Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2010 z dne 2. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2010 z dne 2. 7. 2010

Kazalo

2878. Odlok spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za melioracijo Blejska Dobrava, stran 7910.

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09) ter 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 in spr.) je Občinski svet Občine Jesenice na 38. seji dne 10. 6. 2010 sprejel
O D L O K
spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za melioracijo Blejska Dobrava
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu za melioracijo Blejska Dobrava - ureditveno območje J4/K1 (Uradni list RS, št. 18/91) (v nadaljevanju: spr. in dop. UN).
Spremembe in dopolnitve UN obsegajo spremembe tekstualnega dela odloka.
2. člen
Za 4. členom se doda nov 4.a člen, ki se glasi:
»V obravnavanem območju je dopustna postavitev objektov za oglaševanje (panoji max. velikosti 15 x 6 m), in sicer v pasu, ki je od zunanjega roba cestnega sveta avtoceste odmaknjen 40-60 m. V celotnem obravnavanem območju se lahko postavi največ 3 objekte za oglaševanje, in sicer tako, da je v vsakem ureditvenem območju (J4/K1/1-UN, J4/K1/2-UN, J4/K1/3-UN) postavljen po en objekt za oglaševanje.
Za potrebe postavitve panojev je možno izvesti priključke na javno elektroenergetsko omrežje. Možna je tudi izraba alternativnih virov energije.
Osvetljenost objektov za oglaševanje v času med 24. in 5. uro ni dovoljena, skladno s 13. členom Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list, št. 81/07, 109/07). Za osvetljevanje potrebno uporabljati žarnice, ki oddajajo rumeno, oranžno oziroma rdečo svetlobo in ne oddajajo UV spektra; to so natrijeve plinske žarnice (nizkotlačne ali visokotlačne). Neprimerne so nizkotlačne ali visokotlačne živosrebrne žarnice. Svetilke morajo biti neprodušno zaprte, da ne predstavljajo pasti za žuželke, in usmerjene v tla, brez sevanja svetlobe nad vodoravnico. Poleg tega je potrebno svetilke opremiti z dodatnimi zastiralkami, da bo svetloba usmerjena izključno na oglasno površino. Uporabi naj se svetilke s čim manjšo močjo.
Oglaševanje izven objektov za oglaševanje (na pomožnih kmetijskih objektih: kozolcih, lopah ipd.) ni dovoljeno.
Za postavitev vsakega objekta za oglaševanje je potrebno predhodno pridobiti izrecno pisno soglasje Občine Jesenice.
Objekti za oglaševanje morajo biti od parcelne meje sosednjega zemljišča oddaljeni min. 2,5 m. Odmik je lahko manjši le ob predložitvi pisnega soglasja lastnika sosednjega zemljišča.«
Za 4.a členom se doda nov 4.b člen, ki se glasi:
»Na celotnem območju UN je dopustna postavitev pomožnih kmetijskih objektov, ki pa ne smejo imeti komunalnih in energetskih priključkov.
Pri postavitvi teh objektov je potrebno uporabljati tradicionalne gradbene materiale ter upoštevati tradicionalno obliko pomožnih kmetijskih objektov (videz, velikost, razmerje med širino, dolžino in višino objekta ter streha).
Na strehe objektov je možno namestiti elemente za izrabo sončne energije, ki pa ne smejo segati preko slemena. Ob tem je tudi možna izvedba vodov za vračanje energije v javno omrežje. V primeru izgradnje vodov je potrebno pridobiti soglasje ZRSVN.
Sprememba namembnosti obstoječih objektov v objekte za oglaševanje ni dopustna.
Pomožni kmetijski objekti morajo biti od parcelne meje sosednjega zemljišča oddaljeni min. 2,5 m. Odmik je lahko manjši le ob pisnem soglasja lastnika sosednjega zemljišča. Objekti morajo biti postavljeni na zemljiščih, ki so manj primerna za kmetijsko proizvodnjo (npr. ob poljskih poteh) oziroma na robnih območjih kmetijskih zemljišč. Pomožnih kmetijskih objektov ni dovoljeno postavljati v 40-metrski varovalni pas ob avtocesti.«
II. PROSTORSKO TEHNIČNI POGOJI - FUNKCIONALNE IN OBLIKOVALSKE REŠITVE OBJEKTOV IN NAPRAV OZIROMA POSEGOV V PROSTOR TER DOVOLJENE TOLERANCE
3. člen
V 5. členu se dodajo novi tretji, četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:
»Za potrebe postavitve in vzdrževanja objektov za oglaševanje in kmetijskih objektov je možno urediti dostope do le-teh. Za potrebe postavitve in vzdrževanje objektov za oglaševanje in pomožnih kmetijskih objektov se uporabljajo obstoječi dostopi, razen če ni druge možnosti. V primerih, da je potreben nov dostop, je potrebno pridobiti soglasje ZRSVN.
Preko celotnega območja, ki ga ureja ta UN, je možno zagotoviti cestno povezavo območja UN Črna vas z državnim cestnim omrežjem. Ob tem je potrebno cestno povezavo načrtovati tako, da je vpliv na najboljša kmetijska zemljišča čim manjši.
Upoštevati je potrebno določbe Pravilnika o pogojih za graditev gradbenih objektov ali drugih objektov, saditev drevja ter postavljanje naprav v varovalnem progovnem pasu in varovalnem pasu ob industrijskem tiru (Uradni list SRS, št. 2/87) in Zakona o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-A, Uradni list RS, št. 61/07, 21/10) in ostalih podzakonskih aktov, ki so navedeni v 120. členu tega zakona in od Slovenskih železnic, d.o.o. k projektni dokumentaciji pridobiti soglasje.
Pri posegih v prostor je potrebno upoštevati: Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06, 45/08, 57/08, 69/08, 42/09), še posebej prvi odstavek 61. člena, ki pravi:
»Prepovedano je trajno ali začasno zasesti državno cesto ali njen del, ter izvajati ali opustiti kakršnakoli dela na cesti, ki bi utegnila poškodovati cesto ali ogrožati, ovirati ali zmanjševati varnost prometa na njej. Prav tako je prepovedano na zemljiščih ali objektih izvajati ali opustiti kakršnakoli dela ali karkoli nameščati, kar bi utegnilo škodovati cesti ali ogrožati, ovirati ali zmanjševati varnost prometa na njej.« Upoštevati je potrebno tudi Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 133/06, 37/08, 56/08, 57/08, 73/08, 58/09), Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/00, 110/06), Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07), Priporočila SDR - Cestna razsvetljava: Priporočila SDR - Razsvetljava in signalizacija za promet PR 5/2 - 2000 ter ostale tehnične normative, standarde in predpise s področja cestogradnje.«
4. člen
Za 5. členom se doda nov 5.a člen, ki se glasi:
»Ob postavitvi objektov je potrebno upoštevati vse predpisane odmike od obstoječih komunalnih vodov.
Elektroenergetsko omrežje
Upoštevati je potrebno vse obstoječe in predvidene elektroenergetske objekte in koridorje. Širina varovanega pasu elektroenergetskih koridorjev daljnovodov znaša za napetostni nivo 110 kV 30 m (15 m levo in 15 m desno od osi daljnovoda).
Za vsako gradnjo objekta v obstoječih in predvidenih prenosnih daljnovodih je potrebno pridobiti pisno soglasje ELES-a.
Za vse objekte (novogradnje, nadzidave in prizidave obstoječih objektov, namenjenih za stalno oziroma občasno prebivanje ter pomožne objekte), ki posegajo v elektroenergetske koridorje obstoječih ali predvidenih daljnovodov je potrebno predložiti dokazilo pooblaščene organizacije, da niso prekoračene mejne vrednosti veličin elektroenergetskega sevanja kot to določa veljavna Uredba o elektroenergetskem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96).
Vzdrževalnemu osebju in mehanizaciji izvajalca prenosne dejavnosti visokonapetostnih vodov mora biti omogočen neoviran dostop do vseh mest daljnovodov ob kateremkoli času.
Vse stroške projektiranja, predelave naših daljnovodov ali odpravo eventualnih poškodb, nastalih na daljnovodih v času izgradnje in kasnejšemu vzdrževanju predmetnega objekta, nosi investitor (oziroma pravni naslednik) predmetne zadeve.
Za napajanje objektov z električno energijo je potrebno izdelati projekt priključitve na elektroenergetsko omrežje, ki mora biti odobren s strani Elektro Gorenjska ter pridobiti soglasje za priključitev.
Vodovodno omrežje
Ob gradnji objektov je potrebno upoštevati odmike od obstoječega javnega vodovoda po veljavnih predpisih. Kolikor obstoječi vodovod ovira gradnjo, stroške prestavitve nosi investitor.
Plinovod
Upoštevati je potrebno obstoječe omrežje plinovoda v obravnavanem območju. V varovalnem pasu plinovoda, 2 m na vsako stran, se ne dopušča posegov s težko gradbeno mehanizacijo. Kolikor obstoječe omrežje zemeljskega plina ovira gradnjo, stroške prestavitve nosi investitor.
Telekomunikacije
Na mestih, kjer posegi v prostor tangirajo obstoječe telekomunikacijske naprave, bo potrebno le-te označiti in v času gradnje ustrezno zaščititi. Od prizadetosti obstoječih telekomunikacijskih naprav pri posegu je odvisno ali bo potrebno za zaščito ali prestavitev telekomunikacijskih naprav izdelati projekt. Vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvami telekomunikacijskih naprav izvede Telekom Slovenije d.d. Stroški bremenijo investitorja.
Kolikor so na področju predvidenih posegov obstoječi telekomunikacijski vodi, mora investitor v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja pridobiti soglasje Telekom Slovenije d.d., OE Kranj.«
5. člen
Za 6. členom se doda nov 6. a člen, ki se glasi:
»Upoštevati je potrebno vodna in priobalna zemljišča vodotokov v širini 15 m oziroma 40 m za vodotoke 1. reda (Sava Dolinka) oziroma 5 m za ostale vodotoke, skladno s 14. in 37. členom Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02 in spr., v nadaljevanju: ZV-1). Meja vodnega zemljišča se določa skladno s Pravilnikom o podrobnejšem načinu določanja meje vodnega zemljišča tekočih voda (Uradni list RS, 129/06).
Na vodnem in priobalnem zemljišču so prepovedane dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki bi lahko imeli škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča, ogrožali stabilnost vodnih in priobalnih zemljišč, zmanjševali varnost pred škodljivim delovanjem voda, ovirali normalen pretok vode, plavin in plavja, onemogočili obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih organizmov ter preprečevali prost prehod ob vodnem dobru.
Na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno posegati v prostor, razen za izjeme, ki jih določa 37. člen ZV-1.
Upoštevati je treba določbe 84. in 68. člena ZV-1, ki določata prepovedi na vodnem in priobalnem zemljišču.
Potrebno je ohranjati retenzijske sposobnosti območij in zagotavljati njihovo ponovno vzpostavitev, vse ureditve pa načrtovati tako, da se poplavna varnost ne bo poslabšala.
Vodotokov ni dopustno prekrivati, kanalizirati in jih urejati kot cevovode, razen na krajših razdaljah, ki omogočajo dostop oziroma prehod preko vodotoka v primeru, da gre za objekt javne prometne infrastrukture (most, propust na javnih cestah in poteh).
Nasipavanje retenzijskih površin, zasipavanje pretočnih profilov vodotokov, potokov in izvirnih vod ter sprožanje erozijskih procesov, rušenje ravnotežja na labilnih tleh ali slabšanje odtočnih razmer pri načrtovanju posegov ni dovoljeno.
V največji meri je potrebno ohranjati naravno obvodno zarast.«
6. člen
V 7. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Objekti za oglaševanje in pomožni kmetijski objekti se lahko postavljajo neodvisno od ostalih etap UN.«
7. člen
V 10. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Na zemljiščih v pasu od 40 do 60 m od avtoceste je možna postavitev objektov za oglaševanje, na vseh zemljiščih (izven varovalnega pasu avtoceste) pa je možna postavitev pomožnih kmetijskih objektov tudi pred začetkom izvajanja ureditvenega načrta.«
III. KONČNE DOLOČBE
8. člen
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-7/2007
Jesenice, dne 10. junija 2010
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.