki delodajalcev za socialno     226.655
   varnost
   402 Izdatki za blago in storitve       4.069.411
   409 Rezerve                 1.865.460
41  TEKOČI TRANSFERI               9.079.263
   410 Subvencije                 156.610
   411 Transferi posameznikom in        5.470.439
   gospodinjstvom
   412 Transferi neprofitnim organizacijam in  1.153.324
   ustanovam
   413 Drugi tekoči domači transferi      2.298.890
42  INVESTICIJSKI ODHODKI            8.268.938
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    8.268.938
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI           1.504.432
   431 Inv. transferi pravnim in fiz. osebam,   775.495
   ki niso pror. uporabniki
   432 Investicijski transferi proračunskim    728.937
   uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK oziroma PRIMANJKLJAJ  -1.152.353
   (I.-II.)
------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA      300
   KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA      300
   KAP. DELEŽEV
   750 Prejeta vračila danih posojil         300
   751 Prodaja kapitalskih deležev           0
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH     560.000
   DELEŽEV (440+441)
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH     560.000
   DELEŽEV
   440 Dana posojila                  0
   441 Povečanje kapitalskih deležev in      560.000
   finančnih naložb
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE   -559.700
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                  0
50  ZADOLŽEVANJE                     0
   500 Domače zadolževanje               0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                0
55  ODPLAČILA DOLGA                   0
   550 Odplačila domačega dolga             0
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH -1.712.053
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)            0
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)    1.152.353
------------------------------------------------------------
   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.    1.712.053
   PRETEKLEGA LETA
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Kamnik.«
2. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih financah, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse
2. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
3. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov
4. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest
5. prihodki od najemnine za infrastrukturo (vodovod in kanalizacija)
6. prihodki od najemnine za infrastrukturo in neporabljena amortizacija infrastrukture na dan 31. 12. 2009 (CČN Domžale Kamnik d.o.o.)
7. koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
8. prihodki krajevnih skupnosti, ki se uporabijo za namene, določene v finančnem načrtu posamezne krajevne skupnosti«.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2010 dalje.
Št. 410-142/2009
Kamnik, dne 23. junija 2010
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.