Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2010 z dne 25. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2010 z dne 25. 1. 2010

Kazalo

201. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o redarski službi v Občini Slovenska Bistrica, stran 572.

Na podlagi 14., 15. in 16. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – UPB5, 57/08 – ZLDUVCP, 73/08 Odl. US: U-I-295/05-38), 45. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB4, 29/07 Odl. US: U-I56/06-31, 58/07 Odl. US: U-I-34/05-9, 16/08 Odl. US: U-I-414/06-7, 17/08 (21/08 – popr.), 76/08 – ZIKS-1C), 21., 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09), 2. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06) ter 10. in 28. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99, 65/02 in 43/07) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 22. redni seji dne 18. januarja 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o redarski službi v Občini Slovenska Bistrica
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o redarski službi v Občini Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 44/01).
2. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Občinska redarska služba v skladu z zakonom in programom varnosti skrbi za javno varnost in javni red na območju občine in je ustanovljena za nadzor varnega in neoviranega cestnega prometa v naseljih, varovanje cest in okolja v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij, za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah, za varovanje javnega premoženja, naravno in kulturno dediščino in vzdrževanje javnega reda in miru.
Občinsko redarstvo je občinski prekrškovni organ, pooblaščen za odločanje o prekrških z delovnega področja občinskega redarstva.«
3. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Naloge občinskega redarstva kot pooblaščene uradne osebe opravljajo vodja občinske inšpekcijske in redarske službe ter občinski redarji, na podlagi pooblastil, določenih s tem odlokom, drugimi splošnimi akti, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti in pooblastilom župana.
Naloge iz prejšnjega odstavka tega člena se opravljajo v okviru Občinske inšpekcije Občine Slovenska Bistrica.«
4. člen
4. člen se črta.
5. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Z aktom o sistemizaciji delovnih mest občinske uprave se določi število delovnih mest, stopnja strokovne izobrazbe ter drugi pogoji, ki jih morajo izpolnjevati zaposleni za opravljanje nalog občinskega redarstva.«
6. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Oblika službene izkaznice, uniforma ter druga oprema redarja je predpisana s Pravilnikom o opremi in načinu uporabe opreme občinskih redarjev (Uradni list RS, št. 78/07) in Pravilnikom o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev (Uradni list RS, št. 103/07).«
7. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Pri izvrševanju nalog iz 2. člena odloka imajo občinski redarji naslednja pooblastila:
– opozorilo,
– ustna odredba,
– ugotavljanje istovetnosti,
– varnostni pregled osebe,
– zaseg predmetov,
– zadržanje storilca prekrška in kaznivega dejanja,
– uporaba fizične sile, sredstev za vklepanje in vezanje in plinskega razpršilca,
– vodenje postopka in izdajanje plačilnih nalogov po zakonu o prekršku,
– izvajanje drugih ukrepov, za katere so pooblaščeni z zakonom, drugim predpisom ali občinskim odlokom.«
8. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Občinski redarji imajo ob izvajanju pooblastil, ki izhajajo iz občinskih odlokov, pravico odrejati ukrepe za sanacijo nepravilnosti.
Stranke so dolžne:
– posredovati občinskim redarjem zahtevane podatke in pojasnila ter nuditi pomoč v zvezi z upravljanjem nadzora,
– odpraviti ugotovljene nepravilnosti v roku, ki je določen z odredbo občinskih redarjev,
– omogočiti občinskim redarjem nemoteno opravljanje nadzora.«
9. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Občinski redarji so za svoje delo odgovorni vodji občinske inšpekcijske in redarske službe.«
10. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki:
– ne odpravi ugotovljenih nepravilnosti v roku, ki je določen z odredbo občinskega redarja,
– ne omogoči občinskemu redarju nemoteno opravljanje nadzora,
– ne posreduje občinskemu redarju zahtevanih podatkov in pojasnil ter ne nudi pomoči v zvezi z upravljanjem nadzora.
Za prekršek iz prvega odstavka tega člena se kaznuje pravno osebo z globo 1250 eurov, samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost z globo 500 eurov in prav tako se kaznuje tudi odgovorno osebo pravne osebe, odgovorno osebo samostojnega podjetnika posameznika oziroma odgovorno osebo posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost z globo 400 evrov.«
KONČNA DOLOČBA
11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 033-126/2009-22/15
Slovenska Bistrica, dne 18. januarja 2010
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r.