Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010

Kazalo

390. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2E), stran 1201.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2E)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 2. februarja 2010.
Št. 003-02-2/2010-2
Ljubljana, dne 10. februarja 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DOHODNINI (ZDoh-2E)
1. člen
V Zakonu o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08 in 20/09) se v 6. členu v 2. in 3.a) točki za besedo »uniji« doda besedilo »ali stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri mednarodni organizaciji«.
V 3.c) točki se za besedilom »Evropski centralni banki« črtata vejica in besedilo »Evropskem monetarnem institutu«.
Doda se nova 4. točka, ki se glasi:
»4. je bil rezident Slovenije v kateremkoli obdobju preteklega ali tekočega leta in biva izven Slovenije zaradi opravljanja funkcije poslanca v Evropskem parlamentu;«.
Dosedanji 4. in 5. točka postaneta 5. in 6. točka.
2. člen
V prvem odstavku 7. člena se v 3.c) točki za besedilom »Evropski centralni banki« črtata vejica in besedilo »Evropskem monetarnem institutu«.
3. člen
V 26. členu se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. dohodkov v zvezi z opravljanjem osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti iz 69. člena tega zakona, izplačanih za ukrepe kmetijske politike, kot jih določa Uredba Sveta št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 277 z dne 21. 10. 2005, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1698/2005/ES), in sicer za:
– plačila zaradi naravno omejenih možnosti na gorskih območjih in plačila za druga območja z omejenimi možnostmi, kot jih določa 37. člen Uredbe1698/2005/ES,
– plačila v okviru območij Natura 2000 in plačila, vezana na Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (UL L št. 327 z dne 22. 12. 2000, str. 1), kot jih določata 38. in 46. člen Uredbe 1698/2005/ES,
– kmetijsko okoljska plačila, kot jih določa 39. člen Uredbe 1698/2005/ES,
– plačila za dobro počutje živali, kot jih določa 40. člen Uredbe 1698/2005/ES,
– plačila za neproizvodne naložbe, kot jih določa 41. člen Uredbe 1698/2005/ES, in
– gozdarsko-okoljska plačila, kot jih določa 47. člen Uredbe1698/2005/ES.«.
4. člen
V 33. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Ne glede na drugi odstavek 5. člena tega zakona, nerezident ne plačuje dohodnine od obresti na vrednostne papirje, katerih izdajateljica je Republika Slovenija in so izdani na podlagi zakona, ki ureja javne finance.«.
5. člen
V 34. členu se v naslovu in besedilu člena za besedilom »Evropski centralni banki« črtata vejica in besedilo »Evropskem monetarnem institutu«.
6. člen
V drugem odstavku 37. člena se doda nova 3. točka, ki se glasi:
»3. dohodki, prejeti v zvezi z opravljanjem funkcije poslanca Evropskega parlamenta,«.
Dosedanje 3. do 7. točka postanejo 4. do 8. točka.
7. člen
V drugem odstavku 68. člena se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Davčni odtegljaj se izračunava, odteguje in plačuje od posameznega plačila, zmanjšanega za normirane stroške v višini, določeni v prvem odstavku 59. člena tega zakona, po stopnji, določeni z zakonom, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb.«.
8. člen
V sedmem odstavku 69. člena se za besedo »tudi« doda besedilo »proizvodnja oljčnega olja iz lastnega pridelka oljk s površin oljčnikov, evidentiranih pri davčnem organu,«.
9. člen
V drugem odstavku 100. člena se v 1. točki pred podpičjem dodata vejica in besedilo »vključno z neodplačno izročitvijo po izročilni pogodbi«.
10. člen
V 113. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Rezidentu – čezmejnemu delovnemu migrantu, ki od delodajalca, ki ni rezident Slovenije, prejme dohodek iz delovnega razmerja za zaposlitev, opravljeno v tujini, se prizna zmanjšanje davčne osnove od tega dohodka v višini 7.000 eurov letno. Čezmejni delovni migrant je zavezanec, ki zaradi opravljanja dela v tujini odhaja v tujino in se dnevno ali najmanj enkrat tedensko vrača v Slovenijo.«.
