Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2009 z dne 28. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2009 z dne 28. 12. 2009

Kazalo

4935. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vodenju registra neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov ter postopkih odpiranja in zapiranja računov, stran 14874.

Na podlagi tretjega odstavka v zvezi s 1. in 2. točko prvega odstavka 74. člena Zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 131/06 – ZBan-1, 102/07, 126/07 – ZFPPIPP in 58/09 – ZPlaSS) in 6. členom Odredbe o vzpostavitvi sistemov enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 54/02) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vodenju registra neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov ter postopkih odpiranja in zapiranja računov
1. člen
V Pravilniku o vodenju registra neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov ter postopkih odpiranja in zapiranja računov (Uradni list RS, št. 126/07, 78/08 in 126/08) se v prvem odstavku 1.a člena doda tretja alineja, ki se glasi:
»– Uporabnik računa je proračunski uporabnik, ki mu imetnik računa dovoli razpolaganje s sredstvi preko tega računa.«
2. člen
V 4. členu se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– opravljanje plačilnih storitev za proračunske uporabnike,«
V tretji alineji se črta besedilo »pri Banki Slovenije«.
3. člen
V 7. členu se v 3. točki besedilo »plačilnega prometa in stroškov vodenja računa« nadomesti z besedama »plačilnih storitev«.
V 8. točki se besedilo »registra transakcijskih računov pri Banki Slovenije« nadomesti z besedilom »upravljavca registra transakcijskih računov«.
12. in 13. točka se črtata.
Dosedanje 14. do 23. točka postanejo 12. do 21. točka.
Na koncu nove 21. točke se pika nadomesti z vejico, za njo pa doda nova 22. točka, ki se glasi:
»22. uporabniki računa.«
4. člen
V 14. členu se črta beseda »poslovnih«.
5. člen
V 22. členu se v drugem stavku besedilo »o imetniku in podatke o računovodji« nadomesti z besedilom »o imetniku, uporabniku in računovodji«.
6. člen
V prvem odstavku 24. člena se v tretji alineji besedi »plačilnega prometa« nadomestita z besedilom »plačilnih storitev, opravljenih«.
7. člen
V prvem odstavku 36. člena se v drugi alineji besedi »plačilnega prometa« nadomestita z besedama »plačilnih storitev«.
8. člen
V 45.a členu se za besedo »podračun« črta vejica in besedilo »razen dokumentacije v zvezi z novimi plačilnimi instrumenti«.
9. člen
46. člen se spremeni tako, da glasi:
»UJP zagotavlja, da so podatki o podračunih EZR, ki jih vodi za namene izvajanja plačilnih storitev, ter vse njihove spremembe tekoče posredovani upravljavcu registra transakcijskih računov z namenom ažuriranja registra transakcijskih računov in AJPES.«
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 479-35/2009/6
Ljubljana, dne 15. decembra 2009
EVA 2009-1611-0212
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti