Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2010 z dne 2. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2010 z dne 2. 7. 2010

Kazalo

2871. Zaključni račun proračuna Občine Braslovče za leto 2009, stran 7899.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 110/02 - ZDT-B, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) je Občinski svet Občine Braslovče na 25. redni seji dne 23. 6. 2010 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Braslovče za leto 2009
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Braslovče za leto 2009.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Braslovče za leto 2009 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Braslovče za leto 2009. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2009 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Braslovče za leto 2009 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410/01/2010
Braslovče, dne 23. junija 2010
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l.r.