Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2009 z dne 19. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2009 z dne 19. 1. 2009

Kazalo

135. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju Zavoda za ribištvo Ljubljana v Javni zavod za ribištvo Slovenije, stran 315.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju Zavoda za ribištvo Ljubljana v Javni zavod za ribištvo Slovenije
1. člen
V Sklepu o preoblikovanju Zavoda za ribištvo Ljubljana v Javni zavod za ribištvo Slovenije (Uradni list RS, št. 31/01, 60/01, 4/05, 23/06, 61/06 – ZSRib in 116/07) se v 2. členu spremeni peti odstavek tako, da se glasi:
»Sedež javnega zavoda je: Ljubljana - Šmartno, Spodnje Gameljne 61 a.«.
2. člen
Besedilo 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
Dejavnosti zavoda v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) so:
03.110    Morsko ribištvo
03.120    Sladkovodno ribištvo
03.210    Gojenje morskih organizmov
03.220    Gojenje sladkovodnih organizmov
46.230    Trgovina na debelo z živimi živalmi
46.380    Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi
       ribami, raki, mehkužci
47.230    Trgovina na drobno v specializiranih
       prodajalnah z ribami, raki, mehkužci
58.110    Izdajanje knjig
58.130    Izdajanje časopisov
58.140    Izdajanje revij in druge periodike
70.220    Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
71.121    Geo-meritve, kartiranje
71.129    Drugo tehnično projektiranje in svetovanje
72.110    Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
       biotehnologije
72.190    Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
       področjih naravoslovja in tehnologije
72.200    Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
       družboslovja in humanistike
74.900    Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
       dejavnosti
82.990    Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za
       poslovanje
84.130    Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše
       poslovanje
85.510    Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
       na področju športa in rekreacije
85.590    Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
       izpopolnjevanje in usposabljanje
85.600    Pomožne dejavnosti za izobraževanje.
Zavod lahko opravlja tudi druge dejavnosti, ki so potrebne za izvajanje njegovih glavnih dejavnosti.«.
3. člen
Drugi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Podrobnejšo organizacijo javnega zavoda določa akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, ki ga sprejme svet na predlog direktorja javnega zavoda.«.
4. člen
Prva alinea prvega odstavka 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– tri člane imenuje ustanovitelj (po enega člana iz: ministrstva, pristojnega za ribištvo, ministrstva, pristojnega za znanost, ter ministrstva, pristojnega za okolje in prostor);«.
5. člen
Peti odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki se izbere na podlagi javnega razpisa, če izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo;
– ima najmanj 5 (pet) let delovnih izkušenj;
– ima organizacijske sposobnosti in najmanj 4 (štiri) leta ustreznih vodstvenih izkušenj;
– ima aktivno znanje slovenskega jezika;
– obvlada vsaj en tuj svetovni jezik.«.
6. člen
Drugi odstavek 14. člena se črta.
7. člen
V 18. členu se za drugim odstavkom doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»Za obdobje, ko za tekoče leto še ni sprejet oziroma potrjen program dela in finančni načrt zavoda, ustanovitelj za izvajanje nalog javne službe zavoda zagotovi začasno financiranje s sklenitvijo pogodbe o začasnem financiranju.«.
8. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01403-187/2008/5
Ljubljana, dne 15. januarja 2009
EVA 2008-2311-0156
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost