Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2009 z dne 21. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2009 z dne 21. 7. 2009

Kazalo

2776. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic neurja iz leta 2005 v letu 2009, stran 7919.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS in 76/08), 49. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO in 109/08) ter 16. in 79. člena statuta občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet Občine Krško na svoji 32. seji dne 29. 6. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi Odloka o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic neurja iz leta 2005 v letu 2009
1. člen
Spremeni se 3. člen Odloka o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic neurja iz leta 2005 v letu 2009 (Uradni list RS, št. 22/09) tako, da glasi:
»Sredstva iz 2. člena tega odloka se na podlagi predloga, ki ga je pripravil Oddelek za gospodarsko infrastrukturo Občine Krško, razporedijo za sanacijo naslednjih objektov iz prvega delnega programa odprave posledic škode zaradi poplav in drugih posledic neurij oziroma naravnih nesreč:
– sanacija ceste Dolenja Lepa
vas–Ženje                      98.000,00 €,
 
– sanacija plazu pod objektom
Štefančič v Pleterjih          39.000,00 €,
 
– sanacija plazu pod cesto na
Libno                          30.000,00 €,
 
– sanacija plazu na Libni
(Volčanjšek)                   90.000,00 €,
 
– sanacija plazu v Šutni
(Žibert)                      123.000,00 €,
 
– sanacija plazu na cesti
Hrastek–Šutna (pod zidanico
Kodrič)                       135.000,00 €,
 
– izdelava projektne
dokumentacije za plazove       30.000,00 €,
 
– konzultanske storitve in
nadzor nad izvedbo sanacije
plazov                        35.000,00€.«.
2. člen
V 4. členu odloka se doda drugi odstavek in glasi:
»Župan lahko sredstva za posamezne namene, določene v 3. členu tega odloka zaradi drugačnih prioritet odprave posledic neurja prerazporeja med opisanimi objekti, vendar te prerazporeditve ne presegajo 20% skupnega obsega sredstev določenega v tem odloku.«.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-113/2009-O603
Krško, dne 29. junija 2009
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.