Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2010 z dne 8. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2010 z dne 8. 6. 2010

Kazalo

2333. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu izračuna plačil na podlagi obvestila, za uporabo radijskih frekvenc in za uporabo elementov oštevilčenja, stran 6791.

Na podlagi drugega odstavka 6. člena, drugega odstavka 56. člena in drugega odstavka 70. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07 – ZDRad in 110/09) izdaja minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu izračuna plačil na podlagi obvestila, za uporabo radijskih frekvenc in za uporabo elementov oštevilčenja
1. člen
V Pravilniku o načinu izračuna plačil na podlagi obvestila, za uporabo radijskih frekvenc in za uporabo elementov oštevilčenja (Uradni list RS, št. 118/04, 90/05 in 22/07) se v prvem odstavku 2. člena v 1. točki številka »43/04« nadomesti z besedilom »13/07 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07 – ZDRad in 110/09«.
2. člen
Tretji in četrti odstavek 13. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(3) Faktor B je odvisen od uporabljenega radiofrekvenčnega območja:
+------------------------------------------------+-------------+
|      Radiofrekvenčno območje       | Vrednost  |
|                        | faktorja B |
+------------------------------------------------+-------------+
|       do vključno 470 MHz        |   10   |
+------------------------------------------------+-------------+
|    nad 470 MHz do vključno 960 MHz     |   3   |
+------------------------------------------------+-------------+
|    nad 960 MHz do vključno 2.300 MHz    |   1   |
+------------------------------------------------+-------------+
|   nad 2.300 MHz do vključno 5.000 MHz    |   0,6   |
+------------------------------------------------+-------------+
|   nad 5.000 MHz do vključno 10.000 MHz   |   0,4   |
+------------------------------------------------+-------------+
|   nad 10.000 MHz do vključno 17.700 MHz   |   0,3   |
+------------------------------------------------+-------------+
|   nad 17.700 MHz do vključno 27.500 MHz   |   0,2   |
+------------------------------------------------+-------------+
|   nad 27.500 MHz do vključno 40.000 MHz   |   0,1   |
+------------------------------------------------+-------------+
|         nad 40.000 MHz         |  0,01   |
+------------------------------------------------+-------------+
(4) Faktor E je odvisen od področja uporabe, in sicer:
– za uporabo radijskih frekvenc na celotnem območju Republike Slovenije: E = 50;
– za lokalno uporabo radijskih frekvenc – največ 130 občin: E = 25;
– za lokalno uporabo radijskih frekvenc – največ 65 občin: E = 10;
– za lokalno uporabo radijskih frekvenc – največ 5 občin: E = 5;
– za lokalno uporabo radijskih frekvenc v sistemu z eno bazno postajo: E = 10;
– za usmerjeno zvezo (točka – točka): E = 1;
– za uporabo radijskih frekvenc nad 2000 MHz v času prireditev ne glede na področje uporabe: E = 1.«.
3. člen
Na koncu četrtega odstavka 14. člena se doda nov stavek, ki se glasi: »V primeru, da področje pokrivanja ne zajema nobene od mestnih občin, pa se ta zmnožek dodatno pomnoži s faktorjem 0,25.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
Do izteka obdobja hkratne analogne in digitalne radiodifuzije, določenega z zakonom, ki ureja digitalno radiodifuzijo, se število točk za digitalne televizijske in digitalne zvokovne prenose, določene v 10. členu pravilnika, množi s faktorjem 0,1.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-195/2009-22
Ljubljana, dne 19. maja 2010
EVA 2010-3211-0006
Gregor Golobič l.r.
Minister
za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo

AAA Zlata odličnost