Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2009 z dne 5. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2009 z dne 5. 11. 2009

Kazalo

3873. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila, stran 11837.

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A in 70/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila
1. člen
V Uredbi o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila (Uradni list RS, št. 112/05 in 37/07), se v prvem odstavku 2. člena beseda »uporaba« nadomesti z besedo »poraba«.
2. člen
V 3. členu se v 23. točki beseda »uporaba« nadomesti z besedo »poraba«.
3. člen
V drugem odstavku 27. člena se pod točko b) v drugi alinei beseda »uporabe« nadomesti z besedo »porabe«, v tretji alinei pa beseda »uporabila« z besedo »porabila«.
4. člen
V Prilogi 1 se v 1. točki »Tiskarstvo in grafična dejavnost« za drugim stavkom doda besedilo »Ta uredba se uporablja za naslednje postopke:«.
5. člen
V Prilogi 2a se v II. delu pod točko 16.1.2 tabela nadomesti s tabelo:
   »
+---------------+--------------------+-------------------------+
|Poraba topil  |Mejna koncentracija |Opombe          |
|(t/leto)    |(mg C/m3)      |             |
+---------------+--------------------+-------------------------+
|> 100     |150         |(na (1) )velja pri    |
|        |20 (na (1))     |naknadnem termičnem   |
|        |          |sežigu          |
+---------------+--------------------+-------------------------+
                               «.
6. člen
V Prilogi 2b se na koncu točke 2.1 doda besedilo:
»Za obstoječo napravo za proizvodnjo armiranega poliestra se letna referenčna emisija določi na naslednji način:
letna referenčna   celotna emisija hlapnih organskih
emisija = letna       spojin v letu 2002
količina trdnih x ------------------------------------- ,
snovi        količina trdnih snovi v letu 2002
pri čemer je količina trdnih snovi porabljena količina poliestrskih smol, zmanjšana za delež stirena oziroma drugih organskih topil v njih.«.
Pod preglednico 1 se besedilo, označeno z zvezdico, spremeni tako, da se glasi:
»*za proizvodnjo armiranega poliestra velja odstotek za določanje ciljne emisije (20+15)% pri porabi topil >5 -15 in >15 t/leto«.
7. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-42/2009/4
Ljubljana, dne 29. oktobra 2009
EVA 2009-2511-0105
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost