Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2010 z dne 25. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2010 z dne 25. 1. 2010

Kazalo

182. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko cono »Postaja«, stran 510.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09), pete alineje tretjega odstavka 117. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 60/09, 67/09 – popr. in 82/09 – popr.) ter 30. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07 in 14/08) je župan Občine Mirna Peč dne 13. 1. 2010 sprejel
S K L E P
o spremembi in dopolnitvi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko cono »Postaja«
1. člen
Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko cono »Postaja«, poimenovan s Sklepom o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko cono »Postaja« (Uradni list RS, št. 70/07), se na osnovi 123. in 140. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Mirna Peč preimenuje v Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko območje »Nad postajo«.
2. člen
V 2. členu, pod naslovom »okvirno ureditveno območje OPPN«, se na koncu besedila doda nov odstavek, ki glasi:
» Območje urejanja se na južnem delu zmanjša tako, da se meja OPPN pomakne proti severu za cca 10 m in se tako iz območja urejanja izvzamejo deli zemljišč s parcelnimi št. 503/43, 503/25, 503/30 in 503/5, vse k.o. Mirna Peč.«
3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu ter začne veljati z dnem objave.
Št. 3505-02/2007-55
Mirna Peč, dne 13. januarja 2010
Župan
Občine Mirna Peč
Zvonko Lah l.r.