Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2009 z dne 5. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2009 z dne 5. 11. 2009

Kazalo

3879. Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, stran 11865.

Na podlagi 13. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02 – popr.) je Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 13. seji dne 17. septembra 2009 sprejela
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P R A V I L
obveznega zdravstvenega zavarovanja
1. člen
V Pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08 in 7/09) se v 2. točki 27. člena druga alinea spremeni tako, da se glasi:
»– sistematični pregledi v 1., 3., 6. in 8. razredu osnovne šole;«.
2. člen
V prvem odstavku 66. člena se v prvem stavku za besedo »vozičkov« doda vejica in besedi »električnih skuterjev«.
3. člen
72. člen se spremeni tako, da se glasi:
»72. člen
(1) Zavarovana oseba, ki je nezmožna hoje oziroma je njena hoja tako nefunkcionalna, da zmore ob pomoči druge osebe ali uporabi pripomočkov prehoditi v bivalnem prostoru manj kot 10 metrov, lahko pa samostojno uporablja voziček na javnem mestu, je upravičena do vozička na ročni pogon ali vozička za otroka, če:
1. ima amputirani obe nogi nad kolenom ali sta amputirani obe nogi pod kolenom in je aplikacija protez kontraindicirana;
2. ima amputirano eno nogo in ji zaradi bolezni na drugi nogi ni mogoče napraviti proteze in omogočiti hoje;
3. ima popolnoma ohromela spodnja uda oziroma takšne motorične motnje, ki onemogočajo hojo in mora prebiti večino časa na vozičku;
4. ima amputirano eno nogo in eno roko, kar onemogoča hojo;
5. ima težke deformativne ali vnetne procese na velikih sklepih spodnjih udov ali težke posledice politravm na teh sklepih, kar onemogoča hojo;
6. ima na isti strani popolnoma hromo roko in nogo, hoja pa ni možna zaradi drugih bolezni ali drugih medicinskih razlogov;
7. ima eksartikulirano nogo v kolku, kar onemogoča hojo;
8. ne sme obremenjevati spodnjih udov, ker ima v njih zasevke novotvorb.
(2) Zavarovana oseba, ki je starejša od 12 let, je, kadar ima zaradi bolezni ali poškodbe močno zmanjšano mišično moč vseh štirih udov, hude motnje koordinacije gibov ali zelo hitro in hudo utrudljivost, tako da je nezmožna hoje oziroma hodi s tako hudimi funkcijskimi omejitvami, da zmore ob pomoči druge osebe ali uporabi pripomočkov prehoditi manj kot 100 metrov, ter ne more uporabljati vozička na ročni pogon oziroma vozička za otroka niti ob uporabi gonil, upravičena do električnega skuterja, če ima zadovoljive psihofizične sposobnosti za njegovo samostojno uporabo na javnem prostoru brez dodatkov in prilagoditev.
(3) Zavarovana oseba ima, kadar je nezmožna hoje oziroma je njena hoja tako nefunkcionalna, da zmore ob pomoči druge osebe ali uporabi pripomočkov prehoditi v bivalnem prostoru manj kot 10 metrov, in ima zaradi bolezni ali poškodbe močno zmanjšano mišično moč trupa in vseh štirih udov, tako da ne more uporabljati vozička na ročni pogon oziroma vozička za otroka niti ob uporabi gonil, pravico do vozička na elektromotorni pogon, če ima zadovoljive psihofizične sposobnosti za njegovo samostojno in stalno uporabo v bivalnem in na javnem prostoru.
(4) Zavarovana oseba je upravičena do standardnega vozička na ročni pogon ali standardnega vozička za otroka, če gre za začasno funkcijsko prizadetost hoje ali, če ni upravičena do pripomočka iz prvega, drugega ali tretjega odstavka tega člena.
(5) Pravice do pripomočkov iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena se medsebojno izključujejo.
(6) Pravica do vozička iz prvega, tretjega in četrtega odstavka tega člena vključuje tudi pravico do dodatkov za voziček in nastavitve vozička, če to narekuje zdravstveno stanje zavarovane osebe.
(7) Motorično prizadete zavarovane osebe do 15. leta starosti, ki imajo pravico do vozička iz prvega odstavka tega člena, so upravičene tudi do prilagojenega otroškega tricikla.
(8) Do vozička za otroka je v primerih iz prvega in četrtega odstavka tega člena upravičena zavarovana oseba s telesno težo do 40 kilogramov in telesno višino do 150 centimetrov. Voziček za otroka se ji zagotovi kot voziček na ročni pogon ali kot transportni voziček.«.
4. člen
V 5. točki 78. člena se besedilo »brezlečnosti (afakije)« nadomesti z besedilom »afakije ali psevdofakije«, številka »15« pa se nadomesti s številko »18«.
5. člen
V 91. členu se za četrtim odstavkom dodata nova peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»(5) Zavarovana oseba, ki je na podlagi rezultatov meritev sposobna izboljšati urejenost glikemije, je upravičena do sistema za kontinuirano merjenje glukoze, če:
– ima sladkorno bolezen tip 1, proces razvoja centralnega živčnega sistema (mielinizacija) pa še ni zaključen. Pravico ima do zaključenega razvoja centralnega živčnega sistema, vendar najdlje do dopolnjenega sedmega leta starosti;
– ima sladkorno bolezen s sindromom nezavedanja hipoglikemije in hudimi hipoglikemijami;
– je noseča, ima sladkorno bolezen tip 1 ali 2 in potrebuje intenzivirano inzulinsko zdravljenje.
(6) Sistem za kontinuirano merjenje glukoze iz prejšnjega odstavka vključuje senzorje in oddajnik.«
6. člen
V prvem odstavku 97. člena se 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. posteljne blazine za preprečevanje preležanin – standardne;«.
18., 20. in 21. točka se črtajo.
Dosedanja 19. točka postane 16. točka.
Za 16. točko se doda 17. točka, ki se glasi:
»17. električni skuter.«.
7. člen
99. člen se črta.
8. člen
V tretjem odstavku 114. člena se za 55. točko doda nova 56. točka, ki se glasi:
»56. električni skuter 5 let.«.
9. člen
V 116. členu se za tretjim odstavkom doda novi četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Zavarovani osebi, ki je upravičena do sistema za kontinuirano merjenje glukoze, lahko pooblaščeni zdravnik predpiše največ en oddajnik in 40 senzorjev na leto.«.
Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.
10. člen
V osmem odstavku 216. člena se besedilo », koncentratorja kisika ali drugega aparata za vzdrževanje stalnega pritiska v dihalnih poteh« nadomesti z besedilom »in pripomočkov, ki so predmet izposoje«.
11. člen
218. člen se črta.
12. člen
V 270. členu se za »98.« črta besedilo », 99.« in doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Zavarovane osebe, ki so prejele medicinsko-tehnične pripomočke v izposojo pred datumom sklenitve pogodb na podlagi prvega javnega razpisa za izposojo pripomočkov, izvedenega na podlagi Dogovora o preskrbi z medicinskimi in tehničnimi pripomočki za obdobje 2009–2011, teh pripomočkov, ko jih ne potrebujejo več oziroma postanejo funkcionalno neustrezni, niso dolžne vrniti. Zavod za te izposojene pripomočke zagotavlja stroške popravil, zamenjave dotrajanih delov ter stroške vzdrževanja v skladu s 66. členom pravil.«.
Posebna določba
13. člen
V Spremembah in dopolnitvah Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 33/08) se 17. člen črta.
Končna določba
14. člen
Te spremembe in dopolnitve pravil se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije, ko da nanje soglasje minister, pristojen za zdravje, in začnejo veljati petnajsti dan po objavi, pri čemer se določbe prvega odstavka 66. člena, 72. člena, 5. točke 78. člena, petega in šestega odstavka 91. člena, 17. točke prvega odstavka 97. člena, 56. točke tretjega odstavka 114. člena in četrtega odstavka 116. člena začnejo uporabljati 1. februarja 2010.
Št. 9000-10/2009-DI/3
Ljubljana, dne 17. septembra 2009
EVA 2009-2711-0043
Predsednica Skupščine
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Pavlina Svetič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti