Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2010 z dne 25. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2010 z dne 25. 1. 2010

Kazalo

191. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov društev na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Šmarje pri Jelšah, stran 518.

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1 in 56/08) in 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99 in 91/01) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 26. seji dne 21. 1. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju programov in projektov društev na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Šmarje pri Jelšah
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo kriteriji, pogoji, postopki in merila za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Šmarje pri Jelšah.
2. člen
Na podlagi tega pravilnika se dodeljujejo sredstva iz proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za izvajanje programskih nalog kulturnih društev in skupin.
Programi na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki se sofinancirajo iz sredstev proračuna občine, obseg in vrsto dejavnosti potrebnih za njegovo uresničevanje in obseg sredstev, ki se zagotovijo v občinskem proračunu, se določi z letnim programom na področju kulture v Občini Šmarje pri Jelšah.
II. POGOJI IN POSTOPKI
3. člen
Za sofinanciranje dejavnosti morajo kulturna društva in skupine izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Šmarje pri Jelšah,
– so registrirana za opravljanje programov oziroma projektov na področju kulture,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo kot to določa zakon o društvih,
– imajo zagotovljene pogoje za izvajanje določene kulturne dejavnosti,
– vodijo evidenco o opravljenih vajah in nastopih,
– imajo potrjen program s strani upravnega organa društva.
4. člen
Sredstva za sofinanciranje programov in projektov se izvajalcem dodelijo na osnovi javnega razpisa. Razpis se izvede praviloma do konca decembra za prihodnje proračunsko obdobje in se objavi vsaj v enem sredstvu javnega obveščanja. Razpisni rok za predložitev vlog mora biti dovolj dolg, da lahko vlagatelj pripravi kakovostno vlogo v skladu z zahtevanimi pogoji v razpisni dokumentaciji.
5. člen
Javni razpis vsebuje:
– ime, naziv in sedež naročnika javnega razpisa,
– predmet razpisa,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci,
– namene, ki so predmet financiranja,
– višino sredstev,
– informacijo o razpisni dokumentaciji,
– rok prijave,
– rok, v katerem bodo izvajalci obveščeni o izidu.
Razpisna dokumentacija mora biti na razpolago potencialnim kandidatom od dneva objave javnega razpisa. Izvajalec javnega razpisa lahko razpisno dokumentacijo zaračuna vsem potencialnim kandidatom, vendar največ v višini stroškov fotokopiranja dokumentacije.
Pri razdelitvi razpoložljivih sredstev se upoštevajo le programi in projekti izvajalcev, ki so v celoti izpolnili pogoje, določene z razpisno dokumentacijo. Izvajalec razpisa v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste predlagatelje vlog, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok dopolnitve je 15 dni.
6. člen
Izbor programov iz. projektov in postopek dodelitve finančnih sredstev za namene, navedene v 14. členu tega pravilnika, izvede komisija, ki jo imenuje župan in jo sestavljajo trije člani:
– predstavnik Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti – Območne izpostave Šmarje pri Jelšah,
– predstavnik odbora za družbene dejavnosti Občine Šmarje pri Jelšah,
– predstavnik občinske uprave.
7. člen
Naloge komisije so:
– pregled prispelih prijav na javni razpis,
– vrednotenje prijavljenih programov in projektov v skladu z določili tega pravilnika,
– priprava poročila županu,
– spremljanje izvajanja programov v skladu z določili tega pravilnika,
– priprava predlogov ukrepov in sankcij v skladu z določili 10. člena tega pravilnika,
– izvedba ostalih nalog, ki jih določi župan.
8. člen
Na podlagi poročila komisije, vodja oddelka, odgovoren za področje družbenih dejavnosti, določi vrednost točk za posamezne namene programov oziroma projektov kulturnih društev.
Vrednost točke se določi v sorazmernem deležu glede na skupno število točk in glede na s strani Občinskega sveta potrjeno višino proračunskih sredstev za izvajanje vsebin ljubiteljske kulturne dejavnosti.
9. člen
Z izbranimi izvajalci se na osnovi pridobljenih točk sklene pogodba, s katero se podrobneje določijo medsebojne pravice in obveznosti. Na osnovi podpisanih pogodb se odobrena sredstva za sofinanciranje nakazujejo na račune izvajalcev programov na način, ki je opredeljen v posameznih pogodbah.
10. člen
Izvajalci programov morajo oddati najkasneje do 31. marca letno poročilo o izvedbi programov za preteklo leto z dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti. Izvajalci so dolžni posredovati kratko polletno poročilo o izvedbi programov Javnemu skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti – Območna izpostava Šmarje pri Jelšah. V primeru, da se na osnovi podanega poročila ali izvedenega nadzora ugotovi neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti izvajalcev programov, se izvajalcu teh programov ustrezno zmanjšajo ali ukinejo sredstva, zagotovljena v pogodbi. V primeru ugotovitve nepravilnosti na osnovi letnega poročila, se neupravičeno pridobljena sredstva poračunajo v naslednjem proračunskem obdobju. Če izvajalec v naslednjem proračunskem obdobju ne izvaja več programa, ki se sofinancira iz občinskega proračuna, je dolžan prejeta sredstva, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi, vrniti v občinski proračun.
Če izvajalec do roka, navedenega v prejšnjem odstavku ni dostavil letnega poročila, se smatra, da programov ni izvajal in je dolžan vsa prejeta proračunska sredstva, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi vrniti v občinski proračun.
11. člen
Sredstva se lahko porabijo le za namen, za katerega so bila s pogodbo določena. Če izvajalec dodeljenih sredstev ne porabi namensko, mora dodeljena sredstva vrniti vključno z zamudnimi obrestmi.
III. KRITERIJI IN MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV
12. člen
Kriteriji in merila za vrednotenje programov in projektov so priloga tega pravilnika. Vrednost posameznih programov oziroma projektov je izražena v točkah. Vrednost točke se določi glede na skupno število izbranih točk in višino proračunskih sredstev.
13. člen
Kulturnim društvom in skupinam se sofinancira program po naslednjih namenih:
a) program (vsebina) redne dejavnosti društva (do 100% vsote, ki je določena v proračunu za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev),
b) projekti društev (do 30% vsote, ki je določena v proračunu za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev),
c) nabava in vzdrževanje opreme za izvedbo programov (rekviziti, kostumi ...) – do 20% vsote, ki je določena v proračunu za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev,
d) strokovno izpopolnjevanje (do 5% vsote, ki je določena v proračunu za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev).
Sredstva za namene b, c in d se nakazujejo na podlagi poročil in predloženih dokazil o realizaciji.
Sredstva za investicije v prostore niso predmet tega pravilnika.
IV. KONČNA DOLOČBA
14. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 44/03).
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03212-0004/2010
Šmarje pri Jelšah, dne 21. januarja 2010
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l.r.
  PRILOGA: Kriteriji in merila za vrednotenje programov in
projektov
  a) Pri vrednotenju redne dejavnosti kulturnih društev in
skupin oziroma sekcij se upoštevajo naslednja vsebinska merila:
+------+-------------------------------------------------------+
|   |Merilo                         |
+------+-------------------------------------------------------+
|A   |področje ustvarjanja in število članov         |
+------+-------------------------------------------------------+
|B   |udeležba na revijah, tekmovanjih ali srečanjih     |
+------+-------------------------------------------------------+
|C   |sodelovanje na proslavah, otvoritvah in drugih javnih |
|   |prireditvah                      |
+------+-------------------------------------------------------+
|D   |strokovna usposobljenost vodij programov        |
+------+-------------------------------------------------------+
|E   |vključevanje v izobraževalne programe         |
+------+-------------------------------------------------------+


  Vrednotenje poteka po posameznih skupinah oziroma sekcijah,
če društvo nima sekcij se vrednoti društvo kot celota.
  Vsako društvo. oziroma sekcija, ki pridobi sredstva za redno
dejavnost mora letno pripraviti vsaj en javni dogodek, na
katerem predstavi svoje delo ali se udeležiti revije oziroma
tekmovanja s področja njene dejavnosti.
  A) Področje ustvarjanja in število članov bodo ocenjeni na
naslednji način:
+------+------------------------------+--------------+---------+
|   |   Področje ustvarjanja   |  Število  | Točke |
|   |               |  aktivnih  |     |
|   |               |  članov  |     |
+------+------------------------------+--------------+---------+
|1.  |vokalna pevska skupina    |     5–12|  do 25|
+------+------------------------------+--------------+---------+
|2.  |pevski zbor          |     12–25|  do 35|
+------+------------------------------+--------------+---------+
|3.  |pevski zbor          |   26 in več|  do 45|
+------+------------------------------+--------------+---------+
|4.  |folklorna, plesna skupina   |     do 20|  do 30|
+------+------------------------------+--------------+---------+
|5.  |folklorna, plesna skupina   |   21 in več|  do 40|
+------+------------------------------+--------------+---------+
|6.  |orkester           |     do 25|  do 35|
+------+------------------------------+--------------+---------+
|7.  |orkester           |   26 in več|  do 45|
+------+------------------------------+--------------+---------+
|8.  |gledališka, lutkovna skupina |     do 12|  do 30|
+------+------------------------------+--------------+---------+
|9.  |gledališka, lutkovna skupina |   13 in več|  do 40|
+------+------------------------------+--------------+---------+
|10.  |likovna, fotografska,     |  5–25 članov|  do 10|
|   |literarna skupina       |       |     |
+------+------------------------------+--------------+---------+
|11.  |likovna, fotografska,     |   26 in več|  do 15|
|   |literarna skupina       |       |     |
+------+------------------------------+--------------+---------+
|12.  |druga skupina za ohranjanje  |       |  do 10|
|   |kulturne dediščine      |       |     |
+------+------------------------------+--------------+---------+


  Kulturnim društvom oziroma sekcijam se lahko število točk
zmanjša za tisti del programa, ki se ne izvaja v javnem
interesu.
  Kolikor društvo pri svojem delu redno ne sodeluje s
strokovnim vodjem se mu število točk sorazmerno zmanjša.
  B) Udeležba na revijah, tekmovanjih ali srečanjih v
preteklem letu:
+-------+--------------------------------------------+---------+
|    |Nivo revije, tekmovanja ali srečanja    | Točke |
+-------+--------------------------------------------+---------+
|1.   |na občinski ravni              |  2  |
+-------+--------------------------------------------+---------+
|2.   |na območni ravni              |  4  |
+-------+--------------------------------------------+---------+
|3.   |na medobmočni oziroma regijski ravni    |  7  |
+-------+--------------------------------------------+---------+
|4.   |na državni ravni              |  9  |
+-------+--------------------------------------------+---------+
|5.   |na meddržavni ravni             |  11  |
+-------+--------------------------------------------+---------+
|6.   |posebni uspehi ali nagrade         | do 5  |
+-------+--------------------------------------------+---------+

  Upoštevajo se udeležbe in uspehi v preteklem letu.
  C) Sodelovanje na proslavah, otvoritvah in drugih javnih
prireditvah v organizaciji občine, krajevnih skupnosti,
zavodov, ki jih je ustanovila občina ter Javnega sklada RS za
kulturne dejavnosti

+-------+--------------------------------------------+---------+
|    |Število nastopov              | Točke |
+-------+--------------------------------------------+---------+
|1.   |en nastop                  |  1  |
+-------+--------------------------------------------+---------+
|2.   |od 2–4 nastopi               |  3  |
+-------+--------------------------------------------+---------+
|3.   |več kot 4 nastopi              |  5  |
+-------+--------------------------------------------+---------+

  Upoštevajo se nastopi v preteklem letu.
  D) Strokovna usposobljenost vodij programov bo ocenjena na
naslednji način:
  Strokovna komisija bo po pregledu predlogov le-te razvrstila
v:

– visoko strokovno raven               3 točk
– primerno strokovno raven              2 točk
– sprejemljivo strokovno raven           1 točka
– nizko strokovno raven               0 točk.

  E) Vključevanje v izobraževalne programe bo ocenjeno na
naslednji način:
  Vključevanje vodij programov v različne oblike izobraževanja
v zadnjih treh letih bo ocenjeno na podlagi potrdil o udeležbi
ali drugih dokazil o sodelovanju v izobraževalnem programu:

– več kot 5 udeležb                 3 točk
– od 2 do 4 udeležbe                 2 točk
– ena udeležba                   1 točka.

  Program, katerega vodja se ne vključuje v izobraževalne
programe po tem kriteriju, ne dobi točk.
  Predlogi pri katerih bo ugotovljeno, da je predlagatelj
predložil lažne podatke ali netočne informacije, bodo izločeni
iz nadaljnje obravnave.
  b) Projekti
  V primeru, da je prijavljenih zelo veliko projektov,
komisija izbere tiste projekte, ki se bodo sofinancirali. Pri
tem komisija upošteva pomen projekta za občino. Sofinancirani
bodo projekti, ki bodo imeli realno finančno in organizacijsko
strukturo.
  Projekti bodo ocenjeni na podlagi naslednjih kriterijev:

+------+---------------------------------------------+---------+
|   |Kriteriji                  | Točke |
+------+---------------------------------------------+---------+
|1.  |Obseg projekta (število organizatorjev,   | do 35 |
|   |število sodelujočih, število gostujočih,   |     |
|   |vsebina projekta)              |     |
+------+---------------------------------------------+---------+
|2.  |Trajanje projekta (enkratni dogodek, več   | do 15 |
|   |dogodkov v enem dnevu, projekt traja več dni)|     |
+------+---------------------------------------------+---------+
|3.  |Delež sredstev iz drugih virov (lastni viri, | do 15 |
|   |donacije, sponzorstva …):          |     |
|   |– od 30 do 50% = 5 točk,           |     |
|   |– od 51 do 70% = 10 točk,          |     |
|   |– več kot 70% = 15 točk           |     |
+------+---------------------------------------------+---------+
|4.  |Pomen projekta za občino (promocija občine, | do 15 |
|   |razširjenost med občani)           |     |
+------+---------------------------------------------+---------+
|5.  |V projektu sodelujejo mladi oziroma je    | do 10 |
|   |projekt namenjen mladim           |     |
+------+---------------------------------------------+---------+
|6.  |Projekt spodbuja ohranjanje kulturne     | do 5  |
|   |dediščine in ljudske običaje         |     |
+------+---------------------------------------------+---------+
|7.  |Projekt se kontinuirano (več kot dve leti  | do 5  |
|   |zapored) izvaja in se nadgrajuje       |     |
+------+---------------------------------------------+---------+


  Najvišje možno število točk za posamezni projekt je 100
točk.
  c) Nabava in vzdrževanje opreme za izvedbo programov
  V primeru, da je prijavljenih zelo veliko predlogov za
sofinanciranje nabave in vzdrževanja opreme, komisija izbere
tiste projekte, ki se bodo sofinancirali. Kulturnim društvom in
skupinam se prednostno zagotavljajo sredstva za nabavo
rekvizitov, nujno potrebnih za izvajanje dejavnosti.
  d) Strokovno izpopolnjevanje
  Sofinancirajo se stroški strokovnega izpopolnjevanja
strokovnih vodij in članov društev ter skupin, in sicer stroški
kotizacij. Sofinancirajo se lahko tudi stroški dnevnic, prevoza
z javnim prevoznim sredstvom ter stroški prenočišč. Stroški
prenočišča se lahko krijejo največ do višine treh dnevnic.