Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2009 z dne 5. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2009 z dne 5. 11. 2009

Kazalo

3875. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tehničnih zahtevah za igralne naprave za izvajanje iger na srečo in postopku ugotavljanja skladnosti, stran 11838.

Na podlagi drugega odstavka 3.b člena Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 134/03 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tehničnih zahtevah za igralne naprave za izvajanje iger na srečo in postopku ugotavljanja skladnosti
1. člen
V Pravilniku o tehničnih zahtevah za igralne naprave za izvajanje iger na srečo in postopku ugotavljanja skladnosti (Uradni list RS, št. 59/08) se v šesti alineji 2. člena besedilo »spletni igralni sistem« nadomesti z besedilom »spletna igralna naprava«.
Sedma alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– »igralni avtomat« je vrsta igralne naprave, na kateri se igra izvaja brez pomoči človeka, pri čemer se lahko igre izvajajo z vrtečimi koluti ali simulacijo posebnih iger na srečo (npr. igre s kartami, ruleto, kockami);«.
Deveta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– »spletna igralna naprava« je posebna izvedba igralne naprave, na kateri se izvaja spletna igra in je del spletnega igralnega sistema, vključuje generator naključnih števil za spletno igro, vplačila v spletno igro in izplačila iz spletne igre in vse števce in zabeležke dogodkov in stanj, ki so predpisani v pravilniku, ki ureja prirejanje igre na srečo preko interneta oziroma drugih telekomunikacijskih sredstev, in pravilniku, ki ureja nadzorno informacijski sistem;«.
2. člen
Tretji odstavek 4. člena se črta.
3. člen
V tretjem odstavku 7. člena se za prvim stavkom doda novo besedilo, ki se glasi:
»Za logični predelek se šteje ohišje, ki izpolnjuje naslednje zahteve:
– dostop v notranjost zahteva uporabo ločenega ključa,
– dostop v notranjost nadzoruje stikalo in
– dostop v notranjost ohišja je možno zaščititi pred nepooblaščenim dostopom.«.
4. člen
Prvi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Vplačila v igralne avtomate so možna z žetoni ali s kovanci igralne valute, preko sprejemnikov žetonov, kovancev, bankovcev in lističev, vgrajenih na igralnem mestu igralnega avtomata in preko čitalca igralne kartice z elektronskim prenosom na kredit pri brezgotovinskem poslovanju. Izplačila na igralnih avtomatih so možna z žetoni ali s kovanci, z izpisom izplačilnega lističa na vgrajenem tiskalniku na igralnem mestu avtomata, z elektronskim prenosom kredita pri brezgotovinskem poslovanju in kot ročna izplačila na blagajni z resetom kredita na igralnem avtomatu.«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Sprejemnik bankovcev oziroma sprejemnik bankovcev in lističev mora imeti predal za shranjevanje bankovcev oziroma lističev (zbiralnik bankovcev), ki je dosegljiv samo iz notranjosti igralnega avtomata ali igralne naprave, ki deluje avtomatsko, brez pomoči človeka, in na kateri igralci igrajo drug proti drugemu, in mora biti zaklenjen s posebnim ključem. Igralni avtomat mora zaznati stanje polnega zbiralnika bankovcev.«.
V sedmem odstavku se za besedo »lističi« doda besedilo »in za brezgotovinsko poslovanje«.
5. člen
V prvem odstavku 12. člena se v drugem stavku za besedilom »spominskih lokacij ne bi več« doda beseda »pravilno.«.
6. člen
Za 14. členom se doda nov 14.a člen, ki se glasi:
»14.a člen
Na igralnem avtomatu z več igralnimi mesti mora biti možno igrati igro proti avtomatu tudi ob udeležbi enega igralca. Igralni avtomat z več igralnimi mesti, ki simulira posebne igre na srečo, ki se sicer izvajajo na igralni napravi s pomočjo osebe, mora le-te izvajati z identičnimi pravili in verjetnostmi, ki so določene za igro, ki se izvaja na igralni napravi s pomočjo osebe, ki izvaja igre na srečo.«.
7. člen
Besedilo 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Igralni avtomat z več igralnimi mesti in z elektromehanskim generatorjem naključnih izidov (npr. elektromehanska ruleta, igra s kockami) mora imeti nameščen zaščitni pokrov, ki onemogoča dostop do elektromehanskega generatorja, in mora biti grajen tako, da igranje ob dvignjenem zaščitnem pokrovu ni mogoče.
(2) Mehanski deli generatorja naključnih izidov (npr. kolo elektromehanske rulete) morajo izpolnjevati vse mehanske in dimenzionalne zahteve, ki so določene za igralne mize, igralne panoje in žrebalne naprave.
(3) Igralni avtomat z elektromehanskim generatorjem naključnih izidov mora hraniti dnevnik podatkov za najmanj zadnjih 40.000 izidov iger, ki jih ni mogoče izbrisati ali spremeniti brez posega v zaščitene dele igralne naprave. Skupaj s časovnim žigom posameznega dogodka se morajo ločeno beležiti naslednji podatki:
– vplačilo,
– stanje kredita na začetku igre,
– stavna kombinacija,
– razveljavitev igre,
– izid igre (npr. padla številka),
– dobitek,
– izplačilo,
– vse napake in dogodki iz tretjega odstavka 9. člena tega pravilnika.«.
8. člen
Za 15. členom se doda nov 15.a člen, ki se glasi:
»15.a člen
Igralna naprava, ki deluje avtomatsko, brez pomoči človeka, in na kateri igralci igrajo drug proti drugemu (npr. elektronska poker igralna naprava z več igralnimi mesti), mora poleg zahtev, ki so predpisane za igralno napravo, izpolnjevati tudi posamezne zahteve, ki so predpisane za igralne avtomate, in sicer iz tretjega odstavka 5. člena, 9. do 11. člena, prvega odstavka 12. člena, 13. in 14.a člena, prvega odstavka 16. člena, 17. člena in prvega odstavka 31. člena tega pravilnika.«.
9. člen
V drugem odstavku 17. člena se besedilo »pravilniku, ki ureja NIS« nadomesti z besedilom »Prilogi tega pravilnika«.
10. člen
Členi od vključno 33. do vključno 37. se črtajo.
11. člen
V tretjem odstavku 40. člena se črta beseda »vitalne«.
V zadnji alineji četrtega odstavka se pred piko doda besedilo »ali prireditelja«.
12. člen
Četrti odstavek 45. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Ne glede na prejšnji odstavek se za igralni avtomat z elektromehanskim generatorjem naključnih izidov (npr. elektromehanska ruleta) redna kontrola prvič izvede po najmanj 40.000 in največ 80.000 izidih iger in vključuje tudi izvedbo statističnih preskusov iz 6. člena tega pravilnika na osnovi podatkov o padlih številkah, zbranih v dnevniku rulete, ali na osnovi podatkov, ki jih instituciji na njeno zahtevo posreduje nadzorni organ. Institucija izvede tudi statistične preskuse najmanj enkrat na tri leta ali ob sumu nepravilnega delovanja, v okviru rednih kontrol.«.
13. člen
Tretji odstavek 49. člena se črta.
14. člen
Priloga se nadomesti z novo Prilogo, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 461-26/2009/31
Ljubljana, dne 27. oktobra 2009
EVA 2009-1611-0021
dr. Franc Križanič l.r.
Minister za finance
  Priloga
                            »Priloga

  Elektronski števci in način vplačil ter izplačil z lističi
  1. Elektronski števci
  1.1. Igralni avtomat mora imeti števce za obračun na podlagi
vplačil v igro in dobitkov iz igre:
  – števec vseh vplačil v igro,
  – števce za izračun skupne vrednosti vseh dobitkov iz igre.
  1.2. Igralni avtomat mora imeti števce za obračun na podlagi
vplačil v igralni avtomat in izplačil iz igralnega avtomata,
pri čemer mora imeti za vsak način vplačil in izplačil:
  1.2.1. števci za vplačila
  – števec števila vplačil za vsak način vplačevanja, pri
katerem se opravljajo praznitve (npr. žetoni, apoeni bankovcev,
lističi),
  – števec skupne vrednosti vplačil za vsak način vplačevanja
(npr. bankovci, lističi, brezgotovinsko vplačevanje),
  1.2.2. števci za izplačila
  – števce za izračun skupne vrednosti vseh ročnih izplačil,
  – števec skupne vrednosti brezgotovinskih izplačil,
  – števec števila izplačil za vsak drug način izplačevanja,
  – števec skupne vrednosti izplačil za vsak drug način
izplačevanja.
  1.3. Igralni avtomat mora imeti:
  – števec vseh odigranih iger,
  – števec števila žetonov ali kovancev, preusmerjenih v
zbiralnik žetonov.
  1.4. Števci vrednosti iz točk 1.1 in 1.2 te priloge, morajo
vsi šteti v isti enoti. Štejejo lahko denar do stotinke denarne
enote natančno ali obračunske kredite. Števci vrednosti morajo
imeti toliko mest, da pri vsaki možni nastavitvi obračunske
vrednosti kredita pokrivajo vsaj vrednost 1 milijon eurov.
  1.5. Števci števil iz točk 1.2 in 1.3 te priloge, morajo
biti najmanj 6-mestni.
  1.6. Vsi števci morajo biti absolutni. Pri prekoračitvi
obsega morajo s prehodom preko ničle nadaljevati s štetjem.
  2. Vplačila in izplačila z lističi
  2.1. Obvezna vsebina lističa
  – naziv koncesionarja ter naziv igralnice ali igralnega
salona,
  – številka igralnega avtomata oziroma oznaka blagajne,
  – datum in čas (evropski format in 24 urna oblika) izpisa
lističa,
  – vrednost lističa z besedo in s številom, v denarju,
  – zaporedna številka lističa,
  – identifikacijska številka lističa (identifikacija v
validacijskem sistemu za lističe),
  – črtna ali validacijska koda za identifikacijo in
validacijo,
  – datum in čas prenehanja veljavnosti lističa ali rok
veljavnosti lističa (največ 90 dni),
  – vrsta lističa.
  2.2. Postopek sprejema lističa
  – sprejem lističa je mogoč le na napravi, ki je povezana v
validacijski sistem za lističe,
  – naprava sme sprejeti listič samo po uspešno opravljeni
validaciji v validacijskem sistemu za lističe,
  – naprava mora zavrniti vse neveljavne lističe (npr.
pretečeni lističi, že izplačani lističi, lističi, ki niso
zavedeni v validacijskem sistemu za lističe),
  – sprejem lističa na igralnem avtomatu mora biti pravilno
zabeležen na števcih števila sprejetih lističev in vrednosti
sprejetih lističev,
  – sprejem lističa na igralnem avtomatu mora biti pravilno
zabeležen v dnevniku dogodkov na igralnem avtomatu. Dnevnik
dogodkov prejetih lističev mora izkazovati prejem najmanj
zadnjih deset lističev,
  – igralni avtomat mora pri sprejemu lističa pravilno
povečati stanje kredita,
  – igralni avtomat mora zavrniti sprejem lističa, če ne more
pravilno povečati kredita.
  2.3. Postopek izdaje lističa
  – izdaja lističa je mogoča le na napravi, ki je povezana v
validacijski sistem za lističe,
  – naprava sme izdati listič po uspešno opravljenem zapisu
lističa v validacijski sistem,
  – ne glede na določbo prejšnje alinee sme naprava v času
izgubljene povezave z validacijskim sistemom izdajati lističe,
če lahko brez izgube podatkov hrani vse podatke, potrebne za
validacijo teh lističev ob ponovni vzpostavitvi povezave. Tako
izdanih lističev ne sme biti mogoče uporabiti za vplačila ali
jih izplačati, dokler se po ponovni vzpostavitvi povezave
podatki o njih ne pretočijo v validacijski sistem,
  – na napravi ne sme biti možna izdaja dvojnikov lističev,
  – izdaja lističa na igralnem avtomatu mora biti pravilno
zabeležena na števcih števila izdanih lističev in vrednosti
izdanih lističev,
  – izdaja lističa na igralnem avtomatu mora biti pravilno
zabeležena v dnevniku dogodkov na igralnem avtomatu. Dnevnik
dogodkov izdanih lističev mora izkazovati izdajo najmanj
zadnjih deset lističev,
  – naprava mora javljati napake pri izpisu lističa (npr.
pomanjkanje papirja, zatik lističa),
  – če naprava ne uspe izpisati lističa, se igralcu na
blagajni lahko izda reklamacijski listič iste vrste in
vrednosti, listič za katerega je bil izdan reklamacijski listič
pa se ob tem v validacijskem sistemu razveljavi.
  3. Uporaba igralnih kartic pri brezgotovinskem poslovanju
  – pri prenosu denarja pri brezgotovinskem poslovanju z
računa brezgotovinskega poslovanja na igralnem avtomatu mora
igralni avtomat pravilno povečati kredit igralnega avtomata,
  – pri prenosu kredita z igralnega avtomata pri
brezgotovinskem poslovanju na račun brezgotovinskega
poslovanja, se mora stanje denarja na računu pravilno povečati,
  – igralni avtomat sme pri transakciji z računom
brezgotovinskega poslovanja spremeniti stanje kredita na
igralnem avtomatu, šele po uspešnem zaključku transakcije,
  – transakcija pri brezgotovinskem poslovanju igralnega
avtomata mora potekati na zanesljiv in zavarovan način,
  – igralni avtomat mora zabeležiti najmanj zadnjih deset
transakcij brezgotovinskega poslovanja,
  – šteje se, da igralni avtomat zabeleži zadnjih deset
transakcij brezgotovinskega poslovanja, če igralni avtomat
zabeleži zadnjih 100 transakcij ne glede na vrsto transakcije
med katerimi so tudi transakcije brezgotovinskega poslovanja,
  – zabeležka transakcije na igralnem avtomatu mora vsebovati
najmanj datum in čas, vrsto transakcije, znesek transakcije v
denarju ali kreditih in uspešnost transakcije,
  – uspešno izvedena transakcija brezgotovinskega poslovanja
na igralnem avtomatu mora pravilno povečati števce vplačil
oziroma izplačil brezgotovinskega poslovanja na igralnem
avtomatu.
  4. Programski protokol (iz 17. člena tega pravilnika) za
povezavo igralnega avtomata z nadzorno informacijskim sistemom
(NIS)
  4.1. igralni avtomat mora v NIS sporočati:
  – zahtevek za ročno izplačilo,
  – dobitek Jack Pot oziroma dobitek, ki se izplača ročno,
  – dobitek izplačanih progresivnih Jack Pot-ov,
  – brisanje kredita,
  – sprejem bankovca,
  – sprejem lističa,
  – izdaja lističa,
  – prenos sredstev z računa igralca na igralni avtomat pri
brezgotovinskem poslovanju,
  – prenos sredstev z igralnega avtomata na račun igralca pri
brezgotovinskem poslovanju,
  – napako pri prenosu na ali z računa igralca pri
brezgotovinskem poslovanju,
  – reset števcev,
  – sprememba ključnih nastavitev,
  – programska napaka,
  – napako na neizbrisljivih spominskih medijih,
  – napako pri sprejemu žetona,
  – napako pri izplačilu iz zalogovnika žetonov,
  – napako pri izpisu lističa,
  – izid na igralni napravi z elektromehanskim generatorjem
naključnih izidov,
  – zavrnitev sprejema lističa.
  4.2. Igralni avtomat z več igralnimi mesti mora omogočati
javljanje dogodkov in števcev iz prejšnje točke za vsako
igralno mesto posebej. Če isti dogodek javi več igralnih mest
(npr. padlo številko pri elektronski ruleti), morajo imeti ti
dogodki isti datum in čas.
  4.3. Igralni avtomat mora na zahtevo NIS sporočati absolutne
vrednosti elektronskih števcev, in sicer obračunskih števcev,
števca iger, števca števila sprejetih bankovcev, števca skupne
vrednosti sprejetih bankovcev, števcev števila sprejetih
bankovcev po posameznih denominacijah, števca skupne vrednosti
bankovcev posamezne denominacije, števca števila sprejetih
lističev in števca skupne vrednosti sprejetih lističev po
posameznih vrstah lističev, števca števila in števca skupne
vrednosti izdanih lističev po posameznih vrstah lističev,
števca vstavljenih žetonov, števca izplačanih žetonov, števca
žetonov preusmerjenih v shranjevalnik žetonov, števca ročnih
izplačil iz naslova reseta kredita, števca skupnega vplačanega
zneska in števca skupnega izplačanega zneska v brezgotovinskem
poslovanju igralnega avtomata.«.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti