Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010

Kazalo

2462. Navodilo o načinu ravnanja s poštnimi pošiljkami s prepovedano vsebino, stran 6993.

Na podlagi petega odstavka 48. člena Zakona o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 51/09) izdaja minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
N A V O D I L O
o načinu ravnanja s poštnimi pošiljkami s prepovedano vsebino
1. člen
(vsebina navodila)
To navodilo predpisuje način ravnanja s poštnimi pošiljkami s prepovedano vsebino.
2. člen
(splošna določba)
V poštnih pošiljkah je prepovedano pošiljati snovi in predmete iz 48. člena Zakona o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 51/09; v nadaljnjem besedilu: zakon).
3. člen
(pomen uporabljenih izrazov)
(1) V tem navodilu uporabljeni izrazi pomenijo:
1. narkotiki in psihotropne snovi iz 1. točke prvega odstavka 48. člena zakona so prepovedane droge, kot so določene v zakonu, ki ureja proizvodnjo in promet s prepovedanimi drogami, ter snovi v skladu s predpisi, ki urejajo predhodne sestavine za prepovedane droge;
2. nevarne snovi iz 2. točke prvega odstavka 48. člena zakona so:
- kemikalije, katerih promet ali uporaba sta v skladu s predpisi, ki urejajo promet s kemikalijami, omejena ali prepovedana,
- snovi, ki vsebujejo povzročitelje nalezljivih bolezni,
- radioaktivne snovi, kot so opredeljene v zakonu, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost;
3. predmeti iz 4. točke prvega odstavka 48. člena tega zakona pomenijo blago, ki je za naslovno državo navedeno kot prepovedano v Seznamu prepovedanega blaga (List of Prohibited Articles), ki se vodi pri Svetovni poštni zvezi (UPU) in je dostopen na njeni spletni strani (www.upu.int);
4. snovi oziroma predmeti iz 6. točke prvega odstavka 48. člena zakona so snovi in predmeti, ki lahko ogrožajo življenje ali zdravje ljudi, spolno nedotakljivost, gospodarstvo, javni red in mir, zlasti pa:
- strelno, kemično, biološko ali jedrsko orožje, naboji, eksplozivna sredstva, vojaško orožje in vojaška oprema, katerih promet posameznikom ni dovoljen ali je omejen,
- sredstva za množično uničevanje,
- pornografski material, ki prikazuje mladoletne osebe,
- potne listine, razen če so poslane v priporočenih poštnih pošiljkah ali vrednostnih poštnih pošiljkah,
- večje pošiljke denarja, razen če so poslane v vrednostnih poštnih pošiljkah,
- material in predmeti, ki se uporabljajo za izzivanje ali ščuvanje narodnostnega, rasnega ali verskega sovraštva, razdora ali nestrpnosti,
- predmeti, ki se uporabljajo za ščuvanje ali pozivanje k neposredni izvršitvi kaznivih dejanj genocida.
(2) Ostali izrazi, uporabljeni v tem navodilu, imajo enak pomen, kot je določen v zakonu.
4. člen
(ravnanje s prepovedanimi pošiljkami)
Če se sumi, da poštna pošiljka vsebuje snovi ali predmete iz prve, druge in četrte točke prvega odstavka 3. člena tega navodila ali živo žival ali žive živali, ki niso navedene v tretjem odstavku 48. člena zakona, se poštna pošiljka ne dostavi naslovniku. V tem primeru se poštna pošiljka uskladišči na varnem mestu, kjer se ne zadržujejo delavci ali prebivalci, zavaruje se dostop do mesta hranjenja, prepreči se kakršno koli poseganje v poštno pošiljko in po potrebi ustrezno poskrbi za delavce, ki so prišli v stik z vsebino te pošiljke. Nemudoma se pokliče Regijski center za obveščanje na enotno evropsko številko za klice v sili »112« ali policijo na številko »113«, ki ukrepata v skladu s svojimi pristojnostmi.
5. člen
(predmeti, prepovedani v naslovni državi)
(1) Če se sumi, da poštna pošiljka v mednarodnem poštnem prometu iz Republike Slovenije vsebuje predmete, ki so prepovedani v naslovni državi, se ravna po določbah Konvencije Svetovne poštne zveze (UPU).
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se v primeru, če se sumi, da takšna pošiljka vsebuje snovi oziroma predmete iz prve, druge in četrte točke prvega odstavka 3. člena tega navodila ali živo žival ali žive živali, ki niso navedene v tretjem odstavku 48. člena zakona, ravna tako, kot je predpisano v tem navodilu.
6. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega navodila se preneha uporabljati Pravilnik o načinu ravnanja s poštnimi pošiljkami s prepovedano vsebino (Uradni list RS, št. 85/06).
7. člen
(začetek veljavnosti)
To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-194/2009-30
Ljubljana, dne 31. maja 2010
EVA 2009-3211-0030
Gregor Golobič l.r.
Minister
za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti