Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2010 z dne 2. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2010 z dne 2. 7. 2010

Kazalo

2872. Odlok o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne kampanje, stran 7902.

Na podlagi 24. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07, 105/08) ter 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) je Občinski svet Občine Braslovče na seji dne 23. 6. 2010 sprejel
O D L O K
o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne kampanje
1. člen
Odlok določa kriterije za delno povračilo stroškov volilne kampanje za lokalne volitve - volitve v občinski svet in za volitve župana.
2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet in za volitve župana ne smejo preseči zneska, ki ga določa zakon.
Organizator volilne kampanje za člane občinskega sveta in za župana mora v 60 dneh po dnevu glasovanja predložiti občinskemu svetu in računskemu sodišču poročilo o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo.
3. člen
Organizatorji volilne kampanje, katerih listam so pripadli mandati za člane občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,40 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz revizijskega poročila računskega sodišča.
4. člen
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči 0,25 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Če pride do ponovitve glasovanja, sta kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata, upravičena do povrnitve stroškov v višini 0,40 EUR za dobljeni glas, in sicer le na podlagi dobljenih glasov na ponovnem glasovanju.
5. člen
Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz občinskega proračuna najkasneje v 30 dneh po predložitvi dokončnega poročila računskega sodišča občinskemu svetu.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 040/01/2010
Braslovče, dne 23. junija 2010
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l.r.