11. člen
V tretjem odstavku 115. člena se prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »Za vzdrževanega družinskega člana zavezanca se šteje tudi otrok do 26 leta starosti, če:
– neprekinjeno ali s prekinitvijo do enega leta nadaljuje šolanje na srednji, višji ali visoki stopnji,
– ni zaposlen,
– ne opravlja dejavnosti, in
– nima lastnih dohodkov za preživljanje ali so ti manjši od višine posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana, določene v 3. točki prvega odstavka 114. člena tega zakona. Za lastne dohodke iz prejšnjega stavka se štejejo vsi dohodki po tem zakonu, razen družinske pokojnine, dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije ali Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom, v skladu s predpisi s področja zaposlovanja, štipendije in dohodki otroka, oproščeni plačila dohodnine po 22. in 29. členu tega zakona.«.
V četrtem odstavku se za besedo »olajšave« doda besedilo »za vzdrževanega družinskega člana, določene v 3. točki prvega odstavka 114. člena tega zakona«.
12. člen
V prvem odstavku 118. člena se besedilo »prvem in drugem odstavku 114. člena« nadomesti z besedilom »petem odstavku 113. člena, prvem in drugem odstavku 114. člena«.
13. člen
V prvem, drugem in tretjem odstavku 120. člena se besedilo »prvega in drugega odstavka 114. člena« nadomesti z besedilom »113. člena, prvega in drugega odstavka 114. člena«.
14. člen
V tretjem odstavku 127. člena se za besedilom »drugega odstavka 112. člena« doda vejica in besedilo »petega odstavka 113. člena«.
15. člen
V 134. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Ne glede na drugi in tretji odstavek tega člena izračun dohodnine od obresti na vrednostne papirje, katerih izdajateljica je Republika Slovenija in so izdani na podlagi zakona, ki ureja javne finance, opravi davčni organ na podlagi napovedi zavezanca. Zavezanec za plačilo dohodnine na podlagi odločbe o odmeri dohodnine je zavezanec sam.«.
16. člen
V 136. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Za tuje dohodke iz prvega odstavka tega člena se štejejo tudi dohodki, prejeti v zvezi z opravljanjem funkcije poslanca Evropskega parlamenta. Za dohodnino iz prvega odstavka tega člena, ki se odšteje od dohodnine, odmerjene po tem zakonu, se šteje davek, ki ga je rezident plačal Evropski skupnosti od teh dohodkov, vključenih v njegovo osnovo za dohodnino.«.
17. člen
V 139. členu se besedi »davčno osnovo« nadomestita z besedo »dohodnino«.
18. člen
141. člen se spremeni, tako da se glasi:
»141. člen
(polni odbitek)
Ne glede na 137. člen tega zakona lahko rezident od dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodka od prihrankov, ki ga določa Direktiva Sveta 2003/48/ES z dne 3. junija 2003 o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti (UL L št. 157 z dne 26. 6. 2003, str. 38) in ki je obdavčen v drugi državi članici Evropske unije po 1. juliju 2005 na podlagi navedene direktive, odšteje znesek ustreznega dela take dohodnine, ki jo je plačal v tej državi. Kadar znesek tako plačane dohodnine v drugi državi članici Evropske unije presega dohodnino, odmerjeno od teh dohodkov po tem zakonu, se razlika rezidentu povrne. Če je bil dohodek od prihrankov rezidenta v drugi državi članici Evropske unije obdavčen še s katerokoli drugo obliko davčnega odtegljaja, se tak odtegljaj ob upoštevanju drugih določb tega poglavja zakona odšteje, preden se odšteje dohodnina, ki je plačana v tej državi na podlagi navedene direktive.«.
PREHODNA IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
(uskladitev zneska)
Prva uskladitev zneska zmanjšanja davčne osnove iz petega odstavka 113. člena zakona v skladu s 118. členom zakona se opravi za leto 2010.
20. člen
(1) Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se ta zakon, razen določb 4. in 7. člena, uporablja od 1. januarja 2010 dalje.
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena se določbe:
1. petega odstavka 113. člena zakona in
2. prvega stavka tretjega odstavka 115. člena zakona, brez upoštevanja četrte alineje, uporabijo že pri odmeri dohodnine za leto 2009.
Št. 435-01/09-24/13
Ljubljana, dne 2. februarja 2010
EPA 602-V
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Vasja Klavora l.r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti