Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2010 z dne 12. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2010 z dne 12. 3. 2010

Kazalo

877. Pravilnik o priznavanju predhodno pridobljenega znanja v višjem strokovnem izobraževanju, stran 2642.

Za izvrševanje 24., 39. in 55. člena Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o priznavanju predhodno pridobljenega znanja v višjem strokovnem izobraževanju
1. člen
(splošna določba)
Ta pravilnik ureja postopek ugotavljanja, preverjanja, vrednotenja in priznavanja predhodno pridobljenega znanja (v nadaljevanju: priznavanje predhodno pridobljenega znanja) ter merila za priznavanje znanja in spretnosti, ki so jih študenti višjih strokovnih šol pridobili s formalnim ali z neformalnim izobraževanjem oziroma z delom.
Neformalno izobraževanje je namerna izobraževalna aktivnost, ki ne poteka po javno veljavnih izobraževalnih programih in ne daje javno veljavne stopnje izobrazbe ali kvalifikacije in obsega tudi z delom pridobljeno znanje in spretnosti.
2. člen
(podlaga za priznavanje formalno pridobljenega znanja)
Podlaga za priznavanje formalno pridobljenega znanja je dogovor o medsebojnem priznavanju, ki ga sklenejo šole v skladu s pravili in postopki, določenimi v evropskem kreditnem sistemu ECTS, in listina o pridobljeni izobrazbi ali nacionalni kvalifikaciji oziroma dokazilo o opravljenih študijskih obveznostih po višješolskih oziroma visokošolskih študijskih programih.
3. člen
(podlaga za priznavanje neformalno pridobljenega znanja)
Podlaga za priznavanje neformalno pridobljenega znanja so:
– potrdila in druge listine izvajalcev izobraževalnih programov, ki niso sprejeti po postopku, ki ga določa zakon za javno veljavne izobraževalne programe;
– potrdila podjetja o praktičnem usposabljanju z delom in sodelovanje pri izvedbi projektov;
– predloženi izdelki, objave in druga avtorska dela, ki so nastala v neformalnem izobraževanju.
4. člen
(kreditno vrednotenje)
Če se formalno ali neformalno pridobljena znanja priznajo kot opravljene študijske obveznosti, jih je potrebno ovrednotiti v skladu z ECTS.
Najmanjša enota, ki se priznava v programih višjega strokovnega izobraževanja, je znanje, ki ustreza 1 kreditni točki ali zaokroženo znanje, ki je enakovredno obsegu vsaj 25 do 30 ur študentovega dela.
5. člen
(izvajalci postopka)
Postopek priznavanja znanja in spretnosti iz drugega odstavka 1. člena tega pravilnika vodi študijska komisija višje strokovne šole (v nadaljevanju: študijska komisija).
6. člen
(merila v postopku priznavanja)
V postopku priznavanja se upoštevajo naslednja merila:
– ocenjevanje doseženih zmožnosti in spretnosti mora temeljiti na izobraževalnih ciljih študijskega programa;
– relevantne zmožnosti in spretnosti morajo biti ustrezno dokumentirane in na ustrezni ravni zahtevnosti;
– dosežene zmožnosti in spretnosti se priznajo ne glede na to, kje in kdaj jih je študent pridobil.
Višje strokovne šole na podlagi smernic in standardov, ki jih pripravi Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje in sprejme akreditacijska komisija, določijo podrobnejša merila za postopek priznavanja predhodno pridobljenega znanja.
7. člen
(ocenjevanje neformalno pridobljenega znanja)
Študijska komisija:
– oceni neformalno pridobljeno znanje;
– oceni izdelke in storitve, ki jih študent predloži kot dokaz, da ima določene kompetence oziroma spretnosti.
V skladu s prvo alinejo prejšnjega odstavka študijska komisija neformalno pridobljeno znanje oceni na naslednje načine:
– z intervjujem, zagovorom ali pogovorom;
– z zagovorom v ta namen pripravljene seminarske naloge, projekta, izdelka;
– s praktičnim preizkusom, demonstracijo, nastopom in simulacijo;
– z ustnim oziroma pisnim izpitom.
Študijska komisija lahko pri ocenjevanju pridobi mnenje predavatelja, imenovanega za ustrezno predmetno področje.
V skladu z drugo alinejo prvega odstavka tega člena študent za ocenjevanje izdelka oziroma storitve:
– predloži izdelek, ki ga je izdelal izven študijskega procesa ali pred vključitvijo v izobraževanje ali
– predloži dokumentacijo o storitvi, ki jo je opravil.
8. člen
(postopek priznavanja)
Študent posreduje vlogo pristojni višji strokovni šoli. Vloga vsebuje prošnjo za priznanje predhodno pridobljenega znanja in dokazila v skladu z 2. in 3. členom tega pravilnika.
Če vloga ni sestavljena v skladu s prejšnjim odstavkom, se študenta pisno pozove, naj jo v roku 8 dni dopolni, sicer se šteje, da je vloga nepopolna in se jo zavrže.
Postopek od prejema popolne vloge do izdaje sklepa študentu mora pristojna višja strokovna šola zaključiti najkasneje v roku dveh mesecev od datuma vložitve popolne vloge.
Sklep iz prejšnjega odstavka izda študijska komisija.
Zoper sklep o priznanju predhodno pridobljenega znanja lahko študent v roku 8 dni od njegovega prejema vloži ugovor direktorju oziroma ravnatelju višje strokovne šole, ki mora o ugovoru odločiti v 30 dneh od njegovega prejema. Odločitev o ugovoru je dokončna.
9. člen
(stroški postopka)
Šola študentu ne sme zaračunati stroškov postopka priznavanja predhodno pridobljenega znanja.
10. člen
(evidenca)
Višja strokovna šola hrani dejstva o pridobljenih pravicah na podlagi postopka iz 8. člena tega pravilnika za vsakega študenta v njegovem osebnem listu.
11. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-48/2009
Ljubljana, dne 4. marca 2010
EVA 2009-3311-0016
dr. Igor Lukšič l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost